TLV logotyp

Du är här:

Beslut

Här hittar du de beslut vi fattar om subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar samt tillsynsbeslut.

Beslutsklubba

Du kan söka information om besluten på två sätt:

 1. I databasen hittar du bland annat priser, beredningsform och styrka om de läkemedel och förbrukningsartiklar vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet. Se länk till höger på sidan.

 2. Via nyhetslistan nedan och via kategorierna i vänstermenyn kan du läsa mer om bakgrunden till de respektive besluten.

Sortera efter år:
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 december 2018.
  2018-11-14
 • Vårdset ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Vårdset (infusionsset och engångsspruta) kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med 23 november 2018.
  2018-11-09
 • Mylife Orbitsoft Infusionsset ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Mylife Orbitsoft Infusionsset kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med 22 november 2018.
  2018-11-08
 • Medtrum CGM-sändare ingår i läkemedelsförmånerna
  Personer med diabetes kan använda kontinuerlig glukosmätning, så kallad CGM, för att övervaka sin blodsockernivå. Ett CGM-system innefattar en glukossensor som mäter glukosnivåerna under huden och en sändare som lagrar informationen och skickar den vidare till en mottagare.
  Medtrum CGM-sändare används tillsammans med glukossensorn A6 sensor och en smartphone eller en särskild handenhet som mottagare. Sändaren antas användas i ett år.Det finns inga andra CGM-sändare i läkemedelsförmånerna. Vid en undersökning av upphandlade CGM-sändare i flera landsting konstaterar TLV att Guardian2Link har lägst pris. Med en förväntad livslängd på ett år är kostnaden för att använda Medtrum CGM-sändare lägre än kostnaden för att använda Guardian2Link. TLV bedömer därför att kostnaden är rimlig.TLV beslutar att Medtrum CGM-sändare ska ingå i läkemedelsförmånerna från och med den 8 november 2018.
  2018-11-08
 • Mylife Orbitmicro Infusionsset ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Mylife Orbitmicro Infusionsset kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med 22 november 2018.
  2018-11-08
 • Quick-serter ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Quick-serter kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med 22 november 2018.
  2018-11-08
 • Xeljanz ingår i högkostnadsskyddet för två nya indikationer
  Xeljanz (tofacitinib) för behandling av ulcerös kolit och psoriasisartrit ingår i högkostnadsskyddet från och med den 25 oktober 2018. Xeljanz ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet för behandling av reumatoid artrit (RA).
  Ulcerös kolit är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom där inflammationen är lokaliserad till tarmslemhinnan. Sjukdomen går i skov (perioder av besvär) där vanliga symtom är magsmärtor och blodiga och/eller slemblandade diarréer, ofta mer är tio gånger om dagen.Psoriasisartrit är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som har ett visst samband med psoriasis. Smärta från lederna är vanligt. Nattlig stelhet och smärta kan ge upphov till störd nattsömn med påföljande trötthet och koncentrationssvårigheter dagtid.Xeljanz är avsett för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter som har svarat otillräckligt eller som inte tolererar ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD) som förändrar sjukdomens förlopp.MotiveringTLV har under 2017 haft trepartsöverläggningar med företag och landsting inom området TNF-hämmare och JAK-hämmare. Inom ramen för dessa överläggningar har landstingen och företag tecknat en sidoöverenskommelse för Xeljanz. Denna sidoöverenskommelse omfattar all försäljning av produkten.Den sidoöverenskommelse som landstingen och företaget tecknat för Xeljanz har av TLV tillförts även detta ärende och utgör en del av beslutsunderlaget.Med beaktande av innehållet i sidoöverenskommelsen för Xeljanz bedömer TLV att kostnaden för behandling med Xeljanz vid ulcerös kolit är lägre än kostnaden för jämförelsealternativen.Under trepartsöverläggningarna 2017 tog TLV fram en pristolerans för indikationerna reumatoid artrit, axial spondylartrit och psoriasisartrit. Dosering och kostnad är samma för behandling av dessa indikationer. Pristoleransen har kommunicerats i tre beslut (dnr 1581/2017, 1583/2017, 1585/2017). Länk till dessa beslut finner du till höger på sidan.TLV bedömer att denna pristolerans kvarstår.Med beaktande av innehållet i sidoöverenskommelsen för Xeljanz bedömer TLV att kostnaden för behandling med Xeljanz vid psoriasisartrit inte överstiger den pristoleranas som TLV bedömer som rimlig för psoriasisartrit.
  2018-11-05
 • Otazem ingår i högkostnadsskyddet
  Otazem (fluocinolonacetonid) som är godkänt för behandling av hörselgångseksem (eksematös extern otit) hos vuxna med en intakt trumhinna, ingår i högkostnadsskyddet.
  Eksem i hörselgången kan ge klåda och smärta i örat med risk för påföljande infektion.Otazem är en steroid som tillhörande grupp III steroider, och har antiinflammatoriska och klådstillande egenskaper.Otazem har i en klinisk studie visat sig minska klådan hos patienter med eksem i hörselgången jämfört med patienter som behandlades med placebo.Diprotit (betametason), örondroppar innehåller liksom Otazem en steroid i grupp III, med liknande användningsområde, och bedöms vara det relevanta jämförelsealternativet.Sammantaget bedömer TLV att företaget visat i en prisjämförelse att behandling med Otazem kostar mindre än behandling med jämförelsealternativet Diprotit.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Otazem ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.
  2018-10-31
 • Fampyra ingår i högkostnadsskyddet
  Fampyra (fampridin) som används för behandling av gångförmågan hos vuxna patienter med multipel skleros (MS) ingår i högkostnadsskyddet med från och med den 26 oktober 2018.
  MS är en kronisk och gradvis fortskridande neurologisk sjukdom. MS anses vara den vanligaste orsaken till neurologiskt funktionsnedsättning hos yngre vuxna. Vanliga symtom är att man blir svagare eller får sämre kontroll över vissa muskler, känselstörningar, försämrad balans, synrubbningar, sluddrigt tal, smärta, svår trötthet och depression. Patienter med MS har kraftigt nedsatt livskvalitet.Fampyra har i studier visat på signifikant förbättrad gångförmåga hos patienter med MS och nedsatt gångförmåga, jämfört med de patienter som fick behandling med placebo (verkningslös behandling). Svårighetsgraden bedöms sammantaget vara hög för sjukdomstillståndet.Även om Fampyra visat en bättre effekt än placebo är osäkerheterna höga i de hälsoekonomiska resultaten. Det beror främst på osäkerheter rörande hur behandlingen påverkar patienternas livskvalitet, behandlingens effekt på lång sikt och hur den påverkar patienternas behov av vårdinsatser. Trots osäkerheterna bedömer TLV att kostnaden för Fampyra inte överstiger den kostnad som TLV anser rimlig för behandling av sjukdomar med hög svårighetsgrad.Beslutet gäller från och med den 26 oktober 2018.
  2018-10-31
 • NovoPen Echo Plus ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovoPen Echo plus kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 12 november 2018.
  2018-10-30
 • Ozempic ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Ozempic (semaglutid) som används för behandling av vuxna med typ 2-diabetes ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 26 oktober 2018. Begränsningen innebär att Ozempic endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter som har prövat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.
  Ozempic tas en gång per vecka med en förfylld injektionspenna och innehåller det verksamma ämnet semaglutid. Läkemedlet är avsett för behandling av vuxna med typ 2-diabetes för att förbättra kontrollen av blodsockret när tablettbehandling med metformin eller sulfonureider, med eller utan basinsulin, inte ger tillräcklig effekt.TLV bedömer att Lyxumia är relevant jämförelsealternativ för patienter som behandlas i kombination med basinsulin och att Trulicity är relevant jämförelsealternativ för patienter som behandlas utan basinsulin.Företaget har visat att den kliniska effekt som Ozempic ger i form av minskning av HbA1c, vilket är ett indirekt mått på blodsockernivå, och BMI är jämförbar eller bättre än motsvarande effekt hos Trulicity eller Lyxumia. TLV bedömer att kostnaden för Ozempic är rimlig i förhållande till den nytta som behandlingen ger.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Ozempic ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet endast för patienter som provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.
  2018-10-29
 • Alkindi ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Alkindi (hydrokortison) som används vid behandling av binjurebarksinsufficiens hos spädbarn, barn och ungdomar från födelsen till 18 års ålder, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention till patienter för vilka tablettbehandling inte är lämpligt.
  Vid binjurebarksinsufficiens bildas det inte tillräckligt av det livsviktiga hormonet kortison. Binjurebarksinsufficiens kan leda till akut addisonkris, vilket är ett livshotande kortisonbristtillstånd, och även mer långsiktiga problem, som till exempel förändringar i tillväxt och könsutveckling hos vissa patienter.Alkindi ersätter det uteblivna bildandet av kortison. Hydrokortison finns redan på marknaden i form av bland annat tabletter med 10 mg hydrokortison. Många små barn bör ges enskilda doser med mycket små mängder hydrokortison, ibland understigande 1 mg per doseringstillfälle. Det är inte rimligt att vårdnadshavare ska kunna uppnå en acceptabel doseringssäkerhet genom att krossa eller dela 10 mg tabletter. TLV bedömer därför att ingen behandling är det relevanta jämförelsealternativet i de fall där tablettbehandling inte är lämpligt.TLV bedömer inte att företaget har visat att Alkindi har en bättre effekt än hydrokortisontabletter i de fall där behandling med 10 mg tabletter är lämpligt. Eftersom läkemedelskostnaden för Alkindi överstiger läkemedelskostnaden för hydrokortisontabletter bedömer TLV att kostnaden för Alkindi inte är rimlig i förhållande till nyttan av behandling hos patienter där tabletter är lämpligt.För patienter där tabletter inte är lämpligt bedömer däremot TLV att kostnaden för Alkindi är rimlig i förhållande till nyttan av behandling jämfört med ingen behandling.Mot denna bakgrund subventioneras Alkindi endast för patienter för vilka tablettbehandling inte är lämpligt.Beslutet gäller från och med den 26 oktober 2018.

  2018-10-26
 • Refixia ingår i högkostnadsskyddet
  Refixia (nonakog beta pegol) ingår i högkostnadsskyddet för behandling och förebyggande av blödning hos patienter med hemofili B (blödarsjuka). Refixia kan användas till patienter från tolv år.
  Hemofili B är en sällsynt och allvarlig sjukdom. Sjukdomen orsakas av brist på koagulationsfaktor IX som är ett protein som är nödvändigt för att blodet ska kunna koagulera och därmed stoppa en blödning hos patienten. Obehandlad sjukdom kan leda till spontana blödningar, förstörda leder och kraftigt förkortad livslängd. Blödarsjuka behandlas genom att de saknade koagulationsfaktorerna tillförs.Refixia är rekombinant framställt, det vill säga framställt genom DNA-teknik, och innehåller den aktiva substansen nonakog beta pegol. Refixia ersätter den saknade koagulationsfaktorn genom en intravenös injektion.Det finns nu två godkända faktor IX-koncentrat med förlängd halveringstid, inom förmånerna; Refixia och Alprolix. Förlängd halveringstid medför att läkemedlet kan ges en gång per vecka jämfört med övriga rekombinanta faktor IX-koncentrat som ges två gånger per vecka.TLV bedömer att samtliga faktor IX-koncentrat har jämförbar effekt, baserat på godkänd dosering. TLV bedömer också, att relevant jämförelsealternativ till Refixia är Alprolix.
  En kostnadsjämförelse visar att den totala behandlingskostnaden per år är lägre för Refixia i jämförelse med Alprolix. TLV bedömer därför att kostnaden  förRefixia jämfört med Alprolix är rimlig.
  Beslutet gäller från och med 26 oktober 2018.

  2018-10-26
 • Mylife Penfine Classic ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Mylife Penfine Classic kan därför subventioneras och ingå läkemedelsförmånerna från och med 9 november 2018.

  2018-10-26
 • Beslut om fastställande av sanktionsavgift efter felaktigt utbyte inom parallellsystemet
  TLV beslutade den 9 oktober 2018 att ta ut sanktionsavgifter av apotekskedjorna Apotek Hjärtat och Kronans apotek.
  Bakgrunden till besluten är att TLV den 18 april 2016 beslutade att ta ut sanktionsavgifter av Apotek Hjärtat och Kronans Apotek för att apotek inom företagen hade bytt ut förskrivet direktimporterat Olysio och Pulmicort mot parallellimporterat Olysio och Pulmicort med högre fastställt försäljningspris än respektive förskrivet läkemedel. Båda företagen överklagade besluten. Förvaltningsrätten i Stockholm biföll under 2017 överklagandena delvis och fastslog att TLV inte hade haft stöd för att ta ut sanktionsavgift avseende utbytena av Olysio eftersom smittskyddsläkemedel inte förskrivs inom läkemedelsförmånerna. Beträffande Pulmicort ansåg förvaltningsrätten att TLV hade haft rätt i sin bedömning. Domstolen upphävde beslutet även i denna del och återförvisade målet till TLV för ny beräkning av sanktionsavgift avseende utbyten av det läkemedlet.TLV har fastställt sanktionsavgiften avseende det felaktiga utbytet av Pulmicort på Apotek Hjärtat och Kronans apotek till 50 000 kronor för båda apotekskedjorna. Se TLV:s beslut till höger på sidan.Apotek Hjärtat har överklagat TLV:s beslut.
  2018-10-25
 • Beslut om sanktionsavgifter efter felaktigt utbyte inom parallellsystemet
  TLV beslutade den 9 oktober 2018 att ta ut sanktionsavgifter av apotekskedjorna Apotek Hjärtat och Kronans apotek.
  Grunden för besluten är att Apotek Hjärtat och Kronans Apotek vid sina apotek under mars 2018 bytte ut det förskrivna direktimporterade läkemedel Enbrel mot parallellimporterat Enbrel med högre fastställd pris än det direktimporterade läkemedlet.När det enbart finns utbytbarhet mellan ett direktimporterat läkemedel och dess parallellimporterade läkemedel är det bara tillåtet att byta till läkemedel med lägre fastställda priser. TLV bedömer därför att apotekskedjornas utbyte av läkemedel inte har skett i enlighet med lagens bestämmelser om utbyte.Efter utredning och kommunikation med apotekskedjorna har TLV bedömt att det finns skäl att ta ut en sanktionsavgifter om 270 000 kronor för Apotek Hjärtat och 220 000 kronor för Kronans Apotek. Se TLV:s beslut till höger på sidan.Apoteket Hjärtat har överklagat TLV:s beslut.
  2018-10-25
 • Brava Barriärkräm ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Brava Barriärkräm kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 8 november 2018.
  2018-10-25
 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
  Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 24 oktober 2018, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 15 sanktionsärenden omfattande 6 läkemedelsföretag.

  Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.
  2018-10-25
 • EuroTec wide belt ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. EuroTec wide belt kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 24 oktober 2018.
  2018-10-11
 • Innovair ingår i högkostnadsskyddet
  Innovair (beklometason/formoterol) i styrkan 200/6 mikrogram/dos vid behandling av astma ingår i högkostnadsskyddet från och med den 28 september 2018.
  Vid astma är luftvägarna inflammerade och svullna. Patienterna får svårt att andas och det piper i bröstet. De kan känna sig andfådda, uppleva tryckkänsla över bröstet och få hosta. Vanliga symtom är också attackvis andnöd, till exempel vid kyla, ansträngning eller luftvägsinfektion. Vissa personer drabbas av upprepade svåra astmaanfall som kan vara livshotande.Innovair innehåller en fast kombination av den luftrörsvidgande substansen formoterol och den inflammationsdämpande substansen beklometason.Samtliga kombinationsläkemedel inom läkemedelsgruppen inhalationsspray i högdos bedöms vara medicinsk jämförbara med Innovair. Denna grupp ingår i periodens vara vilket innebär att priset för det mest kostnadseffektiva och tillgängliga läkemedel i gruppen kan variera från månad till månad. Därför jämförs läkemedelskostnaden för Innovair med medelpriset för den relevanta förpackningsstorleksgruppen under juli, augusti samt september 2018. Utifrån denna prisjämförelse är priset för Innovair lägre jämfört med medelpriset för de olika läkemedel som Innovair jämförts med.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Innovair i styrkan 200/6 mikrogram/dos ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 28 september 2018.
  2018-10-09
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Fentanyl Sandoz, 37,5 mikrogram/timme, depotplåster, förpackningarna 16 x 1 plåster och 10 x 1 plåster utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran den 1 november 2018. Produkterna är inte utbytbara. Sista förpackningen som finns kvar inom förmånen för Fentanyl Sandoz, 37,5 mikrogram/timme, depotplåster är påse, 5 x 1 plåster.
  2018-10-09
 • TLV beslutar att Cyclogest inte ska ingå i högkostnadsskyddet
  Cyclogest (progesteron) som är avsett att användas som tilläggsbehandling för kvinnor vid assisterad befruktning ingår inte i högkostnadsskyddet eftersom kostnaden är för hög i förhållande till den nytta som behandling med Cyclogest ger. 
  Cyclogest tillför könshormonet progesteron vid assisterad befruktning vilket ökar chansen till att det befruktade ägget kan fästa i livmodern.TLV bedömer att läkemedlen Lutinus och Crinone är relevanta jämförelsealternativ till Cyclogest. De är de enda godkända läkemedlen avsedda som tilläggsbehandling vid assisterad befruktning som innehåller progesteron som ingår i högkostnadsskyddet.Företaget har inte kommit in med kliniska studier eller annan dokumentation som visar att behandling med Cyclogest är till fördel för någon specifik patientkategori eller skiljer sig från behandling med Lutinus och Crinone. Dokumentation avseende jämförbarheten av klinisk effekt och säkerhet mellan Cyclogest, Lutinus och Crinone har inte heller lämnats in. TLV har under sin utredning inte identifierat dokumentation för att Cyclogest skulle vara bättre eller sämre än Lutinus och Crinone. En systematisk översikt av klinisk effekt av vaginalt progesteron som tilläggsbehandling vid assisterad befruktning drar slutsatsen att Cyclogest, Lutinus och Crinone är jämförbara gällande säkerhet och effekt.TLV bedömer att det utifrån tillgänglig information inte finns skäl att anta att Cyclogest kommer att användas på annat sätt än Lutinus och Crinone.Av en kostnadsjämförelse framgår att behandlingskostnaden per dag för Cyclogest är högre än för jämförelsealternativen Lutinus och Crinone. Kostnaden för Cyclogest bedöms därför inte vara rimlig i förhållande till den nytta som behandlingen ger.Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Cyclogest inte ska ingå i högkostnadsskyddet eftersom kostnaden inte är rimlig i förhållande till den nytta som behandling med Cyclogest ger.Beslutet fattades den 27 september 2018.
  2018-10-03
 • Fotivda ingår i högkostnadsskyddet 
  Fotivda (tivozanib) som används för behandling av avancerad njurcancer hos vuxna patienter ingår i högkostnadsskyddet från och med den 28 september 2018.
  Njurcancer är en sjukdom som kan sprida sig till andra delar av kroppen. Fotivda är godkänt för vuxna patienter med avancerad njurcancer som första linjens behandling. Det är även godkänt för patienter vars sjukdom har förvärrats efter tidigare behandling med cytokiner men som inte har påbörjat behandling med så kallade VEGFR- eller mTOR-hämmare.TLV bedömer i likhet med företaget att Sutent och Votrient är relevanta jämförelsealternativ till Fotivda.Kostnaden för rekommenderad dos av Fotivda är 28 000 kronor per månad, vilket är lägre än motsvarande kostnad för Sutent och Votrient. Det saknas direkt jämförande studier mellan Fotivda och jämförelsealternativen. Av indirekta metaanalyser gör TLV bedömningen att Fotivda har en jämförbar effekt med jämförelsealternativen Sutent och Votrient. Därmed bedömer TLV att kostnaden för Fotivda är rimlig i förhållande till nyttan.Beslutet gäller från och med den 28 september 2018.
  2018-10-01
 • Alprolix ingår i högkostnadsskyddet med uppföljningsvillkor
  Alprolix (eftrenonakog alfa) ingår i högkostnadsskyddet för behandling och förebyggande av blödning hos patienter med hemofili B (blödarsjuka).
  Hemofili B är en sällsynt och allvarlig sjukdom. Sjukdomen orsakas av brist på koagulationsfaktor IX som är ett protein som är nödvändigt för att blodet ska kunna koagulera och därmed stoppa en blödning hos patienten. Obehandlad sjukdom kan leda till spontana blödningar, förstörda leder och kraftigt förkortad livslängd. Blödarsjuka behandlas genom att de saknade koagulationsfaktorerna tillförs.Alprolix är rekombinant framställt, det vill säga framställt via DNA-teknik, och innehåller den aktiva substansen eftrenonakog alfa. Alprolix ska injiceras i venerna för att ersätta den saknade faktor IX.TLV har tidigare bedömt att samtliga faktor IX koncentrat är effektmässigt jämförbara. TLV bedömer också, i likhet med företaget, att relevant jämförelsealternativ till Alprolix är Benefix.Alprolix har en längre halveringstid jämfört med övriga rekombinanta faktor IX-koncentrat i högkostnadsskyddet, vilket leder till färre injektionstillfällen. Kliniska studier har visat att Alprolix kan doseras mer sällan än de övriga faktor IX-koncentrat som i dag ingår i högkostnadsskyddet. Alprolix kan doseras en gång per vecka, alternativt var tionde till 14:e dag, medan de övriga rekombinanta faktor IX koncentraten normalt doseras två gånger per vecka.TLV bedömer att majoriteten av patienterna kommer att få Alprolix en gång i veckan och att kostnaden för Alprolix är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen.UppföljningsvillkorDet råder osäkerhet om hur stor andel av patienterna som kommer att få Alprolix var tionde till var 13:e dag, vilket innebär en högre behandlingskostnad. TLV bedömer därför att det finns behov av att följa upp doseringen av Alprolix i klinisk vardag. Enligt uppföljningsvillkoret ska företaget senast den 31 december 2020 till TLV redovisa hur Alprolix doseras i klinisk vardag i Sverige.Beslutet gäller från och med 28 september 2018. 
  2018-09-28
 • Hemlibra ingår i högkostnadsskyddet med begränsning och villkor
  Hemlibra (emicizumab), används till patienter med hemofili A som har utvecklat inhibitorer mot faktor VIII-koncentrat. Hemlibra subventioneras endast till patienter vars inhibitorutveckling inte hävts genom upprepade ITI-behandlingar.
  Blödarsjuka, hemofili A, är en sjukdom där blodets förmåga att levra sig saknas eller är nedsatt. Patienter med hemofili A behandlas normalt med faktor VIII-läkemedel men cirka 30 procent av patienterna utvecklar antikroppar mot faktor VIII, så kallade inhibitorer, som hindrar faktor VIII-läkemedlet från att fungera. Hemlibra är en förebyggande behandling vid blödningar som uppstår hos patienter som har utvecklat inhibitorer.Vid en låg halt antikroppar i blodet kan patienterna behandlas med en ökad dos av faktor VIII-läkemedel, så kallad induktion av immuntoleransbehandling, ITI. Patienter med en hög nivå av antikroppar kan, som tillägg till ITI, även behöva behandlas med så kallade bypass produkter, BPA. BPA kan ges vid behov när blödningar uppstår eller som förebyggande behandling. Hur patienterna ska behandlas är individuellt och beror på andelen antikroppar i blodet.Behandling med Hemlibra har en högre kostnad för patienter som efter ett års behandling med ITI kan återgå till att behandlas med normaldos med faktor VIII-läkemedel och fortsätta den behandlingen livet ut. Behandling med Hemlibra har däremot en lägre kostnad för de patienter som behandlas antingen med BPA som förebyggande behandling eller med en kombination av ITI och BPA vid behov under en längre tid. TLV bedömer därför att subventionen av Hemlibra ska begränsas till patienter där utvecklingen av inhibitorer inte hävts genom upprepade ITI-behandlingar.Beslutet gäller från och med den 28 september 2018.
  2018-09-28
 • Förbud mot att återbetala kostnader
  Meds Apotek AB erbjöd under september 2018 att återbetala del av kostnader som personer över 61 år har haft för förskrivna läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånerna.
  Genom att på det sätt som företaget beskriver, till en konsument återbetala en del av försäljningspriset som denne har haft för läkemedel inom förmånen, tillämpar företaget ett annat försäljningspris än det av TLV fastställda.TLV bedömer att företagets agerande strider mot förmånslagen och har därmed fattat ett beslut om förbud vid vite. Om Meds Apotek AB inte följer beslutet riskerar företaget att få betala ett vite om 3 000 000 kronor.Beslutet gäller från och med den 25 september 2018.Meds Apotek har överklagat TLV:s beslut.
  2018-09-28
 • Able spacer och masker ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Able Spacer andningsbehållare och Able Spacer masker kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 11 oktober 2018.
  2018-09-27
 • Aer8 spacer ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aer8 spacer kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 11 oktober 2018.
  2018-09-27
 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 24 september 2018, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 17 sanktionsärenden omfattande 6 läkemedelsföretag.
  Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.
  2018-09-24
 • Uromate ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Uromate soft convex endels urostomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 28 september 2018
  2018-09-17
 • Colomate ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Colomate soft convex endels sluten påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 28 september 2018.
  2018-09-17
 • Ileomate ingår i läkemedelsförmånerna 
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Ileomate soft convex endels tömbar påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 28 september 2018.
  2018-09-17
 • Pilokarpin Trimb 4% får ett högre pris
  Pilokarpin Trimb 4% (pilokarpin), ögondroppar i endosbehållare, får ett högre pris från och med den 1 oktober 2018. Läkemedlet används för att behandla ögonsjukdomen glaukom, som drabbar synnerven och påverkar synfältet.
  Företaget har ansökt om ett högre pris för Pilokarpin Trimb 4 %. Företaget har motiverat behovet av ett högre pris med bland annat att kostnaderna för företaget höjts till följd av byte av produktionsställe och att kostnaderna för substansen pilokarpin har stigit. Vidare uppges att produktionskostnaden per enhet är hög då volymerna är små. En prishöjning anges vara en förutsättning för att kunna fortsätta tillhandahålla Pilokarpin Trimb 4 %.Läkemedlet används för att behandla ett tillstånd som inte är  bagatellartat, eftersom glaukom kan leda till synnedsättning och i vissa fall blindhet. TLV bedömer att Pilokarpin Trimb 4% är ett angeläget behandlingsalternativ för de patienter som inte får tillräcklig effekt av pilokarpin 2% eller andra glaukomläkemedel. Pilokarpin Trimb 4% är det enda godkända läkemedlet på den svenska marknaden som innehåller enbart pilokarpin 4%. TLV bedömer därmed att det finns patienter som riskerar att stå utan behandling om Pilokarpin Trimb 4% försvinner från den svenska marknaden.TLV bedömer också att det finns en stor risk att Pilokarpin Trimb 4% på grund av lönsamhetsskäl, försvinner från, eller minskar kraftigt på den svenska marknaden, om prishöjningen inte beviljas.Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Pilokarpin Trimb 4%.De nya priserna gäller från och med den 1 oktober 2018.

  2018-09-13
 • Xerodent sugtablett har fått ett högre pris
  Xerodent sugtablett 28,6 mg/0,25 mg får ett högre pris från och med 1 oktober 2018. Läkemedlet används vid muntorrhet och förebyggande mot karies (hål i tänderna).
  Företaget har ansökt om ett högre pris för Xerodent sugtablett. Företaget har motiverat behovet av ett högre pris bland annat med att företaget inte kunnat hitta en lämplig leverantör som kan garantera stabil tillgång av äppelsyra, som är en av ingredienserna i Xerodent, till nuvarande pris. Till följd av detta är Xerodent sugtablett 28,6 mg/0,25 mg restnoterade sedan i november 2017.TLV bedömer Xerodent sugtablett används för att behandla ett tillstånd som inte är bagatellartat och att det finns en grupp patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om dessa försvinner från den svenska marknaden.Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Xerodent sugtablett 28,6 mg/ 0,25 mg. De nya priserna gäller från 1 oktober 2018.
  2018-09-12
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Utträden ur läkemedelsförmånerna 1 oktoberHär finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 oktober 2018. 
  2018-09-10
 • Testavan ingår i högkostnadsskyddet 
  Testavan som används för behandling av män med brist på det manliga könshormonet testosteron (hypogonadism) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 31 augusti 2018.
  Testosteronbrist är den vanligaste hormonbristen hos män och förklaras av sjukdomar som påverkar testiklarna (primär hypogonadism) eller sjukdomar i hypotalamus och hypofys (sekundär hypogonadism) eller som en kombination av dessa.

  Testavan innehåller testosteron i gelform som appliceras på huden med medföljande pump och används när testosteronbrist har bekräftats genom kliniska symtom och laboratorieanalyser.

  TLV bedömer att de befintliga testosteronprodukterna Tostrex, Testogel och Testim, som ingår i högkostnadsskyddet och som också appliceras på huden, har jämförbar effekt med Testavan. Produkterna är därmed relevanta jämförelsealternativ till Testavan.

  Av prisjämförelser framgår att kostnaden för Testavan är jämförbar eller lägre än kostnaden för jämförelsealternativen.
  Beslutet gäller från och med den 31 augusti 2018.

  2018-09-04
 • Sialanar ingår i högkostnadsskyddet
  Sialanar (glykopyrronium) som används vid behandling av allvarlig kronisk dregling hos barn och ungdomar från 3 års ålder med kroniska neurologiska sjukdomar, ingår i högkostnadsskyddet.
  Dregling är vanligt hos småbarn,men kan även förekomma i äldre åldrar  och är då oftast kopplat till neurologiska sjukdomar såsom cerebral pares (CP). Dregling kan ge fysiska konsekvenser, exempelvis hudsprickor runt munnen, samt psykiska konsekvenser, såsom social isolering och minskad självständighet.Sialanar minskar salivproduktionen. Flera kliniska studier har visat att behandling med Sialanar leder till minskad dregling.

  Patientgruppen är i stort behov av personlig assistans och TLV bedömer att utnyttjandet av personlig assistans för många patienter kan effektiviseras om dreglingen minskar hos dessa, då assistanstid kan ägnas åt annat än att behandla dreglingen. TLV bedömer även att Sialanar kan innebära förbättrad livskvalitet samt att det finns ett behov av Sialanar eftersom Sialanar är den enda godkända läkemedelsbehandlingen för aktuell patientgrupp.
  Mot denna bakgrund beslutar TLV att Sialanar ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 31 augusti 2018.

  2018-09-04
 • Mylife YpsoPump Orbitmicro ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Mylife YpsoPump Orbitmicro och mylife YpsoPump Orbitmicro Universal kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 17 september 2018.
  2018-09-03
 • Zurampic ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Zurampic (lesinurad) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av gikt från och med den 31 augusti 2018.
  Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras i kombination med maximalt tolererad dos av allopurinol när behandling med probenecid i kombination med allopurinol inte tolereras eller är kontraindicerad, vilket innebär att det finns omständigheter som gör att patienten inte kan behandlas med probenecid.Gikt orsakas av utfällning av svårlösliga urinsyrakristaller som resulterar i inflammation och intensiv smärta i en eller flera leder. Den enskilt starkaste riskfaktorn för att en giktattack ska utlösas är för höga halter av urinsyra i blodet. Ett viktigt mål vid behandling av gikt är därför att normalisera blodets urinsyrahalter.Zurampic innehåller den aktiva substansen lesinurad. Behandling med Zurampic ökar utsöndringen av urinsyra från njurarna på samma sätt som det sedan tidigare godkända läkemedelssubstansen probenecid. Zurampic ska användas i kombination med läkemedel som minskar produktionen av urinsyra i kroppen (allopurinol och febuxostat).TLV bedömer att Zurampic och probenecid i kombination med allopurinol har jämförbar effekt. Kostnaden för allopurinol och Zurampic överstiger kostnaden för allopurinol och probenecid. För patienter som inte kan behandlas med probenecid (exempelvis på grund av biverkningar), utgör Zurampic dock ett värdefullt behandlingsalternativ.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Zurampic ska ingå i högkostnadsskyddet i kombination med maximalt tolererad dos av allopurinol när behandling med probenecid i kombination med allopurinol är kontraindicerad eller inte tolereras.Beslutet gäller från och med den 31 augusti 2018.
  2018-09-03
 • Maxilene ingår i högkostnadsskyddet
  Maxilene är en kräm som innehåller 4% lidokain,  kan användas som lokalbedövning av huden i samband med venkanylering, venpunktion och vid smärtsamma hudbehandlingar. Maxilene ingår i högkostnadsskyddet.
  För att undvika smärta hos patienter vid till exempel venkanylering, venpunktion eller smärtsamma hudbehandlingar kan patienten få lokalbedövning. Venpunktion är då en ven punkteras för att ta blodprov, och venkanylering är då en tunn kateter som med hjälp av kanyl förs in i blodbanan för att tillföra exempelvis vätska eller läkemedel. Detta är många gånger förknippat med rädsla för smärta hos patienter.Maxilene kräm har i kliniska studier visats ge smärtlindring som är jämförbar med den  kräm som innehåller 2,5% lidokain samt 2,5% prilokain. Maxilene har ett lägre pris än de krämer inom läkemedelsförmånerna som innehåller motsvarande blandning av lidokain och prilokain.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Maxilene ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 31 augusti 2018.
  2018-08-31
 • Guardian Sensor 3 ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Guardian Sensor 3 kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning och villkor från och med den 13 september 2018.
  2018-08-30
 • A6 Insulin Reservoir ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. A6 Insulin Reservoir kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 13 september 2018
  2018-08-30
 • A6 CGM Sensor ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. A6 CGM Sensor kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna med begränsningar och villkor från och med den 13 september 2018.
  2018-08-30
 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 27 augusti 2018, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 7 sanktionsärenden omfattande 4 läkemedelsföretag.
  Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.

  TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.

  2018-08-28
 • Questran, 20 dospåsar, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Questran (kolestyramin) ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för förpackningsstorleken 50 dospåsar. Eftersom Questran 50 dospåsar för närvarande är restnoterade, alltså inte möjlig att beställa, ingår även Questran i förpackningsstorleken 20 dospåsar i högkostnadsskyddet med begränsning.
  Eftersom det finns ett stort medicinskt behov hos patienterna beslutade Läkemedelsverket att ge tillfällig dispens (se beslut, dnr: 5.2.3-2018-044506) för försäljning av Questran 20 dospåsar i utländsk förpackning avsedd för portugisisk marknad. Det är alltså denna förpackning som nu ingår i högkostnadsskyddet. Questran används för behandling av höga blodfettsrubbningar, gallsyreinducerad diarré (diarré orsakad av förhöjda nivåer galla i tarmarna) och partiell gallvägsobstruktion (stopp i gallvägarna).
   
  Begränsningen innebär att Questran endast ska ges till patienter som har gallsyrainducerad diarré samt vid lindring av klåda vid partiell gallvägsobstruktion.
  Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsningar.
  2018-08-20
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Utträden ur läkemedelsförmånerna 13 augusti 
  2018-08-08
 • ZenSiv Konvex 1-dels tömbar påse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ZenSiv Konvex 1-dels tömbar påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 25 juli 2018.
  2018-07-12
 • ActiPatch har överklagats till förvaltningsrätten
  TLV beslutade den 4 jul 2018 att avslå ansökan om pris och subvention för den medicintekniska produkten ActiPatch som används för smärtbehandling.
  2018-07-10
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 augusti 2018.
  2018-07-10
 • Inga begärda utträden ur läkemedelsförmånerna för förbrukningsartiklar under maj

  I maj 2018 fattades inga beslut om begärda utträden på förtagets begäran ur läkemedelsförmånerna för förbrukningsartiklar.
  2018-07-10
 • Truxal tablett har fått ett högre pris
  Truxal, tablett i styrkorna 25 och 50 mg får ett högre pris från och med 1 juli 2018. Läkemedlet används bland annat för behandling av psykoser, schizofrena och paranoida tillstånd.
  Företaget har ansökt om ett högre pris för Truxal tablett. Företaget har motiverat behovet av ett högre pris bland annat med att de nuvarande priserna för Truxal är mycket låga och att dessa priser ska täcka upp för flertalet kostnader, avgifter och krav som finns på läkemedelsförsäljning på den svenska marknaden.
  TLV bedömer att Truxal används för att behandla ett tillstånd som inte är bagatellartat och att det finns en grupp patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om dessa försvinner från den svenska marknaden.
  Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Truxal, tablett i styrkorna 25 och 50 mg. De nya priserna gäller från 1 juli 2018.
  2018-07-04
 • ActiPatch ingår inte i läkemedelsförmånerna
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om pris och subvention för den medicintekniska produkten ActiPatch som används för smärtbehandling.
  TLV bedömer att produkten inte är en sådan förbrukningsartikel som enligt lagen om läkemedelsförmåner kan ingå i läkemedelsförmånerna.
  2018-07-04
 • One-press serter ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. One-press serter kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från 17 juli 2018.
  2018-07-04
 • Instillagel får inte ett högre pris
  Instillagel 20,9 mg gel som används som lokalbedövning vid olika ingrepp i urinröret får inte ett högre pris då villkoren för en prishöjning inte är uppfyllda.
  Instillagel innehåller den verksamma substansen lidokain som har en lokalbedövande effekt, samt en tillsats av klorhexidin som har en antibakteriell verkan. Läkemedlet används som bedövningsmedel vid ingrepp i urinröret, bland annat vid insättning av en kateter och vid vissa undersökningar som görs för att se om det finns sjukliga förändringar i urinröret och urinblåsan.Företaget har ansökt om ett högre pris för Instillagel, 20,9 mg gel. Företaget har motiverat behovet av ett högre pris bland annat med att kostnaderna för produktion, transport och distribution har ökat, samt att försäljningen har minskat.TLV bedömer att det för Instillagel finns behandlingsalternativ av liknande slag på marknaden och att det inte föreligger en stor risk för att ansökt förpackning Instillagel försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.Mot denna bakgrund beviljar inte TLV ett högre pris för Instillagel, 20,9 mg gel.
  2018-07-02
 • Nitroglycerin Meda får ett högre pris
  Nitroglycerin Meda (glyceryltrinitrat), resoribletter 0,25 mg och 0,5 mg 30 st får ett högre pris från och med den 1 juli 2018.
  Nitroglycerin Meda resoribletter är godkänt för behandling av kärlkramp. Kärlkramp beror oftast på att det har blivit en förträngning i ett eller flera av hjärtats kranskärl. Det gör att hjärtat inte får tillräckligt med syre, vilket är särskilt märkbart vid fysisk ansträngning. Kärlkramp kan ge flera olika symtom, exempelvis bröstsmärta. Kärlkramp som snabbt försämras kan vara tecken på en hotande hjärtinfarkt. Snabbverkande kärlvidgande läkemedel ger effekt genom att vidga kroppens blodkärl, på så sätt avlastas hjärtmuskeln, syrebristen minskar och bröstsmärtorna släpper. Resoribletter är tabletter som läggs under tungan där de smälter. Läkemedlet tas snabbt upp i kroppen och ger effekt inom 1-2 minuter.Företaget har motiverat behovet av ett högre pris med att Nitroglycerin Meda resoribletter är ett angeläget behandlingsalternativ då det är det enda läkemedlet på den svenska marknaden som innehåller glyceryltrinitrat i beredningsformen resoribletter. Ingen tidigare höjning av produktens pris inom läkemedelsförmånerna har gjorts. Kostnaderna för produkten, som redan idag har låg försäljning och lönsamhet, har ökat. Enligt företaget behövs på grund av detta en prishöjning för att kunna fortsätta tillhandahålla produkten på den svenska marknaden.TLV bedömer att Nitroglycerin Meda resoribletter används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd. Av utredningen framgår att det finns patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om Nitroglycerin Meda resoribletter försvinner från marknaden.TLV bedömer även att risken är stor att Nitroglycerin Meda resoribletter försvinner från den svenska marknaden om prishöjningen inte beviljas och att en prishöjning i detta fall är en förutsättning för att långsiktigt säkra tillgången av produkten.Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning och de nya priserna gäller från 1 juli 2018.
  2018-06-29
 • Pindolol Mylan tablett har fått ett högre pris
  Pindolol Mylan, tablett i styrkorna 5, 10 och 15 mg får ett högre pris från och med 1 juli 2018. Läkemedlet används vid högt blodtryck, kärlkramp och hjärtrytmrubbningar.
  Företaget har ansökt om ett högre pris för Pindolol Mylan tablett. Företaget har motiverat behovet av ett högre pris bland annat med att försäljningsvolymerna har sjunkit och att det har resulterat i dålig lönsamhet.TLV bedömer Pindolol Mylan används för att behandla ett tillstånd som inte är bagatellartat och att det finns en grupp patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om dessa försvinner från den svenska marknaden.Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Pindolol Mylan, tablett i styrka 5, 10 och 15 mg. De nya priserna gäller från 1 juli 2018.
  2018-06-28
 • Nucala ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Nucala (mepolizumab) som används som tilläggsbehandling vid svår eosinofil astma hos vuxna ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 15 juni 2018.
  Nucala behandlar svår eosinofil astma som innebär att patienten har astma med förhöjda nivåer av eosinofiler, en sorts vita blodkroppar som är involverade i den kroniska luftvägsinflammationen vid astma. När behandling med Nucala sätts in behandlas patienten redan med höga doser inhalationssteroider samt ytterligare underhållsbehandling(ar) och har trots detta fortfarande symtom.
  2018-06-21
 • Fasenra ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Fasenra (benralizumab) som används som tilläggsbehandling vid svår eosinofil astma hos vuxna ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 15 juni 2018.
  Fasenra behandlar svår eosinofil astma som innebär att patienten har astma med förhöjda nivåer av eosinofiler, en sorts vita blodkroppar som är involverade i den kroniska luftvägsinflammationen vid astma. När behandling med Fasenra sätts in behandlas patienten redan med höga doser inhalationssteroider samt ytterligare underhållsbehandling(ar) och har trots detta fortfarande symtom.
  2018-06-21
 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 19 juni 2018, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 7 sanktionsärenden omfattande 6 läkemedelsföretag.
  Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.
  2018-06-20
 • Zytiga ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Zytiga (abirateronacetat) som används för behandling av prostatacancer ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention till ytterligare en patientgrupp från och med den 15 juni 2018.
  Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och utgör den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland män.Zytiga är sedan tidigare subventionerat för behandling av prostatacancer som har metastaserat, det vill säga spridit sig till andra delar av kroppen, och som inte längre svarar på hormonbehandling.Zytiga är nu också godkänt för att behandla prostatacancer i tidigare skede där sjukdomen fortfarande svarar på hormonbehandling. För denna patientgrupp bedömer TLV att relevant jämförelsealternativ är ensam behandling med så kallad androgen deprivationsterapi (ADT) som sänker testosteronnivåerna eller ADT i kombination med substansen docetaxel.Studier visar att patienter som behandlades med Zytiga i kombination med ADT levde längre innan sjukdomen förvärrades samt levde längre generellt jämfört med de som behandlades med enbart ADT. Däremot levde inte patienterna som fick Zytiga i kombination med ADT längre jämfört med de som fick docetaxel i kombination med ADT.Inom ramen för den tidigare ansökan tecknade företaget och landstingen en sidoöverenskommelse för Zytiga som har utgjort en del av TLV:s beslutsunderlag också i detta beslut. Genom sidoöverenskommelsen åtar sig företaget att betala tillbaka en del av kostnaden för användningen av Zytiga till landstingen.Zytiga är trots sidoöverenskommelse betydligt dyrare än docetaxel. TLV anser att kostnaden för Zytiga inte står i en rimlig relation till nyttan i jämförelse med docetaxel. Behandling med docetaxel är dock förknippat med svåra biverkningar och tolereras inte av alla patienter. Zytiga subventioneras därför endast för de patienter som av olika skäl inte kan behandlas med cellgifter som docetaxel.Mot denna bakgrund subventioneras Zytiga endast tillsammans med substanserna prednison eller prednisolon, som alltid tas tillsammans med Zytiga, för behandling av:
  • Nydiagnostiserad högrisk metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) hos vuxna män i kombination med ADT, när docetaxel inte är lämpligt,
  • metastaserad så kallad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) hos vuxna män som saknar eller har milda symtom efter att inte ha svarat på ADT där cellgifter ännu inte använts,
  • mCRPC hos vuxna män vars sjukdom förvärrats under eller efter en docetaxelbaserad cellgiftsbehandling.
  Beslutet gäller från och med den 15 juni 2018.
  2018-06-19
 • Dienorette ingår i högkostnadsskyddet
  Dienorette (dienogest och etinylestradiol), ett kombinerat p-piller som även är godkänt för behandling av måttlig akne, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 15 juni 2018.
  Dienorette innehåller två aktiva substanser, dienogest, ett så kallat gestagen som är ett syntetiskt gulkroppshormon och etinylestradiol som är syntetiskt östrogen. De aktiva substanserna hämmar ägglossning och förändrar sekretet i livmoderhalsen vilket hindrar spermietransporten och skyddar därmed mot graviditet. I en studie har läkemedlet också visat effekt mot akne.Dienorette är godkänt för att skydda mot graviditet samt att behandla måttlig akne hos kvinnor som inte fått tillräcklig effekt av aknebehandling direkt på huden eller via antibiotika i form av tablett. Behandlingen av akne med Dienorette ska endast ges till kvinnor som också vill ha ett hormonellt preventivmedel. Dienorette är den enda produkten på den svenska marknaden som är godkänd för både graviditetsskydd och behandling av akne. Mot bakgrund av Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för graviditetsskydd bedömer TLV att effekten är jämförbar mellan alla kombinerade p-piller och att alla kombinerade p-piller är säkra att använda förutsatt att förskrivaren tar hänsyn till individuella riskfaktorer för blodpropp vid val av produkt.TLV bedömer att det mest relevanta jämförelsealternativet till Dienorette är kombinerade p-piller som innehåller substanserna drospirenon, som är ett gestagen och etinylestradiol, som är samma östrogen som i Dienorette. Kostnaden för behandling med Dienorette är lägre än kostnaden för behandling med drospirenon och etinylestradiol.TLV beslutar att Dienorette ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention.Beslutet gäller från och med den 15 juni 2018.
  2018-06-19
 • TLV beslutar att Procysbi inte ska ingå i högkostnadsskyddet
  Procysbi (cysteamin) som är ett särläkemedel för behandling av nefropatisk cystinos kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan av Procysbi motsvarar kostnaden.
  Nefropatisk cystinos är en ärftlig sjucystein som finns naturligt i kroppen, ansamlas i celler, särskilt i njurarna och ögonen, och skadar dem.Cysteamin har effekt inne i cellerna och minskar nivån cystin vilket begränsar skadorna på kroppens organ.I dag behandlas patienter med nefropatisk cystinos med läkemedlet Cystagon som innehåller samma aktiva substans som Procysbi. Det som skiljer dessa läkemedel åt är beredningsformen. Procysbi är kapslar med fördröjd frisättning vilket möjliggör dosering var tolfte timme medan Cystagon måste tas var sjätte timme.Företaget har inte kunnat visa att Procysbi innebär en bättre effekt eller att dess biverkningsprofil, eller glesare dosering, väger upp den dyrare behandlingskostnaden jämfört med behandlingsalternativet Cystagon. Företaget har därmed inte kunnat visa att kostnaden för läkemedlet är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Prokdom som innebär att stora mängder cystin, en molekyl som består av aminosyran cysbi inte ska vara subventionerad och kommer därmed inte att ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet fattades den 14 juni 2018.
  2018-06-19
 • Oxybutynin Unimedic ingår i högkostnadsskyddet med begränsning 
  Oxybutynin Unimedic (oxybutyninhydroklorid) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Läkemedlet används vid behandling av vuxna och barn över fem år som har frekventa urinträngningar och trängningsinkontinens på grund av överaktiv blåsa orsakad av så kallad neurogen blåsrubbning. Begränsningen innebär att Oxybutynin Unimedic endast subventioneras för barn upp till 18 år.
  Oxybutynin Unimedic är en lösning som injiceras direkt i urinblåsan via en kateter, och används endast om patienten inte tål biverkningar av oxybutynin i tablettform.Neurogen blåsrubbning innebär att patienten inte kan styra tömningen av urinblåsan, vilket kan leda till frekventa urinträngningar, upprepade urinvägsinfektioner, höga tryck i övre urinvägarna, störningar i urinblåsans funktion, urinläckage och allvarlig njurskada.Oxybutynin Unimedic minskar sammandragningarna av urinblåsans muskel, vilket bidrar till att urinblåsans volym ökar och tiden mellan blåstömningarna förlängs. Detta leder till minskad förekomst av urinträngningar och inkontinens. För barn upp till 18 år med neurogen blåsrubbning som inte kan behandlas med oxybutynintabletter på grund av biverkningar finns inget annat läkemedelsalternativ. För dessa barn återstår bara kirurgiska ingrepp. TLV bedömer därför att kirurgi utgör det mest relevanta jämförelsealternativet för den patientgruppen.Företaget har endast kommit in med en kostnadsjämförelse mellan Oxybutynin Unimedic och kirurgi, för barn som inte tolererat biverkningarna av oxybutynin i tablettform. För vuxna finns flera alternativ såsom olika tabletter och plåster till en lägre kostnad.TLV bedömer att för barn upp till 18 år är Oxybutynin Unimedic ett kostnadsbesparande behandlingsalternativ jämfört med de kirurgiska ingreppen. Mot denna bakgrund beslutar TLV att Oxybutynin Unimedic ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet med begränsning för barn upp till 18 år.Beslutet gäller från och med den 15 juni 2018.
  2018-06-19
 • Steglujan ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Steglujan (ertugliflozin/sitagliptin), som används för behandling av vuxna med typ 2-diabetes, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 15 juni 2018. Begränsningen innebär att Steglujan endast subventioneras för patienter som inte uppnått tillräcklig blodsockerkontrollvid behandling med metformin eller sulfonureider samt en av produktens ingående substanser.
  Steglujan innehåller en kombination av två olika substanser, SGLT2-hämmaren ertugliflozin samt DPP4-hämmaren sitagliptin. Substanserna har olika och kompletterande verkningsmekanismer som båda leder till att kroppens blodsockernivå sänks.TLV bedömer att de befintliga läkemedel i högkostnadsskyddet som innehåller en kombination av SGLT2- och DPP4-hämmare har jämförbar effekt med Steglujan. Av dessa har Glyxambi lägst pris, och bedöms därför utgöra det mest relevanta jämförelsealternativet till Steglujan. Den samlade kostnaden för användningen av Steglujan är jämförbar med kostnaden för jämförelsealternativet Glyxambi.Eftersom både effekten av Steglujan och dess kostnad bedöms vara jämförbara med Synjardy, beslutar TLV att Steglujan ska ingå i högkostnadsskyddet.Steglujan ingår i högkostnadsskyddet från och med den 15 juni 2018.
  2018-06-18
 • Segluromet ingår i högkostnadsskyddet
  Segluromet (ertugliflozin/metformin), som används för behandling av vuxna med typ 2-diabetes, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 15 juni 2018.
  Segluromet innehåller en kombination av två olika substanser, SGLT2-hämmaren ertugliflozin samt metformin. Substanserna har olika och kompletterande verkningsmekanismer som båda leder till att kroppens blodsockernivå sänks.TLV bedömer att de befintliga läkemedel i högkostnadsskyddet som innehåller en kombination av SGLT2-hämmare och metformin har jämförbar effekt med Segluromet. Av dessa har Synjardy lägst pris, och bedöms därför utgöra det mest relevanta jämförelsealternativet till Segluromet. Den samlade kostnaden för användningen av Segluromet bedöms jämförbar med kostnaden för jämförelsealternativet Synjardy.Eftersom både effekten av Segluromet och dess kostnad bedöms vara jämförbara med Synjardy, beslutar TLV att Segluromet ska ingå i högkostnadsskyddet.Segluromet ingår i högkostnadsskyddet från och med den 15 juni 2018.
  2018-06-18
 • Forlax Junior ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Forlax Junior (makrogol) för behandling av funktionell förstoppning hos barn från sex månader till åtta år ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 15 juni 2018. Begränsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet när laktulos inte är lämpligt.
  Förstoppning uppstår när tarminnehållet passerar tjocktarmen för långsamt vilket gör avföringen hård och tarmtömningen ansträngande och smärtsam. Hos vissa individer kan förstoppningen bli långvarig och kräva läkemedelsbehandling i tillägg till livsstils- och koståtgärder. Funktionell förstoppning innebär att förstoppningen orsakas av något annat än defekt anatomi eller hormonella störningar.Forlax Junior tillhör läkemedelsgruppen osmotiskt aktiva laxermedel. Dessa läkemedel har vattenbindande egenskaper som ökar tarminnehållets vätskemängd vilket ger avföringen ökad volym och mjukare konsistens. Detta underlättar avföringens passage genom tarmen.Andra osmotiskt aktiva laxermedel för barn som ingår i läkemedelsförmånerna och rekommenderas i behandlingsriktlinjer är dels laktulos samt två kombinationspreparat med makrogol och elektrolyter: Movicol Junior och Laxido Junior. TLV konstaterar att priset för Forlax Junior är högre än för laktulos men lägre än priset för Movicol Junior och Laxido Junior. TLV bedömer att Forlax Junior är mer effektivt än laktulos och effektmässigt likvärdigt med Movicol Junior och Laxido Junior.Företaget har inte redovisat några hälsoekonomiska jämförelser mellan Forlax Junior och laktulos, varför TLV bedömer att effektfördelen inte kan sättas i relation till prisskillnaden. TLV bedömer därför att Forlax Juniors kostnad inte är rimlig för de patienter som kan behandlas med och får tillräcklig effekt av laktulos.För patienter där behandling med laktulos inte är lämplig ger behandling med Forlax Junior en lika stor nytta som Movicol Junior eller Laxido Junior men till ett lägre pris. TLV anser därför att kostnaden för behandling med Forlax Junior är rimlig för de patienter för vilka behandling med laktulos inte är lämplig.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Forlax Junior subventioneras och ingår i högkostnadsskyddet med följande begränsning:Forlax Junior subventioneras endast för behandling av funktionell obstipation hos barn från sex månader till åtta år när laktulos inte är lämpligt.Beslutet gäller från och med den 15 juni 2018.
  2018-06-18
 • Nyxoid ingår i högkostnadsskyddet
  Nyxoid (naloxon) som används som motgift vid överdosering av opioider och är avsett för personer från 14 års ålder och uppåt, ingår i högkostnadsskyddet.
  Sverige har en hög narkotikarelaterad dödlighet sett ur ett internationellt perspektiv. Opioidläkemedel är bland de vanligaste substanserna som orsakar dessa dödsfall.Läkemedel med opioider används inom hälso- och sjukvården som smärtlindring i samband med bland annat kirurgiska ingrepp och för vissa mycket allvarliga smärttillstånd som kan uppkomma vid till exempel cancer. Vid sidan av denna legala användning förekommer även illegal användning av opioider. Vid överdosering kan detta leda till ett förgiftningstillstånd, vilket i sin tur kan leda till andningsdepression och död.Nyxoid är en nässpray som verkar genom att blockera opioidreceptorerna i kroppen och fungerar som ett motgift vid överdosering av opioider. Läkemedlet är godkänt för användning utanför hälso- och sjukvården och skrivs ut till patienten för att någon annan person ska kunna ge läkemedlet vid behov, till denne. Det är viktigt att patienten, och eventuella närstående eller vänner, får utbildning av läkaren i hur de känner igen tecken på opioidorsakad överdos och hur sprayen används.Studier har visat att när läkemedel som innehåller naloxon används utanför hälso- och sjukvården minskar risken för aktuell patientgrupp att dö i en opioidorsakad överdos.TLV bedömer att Nyxoid nässpray är ett användarvänligt alternativ till intramuskulära sprutor. TLV anser att Nyxoid är enklare att administrera av personer utan medicinsk utbildning och att det finns en koppling mellan förbättrad tillgänglighet av naloxonläkemedel och möjligheten att förhindra opioidrelaterade dödsfall. TLV anser även att subvention av Nyxoid kan leda till förbättrad tillgänglighet av naloxonläkemedel och samtidigt bidra med sortimentsbredd.TLV bedömer att kostnaden för Nyxoid är rimlig i förhållande till den nytta den ger patienten till det ansökta priset.Beslutet gäller från och med den 15 juni 2018.
  2018-06-18
 • Taltz ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Taltz (ixekizumab) är avsett att behandla måttlig till svår plackpsoriasis och aktiv psoriasisartrit. Taltz ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av plackpsoriasis. TLV beslutar nu att Taltz även ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling av aktiv psoriasisartrit med begränsad subvention till vuxna som tidigare behandlats med en TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.
  Psoriasisartrit är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som har ett visst samband med psoriasis. Smärta från lederna är vanligt. Stelhet och smärta under natten kan störa nattsömnen med påföljande trötthet och koncentrationssvårigheter dagtid. Taltz innehåller den aktiva substansen ixekizumab som är en interleukin (IL)-17-hämmare. Hämning av IL-17 leder till minskad inflammation.Ixekizumab har i välgjorda kliniska studier visat god effekt mot aktiv psoriasisartrit. Baserat på dessa studier och en nätverksmetaanalys från företaget bedömer TLV att Taltz har jämförbar effekt med TNF-hämmare och Cosentyx, som även de är läkemedel mot psoriasisartrit.TLV bedömer att Taltz har en jämförbar effekt till ett lägre pris jämfört med Cosentyx för patienter med aktiv psoriasisartrit som tidigare har behandlats med en TNF-hämmare och även för patienter med aktiv psoriasisartrit som samtidigt lider av måttlig till svår psoriasis. Företaget har inte visat att Taltz har en rimlig kostnad i förhållande till TNF-hämmare.Mot denna bakgrund formuleras den tidigare begränsningen om enligt följande:Subventioneras endast för behandling av vuxna patienter med:
  • måttlig till svår plackpsoriasis som inte svarat på systemisk behandling såsom ciklosporin, metotrexat eller PUVA (psoralen och ultraviolett A), eller när intolerans eller kontraindikationer föreligger mot sådana behandlingar.
  • aktiv psoriasisartrit som behandlats med en TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.
  Beslutet gäller från och med den 15 juni 2018.
  2018-06-15
 • Kit för pediatrisk administrering ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Kit för pediatrisk administrering kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med 28 juni 2018.
  2018-06-15
 • Orkambi ingår i högkostnadsskyddet
  Orkambi (ivakaftor och lumakaftor) som kan används vid behandling av cystisk fibros hos patienter från sex år med en specifik genetisk förändring, ingår i högkostnadsskyddet från den 1 juli 2018.    
  Orkambi är en tilläggsbehandling till standardbehandling av cystisk fibros. Standardbehandlingen varierar från individ till individ och kan bestå av till exempel antibiotika som antingen inhaleras eller injiceras, slemlösande preparat, vitaminer på grund av näringsbrist, läkemedel för att förbättra näringsupptag, andningsgymnastik, kostråd och fysisk träning. Patienter kan inte sluta med sina tidigare behandlingar även om de får effekt av Orkambi. TLV bedömer att standardbehandling är det mest relevanta jämförelsealternativet till Orkambi.Det är ungefär 245 patienter som kan vara aktuella för behandling med Orkambi. Det finns en mindre grupp patienter som har visats ha relativt bättre effekt av behandling med Orkambi. Vilka patienter som har relativt bättre effekt kan identifieras först efter en tids behandling. TLV:s beslut grundar sig på att det är dessa patienter som kvarstår på behandling efter att effekten av behandlingen har utvärderats, senast efter fyra år.Landstingens råd för nya terapier, NT-rådet, har meddelat TLV, företaget och landstingen att rådet kommer att ställa krav på uppföljning via kvalitetsregister och även kriterier för när behandling bör avslutas. TLV kommer att följa upp patienter som behandlas med Orkambi, utifrån bland annat effektparametrar i kvalitetsregistret för patienter med cystisk fibros (CF-registret).TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och landstingen tecknat en sidoöverenskommelse som är en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen innebär att behandlingskostnaderna för Orkambi minskar.I beslutet har TLV bland annat vägt in sjukdomens svårighetsgrad och antalet patienter samt behovet av nya behandlingar vid cystisk fibros. Därför accepterar TLV en högre kostnad för Orkambi, jämfört med behandlingar mot vanligare men lika svåra sjukdomar.
  Beslutet gäller från och med den 1 juli 2018.
  Fakta cystisk fibrosCystisk fibros är en allvarlig ärftlig sjukdom som orsakas av mutationer i genen för proteinet CFTR och innebär att slemproducerande körtlar i kroppen inte fungerar normalt. Körtlarna utsöndrar ett alltför segt slem som framför allt påverkar lungorna, mag-tarmkanalen och bukspottskörteln. Sjukdomen går inte att bota och patienten försämras gradvis. Den förväntade medianlivslängden ligger på cirka 50 år i Sverige men förväntas öka ytterligare i takt med att nya behandlingar blir tillgängliga. Det pågår omfattande forskning på området cystisk fibros och flera mer effektiva läkemedel förväntas godkännas de närmsta fem åren. Det finns cirka 670 personer med cystisk fibros i Sverige idag och det föds cirka 20 barn årligen.
  2018-06-14
 • Finasterid kvarstår i högkostnadsskyddet med generell subvention till fastställt takpris efter omprövning
  TLV har omprövat läkemedel som innehåller substansen finasterid. Omprövningen resulterade i att takpriser för finasterid i de ingående förpackningsstorleksgrupperna har fastställts. Priset på Finpros har därmed sänkts till det fastställda takpriset. Läkemedlet Proscar har i samband med omprövningen utträtt ut förmånerna. Därför har inget beslut för Proscar fattats i omprövningen.
  2018-06-14
 • Neria Guard ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Neria Guard kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 28 juni 2018.
  2018-06-14
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel 
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 juli 2018.
  2018-06-13
 • NovoPen 6 ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovoPen 6 kan därför subventioneras och ingår i högkostnadsskyddet.
  Produkten ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 25 juni 2018.
  2018-06-11
 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 24 maj 2018, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 26 sanktionsärenden omfattande 10 läkemedelsföretag.
  Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.
  2018-06-05
 • Verifine blodlancett ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Verifine blodlancett kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med 18 juni 2018.
  2018-06-05
 • Skyddspåse, Stomi får inte ett högre pris
  Skyddspåsen är avsedd att användas vid stomi och ingår i läkemedelsförmånerna sedan den 1 april 2007. Villkoren för en prishöjning är inte uppfyllda och förbrukningsartikeln får därför inte ett högre pris.
  2018-05-30
 • Steglatro ingår i högkostnadsskyddet med begränsning 
  Steglatro (ertugliflozin) som används för behandling av vuxna med typ 2-diabetes ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 18 maj 2018. Begränsningen innebär att Steglatro endast subventioneras som tillägg till behandling med metformin.
  Steglatro är en så kallad SGLT2-hämmare som innehåller den aktiva substansen ertugliflozin som verkar genom att minska återupptaget av glukos i njurarna, vilket leder till att överskott av glukos utsöndras genom urinen och att blodsockernivån därmed sjunker.TLV bedömer att befintliga SGLT2-hämmare i högkostnadsskyddet har jämförbar effekt med Steglatro. Av dessa har Jardiance lägst pris, och bedöms därför utgöra det mest relevanta jämförelsealternativet till Steglatro. Den samlade kostnaden för användningen av Steglatro är jämförbar med jämförelsealternativet Jardiance.Eftersom TLV bedömt att Steglatro har jämförbar effekt med övriga SGLT2-hämmare i högkostnadsskyddet till en jämförbar kostnad med jämförelsealternativet Jardiance, ska subventionen för Steglatro begränsas i enlighet med subventionsbegränsningarna för dessa. Steglatro subventioneras därför endast som tillägg till behandling med metformin.Beslutet gäller från och med den 18 maj 2018.
  2018-05-25
 • Dupixent ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Dupixent (dupilumab), som är avsett för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår atopisk dermatit som är i behov av systemisk behandling, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter med svår atopisk dermatit som på grund av otillräcklig effekt eller andra medicinska skäl saknar ytterligare behandlingsalternativ.
  Atopisk dermatit är en kronisk, inflammatorisk hudsjukdom som karakteriseras av torr hud, eksem och intensiv klåda. Svår atopisk dermatit kan ofta leda till sömnpåverkan, psykiska problem, sjukskrivningar och begränsningar i patientens val av yrke och fritidsaktiviteter.Dupixent har i kliniska studier visat god effekt på atopisk dermatit även för en svårbehandlad grupp av patienter där ciklosporin inte har haft effekt. Behandling med Dupixent leder till minskad inflammation på huden som i sin tur leder till mindre eksem och minskad klåda. Eftersom den utvärderade patientgruppen saknar ytterligare effektiva behandlingsalternativ bedömer TLV att ingen behandling är det mest relevanta jämförelsealternativet till Dupixent.Patienter som inte svarar på sin behandling av atopisk dermatit erhåller ändå symtomlindrande behandlingar som är resurskrävande. När patienten svarar på behandling och minskar sin användning av symtomlindrande behandlingar, minskar även vårdens kostnader.TLV bedömer att kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår för patienter med svår atopisk dermatit som saknar andra effektiva behandlingsalternativ är ca 400 000 kronor.Till följd av osäkerheter kring om endast den utvärderade patientgruppen kommer att förskrivas Dupixent samt om användningen av Dupixent leder till den förväntade minskningen av vårdresurser, har beslutet förenats med två uppföljningsvillkor. Dels att företaget senast den 31 augusti 2019 ska redovisa vilka och hur många systemiska läkemedel, utöver glukokortikoider, som patienter som förskrivits Dupixent tidigare har använt mot atopisk dermatit. Dels att företaget senast den 31 december 2020 ska visa vilken skillnad i resursutnyttjande behandling med Dupixent ger upphov till.Beslutet gäller från och med den 18:e maj 2018.
  2018-05-24
 • Helixate NexGen utesluts ur högkostnadsskyddet efter omprövning
  TLV har omprövat subventionen av tretton faktor VIII-läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Faktor VIII-läkemedlet Helixate NexGen utesluts ur högkostnadsskyddet från och med den 1 december 2018 eftersom kostnaden inte står i rimlig relation till nyttan av läkemedlet. Övriga tolv faktor VIII-läkemedel som omprövats kvarstår i högkostnadsskyddet med generell subvention efter prissänkningar och sidoöverenskommelser mellan landsting och företag.
  Faktor VIII-läkemedel är en livslång behandling och används för att behandla patienter med en typ av blödarsjuka, så kallad hemofili A. Hemofili A är en medfödd kronisk sjukdom som är vanligast bland män. I Sverige behandlas cirka 400 personer med hemofili A.Samtliga faktor VIII-läkemedel bedöms ha jämförbar effekt på gruppnivå.Kostnaden för Helixate NexGen ligger kvar på en hög nivå och anses därmed inte rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen. Läkemedlet kommer därför inte att ingå i högkostnadsskyddet efter den 1 december 2018. De patienter som idag använder Helixate NexGen kommer att behöva byta till jämförbart faktor VIII-läkemedel i högkostnadsskyddet.Marknaden för faktor VIII-läkemedel uppgick till 583 miljoner kronor 2017, varav 571 miljoner kronor inom högkostnadsskyddet. TLV, landstingen och läkemedelsföretagen har haft trepartsöverläggningar som resulterat i sänkta kostnader för övriga tolv faktor VIII-läkemedel genom prissänkningar och att företagen och landstingen har tecknat sidoöverenskommelser om återbäring för elva av dem. Sidoöverenskommelserna, som utgjort en del av TLV:s beslutsunderlag, innebär att företagen står för en del av kostnaderna för användning av läkemedlen. Resultatet av TLV:s omprövning och de sidoöverenskommelser som tecknats innebär att mellan 200 och 300 miljoner kronor per år frigörs vilket kan användas till annan angelägen hälso- och sjukvård.
  2018-05-23
 • Xermelo ingår i högkostnadsskyddet 
  Xermelo (telotristatetyl) används i kombination med så kallade somatostatinanaloger för behandling av diarré vid karcinoidsyndrom hos vuxna där behandling med somatostatinanaloger gett otillräcklig kontroll. Xermelo ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 juni 2018.
  Karcinoidsyndrom orsakas vanligen av hormonproducerande tumörer så kallade neuroendokrina tumörer (NET), i tunntarmen. Tumörerna utgår från celler i tarmslemhinnan som i första hand producerar serotonin. Klassiska symtom vid karcinoidsyndrom är diarré, hudrodnader och buksmärtor.Den aktiva substansen i Xermelo är telotristatetyl som är en serotoninsynteshämmare. Xermelo är godkänt för behandling av hormonellt utlöst diarré men läkemedlet har inte någon effekt på tumörerna (antitumoral effekt). TLV bedömer att det tillstånd som Xermelo är avsett att behandla, det vill säga diarré, har medelhög svårighetsgrad.Somatostatinanaloger är godkända för behandling av karcinoidsyndrom och är förstalinjens behandling av hormonellt utlösta symtom och kontroll av framförallt diarré och hudrodnader. Somatostatinanaloger utan tillägg av Xermelo är därmed ett relevant jämförelsealternativ.Studier visar att patienter som svarar på behandling med Xermelo får en minskning av antal tarmtömningar samt minskande nivåer av serotonin i urinen.Det råder viss osäkerhet i den hälsoekonomiska analysen framför allt vad gäller patienter som har viss effekt av behandling, men som inte uppnår de fördefinierade kriterierna för varaktigt svar. Dessa patienter kan antas ha en något lägre nytta av behandling samtidigt som de minskade kostnaderna till följd av kontroll på diarréer kan vara överskattade. TLV bedömer att osäkerheten i den hälsoekonomiska analysen är medelhög.För att hantera osäkerheterna kring behandlingseffekt har TLV haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och landstingen kommit överens om en sidoöverenskommelse som har utgjort en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen innebär att företaget ska ersätta landstingen med en del av läkemedelskostnaden för Xermelo.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Xermelo ska vara subventionerad och ingår i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 1 juni 2018.
  2018-05-23
 • Benlysta ingår i högkostnadsskyddet
  Benlysta (belimumab) i förfylld injektionspenna för behandling av högaktiv Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 18 maj 2018.
  SLE är en kronisk sjukdom där immunförsvaret reagerar på kroppens egna celler. Allmänsymtom som feber och trötthet är mycket vanliga. Solkänsliga hudutslag, håravfall, inflammatorisk ledsjukdom, njurinflammation och påverkan på nervsystemet är andra exempel på sjukdomens olika symtom, som varierar över tid och mellan olika patienter.Benlysta hämmar immunsystemets aktivitet och till följd av detta minskar sjukdomsaktiviteten och patienternas symtom.Benlysta som injektionspenna är avsett att ges som injektioner subkutant, vilket innebär att det ges under huden, och kan ges av patienten själv om behandlade läkaren anser det lämpligt. Benlysta finns redan tillgängligt som intravenös behandling som måste ges inom sjukvården. Benlysta som injektionspenna är dyrare än Benlysta för intravenöst bruk men TLV bedömer att det är samhällsekonomiskt kostnadsbesparande om patienter själva kan injicera Benlysta istället för att få intravenös behandling inom vården. Det är dessutom smidigare för patienten.Mot denna bakgrund beslutar vi att Benlysta i förfylld injektionspenna för subkutant bruk ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 18 maj 2018.
  2018-05-23
 • Ninlaro ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Ninlaro (ixazomib) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Ninlaro används i kombination med Revlimid (lenalidomid) och dexametason, vid behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som tidigare har fått minst en behandling. Begränsningen innebär att Ninlaro endast subventioneras för patienter som har genomgått minst två tidigare behandlingar av multipelt myelom.
  Multipelt myelom är en form av cancer som drabbar celler i benmärgen. Cirka 600 svenskar insjuknar i multipelt myelom varje år med en genomsnittlig ålder vid diagnos på 71 år. Sjukdomen leder till komplikationer i flera olika organ till exempel blodbrist, smärtor, infektionskänslighet och njurpåverkan. Hälften av de drabbade patienterna avlider inom 3,5 år efter diagnos. TLV bedömer att tillståndet har en mycket hög svårighetsgrad.TLV bedömer att läkemedlet Revlimid i kombination med dexametason är det mest relevanta jämförelsealternativet till Ninlaro, vilket stöds av nationella riktlinjer.Studier har visat att patienter som behandlats med en kombination av Ninlaro, Revlimid och dexametason levde längre innan sjukdomen förvärrades jämfört med om de behandlades med enbart Revlimid och dexametason. För patienter som hade genomgått minst två tidigare behandlingar minskade Ninlaro även risken att avlida.TLV bedömer att det finns osäkerheter i det hälsoekonomiska underlaget, bland annat kring behandlingslängd, som påverkar kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår. TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och landstinget kommit överens om en sidoöverenskommelse som har utgjort en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen innehåller en riskdelning som hanterar osäkerheter i beslutsunderlaget och som innebär att behandlingskostnaderna minskar. Sammantaget bedömer TLV att kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen och sjukdomens svårighetsgrad.Beslutet gäller från och med den 1 juni 2018.
  2018-05-22
 • Zubsolv ingår i högkostnadsskyddet  
  Zubsolv (buprenorfin och naloxon) är en ersättningsbehandling för opioidberoende vuxna och ungdomar i åldern 15 år och äldre som har samtyckt till behandling av sitt beroende. Zubsolv är en så kallad resoriblett som läggs under tungan. Behandlingen ges till patienter inom ramen för en medicinsk, social och psykologisk behandling.
  Läkemedel med opioider används inom hälso- och sjukvården som smärtlindring i samband med bland annat kirurgiska ingrepp och för vissa mycket allvarliga smärttillstånd som kan uppkomma vid bland annat cancer. Vid sidan av denna legala användning, förekommer även illegal användning av opioider. Opioider är potenta smärtstillande läkemedel som vid överdosering kan leda till andningsstillestånd och död.Zubsolv innehåller den smärtstillande opioiden buprenorfin. När den används för att behandla patienter som är beroende av opiater, till exempel av morfin eller heroin, verkar det som en ersättning för dessa droger och hjälper därmed patienten att vänjas av från dem över en tidsperiod. Tillägg av naloxon bidrar till att förhindra att läkemedlet missbrukas. Det beror på att naloxon, när det injiceras, motverkar effekterna av opioider och orsakar akuta abstinenssymtom hos patienten.I studier har Zubsolv visat att nyttan överväger risken vid behandling och ersättningsbehandling med buprenorfin i kombination med naloxon är en etablerad strategi för att hantera opioidberoende.Suboxone som också innehåller buprenorfin och naloxon är godkänd för behandling av samma patientgrupp som Zubsolv. TLV bedömer att kostnaden för behandling med Zubsolv är lägre eller överensstämmande med jämförelsealternativet Suboxone. Mot denna bakgrund ingår Zubsolv i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 18 maj 2018.

  2018-05-21
 • Reagila ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Reagila (kariprazin), för behandling av schizofreni hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 18 maj 2018. Begränsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter som uppvisar övervägande och svåra negativa symtom trots behandling med antipsykotika.
  Reagila är ett läkemedel som används vid behandling av schizofreni. Schizofreni är en psykisk sjukdom som i de flesta fall är kronisk och invalidiserande.Symtomen vid schizofreni delas in i olika grupper, bland annat positiva och negativa symtom. Positiva symtom är något som tillkommit medan negativa symtom är något som saknas, till exempel förlust av förmågor. Till gruppen positiva symtom räknas exempelvis hallucinationer, tankestörningar och vanföreställningar. Självförsjunkenhet och känslomässiga störningar är exempel på negativa symtom.Reagila har visats vara speciellt effektivt vid behandling av patienter med negativa symtom. En klinisk studie har visat att behandling med Reagila medför att patienter med övervägande och svåra negativa symtom får bättre behandlingseffekt av Reagila jämfört med läkemedlet risperidon som TLV bedömer vara ett relevant jämförelsealternativ. Den bättre behandlingseffekten med Reagila bedöms medföra högre livskvalitet hos patienterna och lägre kostnader för samhället. Att samhällskostnaden är lägre vid behandling beror främst på att den medför lägre vårdkostnader. Motsvarande har dock inte visats för alla patienter inom hela indikationen schizofreni, som Reagila är godkänt för.TLV beslutar att Reagila subventioneras och ingår i högkostnadsskyddet för patienter som uppvisar övervägande och svåra negativa symtom trots behandling med antipsykotika.Beslutet gäller från och med den 18 maj 2018.
  2018-05-21
 • Veltassa ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Veltassa (patiromer), som används för behandling av hyperkalemi hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Veltassa subventioneras endast för patienter med kronisk njursjukdom (CKD) i stadier 3 och 4 för vilka behandling med Resonium inte är lämpligt.
  Hyperkalemi innebär för höga halter av kalium i blodet och kan leda till muskelsvaghet, förlamning, kammarflimmer och plötslig hjärtdöd. De studier som ligger till grund för subventionsansökan är gjorda på en patientpopulation med CKD i stadier 3 och 4. Företaget har inte visat en nytta med Veltassa för andra patienter med hyperkalemi.
  TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Veltassa är Resonium som är den enda rekommenderade och etablerade läkemedelsbehandlingen av hyperkalemi idag. TLV anser att det kan finnas patienter för vilka behandling med Resonium inte är lämpligt och som behöver ett behandlingsalternativ.Vidrae bedömer TLV att kostnaden för Veltassa, för patienter med CKD i stadier 3 och 4 för vilka behandling med Resonium inte är lämpligt, står i rimlig relation till nyttan.Beslutet gäller från och med den 18 maj 2018.
  2018-05-21
 • Midodrin Evolan ingår i högkostnadsskyddet
  Midodrin Evolan  som används för att behandla sjukdomen ortostatisk hypotension ingår i högkostnadsskyddet från och med den 18 maj 2018.
  Ortostatisk hypotension innebär ett kraftigt blodtrycksfall vid lägesförändring från liggande till stående. Detta är ett vanligt symtom hos patienter med Parkinsons sjukdom eller annan sjukdom som påverkar det autonoma nervsystemet. Ortostatisk hypotension leder till störningar i kroppens förmåga att kompensera för blodtrycksförändringar. Midodrin Evolan används vid svår ortostatisk hypotension och bidrar till att blodtrycksfallet blir mindre vilket i sin tur kan leda till en minskning av symtom som svimning och yrsel.Den aktiva substansen i Midodrin Evolan, midrodrinhydroklorid, har sedan tidigare förskrivits på licens i Sverige till patienter med ortostatisk hypotension när andra behandlingsalternativ inte givit tillräcklig effekt. Läkemedelsverket beviljar inga nya licenser när det finns ett godkänt läkemedel. Sedan november 2017 har patienter kunnat få Midodrin Evolan inom högkostnadsskyddet genom tillfällig subvention. TLV konstaterar att det finns ett medicinskt behov av att använda läkemedlet. TLV bedömer att tillståndet som Midodrin Evolan behandlar har en medelhög svårighetsgrad samt att kostnaden står i rimlig relation till nyttan med behandlingen. Mot denna bakgrund beslutar TLV att Midodrin Evolan ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

  Beslutet gäller från och med den 18 maj 2018. Av detta följer att beslutet om tillfällig subvention dnr 3258/2017 samtidigt upphör att gälla.

  2018-05-21
 • Mylife Ypsopump infusionsset och kanyler ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Mylife Ypsopump Orbitsoft och mylife  Ypsopump Universal kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

  Produkterna ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 31 maj 2018.
  2018-05-21
 • Lifteez ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Lifteez kan därför subventioneras och ingår i högkostnadsskyddet.
  Lifteez är en våtservett som används för att ta bort häftrester från huden som kan finnas kvar efter borttagande av en stomiplatta. Lifteez är avsedd att användas av stomiopererade med känslig hud och häftborttagningsmedlet är därför silikonbaserat.Beslutet gäller från och med den 31 maj 2018.
  2018-05-18
 • D-mine pen ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning
  TLV bedömer att förutsättningarna för att subvention med begränsning och villkor är uppfyllda. D-mine pen kan därför ingå i läkemedelsförmånerna med begränsning.
  2018-05-18
 • Faktor VIII-läkemedel kvarstår i högkostnadsskyddet med generell subvention efter omprövning
  TLV har omprövat subventionen av tretton faktor VIII-läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Efter prissänkningar och sidoöverenskommelser mellan landsting och företag kommer tolv av dessa kvarstå i högkostnadsskyddet med generell subvention. Prissänkningar och sidoöverenskommelser börjar gälla den 1 juni 2018.
  Faktor VIII-läkemedel är en livslång behandling och används för att behandla patienter med en typ av blödarsjuka så kallad hemofili A. Hemofili A är en medfödd kronisk sjukdom som är vanligast bland män. I Sverige behandlas cirka 400 personer med hemofili A.Samtliga faktor VIII-läkemedel bedöms ha jämförbar effekt på gruppnivå.TLV, landstingen och läkemedelsföretagen har haft trepartsöverläggningar som resulterat i sänkta kostnader för tolv faktor VIII-läkemedel genom prissänkningar och att företagen och landstingen har tecknat sidoöverenskommelser om återbäring för elva av dem. Sidoöverenskommelserna, som utgjort en del av TLV:s beslutsunderlag, innebär att företagen står för en del av kostnaderna för användning av läkemedlen. Återbäringsnivåerna skiljer sig åt för de olika läkemedlen. Efter prissänkningar och sidoöverenskommelser anses kostnaden för användningen av dessa faktor VIII-läkemedel vara rimlig i förhållande till nyttan.Kostnaden för Helixate NexGen, ett av de äldsta faktor VIII-läkemedlen på marknaden, ligger kvar på en hög nivå och är inte rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen. TLV har därför beslutat att Helixate NexGen inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet. Patienter som idag behandlas med Helixate NexGen behöver byta behandling och beslutet träder därför i kraft först den 1 december 2018.Marknaden för faktor VIII-läkemedel uppgick till 583 miljoner kronor 2017, varav 571 miljoner kronor inom högkostnadsskyddet. Resultatet av TLV:s omprövning och de sidoöverenskommelser som tecknats innebär att mellan 200 och 300 miljoner kronor per år frigörs vilket kan användas till annan angelägen hälso- och sjukvård.Landstingen informerar läkarnaPatienter med blödarsjuka behandlas vid tre centra i Sverige. Landstingen kommer att informera berörda läkare vid dessa centra om kostnadsnivåerna för de olika behandlingarna. Om läkare bedömer att patienter kan byta till ett läkemedel med lägre kostnad kommer ytterligare skattemedel frigöras.Fakta blödarsjuka, brist på koagulationsfaktor VIIIVid blödarsjuka saknas ett protein som får blodet att levra sig (koagulera). Det innebär att blödningar uppstår mer eller mindre spontant och att de är svåra att stilla. Blödningar i leder och muskler som inte behandlas leder till ökat tryck och smärta. På sikt uppstår en kronisk inflammation med värk och försämrad rörlighet. Obehandlad sjukdom innebär också risk för andra allvarligare blödningar. 
  2018-05-18
 • AeroChamber andningsbehållare ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. AeroChamber andningsbehållare kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med 31 maj 2018.
  2018-05-17
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under april 2018 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2018-05-14
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 juni 2018.
  2018-05-14
 • Welland Stomibälte ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Welland Stomibälte kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 22 maj 2018.
  2018-05-07
 • NewGel+ ingår inte läkemedelsförmånerna
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att NewGel+ ska ingå i läkemedelsförmånerna.
  2018-05-07
 • Xarelto 10 mg ingår i högkostnadsskyddet utan begränsning
  Xarelto (rivaroxaban) 10 mg ingår i högkostnadsskyddet utan begränsning från och med 21 april 2018.
  Xarelto 10 mg ingick tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning till förebyggande av venös tromboembolism (blodpropp i vener) hos patienter som har fått en knä- eller höftprotes.Xarelto 10 mg fick i oktober 2017 godkänt för behandling av djup ventrombos, som innebär att en blodpropp fastnat i djupt liggande vener, i till exempel benen, och hindrar blodflödet, och lungemboli, som innebär att en blodpropp fastnar i lungan, samt i förebyggande syfte av återkommande djup ventrombos och lungemboli hos vuxna.Djup ventrombos är ofta förknippat med svullnad och smärta. Det kan också medföra att blodproppar förs bort i cirkulationen och fastnar i kärl i andra delar av kroppen. Lungemboli kan ha allvarliga konsekvenser och i vissa fall dödlig utgång. Risken för blodpropp ökar till exempel med stigande ålder, vid kärlskador och vid längre tids orörlighet.Xarelto är ett blodförtunnande läkemedel som sedan tidigare ingår i läkemedelsförmånerna i flera olika styrkor med delvis olika användningsområden. Xarelto i dosen 20 mg ingår redan i läkemedelsförmånerna för användningsområdet gällande djup ventrombos och lungemboli, som Xarelto 10 mg godkändes för i oktober 2017.Eftersom priset för Xarelto 10 mg är detsamma som Xarelto 20 mg och företaget i en studie av långtidsbehandling har visat att effekt och säkerhetsprofil är likvärdiga för de båda doserna, bedömer TLV att kostnaden per patient för det aktuella behandlingsområdet inte kommer att förändras på grund av Xarelto 10 mg.TLV beslutar därför att Xarelto 10 mg ska subventioneras för hela sin godkända indikation och ingår i högkostnadsskyddet.
  Beslutet gäller från och med 21 april 2018.
  2018-04-27
 • Aurum Convex ingår i läkemedelsförmånerna
  Aurum Convex 1-dels med Manuka Honung, Tömbar ingår i läkemedelsförmånerna.
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Aurum Convex 1-dels med Manuka Honung, Tömbar kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med 8 maj 2018.
  2018-04-26
 • Venclyxto mot kronisk lymfatisk leukemi ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Venclyxto (venetoklax) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att Venclyxto subventioneras för behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi, KLL, som har genförändringar som kallas 17p-deletion eller TP53-mutation och som är olämpliga för, eller som tidigare behandlats med en typ av läkemedel som kallas B-cellsreceptor (BCR)-hämmare. Läkemedlet subventioneras också för behandling av vuxna patienter med KLL utan 17p-deletion eller TP53-mutation som tidigare behandlats med både en BCR-hämmare och med cellgifter i kombination med antikroppen rituximab.
  KLL är en kronisk cancersjukdom som påverkar de vita blodkroppar som kallas lymfocyter. Vid KLL bildas lymfocyterna för snabbt och lever för länge, vilket gör att det blir för många av dem i blodet. Patienter som tidigare behandlats med en BCR-hämmare har en mycket långt gången sjukdom med dålig prognos och kort förväntad överlevnad. TLV bedömer mot bakgrund av detta att svårighetsgraden för tillståndet är mycket hög.TLV bedömer att läkemedlet Zydelig i kombination med antikroppen rituximab är det mest relevanta jämförelsealternativet till Venclyxto för en stor majoritet av patienterna som är aktuella för behandling.En sammantagen bedömning av de publicerade kliniska studierna för Venclyxto, tillsammans med resultaten i en publicerad registerstudie som utvärderat effekten av efterföljande behandlingar efter avbrott på BCR-hämmaren Imbruvica, antyder att Venclyxto kan vara en mer effektiv behandling än Zydelig i kombination med rituximab. Den kliniska evidensen är dock enligt TLV inte tillräckligt stark för att kunna dra en sådan slutsats. TLV gör därför bedömningen att effekten är jämförbar mellan Venclyxto och Zydelig i kombination med rituximab.För att hantera osäkerheterna kring förväntad behandlingslängd har TLV haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och landstingen kommit överens om en sidoöverenskommelse som har utgjort en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen innebär att företaget ska ersätta landstingen med en del av läkemedelskostnaden för Venclyxto. Detta medför att kostnaden för användning av Venclyxto därmed är lägre än kostnaden för Zydelig i kombination med rituximab under en genomsnittlig behandlingslängd.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Venclyxo ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet med begränsning.Beslutet gäller från och med den 1 maj 2018.
  2018-04-26
 • Alecensa ingår i högkostnadsskyddet
  Alecensa (alectinib) som används vid behandling av vuxna med framskriden så kallad ALK-positiv icke småcellig lungcancer (NSCLC) ingår i högkostnadsskyddet med generell subvention. Alecensa ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning till patienter som tidigare behandlats med Xalkori. Nu ingår även Alecensa som behandling för tidigare obehandlade patienter.
  Varje år får cirka 3800 personer lungcancer. Sjukdomen är den vanligaste bakomliggande orsaken till hjärnmetastaser. Enligt Socialstyrelsen har cirka 70 procent av alla personer med lungcancer en långt framskriden sjukdom redan vid diagnos och går då i många fall inte att bota. Ungefär 75 procent av personer med lungcancer i dessa stadier avlider inom ett år. Sjukdomen är mycket svår och patienterna drabbas ofta av svår smärta, hosta, andnöd och ångest. Svårighetsgraden bedöms vara mycket hög.Studiedata visar att behandling med Alecensa leder till att det tar väsentligt längre tid innan sjukdomen förvärras jämfört med om de behandlats med Xalkori. Alecensa har även visat en tydligt motverkande effekt på metastaser i det centrala nervsystemet.

  Även om Alecensa visat en bättre effekt än behandling med Xalkori, är osäkerheterna höga i de hälsoekonomiska resultaten. Det är framförallt osäkert hur Alecensa påverkar överlevnaden hos patienterna samt hur patienterna behandlas efter att sjukdomen förvärrats. Trots osäkerheterna bedömer TLV att kostnaden för Alecensa inte överstiger den kostnad som TLV anser vara rimlig för behandling av sjukdomar med mycket hög svårighetsgrad.

  Beslutet gäller från och med den 21 april 2018.

  2018-04-26
 • Aurum Convex ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Aurum convex 1-dels med manuka honung, sluten kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med 8 maj 2018.
  2018-04-24
 • Dropizol ingår i högkostnadsskyddet 
  Dropizol (standardiserad opiumtinktur) som används för behandling av svår diarré när annan läkemedelsbehandling inte haft önskad effekt, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 21 april 2018. 
  Svår diarré innebär ett kraftigt ökat antal avföringar per dygn, med stor påverkan på en patients dagliga liv och hälsa, som även kan kräva sjukhusvård. Diarré kan vara av både tillfällig och akut karaktär, samt bestående och kronisk. Graden av diarré kan variera kraftigt och är för vissa patienter direkt livshotande.  TLV bedömer att svår diarré har en hög svårighetsgrad.  Dropizol är en oral lösning och innehåller en standardiserad opiumtinktur som har en förstoppande effekt. Läkemedlet är godkänt för behandling av svår diarré orsakad av exempelvis cytostatika, strålbehandling eller neuroendokrina tumörer (en typ av hormonproducerande tumörer i mag-tarmkanalen), när annan diarrébehandling inte haft önskad effekt. Den förstoppande effekten av opium är välkänd och opiumtinktur har varit i väletablerat medicinskt bruk för behandling av diarré under lång tid. Idag saknas behandlingsalternativ för patienter med svår diarré där ingen annan läkemedelsbehandling haft önskad effekt. TLV bedömer därför att ingen behandling utgör det mest relevanta jämförelsealternativet för dessa patienter. TLV:s hälsoekonomiska analys bygger på en kostnadsjämförelse mellan Dropizol och ingen behandling. TLV bedömer att Dropizol är kostnadsbesparande i jämförelse med ingen behandling genom att sjukhusdagar undviks både för patienter med akut samt kronisk svår diarré. Mot denna bakgrund beslutar TLV att Dropizol ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

  Beslutet gäller från och med den 21 april 2018.

  2018-04-23
 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 16 april 2018, efter utredning och kommunikation med läkemedelsföretag, tagit beslut i ett sanktionsärende.
  Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.

  2018-04-17
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under februari 2018 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2018-04-12
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 maj 2018.
  2018-04-12
 • Ery-Max enterokapslar har inte fått ett högre pris
  Ery-Max, enterokapsel 250 mg som innehåller 40 kapslar har inte fått ett högre pris. Däremot har Ery-Max (erytromycin) enterokapsel 250 mg som innehåller 20, 30 och 100 stycken kapslar, fått ett högre pris från och med den 1 april 2018.
  Ery-Max, hård enterokapsel används vid behandling av flera infektionssjukdomar, däribland lunginflammation och kikhosta. Ery-Max är avsett för behandling av barn och är det enda läkemedlet på marknaden som innehåller erytromycin i aktuell styrka och beredningsform.TLV bedömer att det finns behandlingsalternativ av liknande slag på marknaden för förpackningen som innehåller 40 stycken Ery-Max enterokapslar, 250 mg. Patienterna riskerar därför inte att stå utan behandling om denna förpackning inte finns på marknaden. Mot denna bakgrund beviljade inte TLV ett högre pris för Ery-Max, 250 mg, 40 stycken enterokapslar.

  Företaget har ansökt om ett högre pris för fyra stycken förpackningar av Ery-Max enterokapsel, hård 250 mg, 20, 30, 40 och 100 stycken. Företaget har motiverat behovet av ett högre pris med att bland annat kostnaderna för produktion, transport och distribution har ökat.

  2018-04-12
 • Spektramox har fått ett högre pris
  Spektramox (amoxicillin och klavulansyra), pulver till oral suspension 50 mg/ml + 12,5 mg/ml, 100 ml och 80 mg/ml + 11,97 mg/ml, 70 ml, har fått ett högre pris från och med den 1 april 2018.
  Spektramox används vid behandling av ett flertal olika infektionssjukdomar, däribland akut öroninflammation och akut urinvägsinfektion. Spektramox är avsett för behandling av barn och är det enda läkemedlet på marknaden som innehåller amoxicillin och klavulansyra i aktuella styrkor och i aktuell beredningsform.Företaget har ansökt om ett högre pris för Spektramox, pulver till oral suspension och har motiverat behovet av ett högre pris med bland annat  att kostnaderna för produktion, transport och distribution har ökat.Läkemedlet har fått ett högre pris därför att TLV bedömer att Spektramox, pulver till oral suspension, används för att behandla ett tillstånd som inte är bagatellartat och att det finns en grupp patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om dessa försvinner från den svenska marknaden.Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning och de nya priserna gäller från 1 april 2018.

  2018-04-12
 • Norgesic har fått ett högre pris
  Norgesic (orfenadrin och paracetamol), tablett 35 mg/450 mg, har fått ett högre pris från och med 1 april 2018.
  Norgesic används vid behandling av smärtsam muskelspänning i samband med exempelvis stukningar och ländryggssmärta. Företaget har ansökt om ett högre pris för Norgesic och har motiverat det med bland annat att kostnaderna för produktion, transport och distribution har ökat.Läkemedlet har fått ett högre pris därför att TLV bedömer att Norgesic används för att behandla ett tillstånd som inte är bagatellartat och att det finns en grupp patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om dessa försvinner från den svenska marknaden.Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning och de nya priserna gäller från 1 april 2018.

  2018-04-12
 • Norflex har fått ett högre pris
  Norflex (orfenadrin), har fått ett högre pris från och med den 1 april 2018.
  Norflex används som symtomlindrande behandling av muskelspänning i samband med exempelvis muskelsträckning och frakturer.Företaget har ansökt om ett högre pris för Norflex tablett 100 mg. Företaget har motiverat behovet av ett högre pris  med att bland annat kostnaderna för produktion, transport och distribution har ökat.Läkemedlet har fått ett högre pris därför att TLV bedömer att Norflex används för att behandla ett tillstånd som inte är bagatellartat och att det finns en grupp patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om dessa försvinner från den svenska marknaden.

  Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning och de nya priserna gäller från 1 april 2018.

  2018-04-12
 • Ery-Max enterokapslar har fått ett högre pris
  Ery-Max (erytromycin) enterokapsel 250 mg som innehåller 20, 30 och 100 stycken kapslar, har fått ett högre pris från och med den 1 april 2018. Däremot fick inte Ery-Max, enterokapsel 250 mg som innehåller 40 kapslar ett högre pris.
  Ery-Max, hård enterokapsel används vid behandling av flera infektionssjukdomar, däribland lunginflammation och kikhosta. Ery-Max är avsett för behandling av barn och är det enda läkemedlet på marknaden som innehåller erytromycin i aktuell styrka och beredningsform.Företaget har ansökt om ett högre pris för fyra stycken förpackningar av Ery-Max enterokapsel, hård 250 mg, 20, 30, 40 och 100 stycken. Företaget har motiverat behovet av ett högre pris med att bland annat kostnaderna för produktion, transport och distribution har ökat.TLV bedömer att Ery-Max, enterokapslar används för att behandla ett tillstånd som inte är bagatellartat och att det finns en grupp patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om dessa förpackningar försvinner från den svenska marknaden. Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Ery-Max enterokapslar, 250 mg, 20, 30 och 100 stycken och de nya priserna gäller från 1 april 2018.TLV bedömer att det finns behandlingsalternativ av liknande slag på marknaden för förpackningen som innehåller 40 stycken Ery-Max enterokapslar, 250 mg. Patienterna riskerar därför inte att stå utan behandling om denna förpackning inte finns på marknaden. Mot denna bakgrund beviljade inte TLV ett högre pris för Ery-Max, 250 mg, 40 stycken enterokapslar.
  2018-04-12
 • Ery-Max granulat till oral suspension har fått ett högre pris
  Ery-Max (erytromycin), granulat till oral suspension 100 mg/ml, har fått ett högre pris från och med den 1 april 2018.
  Ery-Max granulat till oral suspension är ett pulver som efter att det blandats ut med vatten tas via munnen. Ery-Max granulat till oral suspension används vid behandling av barn och är det enda läkemedlet på marknaden som innehåller erytromycin i aktuell styrka och beredningsform. Företaget har ansökt om ett högre pris för Ery-Max granulat till oral suspension och har motiverat behovet av ett högre pris med att bland annat kostnaderna för produktion, transport och distribution har ökat.

  TLV bedömer att det är motiverat att ge Ery-Max, granulat till oral suspension, ett högre pris.  eftersom det används för att behandla ett tillstånd som inte är bagatellartat samt att det finns en grupp patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om dessa försvinner från den svenska marknaden.
  Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning och de nya priserna gäller från 1 april 2018.
  2018-04-12
 • Vortex munstycke ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Vortex munstycke, reservdel till Vortex inhalationsbehållare, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 19 april 2018.
  2018-04-05
 • Crono 100 ml ampullpaket ingår i högkostnadsskyddet
  Crono 100 ml ampullpaket är en så kallad kombinationsförpackning som innehåller dels läkemedelsampuller för 100 ml läkemedel, dels uppdragningskanyler som används för att föra över läkemedel från originalbehållaren till ampullen. Ampullpaketet är avsett att användas tillsammans med en särskild pump, Crono S-PID 100, som används av patienter som har immunbrist.
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Crono 100 ml ampullpaket kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med den 18 april 2018.

  2018-04-05
 • Ultracortenol ögonsalva har fått ett högre pris
  Ultracortenol (prednisolon) ögonsalva har fått ett högre pris från och med den 1 april 2018.
  Prednisolon tillhör läkemedelsgruppen glukokortikoider. Läkemedlet har en antiinflammatorisk effekt och är godkänt för behandling av allergisk blefarit (ögonlocksinflammation) och konjunktivit (bindhinneinflammation) samt inflammatoriska tillstånd i ögats yttre delar och främre segment. Exempel på ett allvarligt inflammatoriskt tillstånd i ögats yttre delar och främre segment är irit (regnbågshinneinflammation). De olika substanserna inom gruppen glukokortikoider har olika potens och därmed olika stark effekt.Företaget har motiverat behovet av ett högre pris med att Ultracortenol är ett angeläget behandlingsalternativ då den används för behandling av tillstånd som obehandlade kan leda till synnedsättning. Det är det enda godkända läkemedlet i Sverige som innehåller prednisolon i beredningsformen ögonsalva. Som skäl för behovet av prishöjning har företaget uppgett kostnadsökningar för produkten relaterade till produktion, transport och kvalitetskontroll som medför att all ytterligare tillverkning innebär en ekonomisk förlust. Företaget har även redovisat priser i andra länder samt inkommit med information om kostnader relaterade till produkten.Det finns en annan ögonsalva på den svenska marknaden som innehåller enbart en glukokortikoid. Den aktiva substansen i den salvan är hydrokortison. Den aktiva substansen i Ultracortenol, prednisolon, är en cirka fem gånger mer potent glukokortikoid än hydrokortison. Beredningsformerna ögonsalva och ögondroppar har olika karaktär och kan inte ersätta varandra. De kan användas för att behandla olika patientgrupper eller fungera som komplement till varandra.TLV bedömer att Ultracortenol ögonsalva används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd. Inflammatoriska tillstånd i ögat kan obehandlade ge upphov till en bestående synnedsättning. Av utredningen framgår att det finns patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om Ultracortenol försvinner från marknaden.TLV bedömer även att risken är stor att Ultracortenol försvinner från den svenska marknaden om prishöjningen inte beviljas och att en prishöjning i detta fall är en förutsättning för att långsiktigt säkra tillgången av Ultracortenol ögonsalva.Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning och de nya priserna gäller från 1 april 2018.
  2018-04-05
 • Stesolid har fått ett högre pris
  Stesolid (diazepam), tabletter 2 mg och suppositorier 5 och 10 mg har fått ett högre pris från och med den 1 april 2018. 
  Diazepam tillhör läkemedelsgruppen bensodiazepiner. Stesolid i beredningsformerna tabletter och suppositorier är indicerade för behandling av ängslan, ångest, rastlöshet och därav följande sömnsvårigheter. Vid depressioner med inslag av nämnda symtom kan Stesolid ges i kombination med antidepressiva läkemedel. Indikationen omfattar även delirium tremens, predeliriösa tillstånd och akuta abstinenssymtom i samband med alkoholmissbruk, cerebralt och perifert betingade muskelspasmer samt premedicinering.
  Företaget har motiverat behovet av ett högre pris med att produkterna är angelägna behandlingsalternativ då de är de enda av de i Sverige godkända bensodiazepinerna som har indikationen cerebralt och perifert betingade muskelspasmer. Kostnader för tillverkning och distribution har ökat vilket gjort att lönsamhet saknas. Företaget har anfört att det är stor risk att produkterna lämnar marknaden om inte prishöjning beviljas. Företaget har även redovisat priser i andra länder för produkterna samt inkommit med viss information om kostnader relaterade till produkterna.
  Det finns olika sätt att behandla spasticitet. Vissa patienter behöver behandling med bensodiazepiner. Vid behandling eftersträvas att hitta en dos som ger effekt mot spasticitet utan att patienten blir för påverkad av de effekter hos bensodiazepiner som kan leda till trötthet, minskad kraft i musklerna och sämre koncentrationsförmåga.
  TLV bedömer att Stesolid tabletter och suppositorier används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd. Det är de enda produkterna bland bensodiazepiner som är godkända för behandling av cerebralt och perifert betingade muskelspasmer. Av utredningen framgår att det finns patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om Stesolid tabletter 2 mg och suppositorier försvinner från marknaden.
  TLV bedömer även att risken är stor att Stesolid tabletter 2 mg och suppositorier försvinner från den svenska marknaden om prishöjningen inte beviljas och att en prishöjning i detta fall är en förutsättning för att långsiktigt säkra tillgången av produkterna.
  Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning och de nya priserna gäller från 1 april 2018.
  2018-04-05
 • Penlancet ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Penlancet  kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 18 april 2018.
  2018-04-04
 • Vortex barnmask ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Vortex barnmask kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 16 april 2018.
  2018-04-04
 • Neria Guard ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Neria Guard kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 11 april 2018.
  2018-03-28
 • Pilokarpin CCS har fått ett högre pris
  Pilokarpin CCS 2 % (pilokarpin), ögondroppar i endosbehållare, används för att behandla ögonsjukdomen glaukom, som drabbar synnerven och påverkar synfältet.
  Som skäl för prishöjningen har företaget angett att det har fått högre kostnader till följd av byte av produktionsställe och överflyttning av teknologi samt uppdatering av filer. Företaget har bifogat en lönsamhetsredovisning och uppger att den totala kostnaden för produktion inte täcks av det nuvarande priset. En prishöjning anges vara en förutsättning för att kunna fortsätta tillhandahålla Pilokarpin CCS 2 %.

  Läkemedlet används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd eftersom glaukom kan leda till synnedsättning och i vissa fall till blindhet. TLV bedömer att Pilokarpin CCS är ett angeläget behandlingsalternativ för de patienter som inte får tillräcklig effekt av andra glaukomläkemedel. Pilokarpin CCS är det enda godkända läkemedlet som innehåller enbart pilokarpin 2 % på den svenska marknaden. Därmed finns det patienter som riskerar att stå utan behandling om Pilokarpin CCS försvinner från den svenska marknaden.
  TLV:s utredning ger stöd för att det finns en stor risk att Pilokarpin CCS på grund av lönsamhetsskäl försvinner från den svenska marknaden, eller att tillgången kraftigt minskar, om prishöjningen inte beviljas.Vid en sammanvägd bedömning beslutar TLV därför att ansökan om prishöjning för Pilokarpin CCS 2 % beviljas.De nya priserna gäller från och med den 1 april 2018.

  2018-03-28
 • Cabometyx mot njurcancer ingår i högkostnadsskyddet
  Cabometyx (cabozantinib) för behandling av vuxna patienter med avancerad njurcancer som har fått annan tidigare behandling ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 april 2018.
  Cabozantinib är en så kallad tyrosinkinashämmare som bland annat används för att förhindra tumörer att växa och metastaser att utvecklas. TLV bedömer att njurcancer har en mycket hög svårighetgrad.Läkemedlen Opdivo och Cabometyx rekommenderas till patienter med njurcancer som förvärrats efter annan tidigare behandling. TLV bedömer att Cabometyx och Opdivo har jämförbar effekt. Opdivo har varit föremål för en nationell upphandling och priset för Opdivo har sekretessbelagts av landstingen. TLV har därför inte kunnat jämföra priset för Opdivo med priset för Cabometyx.

  TLV har även använt Afinitor som jämförelsealternativ. TLV bedömer att Cabometyx har en effektfördel jämfört med Afinitor.
  TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och landstinget kommit överens om en sidoöverenskommelse som har utgjort en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen innehåller en riskdelning som hanterar osäkerheter i beslutsunderlaget och som innebär att behandlingskostnaderna minskar. Sammantaget bedömer TLV att kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen och sjukdomens svårighetsgrad.

  Beslutet gäller från och med den 1 april 2018.

  2018-03-28
 • Symtuza ingår i läkemedelsförmånerna
  Symtuza (darunavir, kobicistat, emtricitabin, tenofoviralafenamid), en kombinationstablett för behandling av HIV-1 infekterade vuxna och ungdomar, ingår i högkostnadsskyddet.
  Hivinfektion och aids orsakas av humant immunbristvirus, HIV, ett så kallat retrovirus. Utmärkande för retrovirus är att de lagras i kroppens arvsmassa. En hivinfektion läker därför inte ut spontant, utan den som fått HIV bär på viruset resten av livet. Blod och andra kroppsvätskor kan vara smittsamma för andra.

  Ett centralt mål i behandling av HIV är att hämma virusförökning. För att göra detta används en kombination av flera olika så kallade antiretrovirala läkemedel som påverkar olika skeden i virusets livscykel.
  Symtuza är en kombinationstablett som innehåller fyra aktiva substanser; darunavir,  emtricitabin, tenofoviralafenamid och kobicistat. De tre första substanserna har olika verkningsmekanismer mot HIV-viruset. Kobicistat däremot förbättrar effekten av darunavir genom att bromsa nedbrytningen av darunavir så att substansen stannar kvar längre i kroppen.TLV bedömer att de ingående substanserna utgör relevant jämförelsealternativ till Symtuza och att effekten är jämförbar mellan Symtuza och de ingående substanserna när de ges separat. Darunavir och kobicistat i motsvarande styrkor finns i läkemedlet Rezolsta medan emtricitabin och tenoforviralafenamid i motsvarande styrkor finns i läkemedlet Descovy.Kostnaden för behandling med Symtuza är lägre än kostnaden för behandling med Rezolsta och Descovy i kombination.Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Symtuza ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 23 mars 2018.
  2018-03-28
 • Mavenclad ingår i högkostnadsskyddet
  Mavenclad (kladribin) används vid behandling av högaktiv skovvis multipel skleros ingår i högkostnadsskyddet med generell subvention från och med den 23 mars 2018.
  Multipel skleros (MS) är en kronisk och gradvis fortskridande neurologisk sjukdom. MS anses vara den vanligaste orsaken till neurologiskt funktionsnedsättning hos yngre vuxna. Vanliga symtom är att man blir svagare eller får sämre kontroll över vissa muskler, känselstörningar, försämrad balans, synrubbningar, sluddrigt tal, smärta, svår trötthet och depression. Patienter med MS har kraftigt nedsatt livskvalitet. TLV har bedömt att sjukdomen som Mavenclad behandlar har en hög svårighetsgrad.Mavenclad innehåller den aktiva substansen kladribin och är godkänt för behandling av MS hos vuxna patienter vars sjukdom är högaktiv. Mavenclad har i kliniska studier visats minska förekomsten av skov och dämpa utvecklingen  av funktionsnedsättning vid högaktiv MS jämfört med placebo. Mavenclad är en tablettbehandling som ges som två kurer under det första och det andra behandlingsåret. Därefter krävs ingen ytterligare behandling år tre och fyra. Återinsättning av Mavenclad efter fyra år har inte studerats.TLV:s hälsoekonomiska utredning visar att kostnaden för Mavenclad är lägre än kostnaden för behandling med läkemedlet Gilenya (fingolimod) som TLV bedömt vara det mest relevanta jämförelsealternativet. Mot bakgrund av detta bedöms kostnaden för Mavenclad vara rimlig i förhållande till den nytta läkemedlet ger. TLV beslutar därför att läkemedlet Mavenclad ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

  Beslutet gäller från och med den 23 mars 2018.

  2018-03-28
 • Xiapex ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Xiapex (kollagenas, clostridium histolyticum) som används vid behandling av Peyronies sjukdom ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 23 mars 2018. Begränsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter med Peyronies sjukdom när penis har en böjning, en så kallad kurvaturdeformitet på minst 60 grader och när så kallad graftingkirurgi  i slutenvården är ett relevant behandlingsalternativ.

  Xiapex är ett läkemedel som bland annat används vid behandling av tillståndet Peyronies sjukdom. Vid Peyronies sjukdom har det bildats ett plack på penis som leder till penis böjer sig i samband med erektion vilket kan leda till nedsatt sexualfunktion.Peyronies sjukdom kan antingen behandlas med kirurgi i öppenvård med så kallad plikering, vilket innebär att penis förkortas på motsatt sida av placket, eller i slutenvård. Graftingkirurgi sker i slutenvården och innebär att placket delvis skärs bort och ersätts med annan vävnad. Om det kirurgiska ingreppet görs i öppen- eller slutenvården är bland annat beroende på hur böjd penis är. Xiapexbehandling är ett alternativ till kirurgiska behandlingar. Behandling med Xiapex är kostnadsbesparande om det ersätter kirurgi i slutenvård, men inte om det ersätter kirurgi i öppenvård.TLV beslutar att Xiapex ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för behandling av Peyronies sjukdom när penis har en kurvaturdeformitet på minst 60 grader och graftingkirurgi inom slutenvården är det relevanta behandlingsalternativet.Beslutet gäller från och med den 23 mars 2018.

  2018-03-27
 • Vitaros ingår i högkostnadsskyddet med begränsning, nu utan uppföljningsvillkor
  Vitaros (alprostadil) som subventioneras till män över 18 år med oförmåga att upprätthålla erektion för tillfredställande sexuell aktivitet, så kallad erektil dysfunktion, ingår fortsatt i högkostnadsskyddet med begränsning, men utan uppföljningsvillkor från och med den 23 april 2018.
  Vitaros beviljades subvention med begränsning och villkor i april 2015. Subventionen begränsades till patienter med svår erektil dysfunktion när behandling med fosfodiesteras-5-hämmare inte är tillräcklig eller inte är medicinskt motiverad. Enligt villkoret skulle företaget redovisa försäljningsutvecklingen för Vitaros samt övriga alprostadilläkemedel senast den 1 juni 2017. Företaget har inte inkommit med någon sådan uppföljningsdata.TLV har studerat försäljningsutvecklingen av Vitaros respektive övriga alprostadilläkemedel och konstaterar att försäljningen av Vitaros ligger långt under den prognostiserade samt att den inte förefaller avvika från vad som framstår som rimligt utifrån gällande subventionsbegränsning. TLV bedömer därför att syftet med uppfyllningsvillkoret är uppfyllt och att villkoret därmed ska  avskrivas.Mot denna bakgrund beslutar  TLV att Vitaros  fortsatt ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet med begränsning,  men utan uppföljningsvillkor.

  Beslutet gäller från och med den 23 mars 2018.

  2018-03-27
 • Domperidon Ebb ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Domperidon Ebb (domperidon) mot illamående och kräkningar ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 23 mars 2018. Begränsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter med Parkinsons sjukdom.
  Domperidon Ebb används vid behandling av illamående och kräkningar. Vissa behandlingar mot Parkinsons sjukdom kan ge illamående och kräkningar som biverkningar. Domperidon Ebb kan användas för att lindra och/eller förhindra detta. Domperidon Ebb är därmed en stödjande behandling för att vissa patienter ska kunna börja med adekvat medicinering mot Parkinsons sjukdom. Utan Domperidon Ebb kommer patienter med biverkningar troligen behöva byta till avsevärt dyrare behandling mot Parkinsons sjukdom.Det finns läkemedel mot illamående och kräkningar med lägre kostnad än Domperidon Ebb. Dessa är dock olämpliga att använda vid Parkinsons sjukdom. TLV bedömer att kostnaden för Domperidon Ebb är godtagbar för behandling av patienter med Parkinsons sjukdom men inte för behandling av andra patienter med illamående och kräkningar.TLV beslutar att Domperidon Ebb ingår i högkostnadsskyddet med begränsning endast för patienter med Parkinsons sjukdom.Beslutet gäller från och med den 23 mars 2018.
  2018-03-23
 • Kajos har fått ett högre pris
  Läkemedlet Kajos, oral lösning, innehåller kalium. Det ges för att förebygga kaliumbrist vid behandling med vätskedrivande läkemedel, detta särskilt i kombination med digitalisläkemedel, som används vid vissa hjärtsjukdomar.
  Företaget har ansökt om en prishöjning och anger som skäl för detta bland annat ökade kostnader för produktion, transport, distribution och farmakovigilans. Företaget har framhållit att det utan ett högre pris finns en risk att produkten försvinner från den svenska marknaden.Kaliumbrist kan ge symtom såsom muskelsvaghet, trötthet och parestesier, som är onormala känselförnimmelse såsom myrkrypningar. Det kan också ge hjärtrytmrubbningar, i synnerhet hos patienter med vissa hjärtsjukdomar och som behandlas med digitalis.

  Kajos är det enda läkemedlet på den svenska marknaden som innehåller kalium i flytande form. För patienter som inte kan svälja kaliumtabletter är Kajos ett viktigt alternativ.

  TLV bedömer att läkemedlet används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd och att det finns en grupp patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om Kajos försvinner från den svenska marknaden. Vid en sammanvägd bedömning beslutar TLV därför att ansökan ska bifallas.
  Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning och de nya priserna gäller från och med den 1 april 2018.
  2018-03-21
 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 16 mars 2018, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 20 sanktionsärenden omfattande 13 läkemedelsföretag.
  Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.
  2018-03-19
 • Accu-Check ingår i läkemedelsförmånerna 
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Accu-Check Instant (teststicka för blodglukos) kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 23 mars 2018.
  2018-03-09
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 april 2018.
  2018-03-09
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under januari 2018 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2018-03-09
 • SenSura Mio Convex Flip ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Convex Flip (Click basplatta, 1-dels sluten påse, 1-dels tömbar påse och 1-dels urostomipåse) kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 20 mars 2018.
  2018-03-07
 • Natura™ Plus ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Natura™ Plus kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 20 mars 2018.
  2018-03-07
 • Esteem ™ + Flex Convex ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda.
  Esteem ™ + Flex Convex, endels sluten påse och endels tömbar påse, subventioneras därför och ingår i läkemedelsförmånerna.

  Beslutet gäller från och med den 20 mars 2018.
  2018-03-06
 • Welland Hydroframe ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Welland Hydroframe, som används för förstärkning av stomiplattor, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 8 mars 2018.
  2018-03-01
 • Adempas ingår i högkostnadsskyddet med förändrad begränsning
  Adempas (riociguat) är godkänt för behandling av sjukdomarna pulmonell arteriell hypertension (PAH) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH). Adempas ingår i högkostnadsskyddet med förändrad subventionsbegränsning från och med den 1 mars 2018. Förändringen innebär att patienter med CTEPH har generell subvention och patienter med PAH har begränsad subvention när sildenafil eller tadalafil inte har haft tillräcklig effekt.
  TLV beslutade den 20 november 2014 att Adempas ska ingå i läkemedelsförmånerna med begränsning till patienter för vilka sildenafil och tadalafil inte har haft tillräcklig effekt. TLV:s beslut överklagades i den del av indikationen som avser behandling av patienter med CTEPH. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog överklagandet och förvaltningsrättens dom överklagades sedan till Kammarrätten i Stockholm som återförvisade ärendet till TLV för förnyad prövning. TLV har därför återigen prövat huruvida Adempas uppfyller kriterierna i förmånslagen för att subventioneras vi behandling av CTEPH.CTEPH är en sällsynt och allvarlig sjukdom med mycket hög svårighetsgrad. Sjukdomen beror på ett ökat tryck i lungartärerna, vilket ger en ökad belastning på hjärtat. Adempas är det enda läkemedel som är godkänt för behandling av CTEPH.TLV bedömer att det mest relevanta jämförelsealternativet till Adempas är ingen behandling, i den del av indikationen som omfattar behandling av CTEPH. I en hälsoekonomisk analys redovisas kostnader och effekt av behandling med Adempas jämfört med att inte få någon aktiv behandling. TLV bedömer att kostnaden för behandling av CTEPH är rimlig i förhållande till den nytta behandling med Adempas ger. TLV beslutar därför att Adempas ska subventioneras till patienter med CTEPH utan begränsning och till patienter med PAH med begränsning till när sildenafil eller tadalafil inte har haft tillräcklig effekt.Beslutet gäller från och med den 1 mars 2018.
  2018-03-01
 • Aquacel Foam ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Aquacel Foam 12,5 x 12,5 cm kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med 14 mars 2018.
  2018-03-01
 • Adynovi ingår i högkostnadsskyddet med uppföljningsvillkor
  Adynovi är godkänt för behandling och förebyggande av blödning hos patienter med hemofili A (blödarsjuka) som är tolv år och äldre. Beslutet ingår i högkostnadsskyddet med uppföljningsvillkor från och med den 23 februari 2018.
  Hemofili A är en sällsynt sjukdom som nästan enbart drabbar män. Sjukdomen orsakas av brist på, eller total avsaknad av, koagulationsfaktor VIII som är ett protein som behövs för blodets levring, det vill säga koagulering. Obehandlad sjukdom kan leda till spontana blödningar, förstörda leder och för tidig död. Idag kan blödarsjuka behandlas genom att de saknade koagulationsfaktorerna tillförs.Adynovi är ett rekombinant framställt, det vill säga framställt via DNA-teknik, koagulationsfaktor VIII och innehåller den aktiva substansen rurioktokog alfa pegol. Adynovi injiceras intravenöst för att ersätta den saknade faktor VIII i kroppen.TLV har tidigare bedömt att samtliga faktor VIII-koncentrat är effektmässigt jämförbara. Adynovi har, i likhet med Elocta, en längre halveringstid än övriga rekombinanta faktor VIII-koncentrat inom läkemedelsförmånerna. TLV bedömer att farmakokinetiken, det vill säga hur läkemedel omsätts i kroppen, hos Adynovi är likvärdig med farmakokinetiken hos Elocta för patienter som är tolv år och äldre. Den totala veckodosen för Adynovi är jämförbar med den för Elocta. TLV bedömer, i likhet med företaget, att relevant jämförelsealternativ till Adynovi är Elocta.Det ansökta priset för Adynovi är 6,15 kronor per internationell enhet (IE) till apotekens inköpspris (AIP) vilket är samma pris per enhet som för jämförelsealternativet Elocta, till jämförbar effekt. TLV:s bedömning är därför att kostnaden för Adynovi är rimlig i förhållande till nyttan.Antagandet om att Adynovi kommer att doseras med glesare doseringsintervall än övriga FVIII-koncentrat, (med undantag för Elocta,) är förenat med stor osäkerhet. TLV bedömer därför att det finns behov av att följa upp doseringen av Adynovi i klinisk vardag i Sverige. Enligt uppföljningsvillkoret ska företaget senast den 31 augusti 2021 redovisa hur Adynovi doseras i klinisk praxis i Sverige.I och med detta beslut kommer även Adynovi inkluderas i den pågående omprövningen av faktor VIII-läkemedel. För mer information om omprövningen se länk till höger.Beslutet gäller från och med 23 februari 2018
  2018-02-27
 • SenSura Mio ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SenSura Mio 1-dels sluten Convex kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 12 mars 2018.
  2018-02-27
 • Briviact ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Briviact (brivaracetam) för tilläggsbehandling av epilepsi ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 23 februari 2018. Begränsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter för vilka levetiracetam inte är lämpligt och som provat minst en tilläggsbehandling men som inte tolererat eller fått effekt av den.
  Patienter med epilepsi drabbas av epileptiska anfall som kännetecknas av kramper med eller utan medvetandeförlust. Majoriteten av epilepsipatienterna blir anfallsfria vid behandling med ett läkemedel, men vissa patienter är i behov av tilläggsbehandling för att uppnå en bättre kontroll av sin epilepsi. Briviact med substansen brivaracetam är avsett att användas som tilläggsbehandling för patienter med fokala epileptiska anfall (epileptiska anfall som börjar i en avgränsad del av hjärnan) som inte uppnått anfallsfrihet med befintlig basbehandling.Substansen brivaracetam binder till ett specifikt protein i hjärnan, vilket påverkar utsöndringen av signalsubstanser och har visats minska anfallsfrekvensen hos patienter med fokala anfall jämfört med placebo.Substansen levetiracetam verkar på samma protein som Briviact och patienter som behandlats med levetiracetam som grundbehandling har inte fått någon ytterligare effekt vid tillägg av Briviact. Patienter som avbrutit behandling med levetiracetam på grund av biverkningar har dock fått mindre biverkningar med Briviact och för dessa patienter kan därför Briviact vara av nytta.TLV har jämfört Briviact med Fycompa som innehåller substansen perampanel som i likhet med Briviact endast ska användas som tilläggsbehandling. Effekt och biverkningsprofil bedöms vara jämförbara mellan Briviact och Fycompa.Kostnaden för Briviact är högre än för levetiracetam, men samma som för Fycompa. Fycompa har en begränsning till patienter som provat minst en tilläggsbehandling men som inte tolererat eller fått effekt av den.Briviact ingår endast i högkostnadsskyddet för patienter för vilka levetiracetam inte är lämpligt och som provat minst en tilläggsbehandling men som inte tolererat eller fått effekt av den.Beslutet gäller från och med den 23 februari 2018.
  2018-02-26
 • Ibrance mot spridd bröstcancer ingår i högkostnadsskyddet
  Ibrance (palbociklib) för behandling av spridd bröstcancer ingår i  högkostnadsskyddet med generell subvention från och med den 23 februari 2018. Ibrance ingår sedan tidigare i läkemedelsförmånerna med en begränsning till behandling i kombination med en aromatashämmare. Nu ingår Ibrance även i kombination med Faslodex till kvinnor som tidigare erhållit hormonell behandling med aromatashämmare eller tamoxifen.
  Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor och utgör ungefär 30 procent av all cancer hos kvinnor i Sverige. Den aktiva substansen, palbociklib, är en så kallad proteinkinashämmare som blockerar aktiviteten hos enzymerna cyklinberoende kinaser 4 och 6. Dessa enzymer spelar en central roll i regleringen av hur celler växer och delar sig.Ibrance används för att behandla lokalt avancerad eller spridd bröstcancer. Läkemedlet kan bara användas när cancercellernas ytor har receptorer för vissa hormoner. Cancertypen sägs då vara HR-positiv. Tidigare studiedata hos patienter med förstagångsinsjuknande i spridd bröstcancer har visat att patienter som behandlas med en kombination av Ibrance och aromatashämmaren letrozol lever längre innan sjukdomen förvärras jämfört med om de behandlas med enbart letrozol.Ibrance har även undersökts hos patienter vilkas sjukdom har förvärrats under pågående behandling med hormonella läkemedel. Studiedata visar att patienter som behandlas med en kombination av Ibrance och Faslodex lever längre innan sjukdomen förvärras jämfört med om de behandlas med enbart Faslodex.Även om Ibrance i kombination med Faslodex har visat bättre effekt än behandling med enbart Faslodex, är osäkerheten hög i de hälsoekonomiska resultaten. Det är framförallt osäkert hur tillägg av Ibrance påverkar överlevnad hos patienterna. Därför ska företaget inkomma med uppdaterade överlevnadsdata från sin pågående studie senast den 30 juni 2019.Inom ramen för den tidigare ansökan tecknade företaget och landstingen en sidoöverenskommelse för Ibrance (dnr 3686/2016).  Sidoöverenskommelsen innehåller en riskdelning som hanterar osäkerheter i behandlingslängd. Sidoöverenskommelsen har utgjort en del av TLV:s beslutsunderlag i detta ärende. Detta medför minskade osäkerheter i de hälsoekonomiska beräkningarna samt att behandlingskostnaderna minskar. Sammantaget bedömer TLV att kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen och sjukdomens svårighetsgrad.Beslutet gäller från och med den 23 februari 2018.
  2018-02-26
 • Trelegy Ellipta ingår i högkostnadsskyddet
  Trelegy Ellipta är ett inhalationspulver som används vid behandling av kronisk obstruktiv sjukdom (KOL). KOL är en långsamt tilltagande lungsjukdom som orsakas av inflammation i de små luftvägarna vilket resulterar i en nedsatt lungfunktion, ihållande hosta och andnöd. Personer med svår KOL har ofta stora vårdbehov. Samsjuklighet är vanlig, framför allt med hjärt-kärlsjukdomar.
  Trelegy innehåller det inflammationsdämpande ämnet flutikason samt de luftrörsvidgande ämnena vilanterol och umeklidinium. Dessa ämnen ingår sedan tidigare i andra läkemedel för behandling av KOL. TLV:s bedömning är att effekten av Trelegy är likvärdig med en kombination av de läkemedel som innehåller samma substanser i samma styrka.

  Behandlingskostnaden för Trelegy är lägre jämfört med priset per dag för läkemedelskombinationen som utgör jämförelsealternativet.
  Mot denna bakgrund beslutar TLV att Trelegy subventioneras och ingår i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 23 februari 2018.
  2018-02-26
 • InductOs ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  InductOs (dibotermin-alfa), som är avsett för behandling av akuta tibiafrakturer (skenbensfrakturer) och för fusionsoperationer (steloperationer) i ländryggen i samband vid degenerativ disksjukdom, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 23 februari 2018.
  Sedan tidigare ingår InductOs i högkostnadsskyddet för vissa akuta tibiafrakturer.Degenerativ disksjukdom är ett syndrom som uppstår när de stötdämpande broskskivorna i ryggraden förlorar höjd och vatteninnehåll, samt orsakar smärta. Om inte icke-kirurgisk behandling hjälper kan ländryggsfusion vara ett behandlingsalternativ. Den aktiva substansen i InductOs, dibotermin alfa, stimulerar nybildningen av ben.InductOs har i kliniska studier visats ha god effekt vid fusionsoperationer i ländryggen. Jämfört med alternativet, som är att använda patienteget ben, leder användandet av InductOs till bättre kotfusion och bättre levnadskvalitet hos patienterna. Kostnaden för InductOs är högre än kostnaden för att använda patienteget ben, men InductOs leder till kortare operationstider, kortare vårdtider och färre omoperationer. Sammantaget gör TLV bedömningen att InductOs är kostnadseffektivt jämfört med att använda patienteget ben.InductOs ingår i högkostnadsskyddet för behandling av akuta tibiafrakturer hos vuxna, som tillägg till standardvård i form av öppen reposition och märgspikning med icke förborrad märgkanal, vid frakturer av Gustillo-Andersson typ IIIA, IIIB och IIIC. InductOs ingår även vid intrakorporeal fusionsoperation i ländryggen på en disknivå som ett substitut för autologt bentransplantat hos vuxna med degenerativ disksjukdom som har genomgått minst 6 månaders icke-kirurgisk behandling.Beslutet gäller från och med den 23:e februari 2018.
  2018-02-23
 • Feraccru ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Feraccru (kapslar), som används för behandling av järnbristanemi hos vuxna patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), ingår i högkostnadsskyddet med begränsning. Begränsningen innebär att Feraccru endast subventioneras för patienter som inte har uppnått tillräcklig effekt av behandling med perorala tvåvärda järnpreparat.
  Enligt aktuella behandlingsrekommendationer ska patienter med järnbristanemi i första hand behandlas med perorala tvåvärda järnpreparat, men vid samtidig inflammation kan upptaget av järn från tarmen vara begränsat.Den aktiva substansen i Feraccru är trevärt järnmaltol. Feraccru är avsett att behandla en patientgrupp med milda till måttliga symtom men som ej fått tillräcklig effekt av tvåvärd peroral järnbehandling. TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Feraccru är Monofer som är ett trevärt järnpreparat som administreras intravenöst.Den hälsoekonomiska analysen visar att behandling med Feraccru leder till en lägre kostnad men med något sämre effekt jämfört med Monofer.Sammantaget bedömer TLV att för patienter som får en tillräcklig effekt med Feraccru är behandlingskostnaden lägre jämfört med Monofer. Dessutom erbjuder Feraccru en administreringsform som är enklare för patienten själv att hantera än intravenöst trevärt järn. TLV bedömer därför att Feraccru kan bidra till sortimentsbredd för patienter som inte har fått tillräcklig effekt av perorala tvåvärda järnpreparat.Beslutet gäller från och med den 23 februari 2018.
  2018-02-23
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 mars 2018.
  2018-02-20
 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 13 februari 2018, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 34 sanktionsärenden omfattande 12 läkemedelsföretag.
  Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.STADA Nordic ApS överklagade beslutet i ärendet med dnr 3593/2017. TLV lämnade över överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm den 27 februari 2018.
  2018-02-14
 • Suxinutin har fått ett högre pris
  Suxinutin (etosuximid) 50 mg/ml, oral lösning är godkänt för behandling av epilepsi (absensepilepsi eller petit mal).
  Företaget har ansökt om ett högre pris för Suxinutin 50 mg/ml, oral lösning i förpackningsstorleken 200 ml. Företaget har motiverat behovet av ett högre pris med att produkten är gammal och att kostnaderna kring produkten har ökat.Läkemedlet har fått ett högre pris från och med 1 februari 2018 därför att TLV bedömer att Suxinutin används för att behandla ett tillstånd som inte är bagatellartat och att det finns en grupp patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om dessa försvinner från den svenska marknaden.Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning och de nya priserna gäller från 1 februari 2018.
  2018-02-13
 • Kåvepenin får inte ett högre pris
  Kåvepenin filmdragerad tablett 500 mg som används vid olika typer av infektioner får inte ett högre pris då villkoren för en prishöjning inte är uppfyllda.
  Kåvepenin innehåller substansen fenoximetylpenicillin och används vid olika typer av infektioner exempelvis vid halsfluss, bihåleinflammation och öroninflammation.Företaget har ansökt om ett högre pris för Kåvepenin 500 mg, tabletter i förpackningsstorleken 30 och 40 stycken. Företaget har motiverat behovet av ett högre pris bland annat med att kostnaderna för produktion, transport och distribution har ökat, samt att försäljningen har minskat.TLV bedömer att det för Kåvepenin 500 mg 40 tabletter finns behandlingsalternativ av liknande slag på marknaden och att det inte föreligger en stor risk för att övriga ansökta förpackningar Kåvepenin 500 mg 30 tabletter försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.Mot denna bakgrund beviljar inte TLV ett högre pris för Kåvepenin filmdragerad tablett 500 mg.
  2018-02-13
 • Kåvepenin Frukt och Kåvepenin får inte ett högre pris
  Kåvepenin Frukt (granulat till oral suspension 50 mg/ml), Kåvepenin (granulat till oral suspension 100 mg/ml, granulat till orala droppar, lösning 250 mg/ml och filmdragerad tablett 250 mg) som används vid olika typer av infektioner får inte ett högre pris då villkoren för en prishöjning inte är uppfyllda.
  Kåvepenin Frukt och Kåvepenin innehåller substansen fenoximetylpenicillin och används vid olika typer av infektioner exempelvis vid halsfluss, bihåleinflammation och öroninflammation.Företaget har ansökt om ett högre pris för nedanstående förpackningar.
  • Kåvepenin Frukt, granulat till oral suspension 50 mg/ml, 125 ml och 200 ml
  • Kåvepenin, granulat till oral suspension 100 mg/ml, 125 ml och 200 ml
  • Kåvepenin, granulat till orala droppar, lösning 250 mg/ml, 40 ml
  • Kåvepenin, Filmdragerad tablett 250 mg, 40 st
  Företaget har motiverat behovet av ett högre pris bland annat med att kostnaderna för produktion, transport och distribution har ökat, samt att försäljningen har minskat.TLV bedömer att det för Kåvepenin tabletter 250 mg finns behandlingsalternativ av liknande slag på marknaden och att det inte föreligger en stor risk för att övriga ansökta förpackningar Kåvepenin Frukt och Kåvepenin försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.Mot denna bakgrund beviljar inte TLV ett högre pris för Kåvepenin Frukt och Kåvepenin. 
  2018-02-13
 • Heracillin tablett 125 mg har fått ett högre pris
  Heracillin tablett 125 mg fått ett högre pris från och med 1 februari 2018. Heracillin pulver till oral vätska 50 mg/ml får inte ett högre pris då villkoren för en prishöjning inte är uppfyllda. Läkemedlet är ett antibiotikum och används vid olika typer av infektioner.
  Företaget som står bakom Heracillin, har ansökt om ett högre pris för nedanstående förpackningar.
  • Heracillin, tablett 125 mg, 30 stycken
  • Heracillin, pulver till oral vätska 50 mg/ml, 100 ml
  Företaget har motiverat behovet av ett högre pris med att kostnaderna för produktion, transport och distribution har ökat.Läkemedlet Heracillin innehåller substansen flukloxacillin och används för behandling av hud- och mjukdelsinfektioner, samt infektioner i leder och skelett samt lungor när stafylokocketiologi misstänks eller verifierats.Heracillin, tablett 125 mg har fått ett högre pris från och med 1 februari 2018 därför att TLV bedömer att Heracillin, tablett 125 mg används för att behandla ett tillstånd som inte är bagatellartat och att det finns en grupp patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om dessa försvinner från den svenska marknaden.TLV bedömer att det inte föreligger en stor risk för att Heracillin, pulver till oral vätska 50 mg/ml försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas. Mot denna bakgrund beviljar inte TLV ett högre pris för Heracillin, pulver till oral vätska 50 mg/ml.
  2018-02-13
 • Furadantin har fått ett högre pris
  Furadantin tabletter innehåller den verksamma substansen nitrofurantoin och är godkänt för behandling av urinvägsinfektioner (UVI). Furadantin är avsett för behandling av barn och är det enda läkemedlet på marknaden som innehåller nitrofurantoin i aktuell styrka och beredningsform.
  Företaget har ansökt om ett högre pris för Furadantin (nitrofurantoin) 5 mg, tabletter i förpackningsstorleken 50 stycken. Företaget har motiverat behovet av ett högre pris bland annat med att kostnaderna för produktion, transport och distribution har ökat.Läkemedlet har fått ett högre pris från och med 1 februari 2018 därför att TLV bedömer att Furadantin tabletter används för att behandla ett tillstånd som inte är bagatellartat och att det finns en grupp patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om dessa försvinner från den svenska marknaden.Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning och de nya priserna gäller från 1 februari 2018.
  2018-02-13
 • En styrka av Amimox får högre pris
  Amimox, granulat till oral suspension i styrkan 50 mg/ml har fått ett högre pris från och med 1 februari 2018. Amimox, granulat till oral suspension i styrkan 100 mg/ml får inte ett högre pris då villkoren för en prishöjning är inte uppfyllda. Amimox innehåller substansen amoxicillin som är ett antibiotikum och används vid olika typer av infektioner exempelvis vid halsfluss, bihåleinflammation, lunginflammation och öroninflammation.
  Företaget som står bakom Amimox, har ansökt om ett högre pris för nedanstående förpackningar.
  • Amimox, granulat till oral suspension 50 mg/ml, 60 ml, 125 ml och 200 ml
  • Amimox, granulat till oral suspension 100 mg/ml, 60 ml och 125 ml
  Företaget har motiverat behovet av ett högre pris bland annat med att kostnaderna för produktion, transport och distribution har ökat, samt att försäljningen har minskat.Amimox, granulat till oral suspension 50 mg/ml, 60 ml, 125 ml och 200 ml har fått ett högre pris från och med 1 februari 2018 därför att TLV bedömer att Heracillin, tablett 125 mg används för att behandla ett tillstånd som inte är bagatellartat och att det finns en grupp patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om dessa försvinner från den svenska marknaden.TLV bedömer att det för förpackningen som innehåller Amimox 100 mg/ml (60 ml) finns behandlingsalternativ av liknande slag på marknaden och att det inte föreligger en stor risk för att Amimox granulat till oral suspension, 100 mg/ml (125 ml) försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas. Mot denna bakgrund beviljar inte TLV ett högre pris för Amimox 100 mg/ml, 125 ml och 60 ml.


  2018-02-13
 • Heracillin pulver till oral vätska får inte ett högre pris
  Heracillin tablett 125 mg fått ett högre pris från och med 1 februari 2018. Heracillin pulver till oral vätska 50 mg/ml får inte ett högre pris då villkoren för en prishöjning inte är uppfyllda. Läkemedlet är ett antibiotikum och används vid olika typer av infektioner.
  Företaget som står bakom Heracillin, har ansökt om ett högre pris för nedanstående förpackningar.
  • Heracillin, tablett 125 mg, 30 stycken
  • Heracillin, pulver till oral vätska 50 mg/ml, 100 ml
  Företaget har motiverat behovet av ett högre pris med att kostnaderna för produktion, transport och distribution har ökat.Läkemedlet Heracillin innehåller substansen flukloxacillin och används för behandling av hud- och mjukdelsinfektioner, samt infektioner i leder och skelett samt lungor när stafylokocketiologi misstänks eller verifierats.Heracillin, tablett 125 mg har fått ett högre pris från och med 1 februari 2018 därför att TLV bedömer att Heracillin, tablett 125 mg används för att behandla ett tillstånd som inte är bagatellartat och att det finns en grupp patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om dessa försvinner från den svenska marknaden.TLV bedömer att det inte föreligger en stor risk för att Heracillin, pulver till oral vätska 50 mg/ml försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas. Mot denna bakgrund beviljar inte TLV ett högre pris för Heracillin, pulver till oral vätska 50 mg/ml.
  2018-02-13
 • Accu-Chek ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Accu-Chek Insight Service Pack och Accu-Chek Insight batterilock kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med den 26 februari 2018.
  2018-02-12
 • Mepore kompresser ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda.
  Mepore med häfta 9 x 10 cm kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

  Beslutet gäller från och med 15 februari 2018
  2018-02-01
 • So Fill-ampull 20ml, 30ml och 50ml ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. So Fill-ampull 20ml, 30ml och 50ml kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 15 februari 2018.
  2018-02-01
 • Kisqali mot spridd bröstcancer ingår i högkostnadsskyddet
  Kisqali (ribociklib) för behandling av spridd bröstcancer ingår i högkostnadsskyddet med villkor från och med den 1 februari 2018. Villkoret innebär att företaget ska komma in med en uppföljning som redovisar hur Kisqali används i klinisk vardag senast den 30 juni 2019.
  Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor och utgör ungefär 30 procent av all cancer hos kvinnor i Sverige. Den aktiva substansen, ribociklib, är en så kallad proteinkinashämmare som blockerar aktiviteten hos enzymerna cyklinberoende kinaser 4 och 6. Dessa enzymer spelar en central roll i regleringen av hur celler växer och delar sig.Kisqali används för att behandla lokalt avancerad eller spridd bröstcancer. Läkemedlet kan bara användas när cancercellernas ytor har receptorer för vissa hormoner. Cancertypen sägs då vara HR-positiv. Kisqali ska användas i kombination med en så kallad aromatashämmare.Studiedata har visat att patienter som behandlats med en kombination av Kisqali och aromatashämmaren letrozol levde längre innan sjukdomen förvärrades jämfört med om de behandlades med enbart letrozol.Även om Kisqali i kombination med letrozol har visat bättre effekt än behandling med enbart letrozol, är osäkerheten hög i de hälsoekonomiska resultaten. Det är framförallt osäkert hur tillägg av Kisqali påverkar överlevnad hos patienterna.TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och landstingen kommit överens om en sidoöverenskommelse som har utgjort en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen innehåller en riskdelning som hanterar osäkerheter i behandlingens effekt på total överlevnad jämfört mot letrozol. Detta medför minskade osäkerheter i de hälsoekonomiska beräkningarna samt att behandlingskostnaderna minskar. Sammantaget bedömer TLV att kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen och sjukdomens svårighetsgrad.Beslutet gäller från och med den 1 februari 2018.

  2018-02-01
 • Rydapt ingår i högkostnadsskyddet 
  Rydapt (midostaurin), ett särläkemedel för behandling av cancersjukdomen akut myeloid leukemi, AML, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 31 januari 2018.
  Särläkemedel används mot mycket sällsynta och allvarliga sjukdomar. Den sjukdom som ett särläkemedel behandlar får högst förekomma hos 5 av 10 000 personer inom EU.Rydapt är ett särläkemedel som kan användas vid behandling av vuxna som har akut myeloid leukemi, AML, som är positiv för mutation i FLT3-genen. Rydapt används tillsammans med standard kemoterapibehandling samt därefter som enda läkemedel som efterföljande underhållsbehandling.AML är en cancersjukdom som utgår från omogna förstadier till benmärgens blodbildande celler. Ansamlingen av sjuka celler i benmärgen orsakar en kraftig hämning av den normala blodbildningen, vilket i sin tur leder till blodbrist samt brist på granulocyter och blodplättar. I Sverige drabbas cirka 350 personer av AML varje år, och i ungefär 30 procent av fallen har de maligna cellerna en mutation i FLT3-genen, vilket innebär högre risk för återfall och för tidig död.Mot bakgrund av att sjukdomen har en mycket hög svårighetsgrad och att kostnaden bedöms som rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen, beslutar TLV att särläkemedlet Rydapt subventioneras och ingår i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 31 januari 2018.
  2018-01-31
 • Xarelto 2,5 mg ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Xarelto 2,5 mg (rivaroxaban) är ett blodförtunnande läkemedel som används tillsammans med andra läkemedel för att minska risken att utveckla blodproppar hos vuxna patienter som haft en akut kranskärlssjukdom. Xarelto 2,5 mg ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med 26 januari 2018.
  Xarelto 2,5 mg innehåller den aktiva substansen rivaroxaban. Xarelto ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet i andra styrkor och för andra patientgrupper. Xarelto i styrkan 2,5 mg används tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA) eller med ASA och klopidogrel eller tiklopedin för att förhindra att vuxna patienter som haft en akut kranskärlssjukdom får nya allvarliga hjärt-kärlhändelser såsom hjärtinfarkt eller  stroke.Socialstyrelsen rekommenderar  att Brilique i styrkan 90 mg används vid förebyggande behandling av vuxna patienter med akut kranskärlssjukdom. Baserat på en indirekt jämförelse bedömer TLV att det inte går att avgöra om det föreligger en skillnad i effekt mellan behandling med Xarelto 2,5 mg och behandling med Brilique 90 mg och utgår därför från att de är jämförbara i effekt. Behandlingskostnaden är dock högre för Xarelto 2,5 mg i kombination med ASA och klopidogrel jämfört med Brilique 90 mg i kombination med ASA. Därför bedömer TLV att Xarelto 2,5 mg inte har en rimlig kostnad i förhållande till Brilique 90 mg.För de patienter som Brilique 90 mg inte är lämpligt för kan Xarelto 2,5 mg vara ett behandlingsalternativ. Resultat från en studie visar att Xarelto 2,5 i kombination med ASA och klopidogrel reducerar risken att utveckla hjärtinfarkt, stroke eller hjärt-kärldöd mer än endast grundbehandling med ASA och klopidogrel.Utifrån företagets och TLVs analyser bedömer TLV att kostnaden för Xarelto 2,5 mg är rimlig i förhållande till läkemedlets nytta i jämförelse mot endast grundbehandling med ASA och klopidogrel.TLV beslutar därför att Xarelto 2,5 mg ska subventioneras för de patienter för vilka behandling med Brilique 90 mg inte är lämpligt.Beslutet gäller från och med den 26 januari 2018.

  2018-01-31
 • Infusionsset ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning
  24G  SOFT-GLIDE SAF-Q1, Infusionsset och 24G SOFT-GLIDE SAF-Q2, Infusionsset ingår i läkemedelsförmånerna med begränsningar och villkor.
  24G SOFT-GLIDE SAF-Q1 (enkellumen infusionsset) och 24G SOFT-GLIDE SAF-Q2 (multilumen infusionsset) används för subkutan infusion av läkemedel, det vill säga ges under huden, från en extern infusionspump eller spruta. TLV bedömer att patienter med immunbrist och som får behandling med en viss typ av läkemedel behöver använda en  kanyl med en ytterdiameter som är 24 G (gauge), det vill säga en förhållandevis grov  kanyl. Inom läkemedelsförmånerna finns dock andra infusionsset med tunnare kanyler som har ett lägre pris än 24G SOFT-GLIDE SAF-Q1 och 24G SOFT-GLIDE SAF-Q2. TLV bedömer därför att nyttan av ansökta förbrukningsartiklar står i rimlig relation till kostnaden endast vid läkemedelsbehandling som kräver en kanyl som är 24 G. TLV beslutar därför att 24G SOFT-GLIDE SAF-Q1 och 24G SOFT-GLIDE SAF-Q2 endast kan subventioneras med följande begränsningar och villkor.Begräsningar
  Subventioneras endast för behandling med läkemedel som vid subkutan administrering kräver en kanyl som är 24 G.
  Villkor
  Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsning.
  Beslutet gäller från och med den 7 februari 2018.
  2018-01-26
 • Tremfya ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Tremfya (guselkumab), som är avsett för patienter med måttlig till svår plackpsoriasis, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter som behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.
  Psoriasis är en vanlig kronisk hudsjukdom där immunsystemet spelar en central roll. Tremfya är avsett för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling, det vill säga när utvärtes behandling inte är tillräcklig. Behandling med Tremfya leder till minskad inflammation på huden.Tremfya har i kliniska studier visat god effekt på psoriasis där många patienter uppnått utläkning av hudproblemen. Kyntheum är det mest relevanta jämförelsealternativet till Tremfya. Baserat på indirekta jämförelser bedömer TLV att Tremfya uppvisar åtminstone jämförbar effekt med Kyntheum.I enlighet med tidigare beslut från omprövningar av TNF-hämmare har TLV beräknat kostnaden över en treårsperiod. I dessa omprövningar har indikationen plackpsoriasis ingått. Över en treårsperiod är kostnaden för Tremfya lägre än för Kyntheum.Företaget har inte visat att Tremfya har en rimlig kostnad i förhållande till TNF-hämmare. TLV har därför beslutat att Tremfya subventioneras för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.Beslutet gäller från och med den 26:e januari 2018.
  2018-01-26
 • Faslodex ingår i högkostnadsskyddet
  Faslodex (fulvestrant) används vid behandling av postmenopausala kvinnor med så kallad östrogenreceptorpositiv bröstcancer där kvinnor inte tidigare fått hormonell behandling. Den här typen av bröstcancer är lokalt avancerad eller spridd till andra delar av kroppen. Faslodex ingår i högkostnadsskyddet från och med den 26 januari 2018.
  Bröstcancer är den i särklass vanligaste cancerformen bland kvinnor och utgör cirka 30 procent av all cancer hos kvinnor. Färre än fem procent av patienterna har vid tiden för diagnos avancerad bröstcancer. Tillståndet leder till för tidig död. Mindre än en tredjedel av patienterna med avancerad bröstcancer lever längre än fem år. Målet med behandling är därför att kontrollera sjukdomen, öka livskvaliteten och förlänga överlevnaden. Sjukdomens svårighetsgrad bedöms vara mycket hög.I underlaget ingår en hälsoekonomisk jämförelse med aromatashämmaren anastrozol. Studier visar att patienter som behandlats med Faslodex lever längre innan sjukdomen förvärras jämfört med om de behandlades med anastrozol. I jämförelse med anastrozol bedöms kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår vara hög. I förhållande till sjukdomens mycket höga svårighetsgraden anser TLV dock att kostnaden är rimlig.Faslodex fick i september 2016 subvention för behandling i andra linjen, med begränsning och villkor. Eftersom Faslodex i och med detta beslut även subventioneras i första linjen, bedömer TLV att den tidigare begränsningen inte längre är nödvändig.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Faslodex ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention.Beslutet gäller från och med den 25 januari 2018.
  2018-01-26
 • Klinipress ingår i läkemedelsförmånerna

  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Klinipress kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med den 8 februari 2018.
  2018-01-25
 • Beviplex forte får ett högre pris
  Beviplex forte tabletter innehåller ett B-vitaminkomplex. Läkemedlet är godkänt för behandling av bristtillstånd på grund av sjukdom och har fått ett högre pris från och med 1 januari 2018.
  Företaget har ansökt om ett högre pris för Beviplex forte i förpackningsstorleken 250 tabletter. Företaget har motiverat behovet av ett högre pris med att ingen prishöjning gjorts sedan produkten fick pris inom läkemedelsförmånerna för ett flertal år sedan medan kostnaderna kring produkten har ökat. Företaget uppger att de överväger avregistrering eftersom produkten har låg försäljning och inte är lönsam. Företaget har även redovisat sina kostnader för produkten till TLV.
   
  Läkemedlet är godkänt för behandling vid bristtillstånd, t ex vid malabsorption (försämrat upptag av näring från födan i matspjälkningskanalen), anorexi och alkoholism samt polyneuropatier vid nämnda tillstånd. Polyneuropati innebär en funktionsnedsättning i de perifera nerverna som bland annat kan ge upphov till känselbortfall och muskelsvaghet.
  TLV bedömer att Beviplex forte tabletter används för att behandla ett tillstånd som inte är bagatellartat och att det finns en grupp patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om Beviplex forte tabletter försvinner från den svenska marknaden.TLV bedömer även att det finns en risk att Beviplex forte försvinner från den svenska marknaden om prishöjningen inte beviljas och att en prishöjning i detta fall är en förutsättning för att långsiktigt säkra tillgången av Beviplex forte tabletter.Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning och de nya priserna gäller från 1 januari 2018.
  2018-01-16
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 februari 2018.
  2018-01-09
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under december 2017 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2018-01-09
 • IriBa Black Edition ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. IriBa Black Edition kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 12 januari 2018
  2018-01-02
 • KontiBa Black Edition ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. KontiBa Black Edition kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 12 januari 2018.
  2018-01-02
 • Vitrex Sterlilance Lite III 28G och 26G ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Vitrex Sterlilance Lite III 28G och 26G kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 12 januari 2018.
  2018-01-02
 • Vitrex Soft Lancetter ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda.
  Vitrex Soft Lancetter kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

  Beslutet gäller från och med den 10 januari 2018.
  2017-12-22
 • KoloBa SOFT Black Edition MAXI ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda.
  KoloBa SOFT Black Edition MAXI kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

  Beslutet gäller från och med den 4 januari 2018.
  2017-12-22
 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 19 december 2017, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 14 sanktionsärenden omfattande 9 läkemedelsföretag.
  Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.
  2017-12-22
 • Beslut att avslå ansökan om subvention för Darzalex har överklagats
  TLV:s beslut att avslå ansökan om subvention för Darzalex har överklagats till Förvaltningsrätten i Stockholm. Företaget yrkar att Darzalex ska ingå i högkostnadsskyddet som kombinationsbehandling med bortezomib och dexametason.
  Den 24 november 2017 beslutade TLV att avslå ansökan om subvention för Darzalex. Företaget Janssen-Cilag Aktiebolag som marknadsför Darzalex har överklagat vårt beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.Företaget yrkar att Darzalex ska ingå i högkostnadsskyddet som kombinationsbehandling med bortezomib och dexametason för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har genomgått minst en tidigare behandling. Företaget överklagar inte den andra delen av TLV:s beslut som avslår subvention för behandling med Darzalex som ensam åtgärd (monoterapi) av vuxna patienter med återkommande multipelt myelom där patienten inte svarar på tidigare behandlingar.
  2017-12-20
 • MyLife Clickfine pennkanyl ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Mylife Clickfine kan därför subventioneras och ingår i äkemedelsförmånerna.

  Beslutet gäller från och med 2 januari 2018.
  2017-12-19
 • Espranor ingår i högkostnadsskyddet med begränsning 
  Espranor (buprenorfin) är en ersättningsbehandling för opioidberoende vuxna och ungdomar i åldern 15 år och äldre som har samtyckt till behandling av sitt beroende. Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet med begränsning, som innebär att läkemedlet endast subventioneras när det ges under uppsikt av vårdpersonal.
  Läkemedel med opioider används inom hälso- och sjukvården som smärtlindring i samband med bland annat kirurgiska ingrepp och för vissa mycket allvarliga smärttillstånd som kan uppkomma vid bland annat cancer. Vid sidan av denna legala användning, förekommer även illegal användning av opioider. Opioider är potenta smärtstillande läkemedel som vid överdosering kan leda till andningsdepression och död.Espranor innehåller buprenorfin, som är en smärtstillande opioid. När det används för att behandla patienter som är beroende av opiater, till exempel av morfin eller heroin, verkar det som en ersättning för dessa droger och hjälper därmed patienten att vänjas av från dem över en tidsperiod. När en läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende påbörjas ska patienten ta läkemedlen under uppsikt av hälso- och sjukvårdspersonal. Espranor ges till patienten inom ramen för en medicinsk, social och psykologisk behandlingEspranor är en frystorkad tablett som smälter snabbt på tungan bedöms kräva en kortare övervakningstid jämfört med andra jämförbara produkter inom högkostnadsskyddet.TLV bedömer att det finns ett värde i Espranors beredningsform med en relativt sett kortare upplösningstid som kan möjliggöra fördelar både för patienten och sjukvården i form av kortare övervakningstid och därmed minskad risk för felanvändning. TLV anser dock att dessa fördelar endast gäller när Espranor administreras under övervakning.Då kostnaden för Espranor bara bedöms som rimlig vid administrering under övervakning ska Espranor bara subventioneras vid övervakad administrering.Mot denna bakgrund ingår Espranor i högkostnadsskyddet med begränsning.Beslutet gäller från och med den 15 december 2017.
  2017-12-18
 • Prenoxad ingår i högkostnadsskyddet
  Prenoxad (naloxon) som används som motgift vid överdosering av opioider för vuxna och barn över 16 år ingår i högkostnadsskyddet.
  När narkotikarelaterad dödlighet jämförs internationellt hamnar Sverige högt. Opioidläkemedel är bland de vanligaste substanserna som orsakar dessa dödsfall.Läkemedel med opioider används inom hälso- och sjukvården som smärtlindring i samband med bland annat kirurgiska ingrepp och för vissa mycket allvarliga smärttillstånd som kan uppkomma vid till exempel cancer. Vid sidan av denna legala användning, förekommer även illegal användning av opioider.

  Opioider är potenta smärtstillande läkemedel som vid överdosering kan leda till ett förgiftningstillstånd vilket kan leda till andningsdepression och död.
  Prenoxad och verkar genom att blockera opioidreceptorerna i kroppen och fungerar därmed som motgift vid överdosering av opioider.Prenoxad förekommer som förfylld spruta som ges intramuskulärt, det vill säga sprutas in i en muskel. Läkemedlet är godkänt för att användas utanför hälso- och sjukvården. Prenoxad skrivs ut direkt till patienten för att annan person ska kunna ge läkemedlet vid behov.  Prenoxad kan skrivas ut till patient när läkaren har bedömt lämplighet och kompetens hos den person som ska ge läkemedlet på lämpligt sätt. Det är viktigt att patienten, och eventuella närstående eller vänner, får utbildning av läkaren i hur de känner igen tecken på opioidorsakad överdos och hur sprutan används.Studier har visat att när läkemedel som innehåller naloxon används utanför hälso- och sjukvården, till personer som har en risk att dö i en opioidorsakad överdos, minskas denna risk.TLV bedömer att kostnaden för Prenoxad är rimlig i förhållande till den nytta den ger patienten till det ansökta priset.Beslutet gäller från och med den 15 december 2017.
  2017-12-18
 • Läkemedel mot hepatit C subventioneras till samtliga patienter oavsett fibrosstadium
  Läkemedlen Epclusa, Harvoni, Maviret, Sovaldi, Vosevi och Zepatier subventioneras till patienter med hepatit C, oavsett fibrosstadium.
  TLV har fattat nya subventionsbeslut för samtliga nio läkemedel mot hepatit C som sedan tidigare ingår i läkemedelsförmånerna. Därutöver har ett beslut fattats för ett nytt hepatit C-läkemedel, Vosevi. Sex av dessa tio läkemedel beviljas nu subvention för behandling av patienter i samtliga fibrosstadier. Övriga fyra, Daklinza, Exviera, Olysio och Viekirax, kvarstår inom läkemedelsförmånerna med begränsning till att enbart subventioneras i andra hand för de svårast sjuka, det vill säga i de fall läkemedlen med subvention i alla fibrosstadier inte är lämpliga.Besluten gäller från och med 1 januari 2018 och gäller tills vidare. I samband med de nya besluten och det nya kostnadsläget kommer landstingens råd för nya terapier, NT-rådet, att uppdatera rekommendationen för val av läkemedel vid behandling av hepatit C.TLV, landstingen och företagen har haft trepartsöverläggningar i samband med prissänkningsansökningar från landstingen och nyansökan för Vosevi. Inom ramen för dessa överläggningar har landstingen och vissa företag kommit överens om att teckna nya sidoöverenskommelser som innebär att landstingen och företagen delar på riskerna kring behandlingslängd och antal patienter. I de fall landstingen och företagen har tecknat sidoöverenskommelser är dessa en del av underlaget för TLV:s beslut. Sidoöverenskommelserna gäller från 1 januari 2018 till 31 december 2019.BakgrundHepatit C är en allmänfarlig sjukdom där ett virus infekterar levern och skadar levercellerna. De flesta med hepatit C lever i många år utan symtom, men efter tid kan patienterna utveckla skrumplever och levercancer och vissa kan behöva en levertransplantation för att överleva.År 2014 fick läkemedelsmarknaden ett stort genombrott i och med lanseringen av de nya, botande läkemedlen mot hepatit C. Samtidigt var priset högt och antalet patienter stort, uppskattningsvis omkring 40 000 i Sverige. Detta innebar att läkemedlen mot hepatit C till en början enbart subventionerades till de svårast sjuka, patienter med allvarlig leverpåverkan i fibrosstadierna F3 och F4. I juli 2015 utvidgades subventionen till att även omfatta de patienter med måttlig leverpåverkan, fibrosstadium F2.
  2017-12-15
 • Vosevi subventioneras till samtliga patienter med hepatit C oavsett fibrosstadium
  Vosevi (sofosbuvir, velpatasvir och voxilaprevir) för behandling av kronisk hepatit C ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning från och med den 1 januari 2018. Vosevi subventioneras till patienter i samtliga fibrosstadier och begränsningen gäller enbart förskrivning.
  Subventionsbegränsningen för Vosevi innebär att läkemedlet endast subventioneras när läkemedlet skrivs ut av eller i samråd med läkare vid infektions- eller gastroenterologisk klinik med erfarenhet av att behandla patienter med kronisk hepatit C-infektion. Patienten ska också följas upp i samråd med sådan läkare.Hepatit C är en allmänfarlig sjukdom där ett virus infekterar levern och skadar levercellerna. Det finns sex olika genotyper av hepatit C. Hur patienter med kronisk hepatit C mår beror främst på graden av leverskada och mäts i fibrosstadium från F0, ingen leverpåverkan, till fibrosstadium F4 som innebär skrumplever. Vosevi är ett direktverkande antiviralt läkemedel, vilket innebär att läkemedlet hämmar hepatit C-viruset. Vosevi kan används vid behandling i alla genotyper av viruset.Effekten av Vosevi bedöms vara jämförbar med övriga direktverkande antivirala läkemedel som rekommenderas för behandling av hepatit C. I läkemedelsförmånerna finns i dagsläget behandlingsalternativ för samtliga genotyper. Vosevi har även visat god effekt hos patienter som tidigare behandlats men inte botats av direktverkande antivirala läkemedel.Den rekommenderade behandlingslängden för Vosevi är åtta veckor för patienter i fibrosstadium F0-F3 och tolv veckor för patienter i fibrosstadium F4. För patienter som tidigare har behandlats med direktverkande antivirala läkemedel är rekommenderad behandlingslängd tolv veckor, oavsett fibrosstadium.TLV, landstingen och företagen som marknadsför direktverkande antivirala läkemedel mot hepatit C har haft trepartsöverläggningar i samband med prissänkningsansökningar från landstingen och nyansökan för Vosevi. Inom ramen för dessa överläggningar har landstingen och företaget som marknadsför Vosevi kommit överens om att teckna en sidoöverenskommelse som innebär att de delar på riskerna kring behandlingslängd och antal patienter. Sidoöverenskommelsen är en del av underlaget för TLV:s subventionsbeslut. Sidoöverenskommelsen gäller från 1 januari 2018 till 31 december 2019.TLV bedömer att kostnaden för Vosevi är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen, utifrån den läkemedelskostnad som företaget och landstingen har enats om i sidoöverenskommelsen. Vosevi subventioneras därför till patienter i samtliga fibrosstadier och i alla genotyper.Beslutet gäller från och med den 1 januari 2018.
  2017-12-15
 • Praluent fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet med begränsning till och med 31 december 2018
  Praluent (alirokumab) för behandling av högt LDL-kolesterol och blandade blodfettsrubbningar ingår fortsatt i högkostnadsskyddet med begränsning. Begränsningen innebär att Praluent endast ska ges till patienter som har haft hjärtinfarkt och trots optimal behandling med statin och ezetimib fortfarande har ett LDL-kolesterol från 4,0 mmol/l och över.
  Praluent är en förebyggande behandling som ska användas som tillägg till kostomläggning och i kombination med andra blodfettssänkande läkemedel, eller ensamt (monoterapi) för patienter som inte tål statiner. Förstahandsvalet vid behandling av högt skadligt kolesterol, så kallat LDL-kolesterol, är statiner.Praluent sänker nivån av LDL-kolesterol i blodet effektivt, men det finns ännu inga studier som visar vilken förebyggande effekt Praluent har på hjärt-kärlsjuklighet och död. TLV bedömer att det finns stora osäkerheter i det underlag som företaget lämnat in.
  2017-12-15
 • Repatha fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet med begränsning till och med 31 december 2018
  Repatha (evolocumab) för behandling av högt LDL-kolesterol och blandade blodfettsrubbningar ingår fortsatt i högkostnadsskyddet med begränsning. Begränsningen innebär att patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi eller patienter som har haft hjärtinfarkt och trots optimal behandling med statin och ezetimib fortfarande har ett LDL-kolesterol från 4,0 mmol/l och över får Repatha.
  Repatha är en förebyggande behandling som ska användas som tillägg till kostomläggning och i kombination med andra blodfettssänkande läkemedel, eller ensamt (monoterapi) för patienter som inte tål statiner. Förstahandsvalet vid behandling av högt skadligt kolesterol, så kallat LDL-kolesterol, är statiner.Företaget har publicerat en ny studie som visar vilken förebyggande effekt Repatha har på hjärt-kärlsjuklighet och död. Trots studien bedömer TLV att det kvarstår osäkerheter om hur stor effekt Repatha har på hjärt-kärlsjuklighet och framförallt död.Sammantaget bedömer TLV att osäkerheten i den hälsoekonomiska analysen fortsatt är hög trots den nya studien.
  2017-12-15
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under november om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2017-12-13
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 januari 2018.
  2017-12-13
 • Mepilex Border Lite ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Mepilex Border Lite kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 20 december 2017.
  2017-12-06
 • Alecensa ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Alecensa ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till nuvarande indikation. Läkemedlet är avsett för behandling av vuxna personer med ALK-positiv, icke småcellig lungcancer som tidigare fått behandling med Xalkori (krizotinib).
  Varje år får cirka 3800 personer lungcancer. Sjukdomen är den vanligaste bakomliggande orsaken till hjärnmetastaser. Enligt Socialstyrelsen har cirka 70 procent av alla personer med lungcancer en långt framskriden sjukdom redan vid diagnos och går då i många fall inte att bota. Ungefär 75 procent av personer med lungcancer i dessa stadier avlider inom ett år. Sjukdomen är mycket svår och patienterna drabbas ofta av svår smärta, hosta, andnöd och ångest.
  2017-12-04
 • Firmagon ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention
  Firmagon (degarelix) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för patienter med avancerad hormonberoende prostatacancer med svåra symtom i behov av snabb kastrationseffekt tills dess att stabilisering av det akuta skedet uppnåtts.
  TLV bedömer att effekten av Firmagon på själva prostatacancern är jämförbar med GnRH-agonister som exempelvis leuprorelin med flareskydd. En relevant skillnad mellan Firmagon och GnRH-agonister är att den testosteronsänkande effekten av Firmagon uppstår direkt. Inom ett dygn har en majoritet av patienterna som behandlats med Firmagon uppnått kastrationsnivåer av testosteron i blodet. För GnRH-agonister, som till en början orsakar en tillfällig höjning av testosteronnivåerna i blodet (så kallad flare), dröjer det cirka en månad innan kastrationseffekt uppnåtts.
  2017-12-01
 • Cresemba ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Cresemba (isavukonazol) används för behandling av invasiv aspergillos. Det används också vid mukormykos hos patienter för vilka behandling med amfotericin B är olämpligt. Cresemba ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 25 november 2017. Begränsningen innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet för patienter där behandling med vorikonazol inte är lämpligt.
  Invasiv aspergillos och mukormykos är exempel på två invasiva mögelsvampinfektioner, det vill säga mögelinfektioner som sprider sig till omgivande vävnader. Dessa är livshotande och förekommer främst hos personer som av olika orsaker har nedsatt immunförsvar.
  2017-12-01
 • Acetylcystein Meda (lösning för nebulisator) får ett högre pris
  Acetylcystein Meda (lösning för nebulisator) används som slemlösande medel vid kronisk bronkit och cystisk fibros och för keratokonjunktivitis sicca med segt tårsekret. Läkemedlet kan även användas som antidot vid paracetamolförgiftningar.
  TLV beviljar en prishöjning för att säkerställa att läkemedlet ska finnas kvar på den svenska marknaden. Det högre priset gäller från och med 1 december 2017.Företaget som står bakom Acetylcystein Meda (lösning för nebulisator) ansökte om ett högre pris för läkemedlet och har angivit som skäl att de bland annat har fått högre inköpspriser.Det finns i dagsläget inga andra godkända läkemedel med acetylcystein i lösning för nebulisator på den svenska marknaden. TLV bedömer att Acetylcystein Meda, lösning för nebulisator, är ett angeläget behandlingsalternativ och används för att behandla icke bagatellartade tillstånd. TLV konstaterar emellertid att utredningen, trots osäkerheter i underlaget, ger stöd för att det finns en risk att produkten tas bort från den svenska marknaden om inte prishöjningen beviljas. Vid en sammanvägd bedömning beslutar TLV därför att ansökan ska bifallas.    Prishöjningen gäller från och med den 1 december 2017.
  2017-11-30
 • Skilarence ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Skilarence (dimetylfumarat), som är avsett för patienter med måttlig till svår plackpsoriasis, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter som inte svarat på konventionell systemisk behandling eller där sådan inte är lämplig och när behandling med biologiska läkemedel inte är lämplig.
  Psoriasis är en vanlig kronisk hudsjukdom där immunsystemet spelar en central roll. Skilarence är avsett för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling, det vill säga när utvärtes behandling inte är tillräcklig. Behandling med Skilarence leder till minskad inflammation på huden.Skilarence är ett nytt läkemedel i tablettform som i kliniska studier visat bättre effekt mot psoriasis än placebo (sockerpiller). Dosen är individuell, men en vanlig dos för underhållsbehandling är tre till fyra tabletter om dagen. De vanligaste biverkningarna är besvär från mage och tarm.Eftersom Skilarence rekommenderas att användas för samma patientgrupp som Otezla har TLV jämfört kostnaderna mellan dessa preparat. Den årliga behandlingskostnaden för Skilarence är ungefär en tredjedel av den för Otezla.Företaget har inte visat att Skilarence har en rimlig kostnad i förhållande till andra konventionella eller biologiska systemiska behandlingar mot psoriasis. TLV har därför beslutat att Skilarence endast subventioneras för patienter som inte svarat på konventionell systemisk behandling eller där sådan inte är lämplig och när behandling med biologiska läkemedel inte är lämpligBeslutet gäller från och med den 25 november 2017.
  2017-11-30
 • Kevzara ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Kevzara (sarilumab), som är avsett för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter som behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.
  Kevzara ska användas i kombination med substansen metotrexat hos patienter som inte haft tillräcklig effekt av eller som inte tolererat en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Kevzara kan ges som enskild behandling i fall där metotrexat inte tolereras eller när behandling med metotrexat inte är lämpligt.Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som främst drabbar lederna. Sarilumab som är den aktiva substansen i Kevzara hämmar interleukin (IL)-6-receptorn vilket leder till minskad inflammation i lederna. Kevzara har i flera kliniska studier visat på god effekt mot reumatoid artrit för flera olika patientgrupper.TLV bedömer att det mest relevanta jämförelsealternativet är RoActemra, även det en IL-6-hämmare mot reumatoid artrit, men att även TNF-hämmare är relevanta jämförelsealternativ. Baserat på indirekta jämförelser bedömer TLV att Kevzara har en jämförbar effekt med RoAtemra och med TNF-hämmare i kombinationsterapi.Företaget har kommit in med en kostnadsminimeringsanalys där Kevzara jämförs mot RoActemra. Den årliga behandlingskostnaden för Kevzara är cirka 107 000 kronor och för RoActemra 141 000 kronor.Företaget har inte visat att Kevzara har en rimlig kostnad i förhållande till TNF-hämmare. TLV har därför beslutat att Kevzara endast subventioneras för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligtBeslutet gäller från och med den 25 november 2017.
  2017-11-30
 • TLV beslutar att Darzalex inte ska ingå i högkostnadsskyddet
  Darzalex (daratumumab) för behandling av multipelt myelom kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan av Darzalex motsvarar kostnaden.
  Multipelt myelom är en form av cancer som drabbar celler i benmärgen. Cirka 600 svenskar insjuknar i multipelt myelom varje år med en medianålder på 71 år vid diagnos. Sjukdomen leder till komplikationer i flera olika organ till exempel blodbrist, smärtor, infektionskänslighet och njurpåverkan.Darzalex är godkänt för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom dels som ensam åtgärd (monoterapi), dels som kombinationsbehandling med andra läkemedel.Som monoterapi är Darzalex godkänt för behandling av återkommande multipelt myelom där patienten inte svarar på tidigare behandlingar med så kallade proteasomhämmare och immunmodulerande medel.Som kombinationsbehandling är Darzalex godkänt att användas med substanserna lenalidomid och dexametason, eller bortezomib och dexametason, för patienter som genomgått minst en tidigare behandling. Av dessa kombinationer valde företaget att endast ansöka om pris och subvention för kombinationen Darzalex med bortezomib och dexametason.Vid det ansökta priset för Darzalex är kostnaderna per vunna kvalitetsjusterade levnadsår för höga både när det gäller monoterapi och som kombinationsbehandling enligt TLV:s bedömning.Det finns även stora osäkerheter som rör behandlingseffekt i förhållande till de relevanta jämförelsealternativen på både kort och lång sikt vid de båda bedömda indikationerna.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Darzalex inte ska vara subventionerad och kommer därmed inte att ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet fattades den 24 november 2017.
  2017-11-29
 • Borsyra APL ingår i högkostnadsskyddet
  Borsyra APL, i form av lagerberedning, ingår från och med den 14 november 2017 i högkostnadsskyddet.
  Extemporeläkemedel är skräddarsydda läkemedel som är framtagna för en enskild patient. När extemporeläkemedel skrivs ut på recept mer frekvent görs tillverkningen i större satser, så kallade lagerberedningar.Borsyra APL, vagitorium, är en lagerberedning avsedd för svårbehandlad recidiverande candidavaginos när andra medel inte ger effekt. Borsyra har en svag effekt på svampar och bakterier.Det ansökta priset för lagerberedningen Borsyra APL, vagitorium är lägre än priset för motsvarande extemporeläkemedel. TLV har också bedömt att läkemedlet används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd.Borsyra APL ska därför subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 14 november 2017.
  2017-11-29
 • StomOdor Spray och Drops ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. StomOdor Spray Maxi och StomOdor Drops kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 8 december 2017.
  2017-11-28
 • Freedom Administration set, reglerbar flödesslang, ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Freedom Administration set, reglerbar flödesslang, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 8 december 2017.
  2017-11-28
 • U-Right TD-4183 ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. U-Right TD-4183 kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. 
  Beslutet gäller från och med den 8 december 2017.
  2017-11-24
 • CareSens N Teststicka för glucos 317104 ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. CareSens N Teststicka för glucos 317104 kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 8 december 2017.
  2017-11-24
 • KoloBa Konvex Maxi ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. KoloBa Konvex Maxi kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 8 december 2017.
  2017-11-24
 • SenSura Mio Click Urostomipås ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Click Urostomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med 8 december 2017.
  2017-11-24
 • Aquacel Foam ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aquacel Foam kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 8 december 2017.
  2017-11-24
 • Beslut om begränsad subvention för Simponi har överklagats 
  TLV:s beslut att begränsa Simponis subvention har överklagats till Förvaltningsrätten i Stockholm.
  Den 27 oktober 2017 ändrade TLV subventionen för Simponi (golimumab) från generell till begränsad subvention. Enligt begränsningen subventioneras Simponi numera endast vid nyinsättning av TNF-hämmare för patienter där etanercept inte är lämpligt. Denna begränsning gäller vid indikationerna reumatoid artrit, axial spondylartrit och psoriasisartrit.Företaget Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag som marknadsför Simponi har överklagat vårt beslut om begränsning till Förvaltningsrätten i Stockholm.
  2017-11-22
 • Esteem Plus ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda.
  Esteem Plus  kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

  Beslutet gäller från och med den 6 december 2017.
  2017-11-22
 • Beslut om sanktionsavgift efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 21 november 2017, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 2 sanktionsärenden omfattande 2 läkemedelsföretag.
  Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.

  TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.

  2017-11-21
 • IloBa Black Edition, tömbart ileostomibandage, ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. IloBa Black Edition kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 28 november 2017.
  2017-11-21
 • AllStar Pro Silver och Blå ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. AllStar Pro kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 8 december 2017.
  2017-11-17
 • Flexima Active O´Convex, Roll`Up, Konvex tömbar maxipåse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flexima Active O´Convex, Roll`Up, Konvex, tömbar maxipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 8 december 2017.
  2017-11-17
 • U-Right TD-4183 och TD-4277, teststickor för glukos, ingår i läkemedelsförmånerna
  4183 och TD-4277, teststickor för glukos kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 28 november 2017.
  2017-11-14
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under oktober om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-11-13
 • Accu-Chek Guide insulinrådgivare, teststickor till blodglukosmätare, ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Accu-Chek Guide insulinrådgivare kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 13 november 2017.
  2017-11-13
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 december 2017.
  2017-11-13
 • Salts Confidence Natural Soft Convex, Sluten och Tömbar, ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Salts Confidence Natural Soft Convex, Sluten och Tömbar, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 1 januari 2018.
  2017-11-10
 • Salts Confidence Natural Advance, Sluten, Tömbar och Urostomi, ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Salts Confidence Natural Advance, Sluten, Tömbar och Urostomi, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 16 november 2017.
  2017-11-10
 • Begränsad subvention för Cimzia, Humira och Simponi
  Från och med den 27 oktober 2017 har subventionerna för Cimzia (certolizumabpegol), Humira (adalimumab) och Simponi (golimumab) ändrats från generell till begränsad subvention. Dessa läkemedel är TNF-hämmare för behandling av bland annat reumatoid artrit, axial spondylartrit och psoriasisartrit samt för Humira även plackpsoriasis. Produkterna har tidigare ingått i högkostnadsskyddet med generell subvention.
  Vid nyinsättning av TNF-hämmare subventioneras Cimzia, Humira och Simponi endast för patienter där etanercept inte är lämpligt. Denna begränsning gäller vid indikationerna reumatoid artrit, axial spondylartrit och psoriasisartrit och för Humira även vid plackpsoriasis.Landstingen, TLV och företag har under hösten genomfört trepartsöverläggningar för TNF- och JAK-hämmare. Trepartsöverläggningarna har resulterat i  sidoöverenskommelser mellan landstingen och företagen om återbäring av en del av landstingens kostnader för Benepali, Enbrel, Erelzi, Humira, Olumiant och Xeljanz. I samband med trepartsöverläggningarna inkom även prissänkningar av Benepali och Humira.De produkter med en behandlingskostnad som ligger betydligt över den produkt som har lägst behandlingskostnad vid respektive indikation har fått en begränsad subvention.Vid omprövningen av TNF-hämmare år 2016 konstaterade TLV att det, enligt SBU:s litteraturöversikt, inte finns stöd för att det på gruppnivå föreligger några signifikanta skillnader i effekt mellan TNF-hämmarna vid de gemensamma indikationerna. TLV gör fortfarande den bedömningen.Beslutet gäller från och med 27 oktober 2017.
  2017-11-09
 • Insulin lispro Sanofi ingår i högkostnadsskyddet
  Insulin lispro Sanofi (insulin lispro) injektionsvätska för behandling av diabetes mellitus ingår i högkostnadsskyddet från och med den 27 oktober 2017
  Insulin lispro Sanofi innehåller insulin lispro som är en snabbverkande analog till humant insulin. Den är godkänd som biosimilar med Humalog som referensprodukt. Enligt den godkännande myndigheten EMA har Insulin lispro Sanofi visats ha en kvalitets-, effekt- och säkerhetsprofil som är jämförbar med Humalog.Insulin lispro Sanofi finns i förfylld penna, cylinderampull och injektionsflaska. Priserna för förpackningarna av Insulin lispro Sanofi är lägre än priserna för motsvarande förpackningar av Humalog. Mot denna bakgrund beslutar vi att Insulin lispro Sanofi ska ingå i högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från den 27 oktober 2017.
  2017-11-01
 • Varuby ingår i högkostnadsskyddet
  Varuby (rolapitant) tabletter, för behandling av fördröjt illamående i samband med starkt eller måttligt illamåendeframkallande cytostatikabehandling hos vuxna patienter ingår i högkostnadsskyddet.
  Illamående och kräkningar vid behandling med cytostatika (cellgifter) är en mycket vanlig biverkan och är fortfarande ett av de största problemen som patienten upplever under sin cancerbehandling, trots att situationen successivt förbättrats tack vare olika läkemedel. Akut illamående uppkommer inom 24 timmar efter att behandling med cytostatika påbörjats medan fördröjt illamående definieras som illamående som uppkommer mellan 24 och 120 timmar efter behandlingsstart. Cytostatikabehandlingar kan vara illamåendeframkallande i olika grad beroende på vilka substanser som ingår.Varuby innehåller den aktiva substansen rolapitant och tillhör läkemedelsgruppen NK1-receptorantagonister. Tabletterna ges som en engångsdos i inledningen av behandling med cytostatika. Varuby ges alltid i kombination med två andra läkemedel, serotonin (5HT3)-receptorantagonist och kortikosteroid. Hur de läkemedlen doseras kan skilja beroende på vilken grad av illamående man väntar sig av cytostatikabehandlingen.TLV bedömer att Emend (aprepitant) tabletter utgör relevant jämförelsealternativ till Varuby. Det finns inga direkt jämförande studier mellan dessa två eller övriga godkända NK1-receptorantagonister. I internationella evidensbaserade riktlinjer jämställs de och i en indirekt jämförelse har jämförbarhet i effekt kunnat visas vid starkt illamåendeframkallande cytostatikabehandling. Utifrån detta bedömer TLV effekten som jämförbar mellan Varuby (rolapitant) och Emend (aprepitant). Kostnaden för behandling med Varuby är lägre än eller i nivå med kostnaden för behandling med Emend, beroende på vilken grad av illamående som ska behandlas.Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Varuby tabletter ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 27 oktober 2017.
  2017-11-01
 • Kuvan ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Kuvan (sapropterin) används för behandling av hyperfenylalaninemi (HPA) hos patienter med fenylketonuri (PKU) och ingår i högkostnadsskyddet med begränsning. Begränsningen innebär att Kuvan subventioneras för patienter med PKU som svarar på behandling med Kuvan och som inte har fått tillräcklig effekt av diet.
  PKU är en ärftlig sjukdom som beror på att aminosyran fenylalanin inte kan omvandlas till aminosyran tyrosin, vilket leder till en ansamling av fenylalanin i kroppen. Detta kan i sin tur leda till allvarlig utvecklingsstörning och/eller förkortad livslängd. Det finns ungefär 330 patienter med PKU i Sverige idag.Behandling av PKU består av en proteinfattig, individuellt anpassad och noggrann kost. Fenylalanin är en aminosyra som är nödvändig för att kroppen skall kunna bygga upp egna proteiner, vilket gör det omöjligt att helt utesluta proteiner ur kosten. Målet med kostbehandlingen är därför att äta tillräckligt mycket protein utan att få för hög koncentration av fenylalanin i blodet. För att undvika brist på övriga aminosyror ges patienter en aminosyralösning som inte innehåller fenylalanin.   Kuvan har godkänd indikation för behandling av HPA hos patienter med PKU samt patienter med tetrahydrobiopterinbrist (BH4-brist). Företaget har valt att endast lämna in underlag för patienter med PKU. Därmed har TLV enbart utvärderat denna indikation.Idag saknas behandlingsalternativ för patienter med PKU som inte svarar tillräckligt på behandling med diet. TLV bedömer att Kuvan är en tilläggsbehandling till diet. För patienter där proteinfattig kost inte är tillräcklig och som svarar på behandling med Kuvan kan behandlingen med Kuvan vara väsentlig för att uppnå en normal utveckling och livslängd.TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och landstingen träffat en sidoöverenskommelse om riskdelning som har utgjort en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen innebär att företaget och landstingen delar på kostnaderna för de osäkerheter som finns kring behandlingseffekten av Kuvan. Denna sidoöverenskommelse minskar kostnaderna för osäkerhet och medför att osäkerheterna kan accepteras.Sammantaget bedömer TLV att för en begränsad grupp patienter är kostnaden rimlig i förhållande till nyttan som behandlingen ger. Mot denna bakgrund beslutar TLV att Kuvan ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet med begränsning och uppföljningsvillkor.Subventionen av Kuvan tidsbegränsas till och med den 31 oktober 2019 för att kunna utvärdera användningen av Kuvan utifrån begränsningen.Beslutet gäller från och med den 1 november 2017.
  2017-10-31
 • Verifine blodlancett ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Verifine blodlancett kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 13 november 2017.
  2017-10-30
 • Kyntheum ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Kyntheum (brodalumab), som är avsett för patienter med måttlig till svår plackpsoriasis, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter som behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.
  Psoriasis är en vanlig kronisk hudsjukdom där immunsystemet spelar en central roll. Kyntheum är avsett för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling, det vill säga när utvärtes behandling inte är tillräcklig. Behandling med Kyntheum leder till minskad inflammation på huden.Kyntheum har i kliniska studier visat god effekt på psoriasis där många patienter uppnått utläkning av hudproblemen. Taltz och Cosentyx är två relevanta jämförelsealternativ till Kyntheum. Baserat på indirekta jämförelser bedömer TLV att Kyntheum uppvisar jämförbar effekt med dessa alternativ.I enlighet med tidigare beslut från omprövningar av TNF-hämmare har TLV beräknat kostnaden över en treårsperiod. I dessa omprövningar har indikationen plackpsoriasis ingått. Över en treårsperiod är kostnaden för Kyntheum inte högre än för Cosentyx och Taltz.Företaget har inte visat att Kyntheum har en rimlig kostnad i förhållande till TNF-hämmare. TLV har därför beslutat att Kyntheum endast subventioneras för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.Beslutet gäller från och med den 27 oktober 2017.
  2017-10-30
 • NovaLife2 tömbar ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NoveLife 2 tömbar kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 6 november 2017.
  2017-10-30
 • NovaLife 2 sluten ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovaLife 2 sluten kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 6 november 2017.
  2017-10-30
 • Minimed Quick-Set ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Minimed Quick-Set, ett infusionsset i två olika storlekar, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med 9 november 2017.
  2017-10-27
 • Suliqua ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Suliqua används för behandling av typ 2-diabetes hos vuxna och ingår i högkostnadsskyddet med begränsning. Begränsningen innebär att Suliqua endast subventioneras för patienter med typ 2-diabetes som inte nått tillräcklig blodsockerkontroll genom metformin och långverkande insulinbehandling, och när behandling med GLP-1 analog bedöms vara lämplig.
  Suliqua är ett kombinationsläkemedel som innehåller två substanser, insulin glargin och lixisenatid. Insulin glargin och lixisenatid finns sedan tidigare som separata produkter inom högkostnadsskyddet. Insulin glargin finns i läkemedlen Lantus och Abasaglar och lixisenatid finns i läkemedlet Lyxumia.TLV bedömer att det mest relevanta jämförelsealternativet till Suliqua är Xultophy som är ett liknande kombinationspreparat som innehåller ett långverkande insulin, degludek och en GLP-1 analog, liraglutin. Övriga tänkbara relevanta jämförelsealternativ till Suliqua är Abasaglar i kombination med Lyxumia.Behandlingskostnaden för Suliqua är mellan 30 och 50 procent lägre jämfört med Xultophy. Behandlingskostnaden för Suliqua är också jämförbar eller lägre jämfört med kombinationen av Abasaglar och Lyxumia. Sammantaget bedömer TLV att den osäkerhet som återstår kring Suliquas kliniska effekt inte är större än att den kan accepteras eftersom kostnaden för läkemedlet är betydligt lägre än för jämförelsealternativet Xultophy.Beslutet gäller från och med den 27 oktober 2017.
  2017-10-27
 • Beslut om sanktionsavgift efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 24 oktober 2017, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 36 sanktionsärenden omfattande 22 läkemedelsföretag.
  Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.
  2017-10-26
 • Beslut om sanktionsavgift efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 18 oktober 2017, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 28 sanktionsärenden omfattande 14 läkemedelsföretag.
  Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten. TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.
  2017-10-19
 • Verifine Pennkanyl ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Verifine Pennkanyl  kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 2 november 2017.
  2017-10-19
 • NovaLife 2 huvudskyddsplatta ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovaLife 2 hudskyddsplatta kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  2017-10-17
 • NovaLife 2 konvex huvudskyddsplatta ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovaLife 2 konvex hudskyddsplatta kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  2017-10-17
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 november 2017.
  2017-10-12
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under september om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-10-09
 • TLV beslutar att Cystadrops inte ska ingå i högkostnadsskyddet
  Cystadrops (cysteamin) som används för att behandla sjukdomen cystinos kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som marknadsför Cystadrops har inte visat att den höga kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av behandling.
  Cystinos är en ovanlig, ärftlig sjukdom som gör att kroppen inte kan bryta ned överflödigt cystin. Cystin är en aminosyra som gör att cystinkristaller ansamlas i olika organ, såsom njurar och ögon. Ansamlingar av kristaller i ögonen kan leda till ökad ljuskänslighet (fotofobi), skador på hornhinnan (keratopati) och nedsatt syn.När Cystadrops appliceras i ögat minskar mängden cystin i hornhinnans celler, vilket gör att skadorna på ögat begränsas.TLV konstaterar att det saknas behandlingsalternativ i högkostnadsskyddet och att det finns ett medicinskt behov av att använda Cystadrops. TLV bedömer att tillståndet som Cystadrops behandlar har en hög svårighetsgrad. Samtidigt bedömer TLV att den höga kostnaden inte står i rimlig relation till nyttan av behandlingen. Mot denna bakgrund beslutar TLV att Cystadrops inte ska vara subventionerat och inte kommer att ingå i högkostnadsskyddet.Under utredningens gång har TLV haft en kontinuerlig dialog med både företaget och landstingen. Företaget har ställt frågan om så kallad trepartsöverläggning för Cystadrops som landstingen tackat nej till. Landstingen kan nu välja att tillhandahålla Cystadrops via sina rutiner för undantagshantering.Beslutet fattades den 5 oktober 2017. Av detta följer att beslutet om tillfällig subvention dnr 1040/2017 samtidigt upphör att gälla.
  2017-10-06
 • Erelzi ingår i högkostnadsskyddet
  Erelzi (etanercept) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 29 september 2017. Läkemedlet används mot följande sjukdomar: reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit, psoriasisartrit, axial spondylartrit, ankyloserande spondylit och icke-radiografisk axial spondylartrit, plackpsoriasis samt plackpsoriasis hos barn över 6 år.
  Erelzi är en så kallad biosimilar, vilket innebär att det liknar ett annat biologiskt läkemedel som redan är godkänt i EU (referensläkemedel). Enbrel är referensläkemedlet för Erelzi. Båda dessa läkemedel innehåller den aktiva substansen etanercept som är en TNF-hämmare.Enligt den europeiska godkännandemyndigheten är den kliniska effekten och biverkningsprofilen för Erelzi och Enbrel jämförbara.Benepali är en annan biosimilar till Enbrel och är den TNF-hämmare som har lägst behandlingskostnad till listpris på marknaden idag. Beroende på styrka har Erelzi en lägre eller jämförbart behandlingskostnadspris än Benepali.Mot denna bakgrund beslutar vi att Erelzi ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet. TLV, företaget och landstingen har haft överläggningar som har resulterat i att företaget och landstingen har kommit överens om en sidoöverenskommelse om återbäring av en del av landstingens kostnader för Erelzi.Beslutet gäller från och med den 29 september 2017.
  2017-10-05
 • Iline microINR lancet ingår inte i läkemedelsförmånerna
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Iline microINR lancet ska ingå i läkemedelsförmånerna.
  2017-10-03
 • Adenuric ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Adenuric (febuxostat) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av gikt. Begränsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter när behandling med allopurinol är kontraindicerad eller inte tolereras.
  Gikt är en sjukdom som orsakas av utfällning av urinsyrakristaller i bland annat lederna, vilket leder till en intensiv ledinflammation. Utfällningen beror på kroniskt förhöjda nivåer av urinsyra i kroppen, ett tillstånd som kallas för kronisk hyperurikemi. Symtomen är plötsligt påkommande smärtor i en eller flera svullna, smärtande och värmeökade leder. Vid upprepade giktanfall kan ledfunktionen med tiden försämras.Adenuric innehåller den aktiva substansen febuxostat. Adenuric minskar urinsyranivåerna i blodet genom att påverka kroppens förmåga att bilda urinsyra ur förstadier som vi får i oss bland annat via kosten. Adenuric är godkänt för behandling av vuxna med kronisk hyperurikemi vid tillstånd då urinsyrautfällning redan har skett.I tre korttidsstudier (26-52 veckor långa) har den urinsyrasänkande effekten av Adenuric jämförts med allopurinol i fastdos utan möjlighet till dostitrering. Resultaten av dessa tyder på en mer effektiv urinsyrasänkning med Adenuric. Långtidsuppföljning (över tre år) av samma patienter visar däremot på en jämförbar effekt av Adenuric och allopurinol när det gäller normalisering av urinsyranivåerna vid gikt.  TLV bedömer att företaget inte styrkt att det föreligger långsiktiga skillnader i behandlingseffekt mellan Adenuric och allopurinol. Det ansökta priset för Adenuric är högre än priset för allopurinol.TLV bedömer att för patienter som inte kan ta allopurinol på grund av biverkningar eller när behandling med allopurinol är kontraindicerad är relevant jämförelsealternativ läkemedlet probenecid i kombination med natriumbikarbonat. TLV bedömer även att indirekta jämförelser visar att Adenuric har jämförbar effekt med probenicid när det gäller normalisering av de förhöjda urinsyravärdena i blodet. I rekommenderad dos är Adenuric billigare än probenicid i kombination med natriumbikarbonat i normal underhållsdosering.  TLV ser att det finns ett behov av ytterligare behandlingsalternativ inom sjukdomsområdet.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Adenuric, filmdragerade tabletter, ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet för patienter när behandling med allopurinol är kontraindicerad eller inte tolereras.Beslutet gäller från och med den 29 september 2017.
  2017-10-03
 • Glyxambi ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Glyxambi (empagliflozin och linagliptin) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av diabetes typ 2. Begränsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter som inte uppnått tillräcklig kontroll av blodsockernivån vid behandling med metformin eller sulfonureider samt en av produktens ingående substanser.
  Glyxambi används vid diabetes mellitus typ 2 när metformin och/eller sulfonurea och en av de ingående substanserna inte ger tillräcklig kontroll av blodsockernivån, samt när behandling med en fri kombination av de ingående substanserna (empagliflozin och linagliptin) redan har inletts.Läkemedel som innehåller substanserna empagliflozin respektive linagliptin ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet. Glyxambi ger samma effekt som de enskilda substanserna tagna tillsammans men till ett lägre pris. Priset för Glyxambi är detsamma eller lägre än för det andra kombinationsläkemedlet inom högkostnadsskyddet som innehåller en SGLT-2-hämmare  och DPP-4-hämmare.Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Glyxambi ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet endast för patienter som inte uppnått tillräcklig glykemisk kontroll vid behandling med metformin eller sulfonureider samt en av produktens ingående substanser.Beslutet gäller från och med den 29 september 2017.
  2017-10-03
 • Ravicti ingår i högkostnadsskyddet
  Ravicti (glycerolfenylbutyrat) för behandling av vissa medfödda, sällsynta, sjukdomar beroende på rubbningar i ureacykeln ingår i högkostnadsskyddet från och med den 29 september 2017.
  Ravicti är till för att behandla patienter med vissa medfödda sällsynta enzymdefekter i ureacykeln. Dessa patienter kan inte göra sig av med restkväve eftersom de saknar vissa enzymer. I kroppen förekommer restkvävet i form av ammoniak, som är giftigt när det ansamlas, i synnerhet för hjärnan. Basen i behandlingen består av en strikt proteinreducerad kost. Ravicti är ett kvävebindande läkemedel och fungerar som en alternativ transportör till urea för utsöndring av överskottskväveRavicti är en oral vätska och läkemedlet har särläkemedelstatus hos den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. EMA har bedömt att omständigheten att Ravicti varken har någon smak eller lukt kan komma att underlätta för patienterna och öka följsamheten till behandlingen, särskilt hos barn.TLV bedömer att de patienter som är aktuella för behandling med Ravicti är patienter som idag behandlas med natriumfenylbutyrat (läkemedlen Pheburane och Ammonaps). TLV bedömer därför att det är mest relevant att jämföra kostnaderna utifrån den dosering som anges när en patient ska ställas över till Ravicti från Pheburane eller Ammonaps. Kostnaden för Ravicti ligger i nivå med kostnaden för den genomsnittliga doseringen av Pheburane och Ammonaps. Kostnaden för Ravicti är lägre jämfört med kostnaden för granulaten av Ammonaps och Pheburane. Kostnaden för Ravicti jämfört med Ammonaps tabletter är dock högre på AUP-nivå men lägre på AIP-nivå, vilket kan förklaras av mängden läkemedel i respektive förpackning.Utifrån detta och med hänsyn tagen till EMA:s uttalande om att Ravictis formulering kan komma att ha positiva effekter på följsamheten till behandlingen, framstår det begärda priset vid en samlad bedömning som rimligt.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Ravicti ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 29 september 2017.
  2017-10-03
 • Softacort ögondroppar ingår i högkostnadsskyddet
  Softacort (hydrokortison) ögondroppar i endosbehållare för behandling av milda icke-infektiösa allergiska eller inflammatoriska sjukdomar i ögats bindhinna ingår i högkostnadsskyddet.
  Den aktiva substansen i Softacort är hydrokortison, en mild glukokortikoid. Läkemedlet innehåller inte konserveringsmedel. De ögondroppar inom läkemedelsförmånerna som innehåller enbart en glukokortikoid innehåller dexametason som är en mer långverkande och potent substans. Ju mer potent substans som används desto mer ökar risken för biverkningar såsom förhöjt ögontryck varför det kan vara motiverat att behandla lindriga tillstånd i ögats yttre delar med en mild glukokortikoid.TLV bedömer att Dexafree och Opnol (dexametason) utgör relevanta jämförelsealternativ till Softacort. Dessa läkemedel är i likhet med Softacort fria från konserveringsmedel.TLV bedömer att effekten är jämförbar mellan hydrokortison och dexametason vid Softacorts godkända indikation.Kostnaden för behandling med Softacort är lägre än kostnaden för behandling med jämförelsealternativen.
  Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Softacort ögondroppar ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.
  Beslutet gäller från och med den 29 september 2017.
  2017-10-03
 • Tagrisso ingår i högkostnadsskyddet
  Tagrisso (osimertinib) som används för att behandla vuxna med icke-småcellig lungcancer ingår i högkostnadsskyddet från 1 oktober.
  Varje år drabbas cirka 3 650 personer av lungcancer. Det finns två huvudtyper av lungcancer, småcellig och icke-småcellig lungcancer.Tagrisso används till patienter med icke-småcellig lungcancer vars cancer är avancerad eller har spridit sig och som har en särskild mutation som kallas T790M. Mutationen är en förändring i genen för proteinet epidermal tillväxtfaktorreceptor, EGFR.Tagrisso blockerar aktiviteten av proteinet EGFR. I lungcancerceller är EGFR ofta överaktivt vilket gör att cancercellerna delar sig okontrollerat. Genom att blockera EGFR minskas cancerns tillväxt och spridning.Till skillnad från andra lungcancerläkemedel är Tagrisso aktivt mot cancerceller med T790M-mutationen i EGFR-genen. Studier har visat att Tagrisso har bättre effekt när det gäller att krympa tumörerna hos patienter med T790M-mutation och bromsa sjukdomsförloppet jämfört med kemoterapi.Även om Tagrisso har visat bättre effekt än behandling med kemoterapi i de kliniska studierna så är osäkerheten hög i de hälsoekonomiska resultaten. Det är framförallt osäkert hur mycket bättre Tagrisso är på lång sikt jämfört med kemoterapi i förhållande till priset.TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och landstingen träffat en sidoöverenskommelse som har utgjort en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen innehåller en riskdelning som hanterar osäkerheter i behandlingseffekt. Riskdelningen mellan företaget och landstingen kommer att innebära att behandlingskostnaden minskar och därmed kan osäkerheterna accepteras.Sammantaget bedömer TLV att kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen och sjukdomens svårighetsgrad.Beslutet gäller från och med den 1 oktober 2017.
  2017-10-03
 • Trimbow ingår i högkostnadsskyddet
  Trimbow är en inhalationsspray som används vid behandling av kronisk obstruktiv sjukdom (KOL). KOL är en långsamt tilltagande lungsjukdom som orsakas av inflammation i de små luftvägarna viket resulterar i en nedsatt lungfunktion, ihållande hosta och andnöd. Den försämrade andningen kan även påverka hjärta, njurar och blodcirkulation.
  Trimbow innehåller det inflammationsdämpande ämnet beklometason samt de luftrörsvidgande ämnena formoterol och glykopyrronium. Dessa ämnen ingår sedan tidigare i andra läkemedel för behandling av KOL. TLV bedömer att effekten av Trimbows ingående substanser är likvärdig med redan befintliga substanser inom respektive läkemedelsgrupp.Behandlingskostnaden för Trimbow är lägre jämfört med priset per dag för samtliga läkemedelskombinationer som utgör jämförelsealternativ.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Trimbow ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 29 september 2017
  2017-10-02
 • AtriDress Border ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. AtriDress Border kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 12 oktober 2017.
  2017-09-29
 • Flexima 1-dels påse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flexima 1-dels påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 12 oktober 2017.
  2017-09-29
 • Maviret ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Maviret (glekaprevir och pibrentasvir) för behandling av kronisk hepatit C ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 29 september 2017. Begränsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter i fibrosstadium F2-F4.
  Hepatit C är ett virus som infekterar levern och orsakar en inflammation vilket skadar levercellerna. Det finns sex olika genotyper av hepatit C. Hur patienter med kronisk hepatit C mår beror främst på graden av leverskada och mäts i fibrosstadium från F0, ingen leverpåverkan, till fibrosstadium F4 som innebär skrumplever. Maviret är ett läkemedel som används vid behandling av hepatit C i alla genotyper.Effekten av Maviret bedöms vara jämförbar med övriga direktverkande antivirala produkter som rekommenderas för behandling av hepatit C. I läkemedelsförmånerna finns i dagsläget behandlingsalternativ för samtliga genotyper. För genotyp 1 och 4 har TLV jämfört med läkemedlet Zepatier och för genotyp 2, 3, 5 och 6 är Epclusa jämförelsealternativet.Den rekommenderade behandlingslängden för Maviret är åtta veckor för patienter i fibrosstadium F0-F3 och tolv veckor för patienter i fibrosstadium F4. För jämförelsealternativen Zepatier och Epclusa är den rekommenderade behandlingslängden tolv veckor för patienter i alla fibrosstadier.Kostnaden för Maviret vid åtta veckors behandling är lägre än för Zepatier, medan kostnaden är högre än för Zepatier vid tolv veckors behandling. I genotyp 1 och 4 är därför Maviret subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet för patienter i fibrosstadium F2-F3 samt i de fall behandling med Zepatier inte är lämpligt för patienter i F4.Vid både åtta och tolv veckors behandling är kostnaden för Maviret lägre än för Epclusa. I genotyp 2, 3, 5 och 6 är därför Maviret subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet för patienter i fibrosstadium F2-F4.Beslutet gäller från och med den 29 september 2017.
  2017-09-29
 • Aurum Xtra ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aurum Xtra kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 9 oktober 2017.
  2017-09-25
 • 07671687170, teststicka för INR-värde, ingår i läkemedelsförmånerna
  07671687170, CoaguChek XS PT Test PST,teststicka för INR-värde, ingår i läkemedelsförmånerna.
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. 07671687170, CoaguChek XS PT Test PST kan därför subventioneras och ingår i äkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med den 26 september 2017.
  2017-09-19
 • Mepiform, Häftor får inte ett högre pris  
  Mepiform som är ett självhäftande förband för ärrbehandling får inte ett nytt högre pris. Villkoren för en prishöjning är inte uppfyllda.     
  2017-09-18
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 oktober 2017.    
  2017-09-15
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under september om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-09-12
 • Natura ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Natura, extra stor tömbar påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 22 september 2017.
  2017-09-12
 • Förvaltningsrätten återförvisar mål om Freedom administration set
  Förvaltningsrätten återförvisar ett mål om subvention av Freedom administration set, reglerbar flödesslang till TLV för fortsatt handläggning. TLV ska därför göra en ny prövning av förutsättningarna för att bevilja subvention.
  2017-09-08
 • Wellion Galileo teststickor ingår i läkemedelsfömånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda och Wellion Galileo teststickor för blodketon ingår därför i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 19 september 2017.
  2017-09-06
 • Beslut om sanktionsavgift efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 29 augusti 2017, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 7 sanktionsärenden omfattande 3 läkemedelsföretag.
  Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.
  2017-09-05
 • Natpar-penna och blandningsenhet ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning
  Natpar-penna och Blandningsenhet ingår i läkemedelsförmånerna och subventioneras med begränsning till patienter som förskrivits särläkemdedlet Natpar.
  Gäller från och med den 14 september, 2017.
  2017-09-05
 • MiniMed Reservoir från Anthrop ingår inte i läkemedelsförmånerna
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att MiniMed Reservoir 1,8 ml och 3,0 ml från Anthrop Pharmaceuticals AB ska ingå i läkemedelsförmånerna.
  2017-09-05
 • ZenSiv 1-dels och ZenSiv Ultra Light 1-dels urostomipåse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. ZenSiv 1-dels urostomipåse och ZenSiv Ultra Light 1-dels urostomipåse kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med 14 september 2017.
  2017-09-05
 • ZenSetiv 1-p Post-Op ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda, ZenSiv 1-Post-Op, tömbart stomibandage kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 14 september 2017.
  2017-09-05
 • Wellion Pro2, blodprovstagare ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Wellion Pro2, WELL920, Blodprovstagare, flergångs, 10 olika stickdjup kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 14 september 2017.
  2017-09-05
 • Wellion Leonardo, teststickor för blodketon ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Wellion Leonardo, WELL11-10KET teststickor för blodketon kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 14 september 2017.
  2017-09-05
 • ZenSetiv Absorbent Sachets ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ZenSetiv Absorbent Sachets, absorberande portionspåsar kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 14 september 2017.
  2017-09-05
 • Afstyla ingår i högkostnadsskyddet
  Afstyla (lonoktokog alfa) ingår i högkostnadsskyddet för behandling och förebyggande av blödning hos patienter med hemofili A (blödarsjuka).
  Hemofili A är en sällsynt sjukdom som nästan bara drabbar män. Sjukdomen orsakas av brist på, eller total avsaknad av, koagulationsfaktor VIII som är ett protein som behövs för blodets levring (koagulation). Obehandlad sjukdom kan leda till spontana blödningar, förstörda leder och förtidig död. Idag kan blödarsjuka behandlas genom att man tillför de saknade koagulationsfaktorerna.Afstyla är en rekombinat framställd, det vill säga framställd via DNA-teknik,  koagulationsfaktor VIII som ersätter kroppseget faktor VIII. Den aktiva substansen i Afstyla är lonoktokog alfa.Kliniska studier har visat att Afstyla är effektivt både när det gäller att förebygga och att behandla blödningsepisoder hos vuxna och barn med hemofili A som tidigare behandlats med annat faktor VIII-koncentrat. Farmakokinetiken, det vill säga hur läkemedel omsätts i kroppen, hos Afstyla bedöms av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att vara likvärdig med farmakokinetiken hos Advate.TLV bedömer att relevanta jämförelsealternativ till Advate är följande rekombinanta faktor VIII-koncentrat: Helixate NexGen, Kogenate, Kovaltry, NovoEight, Nuwiq och ReFacto.TLV bedömer att Afstyla har likvärdig effekt till samma kostnad som jämförelsealternativen. TLV har mot den bakgrunden beslutat att Afstyla ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från den 1 september 2017.I och med detta beslut kommer även Afstyla inkluderas i den pågående omprövningen av FVIII-läkemedel.
  2017-09-04
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under juni om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-08-08
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 september 2017.
  2017-08-08
 • APO-go Empty syringe 20 ml + Connector ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. APO-go, APO-go Empty syringe 20 ml + Connector kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 14 augusti 2017.
  2017-08-02
 • Wellion Galileo teststickor glukos ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Wellion Galileo teststickor glukos kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 25 juli 2017.
  2017-07-11
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 augusti 2017.
  2017-07-10
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under juni om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-07-10
 • Idotrim får ett högre pris
  Idotrim (trimetoprim) tabletter (160 mg och 100 mg) som används för behandling av nedre okomplicerad urinvägsinfektion och som förebyggande behandling mot återkommande urinvägsinfektioner får ett högre pris från och med den 1 augusti 2017.
  Företaget har ansökt om ett högre pris för Idotrim tabletter 160 mg i förpackningsstorlekarna 14, 20 och 100 stycken samt 100 mg i storleken 100 stycken. Företaget har motiverat det högre priset med att de är det enda företag som tillhandahåller tabletter som innehåller enbart substansen trimetoprim, att tillverkningskostnaden är hög och intäkterna är väldigt låga i relation till kostnaderna.TLV bedömer att Idotrim tabletter används för att behandla ett tillstånd som inte är bagatellartat och att det finns en grupp patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om Idotrim tabletter försvinner från den svenska marknaden.TLV bedömer att det finns en risk att Idotrim försvinner från den svenska marknaden om prishöjningen inte beviljas och att en prishöjning i detta fall är en förutsättning för att långsiktigt säkra tillgången av substansen trimetoprim i beredningsformen tabletter.Vidare anser TLV att det är viktigt att det finns ett brett sortiment av antibiotika inom läkemedelsförmånerna avseende såväl substanser, styrkor som beredningsformer.Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning och de nya priserna börjar gälla från 1 augusti 2017.
  2017-07-07
 • Crono Par Månadspaket ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Crono PAR Månadspaket kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 21 juli 2017.
  2017-07-07
 • Freedom Administration set ingår inte i läkemedelsförmånerna
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Freedom Administration set ska ingå i läkemedelsförmånerna.
  2017-07-05
 • 24G Soft-Glide Saf-Q1 och 24G Soft-Glide Saf-Q2 ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Fem Soft-Glide Saf infusionsset med varierande kanyllängder kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 17 juli 2017.
  2017-07-05
 • Domperidon Ebb, 30 tabletter, får inte ett högre pris
  Domperidon Ebb (domperidon) i form av 30 munsönderfallande tabletter som används för lindring av symtomen illamående och kräkningar får inte ett högre pris. Villkoren för en prishöjning är inte uppfyllda.
  Företaget som står bakom Domperidon Ebb, har ansökt om ett högre pris för förpackningen innehållande 30 tabletter med motiveringen att den förpackningens (begärda högre) pris ska kunna utgöra jämförelsealternativ vid en ansökan om pris och subvention för en förpackning av Domperidon Ebb, 21 tabletter.Företaget har informerat TLV om att förpackningen om 30 tabletter har utgått i exportlandet till följd av nya behandlingsrekommendationer för substansen. Förpackningsstorleken har anpassats till rekommendationerna och kommer framöver endast tillhandahållas som 21 stycken tabletter. Förpackningen om 21 tabletter ingår idag inte i läkemedelsförmånerna.TLV beviljar endast prishöjningar i undantagsfall. TLV konstaterar att förpackningen innehållande 30 tabletter sannolikt kommer att försvinna från marknaden oavsett om prishöjningen beviljas eller inte. Omständigheten att en prishöjning av 30-förpackningen skulle möjliggöra ett högre jämförelsepris vid en ansökan om pris och subvention för en förpackning innehållande 21 tabletter utgör inte ett skäl för prishöjning.Mot denna bakgrund beviljar TLV inte ett högre pris för Domperidon Ebb, 30 munsönderfallande tabletter.Det krävs en särskild ansökan om pris och subvention från företaget för att förpackningen om 21 tabletter ska kunna ingå i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med den 22 juni 2017.
  2017-06-28
 • Well 105 ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. WELL 105, Pennkanyl Medfine plus 5 mm, 31 G, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 12 juli 2017.
  2017-06-28
 • Wellion Leonardo testickor glukos ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Wellion Leonardo testickor glukos kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 11 juli 2017.
  2017-06-28
 • Wellion safety lancet Well 225 ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Wellion safety lancet Well 225 kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 10 juli 2017.
  2017-06-27
 • APO-go connector ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. APO-go kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 10 juli 2017.
  2017-06-27
 • Parsabiv ingår i högkostnadsskyddet
  Parsabiv (etelkalcetid) injektionsvätska, för behandling av sekundär hyperparatyreoidism hos vuxna patienter med kronisk njursjukdom som behandlas med hemodialys ingår i högkostnadsskyddet.
  Sekundär hyperparatyreoidism innebär en ökad insöndring av bisköldkörtlarnas hormon parathormon (PTH) till blodet. Vid kronisk njursjukdom ger kvarhållande av fosfat och minskad bildning av vitamin D i njurarna upphov till låga kalciumnivåer i kroppen vilket stimulerar till ökad insöndring av PTH. Vid tillståndet är PTH-, fosfat- och kalciumvärden förhöjda hos patienterna vilket leder till ökad risk för bland annat hjärt-kärlsjukdom och död hos patienter med kronisk njursjukdom.Parsabiv innehåller den aktiva substansen etelkalcetid och är en injektionsvätska som ges 3 gånger per vecka i samband med dialys, vid återgivningen av blodet eller intravenöst efter avslutad dialys.TLV bedömer att Mimpara (cinacalcet) tabletter utgör relevant jämförelsealternativ till Parsabiv.Parsabiv har i kliniska studier visat en effektfördel mot både placebo och Mimpara i förmåga att sänka PTH-värdet. Biverkningsprofilen bedömdes vid godkännandet vara som förväntat för läkemedelsgruppen kalcimimetika och överlag jämförbar med Mimpara. Det finns inget fastställt samband mellan en specifik nivå eller procentuell sänkning av PTH-värde och påverkan på överlevnad och det råder osäkerhet kring påverkan på kliniskt betydelsefulla utfall som hjärt-kärlsjukdom och död vid behandling med kalcimimetika. Mot bakgrund av detta gör TLV bedömningen att effekten med avseende på dessa utfall är likvärdig mellan Parsabiv och Mimpara.TLV bedömer att kostnaden för den samlade användningen av Parsabiv kommer att vara i jämförbar nivå med Mimpara.Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Parsabiv injektionsvätska ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 16 juni 2017.
  2017-06-26
 • Fiasp injektionspenna ingår i högkostnadsskyddet
  Fiasp (insulin aspart) injektionspenna för behandling av diabetes hos vuxna ingår i högkostnadsskyddet från och med den 16 juni 2017.
  Diabetes innebär en kroniskt förhöjd nivå av blodsocker. Sjukdomen orsakas av att kroppen saknar eller har nedsatt förmåga att bilda insulin, eller att kroppens känslighet för insulin är nedsatt. Insulin behöver därför tillföras kroppen i form av regelbundna injektioner, men kan även administreras med hjälp av en pump.Fiasp injektionspenna innehåller ett direktverkande måltidsinsulin som tas för att kontrollera blodssockernivån i samband med måltid. Sedan tidigare finns de direktverkande måltidsinsulinerna NovoRapid, Apidra och Humalog inom läkemedelsförmånerna.TLV bedömer att Fiasps långsiktiga effekt på blodsockernivån är jämförbar med andra direktverkande måltidsinsuliner. Fiasp injektionspenna har samma pris som Apidra injektionspenna och Humalog injektionspenna, och ett lägre pris än NovoRapid injektionspenna. Mot denna bakgrund beslutar TLV att Fiasp injektionspenna ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.
  2017-06-26
 • Fiasp lösning och Fiasp lösning i cylinderampull ingår inte i högkostnadskyddet
  TLV har beslutat att Fiasp lösning och Fiasp lösning i cylinderampull inte ska ingå i högkostnadskyddet eftersom priset är högre än jämförbara produkter.
  Diabetes innebär en kroniskt förhöjd nivå av blodsocker. Sjukdomen orsakas av att kroppen saknar eller har nedsatt förmåga att bilda insulin, eller att kroppens känslighet för insulin är nedsatt. Insulin behöver därför tillföras kroppen i form av regelbundna injektioner, men kan även administreras med hjälp av en pump.Fiasp innehåller ett direktverkande måltidsinsulin som tas för att kontrollera blodsockret i samband med måltid, men kan även användas i insulinpumpar. Fiasp lösning är avsett att användas i insulinpumpar, och Fiasp lösning i cylinderampull är till påfyllnad av injektionspennor.Sedan tidigare finns de direktverkande måltidsinsulinerna NovoRapid, Apidra och Humalog inom läkemedelsförmånerna. TLV bedömer att Fiasps långsiktiga effekt på blodsockernivån är jämförbar med andra direktverkande måltidsinsuliner. Ansökt pris för Fiasp lösning och Fiasp cylinderampull är högre än för jämförelsealternativen Apidra och Humalog. Eftersom företaget inte tydligt har visat på en nytta som motiverar detta högre pris så har TLV avslagit ansökan om subvention för dessa två former av Fiasp.
  2017-06-26
 • Cuvitru ingår i högkostnadsskyddet
  Cuvitru (humant, normalt immunglobulin) för subkutan behandling av immunbrist, ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 16 juni 2017.
  Cuvitru kan användas av vuxna samt barn och ungdomar vid primärt eller sekundärt immunbristsyndrom som kännetecknas av för låga nivåer av immunoglobulin G.Cuvitru innehåller humant, normalt gammaglobulin 200 mg/ml och finns i förpackningar om 5 ml, 10 ml, 20 ml och 40 ml för subkutan behandling av immunbrist. I kliniska studier har Cuvitru visat sig ha en skyddande effekt mot svåra bakteriella infektioner och har återställt onormalt låga immunglobulin G-nivåer till normala nivåer. Biverkningsprofilen för Cuvitru liknar den som andra immunoglobulinpreparat för subkutan administrering har.TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Cuvitru är Hizentra som också innehåller samma koncentration av immunoglobulin, 200 mg/ml, för subkutan behandling av immunbrist.Kostnaden för behandling med Cuvitru är densamma eller lägre än kostnaden för behandling med Hizentra.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Cuvitru ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 16 juni 2017.
  2017-06-22
 • Beslut om sanktionsavgift efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 14 juni 2017, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 6 sanktionsärenden omfattande 6 läkemedelsföretag.
  Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.
  2017-06-21
 • SenSura Mio Flex Högflödespåse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Flex Högflödespåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 30 juni 2017.
  2017-06-20
 • ZenSetiv häftbortagningsspray ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ZenSetiv häftbortagningsspray kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 30 juni 2017.
  2017-06-20
 • Dansac Adhesive remover wipes ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Dansac Adhesive remover wipes kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 30 juni 2017.
  2017-06-19
 • Ibrance ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Ibrance (palbociklib) för behandling av spridd bröstcancer ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 1 juli 2017. Begränsning innebär att läkemedlet endast subventioneras för behandling i kombination med en aromatashämmare.
  Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor och utgör ungefär 30 procent av all cancer hos kvinnor i Sverige. Den aktiva substansen i Ibrance, palbociklib, är en så kallad proteinkinashämmare som blockerar aktiviteten hos enzymer som kallas cyklinberoende kinaser 4 och 6. Dessa enzymer spelar en central roll i regleringen av hur celler växer och delar sig.Ibrance används för att behandla lokalt avancerad eller spridd bröstcancer. Läkemedlet kan bara användas när cancercellernas ytor har receptorer för vissa hormoner (HR-positiva) och inte producerar onormalt stora mängder av en receptor som kallas HER2 (HER2-negativ). Ibrance ska användas i kombination med en så kallad aromatashämmare eller i kombination med substansen fulvestrant för kvinnor som tidigare behandlats med ett hormonellt läkemedel.Studier visar att patienter som behandlats med en kombination av Ibrance och aromatashämmaren letrozol levde längre innan sjukdomen förvärrades jämfört med om de behandlades med enbart letrozol.Även om Ibrance i kombination med letrozol har visat bättre effekt än behandling med enbart letrozol, är osäkerheten hög i de hälsoekonomiska resultaten. Det är framförallt osäkert hur länge patienter som får Ibrance i kombination med en aromatashämmare kommer att behandlas och hur tillägg av Ibrance påverkar överlevnad hos patienterna.TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och landstingen kommit överens om en sidoöverenskommelse som har utgjort en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen innehåller en riskdelning som hanterar osäkerheter i behandlingslängd. Detta medför minskade osäkerheter i de hälsoekonomiska beräkningarna samt att behandlingskostnaderna minskar. Sammantaget bedömer TLV att kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen och sjukdomens svårighetsgrad.Beslutet gäller från och med den 1 juli 2017.
  2017-06-19
 • Brava formbar ring ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Brava formbar ring kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med 30 juni 2017.
  2017-06-19
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under maj om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-06-12
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 juli 2017.
  2017-06-12
 • APO-go ingår inte i läkemedelsförmånerna
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att APO-go ska ingå i läkemedelsförmånerna.
  2017-06-07
 • SenSura Mio Click Högflödespåsar ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Click Högflödespåse, SenSura Mio Click Högflödespåse Mini och SenSura Mio Click Högflödespåse med mjukt utlopp kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 21 juni 2017.
  2017-06-07
 • CareFusions standardaggregat med droppkammare ingår inte i läkemedelsförmånerna
  TLV avslår ansökan om att CareFusions standardaggregat med droppkammare som passar till infusionspumparna BG 595 CV och BG323 CV ska ingå i läkemedelsförmånerna.
  2017-06-02
 • Tre olika modeller av infusionsaggregat ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention av tre olika modeller av Care Fusions infusionsaggregat för infusionspumpar är uppfyllda.
  Följande produkter subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 15 juni 2017:
  • Ambulatoriskt mikroaggregat för TPN 1,2 mikron filter, passar till infusionspumparna BG 595 CV och BG323 CV
  • Ambulatoriskt mikroaggregat för smärtbehandling, passar till infusionspumparna BG 595 CV och BG323 CV
  • Ambulatoriskt mikroaggregat med EVA påse 200 ml, passar till infusionspumparna BG 595 CV och BG323 CV

  2017-06-02
 • Insupen pennkanyl ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Insupen pennkanyl 33 G 4 mm kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
   Beslutet gäller från och med den 15 juni 2017.
  2017-06-02
 • Flair Active 1-dels sluten stomipåse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flair Active 1-dels sluten stomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 15 juni 2017.
  2017-06-02
 • Flair Active 1-dels tömbar stomipåse ingår i läkemedelsförmånerna 
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flair Active 1-dels tömbar stomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
   Beslutet gäller från och med den 15 juni 2017.
  2017-06-02
 • Aurum 1-dels sluten stomipåse med Manuka Honung ingår i läkemedelsförmånerna 
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aurum 1-dels sluten stomipåse med Manuka Honung kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
   Beslutet gäller från och med den 12 juni 2017.
  2017-05-30
 • SmartOne ingår inte i läkemedelsförmånerna
  TLV avslår ansökan om att SmartOne, trådlös spirometer, ska ingå i läkemedelsförmånerna.
  TLV bedömer att det inte har framkommit några avgörande skillnader i effekt mellan SmartOne och det mest relevanta jämförelsealternativet som motiverar det ansökta priset. Förutsättningarna för subvention är därmed inte uppfyllda och produkten kan inte subventioneras.
  2017-05-29
 • Aurum 1-dels tömbar stomipåse med Manuka Honung ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aurum 1-dels tömbar stomipåse med Manuka Honung kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 12 juni 2017.
  2017-05-29
 • LoFric kateter nelaton ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. LoFric kateter nelaton kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 12 juni 2017.
  2017-05-29
 • Combi-Lock ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Combi-Lock kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 7 juni 2017.
  2017-05-24
 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 18 maj 2017, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 5 sanktionsärenden omfattande 5 läkemedelsföretag.Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.
  2017-05-22
 • SenSura Mio 1-dels Convex Light ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SenSura Mio 1-dels Högflödespåse med mjukt utlopp och SenSura Mio 1-dels Convex Light Högflödespåse med mjukt utlopp kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

  Beslutet gäller från och med den 1 juni 2017.
  2017-05-19
 • Sensura Mio Post-Op ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Sensura Mio Post-Op kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  2017-05-18
 • BD pennkayler 6 mm ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. BD pennkayler 6 mm kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  2017-05-16
 • iHealth blodglukos teststickor ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. iHealth blodglukos teststickor kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  2017-05-16
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 juni 2017.
  2017-05-12
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under april om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-05-12
 • Uppföljningsvillkor för läkemedlet Replens uppfyllt
  TLV fattade beslut om att Replens skulle ingå i högkostnadsskyddet med begränsad subvention med uppföljningsvillkor år 2007. Begränsningen innebar att endast kvinnor som behandlas med aromatashämmare mot bröstcancer ska få Replens inom högkostnadsskyddet. Uppföljningsvillkoret innebar att företaget som marknadsför Replens skulle redovisa hur läkemedlet används.
  Sedan dess har flera uppföljningar gjorts. I samband med denna uppföljning har följsamheten till begränsningen mätts till 60 procent. Företaget argumenterade för att felanvändningen inte var så hög som uppföljningen indikerade. Företaget menade att det finns andra grupper av kvinnor, som inte omfattas av subventionsbegränsningen, för vilka det är motiverat att använda Replens eftersom de inte bör använda lokala östrogener.TLV bedömer att det finns kvinnor som har ett medicinskt behov av behandling med Replens som inte omfattas av den nuvarande subventionsbegränsningen. Det gäller bland annat kvinnor som har ärftlig risk att utveckla bröstcancer och kvinnor som har opererat bort brösten eller äggstockarna. Det kan också gälla kvinnor som har behandlats med aromatashämmare längre tillbaka i tiden. TLV bedömer att kostnaden för att behandla även dessa kvinnor med läkemedlet är rimlig.TLV bedömer dock att en del av de kvinnor som får läkemedlet förskrivet utanför subventionsbegränsningen inte har ett medicinskt behov av läkemedlet utan kan använda lokala östrogener. För dessa är merkostnaden för Replens jämfört med lokala östrogener inte motiverad. Företaget har därför sänkt priset med ytterligare 5 procent, vilket till viss del kompenserar för denna felanvändning. Sedan Replens kom in i förmånerna 2007 har priset totalt sänkts med 20 procent.Mot denna bakgrund anser TLV att företaget kommit in med begärda uppgifter och därmed uppfyllt uppföljningsvillkoren. TLV bedömer samtidigt att det finns kvinnor där det är motiverat att behandla med Replens men som inte omfattas av nuvarande subventionsbegränsning. Därför har TLV beslutat att ompröva Replens subventionsstatus. Läs mer under relaterad information till höger.
  2017-05-05
 • Duraphat ingår i högkostnadsskyddet
  Duraphat 5 mg natriumfluorid per gram tandkräm för förebyggande behandling av karies hos ungdomar och vuxna, speciellt hos patienter med förhöjd risk för upprepade kariesangrepp i tandkrona och/eller tandrötter, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 21 april 2017.Duraphat ska användas av personer med en förhöjd risk att drabbas av karies. Karies orsakas av att olika bakterier på tandytan producerar syror som i sin tur reducerar pH-värdet. Detta resulterar i att emaljen demineraliseras och obehandlat kan det leda till "hål i tänderna". Fluor motverkar karies genom att det har en bakteriehämmande effekt, hämmar demineralisering och förstärker remineralisering.Vid förhöjd risk för karies rekommenderas enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård sköljning med fluorlösning, borstning med tandkräm innehållande en hög fluorhalt, fluorlackning två till fyra gånger per år eller daglig användning av fluorgel i bettskena.TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Duraphat är Top Dent fluor (fluorgel i bettskena) eftersom produkterna har liknande rekommendationsgrad enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvård, är indicerade för samma patientgrupp och är de produkter i läkemedelsförmånerna som har jämförbar fluorkoncentration.Kostnaden för behandling med Duraphat är lägre än kostnaden för behandling med Top Dent fluor.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Duraphat ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 21 april 2017.
  2017-05-04
 • Cabometyx ingår inte i högkostnadsskyddet
  TLV har beslutat att Cabometyx (cabozantinib) inte ska ingå i högkostnadsskyddet eftersom priset är för högt i förhållande till nyttan av behandlingen. Cabemetyx används för behandling av vuxna patienter med avancerad njurcancer (njurcellscancer) som har fått annan tidigare behandling.
  Cabozantinib är en så kallad tyrosinkinashämmare som bland annat används för att förhindra tumörtillväxt och utveckling av metastaser. Njurcancer består av flera olika njurcancertyper med genetiskt skilda förändringar. En sådan är njurcellscancer.I en studie (METEOR) har effekt och säkerhet av Cabometyx utvärderats och jämförts med läkemedlet Afinitor (everolimus) hos patienter med avancerad njurcancer som förvärrats efter annan tidigare behandling. Studien visar att Cabometyx har fördel när det gäller effekt jämfört med Afinitor.Företagets hälsoekonomiska analys av Cabometyx jämfört med Afinitor visar att kostnaden för Cabometyx är mycket hög i förhållande till nyttan.Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Cabometyx inte ska ingå i högkostnadsskyddet eftersom kostnaden för läkemedlet inte är rimlig i förhållande till nyttan.Beslutet fattades den 20 april 2017.
  2017-04-27
 • Olumiant ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Olumiant (baricitinib) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs).Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som främst drabbar lederna.Baricitinib som är den aktiva substansen i Olumiant hämmar de så kallade januskinaserna JAK1 och JAK2 vilket leder till minskad inflammation i lederna. Detta är en ny verkningsmekanism för behandling av reumatoid artrit. Olumiant är till skillnad från många andra läkemedel med samma indikation en tablett. Olumiant ökar därmed sortimentet av läkemedel på området och därmed även möjligheterna till individuell behandling.TLV bedömer att det mest relevanta jämförelsealternativet är den TNF-hämmare med samma indikation som i nuläget har lägst behandlingskostnad. Vid måttlig till svår reumatoid artit är det läkemedlet Benepali. TLV bedömer, i likhet med SBU*, att det inte finns stöd för att det föreligger betydande skillnader i effekt och biverkningar mellan TNF-hämmare på gruppnivå för gemensamma indikationer, som till exempel reumatoid artrit.Baricitinib har i fyra väldesignade studier uppvisat signifikant och klinisk relevant effekt jämfört med placebo. I en direkt jämförande studie mot TNF-hämmaren adalimumab uppvisar baracitinib jämförbar effekt.Beslutet gäller från och med den 21 april 2017.

  * Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

  2017-04-25
 • Xeljanz ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Xeljanz (tofacitinib) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller gett biverkningar.Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som främst drabbar lederna.Xeljanz är en tablett med ny verkningsmekanism. Den hämmar de så kallade januskinaserna JAK1, JAK2 och JAK3, vilket leder till minskad inflammation i lederna. Xeljanz ökar därmed sortimentet av läkemedel på området och därmed även möjligheterna till individuell behandling.TLV bedömer att det mest relevanta jämförelsealternativet är den TNF-hämmare med samma indikation som i nuläget har lägst behandlingskostnad. Vid måttlig till svår reumatoid artit är det Benepali. TLV bedömer, i likhet med SBU*, att det inte finns stöd för att det föreligger signifikanta skillnader i effekt och biverkningar mellan TNF-hämmare på gruppnivå vid gemensamma indikationer, som till exempel vid reumatoid artrit.I en fas III-studie utvärderades effekt och säkerhet för tofacitinib samt för TNF-hämmaren adalimumab jämfört med placebo.  Tofacitinib uppvisar jämförbar klinisk effekt med adalimumab i jämförelse mot placebo.Beslutet gäller från och med den 21 april 2017.

  * Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

  2017-04-25
 • Truberzi ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  TLV har beslutat att Truberzi (eluxadolin) ska subventioneras med en begränsning till patienter med svår Irritable Bowel Syndrome (IBS) diarré (IBS-D) som inte har fått effekt av eller inte tolererat behandling med loperamid.IBS är en funktionell mag-tarmsjukdom som kännetecknas av obehag och smärta i buken i kombination med avföringsrubbningar. IBS delas in i flera undergrupper varav en är IBS med diarré (IBS-D).Truberzi är det första läkemedlet som är godkänt för behandling av IBS-D hos vuxna i Sverige. Det är en tablettbehandling och rekommenderad dos är 200 mg dagligen men dosen kan minskas till 150 mg dagligen.Effekten av Truberzi har studerats i två kliniska studier. Resultaten visar att Truberzi reducerar smärta och samtidigt förbättrar avföringskonsistensen jämfört med ingen behandling.Truberzi är godkänt för behandling av en bred patientgrupp. TLV bedömer att för tillstånd med milda IBS-D symtom är svårighetsgraden låg och för tillstånd med svårare IBS-D symtom är svårighetsgraden medelhög.TLV bedömer att kostnaden för behandling av hela den patientgrupp som omfattas av Truberzis godkända indikation inte motsvarar den nytta som behandlingen ger. För de patienter som lider av svår IBS-D och som inte fått effekt av eller tolererat behandling med loperamid bedömer TLV att kostnaden för behandling med Truberzi är rimlig i förhållande till nyttan med behandlingen varför Truberzi subventioneras med begränsning till denna patientgrupp.TLV:s beslut har förenats med ett uppföljningsvillkor enligt vilket företaget senast den 1 april 2019 ska inkomma med data som redovisar hur Truberzi används i Sverige samt hur väl subventionsbegränsningen följs.Beslutet trädde i kraft den 21 april 2017 och subventionen av Truberzi är begränsad i tid till och med den 31 oktober 2019.
  2017-04-25
 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 19 april 2017, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 18 sanktionsärenden omfattande 8 läkemedelsföretag.Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.
  Sandoz A/S överklagade beslutet med dnr 3279/2016.Förvaltningsrätten avslog överklagandet den 27 september 2017. Domen finns längst ner till höger.
  2017-04-24
 • Flexima 1-dels Roll Up, tömbar, konvex, ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flexima 1-dels Roll Up, tömbar, konvex kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  2017-04-24
 • Welland WBF ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Welland WBF kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 5 maj 2017.
  2017-04-24
 • Flair Active 1-dels tömbar stomipåse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flair Active 1-dels tömbar stomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 26 april 2017.
  2017-04-13
 • Aurum 1-dels tömbar stomipåse med Manuka Honung ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aurum 1-dels tömbar stomipåse med Manuka Honung kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 26 april 2017.
  2017-04-13
 • NovoPen 5 Plus ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovoPen 5 Plus kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 26 april 2017.
  2017-04-13
 • Aurum 1-dels sluten stomipåse med Manuka Honung ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aurum 1-dels sluten stomipåse med Manuka Honung kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
   Beslutet gäller från och med den 25 april 2017.
  2017-04-11
 • Flair Active 1-dels sluten stomipåse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flair Active 1-dels sluten stomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 25 april 2017.
  2017-04-11
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under mars om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-04-10
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under mars om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-04-10
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 maj 2017.
  2017-04-10
 • Welland UltraFrame ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Welland UltraFrame kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 13 april 2017.
  Beslutet fattades den 30 mars 2017.
  2017-03-31
 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 22 mars 2017, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 13 sanktionsärenden omfattande 11 läkemedelsföretag.
  2017-03-30
 • Esteem+ Flex Convex urostomipåse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Esteem+ Flex Convex urostomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 6 april 2017.
  Beslutet fattades den 24 mars 2017.
  2017-03-24
 • Esteem+ Flex Convex sluten påse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Esteem+ Flex Convex sluten påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 6 april 2017.
  Beslutet fattades den 24 mars 2017.
  2017-03-24
 • NovaLife 1 GX+ ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovaLife 1 GX+ kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 31 mars 2017.
  Beslutet fattades den 30 mars 2017.
  2017-03-17
 • Esteem + Flex Convex ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Esteem + Flex Convex kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 30 mars 2017.
  Beslutet fattades den 16 mars 2017.
  2017-03-17
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under februari om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-03-08
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under februari om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-03-08
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 april 2017.
  2017-03-08
 • Cerdelga ingår inte i högkostnadsskyddet
  TLV har beslutat att Cerdelga (eliglustat) inte ska ingå i högkostnadsskyddet för patienter med Gauchers sjukdom typ 1 eftersom priset är för högt i förhållande till nyttan av behandlingen.
  Gauchers sjukdom typ 1 är en sällsynt sjukdom (cirka 30 patienter i Sverige) som orsakas av en ärftlig brist på enzymet glukosylceramidas. Enzymbristen medför att kroppen inte kan bryta ner det fettliknande ämnet glykosylceramid. När nedbrytningen inte fungerar samlas istället fettämnet i kroppen, vilket medför bland annat att mjälte och lever förstoras, blodbrist uppstår, brist på blodplättar uppstår, skelettsjuklighet ökar och livslängden förkortas.Cerdelga är ett substratreducerande läkemedel som hämmar enzymet glukosylceramidsyntetas, vilket leder till att kroppen producerar mindre glukosylceramid. Cerdelga är i kapselform och tas via munnen.Kliniska studier visar att behandling med Cerdelga minskar mjält- och levervolym, hämmar blodbrist och bristen på blodplättar samt förbättrar parametrar relaterat till skelettsjuklighet. I en studie där patienter som sedan tidigare var stabila med enzymersättningsbehandling bibehöll cirka 85 procent sjukdomsstabilitet efter byte till behandling med Cerdelga efter 52 veckor. Motsvarande andel som bibehöll sjukdomsstabilitet på fortsatt behandling med Cerezyme var 94 procent.TLV har jämfört kostnad och effekt av Cerdelga med Cerezyme. TLV jämför med det pris på Cerezyme som beslutades efter att subventionen för Cerezyme omprövades. Jämfört med det priset är priset för Cerdelga väsentligt högre.Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Cerdelga inte ska ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet fattades den 3 mars 2017.
  2017-03-07
 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 1 mars 2017, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 36 sanktionsärenden omfattande 15 läkemedelsföretag.Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.Actavis AB överklagade besluten i ärendena med dnr 2693/2016, 3267/2016 och 3268/2016

  Förvaltningsrätten avslog överklagandet den 11 januari 2018. Domen finns längst ner till höger

  2017-03-06
 • Qtern ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Qtern 5mg/10mg (saxagliptin/dapagliflozin), ett kombinationsläkemedel för behandling av diabetes typ 2, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att Qtern är subventionerat för de patienter som inte uppnått tillräcklig kontroll av blodsockernivån vid behandling med metformin eller sulfonureider samt en av produktens ingående substanser.Qtern används vid diabetes mellitus typ 2 när metformin, sulfonurea och en av Qterns ingående substanser inte ger tillräcklig kontroll på blodsockernivån, samt när behandling med substanserna saxagliptin och dapagliflozin, som ingår i Qtern, redan har inletts.Qtern innehåller substanserna axagliptin och dapagliflozin och dessa ingår i högkostnadsskyddet sedan tidigare med begränsad subvention. Kostnaden för behandling med Qtern är lägre än det sammantagna priset för de ingående läkemedlen inom högkostnadsskyddet.Mot denna bakgrund beslutar vi att Qtern 5mg/10mg från och med 24 februari 2017 ska ingå i högkostnadsskyddet.
  2017-03-02
 • Picato ingår i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor
  Picato (ingenolmebutat) är en gel som används för behandling av vuxna patienter med aktinisk keratos. Aktinisk keratos är en hudsjukdom i hudens yttre lager som vanligtvis bildas på områden av huden som ofta exponeras för sol.
  Picato beviljades subvention i juni 2013. Beslutet förenades med ett villkor som innebar att företaget skulle inkomma med en uppdaterad hälsoekonomisk analys baserat på klinisk vardag. Villkoret skulle vara uppfyllt senast 1 juni 2016.Företaget har inkommit med det underlag som efterfrågades och TLV bedömer att företaget har uppfyllt uppföljningsvillkoret som ställdes för produkten vid subventionstillfället.Mot denna bakgrund beslutar TLV att uppföljningsvillkoret är uppfyllt och att Picato ingår i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor.
  2017-03-01
 • Tecfideras uppföljningsvillkor uppfyllt men kan tas upp till omprövning
  Vi finner att uppföljningsvillkoret för Tecfidera är uppfyllt. Det framstår dock som att frågan om produktens framtida subventionsstatus bör omprövas.
  2017-02-28
 • Zinbryta ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Zinbryta (daclizumab) för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros ingår i högkostnadsskyddet med begränsning. Begränsningen innebär att Zinbryta endast ska ges till patienter som inte uppnått behandlingsmålen vid behandling med interferon β-preparat, glatirameracetat, teriflunomid eller dimetylfumarat, eller vid behandling av patienter med snabb utveckling av svår skovvis förlöpande multipel skleros.Zinbryta är avsedd för behandling av vuxna patienter med högaktiv multipel skleros (MS) trots tidigare behandling, samt patienter med snabb utveckling av svår skovvis förlöpande MS. Detta innebär att Zinbryta kommer att användas i andra linjen vid behandling av MS.Multipel skleros är en autoimmun sjukdom där kroppens immunceller reagerar mot myelinet som ligger lindat runt nervtrådarna i centrala nervsystemet. Skovvis förlöpande MS innebär att symtomen kommer i skov och tillfälligt förvärras. Zinbryta innehåller den verksamma substansen daclizumab. Daclizumab är en human monoklonal antikropp som påverkar IL2-signalering, vilket tros minska förekomsten av skov och progression av funktionsnedsättningen.Zinbryta har i studier visat minska förekomsten av skov och progression av funktionsnedsättning effektivt jämfört mot placebo och första linjens interferon β-1a preparat Avonex.Gilenya relevant jämförelsealternativ TLV bedömer att Zinbryta kommer att användas i andra linjen vid behandling av skovvis förlöpande MS, det vill säga för patienter med högaktiv MS trots tidigare behandling eller vid snabbt progredierande MS.TLV anser att Gilenya (fingolimod) är relevant jämförelsealternativ till Zinbryta. Sedan augusti 2011 ingår läkemedlet Gilenya i högkostnadsskyddet, indicerat för behandling i andra linjen hos patienter med högaktiv sjukdom. Bland behandlingspreparaten i andra linjen har TLV tidigare bedömt kostnaden för Gilenya som rimlig i relation till dess nytta.Rimligt pris på Zinbryta vid behandling i andra linjen TLV bedömer att det finns osäkerheter i underlaget som företaget lämnat in. Osäkerheten avser främst vilken effekt Zinbryta har i förhållande till Gilenya i aktuell patientpopulation. Aktuell patientpopulation för Zinbryta är patienter med högaktiv skovvis förlöpande MS där tidigare behandling inte har haft effekt samt patienter med snabb utveckling av svår skovvis förlöpande MS. Det finns ett behov av ytterligare behandlingsalternativ vid MS. Givet Zinbrytas 20 procent lägre pris i förhållande till Gilenya bedömer TLV att osäkerheterna som föreligger kan accepteras.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Zinbryta ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för behandling av patienter i andra linjen.Beslutet gäller från och med den 24 februari 2017.
  2017-02-28
 • Folix ingår i högkostnadsskyddet
  Folix (folsyra) orala droppar för behandling av brist på folat, blodbrist med samtidig brist på folat och andra tillstånd med ökat behov av folat ingår i högkostnadsskyddet från och med den 24 februari 2017.I läkemedelsförmånerna finns den aktiva substansen folsyra sedan tidigare som tabletter i styrkorna 1 mg och 5 mg.Folix orala droppar tas via munnen och används vid behandling av vissa typer av blodbrist med samtidig brist på folat och tillstånd där folatutnyttjandet ökar, till exempel vid graviditet. Folix används även förebyggande vid brist på folat på grund av läkemedelsanvändning och förebyggande inför graviditet där risken för ryggmärgsbråck hos fostret är förhöjd. Folix är även godkänd för behandling av barn och ungdomar.Den godkännande myndigheten, Läkemedelsverket, har bedömt att effekt- och säkerhetsprofilen för Folix är jämförbar med tabletter som innehåller folsyra.Vid merparten av Folix användningsområden bedömer TLV utifrån de rekommenderade doserna i Folix produktresumé att tabletter i styrkan 1 mg utgör relevant jämförelsealternativ. För några användningsområden och doser bedömer TLV att 5 mg tabletter utgör relevant jämförelsealternativ.Det ansökta priset för Folix är detsamma som snittpriset per mg folsyratabletter, med hänsyn tagen till försäljningsvolymen för folsyratabletter i båda styrkorna under år 2016. TLV bedömer därför att det ansökta priset är kostnadsneutralt i förhållande till folsyratabletter.Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Folix orala droppar ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 24 februari 2017.
  2017-02-28
 • Tridepos ingår i högkostnadsskyddet
  Tridepos (alendronat + kalcium/D-vitamin) tabletter för behandling av benskörhet hos kvinnor som passerat klimakteriet och som har risk för kalcium- och D-vitaminbrist, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 24 februari 2017.Tridepos är en kombinationsförpackning som innehåller alendronat veckotabletter samt kalcium/D-vitamintabletter i styrkan 500 mg/800 IE. Alendronat tillhör läkemedelsgruppen bisfosfonater och används vid behandling av benskörhet (osteoporos) för att minska risken för frakturer. Vid behandling med alendronat rekommenderas även tillägg av kalcium och D-vitamin. Alendronat veckotabletter doseras en gång per vecka. Kalcium/D-vitamin doseras en gång per dag.Samtidigt intag av föda och andra läkemedel, exempelvis kalcium, påverkar upptaget av alendronat med risk för minskad eller utebliven effekt. I Tridepos ligger läkemedlen förpackade i veckokartor med en tablett alendronat och sex tabletter kalcium/D-vitamin. Kartorna är även försedda med instruktioner till patienten.Läkemedelsverket har vid godkännandet bedömt att dosering av kalcium/D-vitamin sex dagar per vecka är tillräckligt med avseende på den totala dosen D-vitamin och förutsatt att förskrivaren tar hänsyn till patientens behov av kalciumtillskott.TLV bedömer att de ingående läkemedlen i separata förpackningar utgör relevant jämförelsealternativ till Tridepos. Priset för Tridepos ligger i nivå med priset för de ingående läkemedlen i separata förpackningar.Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Tridepos tabletter ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 24 februari 2017.
  2017-02-28
 • ZenSiv Ultra Light 1-dels sluten påse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ZenSiv Ultra Light 1-dels sluten påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 9 mars 2017.
  Beslutet fattades den 23 februari 2017.
  2017-02-27
 • ZenSiv Ultra Light 1-dels tömbar påse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ZenSiv Ultra Light 1-dels tömbar påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 9 mars 2017.
  Beslutet fattades den 23 februari 2017.
  2017-02-27
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under januari om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-02-10
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 mars 2017.
  2017-02-10
 • Hormonspiralen Kyleena ingår i högkostnadsskyddet
  Kyleena (levonorgestrel) hormonspiral, som verkar i upp till fem år, ingår i högkostnadsskyddet.Kyleena är ett lokalt verkande preventivmedel i form av en hormonspiral som innehåller substansen levonorgestrel. Kyleena motverkar graviditet i upp till 5 år.Sedan tidigare finns hormonspiralerna Levosert, Jaydess och Mirena inom läkemedelsförmånerna. I likhet med företaget anser TLV att ett relevant jämförelsealternativ till Kyleena är Jaydess, som har samma storlek och en jämförbar hormondos. TLV bedömer att även hormonspiralen Mirena, som har samma verkningstid som Kyleena, utgör ett relevant jämförelsealternativ.TLV bedömer att Kyleena har jämförbar effekt och säkerhet som både Jaydess och Mirena. TLV har därför gjort en prisjämförelse mellan produkterna som visar att kostnaden för Kyleena är lägre än Jaydess och densamma som Mirena. Därmed anser TLV att nyttan av Kyleena motsvarar kostnaden för behandlingen.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Kyleena ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 27 januari 2017.
  2017-02-03
 • Vedrop ingår i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor, men med fortsatt begränsning
  Vedrop (tokofersolan) är ett vattenlösligt E-vitamin och subventioneras för barn till 18 års ålder som inte får effekt av eller kan ta fettlösligt E-vitamin.Vedrop beviljades subvention med begränsning och villkor i juni 2010. Begränsningen innebär att Vedrop enbart subventioneras för barn och ungdomar till 18 års ålder som inte får effekt av eller kan ta fettlösligt E-vitamin. Enligt villkoret skulle företaget komma in med en uppföljning av användningen av Vedrop i klinisk praxis.Företaget har inkommit med en kort uppföljningsrapport med data inhämtad från öppenvårdsapotek. Uppföljningen kompletterades med registerdata på begäran av TLV.Företaget har inkommit med det underlag som efterfrågades i uppföljningsvillkoret. Vi bedömer att företaget har uppfyllt uppföljningsvillkoret som ställdes för produkten vid subventionstillfället och att det inte finns någon anledning att inleda en förnyad prövning av dess subventionsstatus. Den tidigare begränsningen kvarstår, det vill säga att Vedrop endast subventioneras för barn till 18 års ålder som inte får effekt av eller kan ta fettlösligt E-vitamin.Beslutet gäller från och med den 26 januari 2017.
  2017-02-03
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under december om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-01-13
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 februari 2017.
  2017-01-13
 • Lenzetto ingår i högkostnadsskyddet
  Lenzetto transdermal spray 1,53 mg/spray (estradiol) för hormonell substitutionsbehandling mot östrogenbristsymtom hos postmenopausala kvinnor ingår i högkostnadsskyddet från och med den 25 november 2016. TLV bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.Lenzetto ger systemisk östrogenersättningsbehandling genom att frisätta estradiol, det huvudsakliga östrogenhormonet som utsöndras av äggstockarna. Den aktiva substansen är kemiskt och biologiskt identisk med endogent, humant estradiol. Den ersätter den förlorade östrogenproduktionen hos kvinnor efter menopaus och lindrar klimakteriesymptom.Estradiol inom läkemedelsförmånerna förekommer som tabletter, depotplåster, gel, vaginaltabletter och vaginalinlägg. TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ för Lenzetto är de övriga transdermala östrogenprodukterna inom läkemedelsförmånerna det vill säga Estradot och Divigel i relevanta styrkor (Estradot, transdermal plåster i styrkorna 25 µg/24 timmar, 37,5 µg/24 timmar och 50 µg /24 timmar samt Divigel, transdermal gel i styrkan 0,5 mg per dag). Lenzetto har ett lägre pris än jämförelsealternativen.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Lenzetto transdermal spray 1,53 mg/spray i storlekförpackningarna 56 sprayningar och 168 (3 x 56) sprayningar ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 25 november 2016.
  2017-01-03
 • Praluent ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Praluent (alirokumab) för behandling av högt LDL-kolesterol och blandade blodfettsrubbningar ingår i högkostnadsskyddet med begränsning. Begränsningen innebär att Praluent endast ska ges till patienter som har haft hjärtinfarkt och trots optimal behandling med statin och ezetimib fortfarande har ett LDL-kolesterol från 4,0 mmol/l och över.Praluent är en förebyggande behandling som ska användas som tillägg till kostomläggning och i kombination med andra blodfettssänkande läkemedel, eller ensamt (monoterapi) för patienter som inte tål statiner. Förstahandsvalet vid behandling av högt skadligt kolesterol, så kallat LDL-kolesterol, är statiner.Praluent sänker nivån av LDL-kolesterol i blodet effektivt, men det finns ännu inga studier som visar vilken förebyggande effekt Praluent har på hjärt-kärlsjuklighet och död. TLV bedömer att det finns stora osäkerheter i det underlag som företaget lämnat in. Förutom osäkerheten kring vilken effekt Praluent har på förekomsten av hjärt-kärlhändelser är det heller inte känt hur stor risken är för olika patientgrupper att drabbas av hjärt-kärlhändelser.Högt pris för PraluentDet totala antalet patienter i Sverige som behandlas för högt LDL-kolesterol är mycket stort. Kostnaden för Praluent är hög. Samtidigt finns det en liten grupp patienter där kostnaden för läkemedlet är rimlig i förhållande till nyttan trots osäkerheterna. Det är därför viktigt att vården följer den snäva subventionsbegränsningen för Praluent som TLV beslutat om. Majoriteten av patienter med högt LDL-kolesterol når sina målvärden med kostomläggning och befintlig behandling med statiner och ezetimib (Ezetrol).Repatha relevant jämförelsealternativSedan juni 2016 ingår läkemedlet Repatha i högkostnadsskyddet med begränsning till patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi eller patienter som har haft hjärtinfarkt och trots optimal behandling med statin och ezetimib fortfarande har ett LDL-kolesterol från 4,0 mmol/l och över. Repatha och Praluent är båda så kallade PCSK9-hämmare och har samma verkningsmekanism. TLV anser att Repatha är relevant jämförelsealternativ till Praluent och jämfört med Repatha bedömer TLV att Praluent är kostnadsneutralt.SidoöverenskommelseTLV, landstingen och företaget som marknadsför Praluent, har haft trepartsöverläggningar som resulterat i att landstingen och företaget har tecknat en sidoöverenskommelse för Praluent. Innehållet i sidoöverenskommelsen utgör en del av beslutsunderlaget. Sidoöverenskommelsen innebär att företaget och landstingen delar på de osäkerheter som rör effekten av Praluent samt antal patienter som kan förväntas få behandlingen.Företaget ska visa att rätt patienter får PraluentFöretaget ska senast i december 2017 redovisa uppgifter över vilka patienter som behandlats med Praluent. I uppgifterna ska det framgå om patienterna har haft hjärtinfarkt, vilken annan blodfettssänkande behandling patienterna har, patienternas LDL-kolesterolnivå samt vilken dosering av Praluent som används.Subventionen av Praluent tidsbegränsas till och med den 31 december 2017 på grund av de stora osäkerheterna.Beslutet gäller från och med den 1 februari 2017.
  2017-01-01
 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 21 december 2016, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 39 sanktionsärenden omfattande 15 läkemedelsföretag.Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.

  Astimex Pharma AB överklagade beslutet i ärendet med dnr 1856/2016.

  Förvaltningsrätten avslog överklagandet den 31 januari 2018. Domen finns längst ner till höger.

  2016-12-28
 • Benferol mjuka kapslar ingår i högkostnadsskyddet
  Benferol (kolekalciferol) mjuka kapslar, används för behandling av D-vitaminbrist, samt som tillägg för osteoporospatienter som löper risk för D-vitaminbrist. Benferol ingår i högkostnadsskyddet från och med den 20 december 2016.Benferol innehåller substansen kolekalciferol (vitamin D3) och finns i styrkan 5 600 IE som doseras en gång per vecka, samt styrkorna 25 000 IE och 50 000 IE som doseras en gång per månad.Sedan tidigare finns orala droppar, tabletter samt tuggtabletter innehållande kolekalciferol inom läkemedelsförmånen.  TLV anser att de mest relevanta jämförelsealternativen är orala droppar samt tabletter som enbart innehåller kolekalciferol.Priset för Benferol är lägre än priset för jämförelsealternativen som innehåller enbart kolekalciferol.Mot denna bakgrund beslutar vi att Benferol ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 20 december 2016.
  2016-12-23
 • Zelboraf ingår nu i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor
  2016-12-21
 • Nevanac ingår i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor, men med fortsatt begränsning
  Nevanac (nepafenak) subventioneras för reduktion av risk för postoperativt makulaödem (svullnad i gula fläcken, den centrala delen av näthinnan i ögats bakre del) i samband med kataraktkirurgi (operation för grå starr) hos patienter med diabetes.Nevanac beviljades villkorad subvention med begränsning och villkor i december 2012. Begränsningen innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet för reduktion av risk för postoperativt makulaödem i samband med kataraktkirurgi hos patienter med diabetes. Enligt villkoret skulle företaget redovisa hur väl subventionsbegränsningen följs. Villkoret skulle vara uppfyllt senast den 1 december 2014.Företaget har inkommit med det underlag som efterfrågades i uppföljningsvillkoret i rätt tid. Vi bedömer att företaget har uppfyllt uppföljningsvillkoret som ställdes för produkten vid subventionstillfället.Mot denna bakgrund beslutar vi att uppföljningsvillkoret är uppfyllt och att Nevanac ingår i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor. Den tidigare begränsningen kvarstår, det vill säga att Nevanac endast subventioneras för reduktion av risk för postoperativt makulaödem i samband med kataraktkirurgi hos patienter med diabetes. Företaget ska tydligt informera om ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och annan information om läkemedlet.Beslutet gäller från och med den 16 juni 2016.
  2016-12-21
 • Stivarga ingår i högkostnadsskyddet
  TLV har beslutat att läkemedlet Stivarga (regorafenib) ska ingå i läkemedelsförmånerna med generell subvention.Stivarga är avsett att användas för att behandla vuxna patienter med spridd tjock- och ändtarmscancer samt patienter med en typ av cancer i mag-tarmkanalen (gastrointestinala stromacellstumörer, GIST) som tidigare fått annan etablerad behandling.Stivarga påverkar flera olika proteiner som har betydelse för tumörens tillväxt och spridning.Stivarga ingår sedan tidigare i läkemedelsförmånerna vid behandling av patienter med GIST. Nu omfattas även patienter med spridd tjock- och ändtarmscancer.TLV har valt att jämföra Stivargas kostnad och effekt med läkemedlet Lonsurf. TLV bedömer effekten av Stivarga och Lonsurf som jämförbar utifrån föreliggande kunskap. Kostnaden för Stivarga är lägre än kostnaden för Lonsurf.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Stivarga ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 1 januari 2017.
  2016-12-20
 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 19 december 2016, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 9 sanktionsärenden omfattande 8 läkemedelsföretag.Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.
  2016-12-20
 • Förändrad subvention för Harvoni
  Harvoni (sofosbuvir och ledipasvir) används vid behandling av kronisk hepatit C av genotyp 1, 4, 5 och 6. Harvoni ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning. Från och med den 1 januari 2017 ändras subventionsbegränsningen.I september 2016 ansökte landstingen om prisändring för Harvoni. Landsting, TLV och företag har under hösten 2016 genomfört trepartsöverläggningar för läkemedel mot hepatit C. Överläggningarna har inte resulterat i någon sidoöverenskommelse mellan företaget och landstingen för Harvoni. Det finns därför inte någon sidoöverenskommelse mellan företaget och landstingen som omhändertar risken för höga kostnader vid lång behandlingstid.TLV har beslutat att priset på Harvoni inte ska sänkas, men att Harvoni endast ska subventioneras för de svårast sjuka patienterna i de fall behandling med läkemedel som har lägre behandlingskostnad inte är lämpligt.Från och med den 1 januari 2017 ingår Harvoni i högkostnadsskyddet för:
  • patienter vid genotyp 1 som utvecklat fibrosstadium F3 eller F4 i de fall behandling med Epclusa, Exviera, Viekirax eller Zepatier inte är lämplig
  • patienter vid genotyp 4 som utvecklat fibrosstadium F3 eller F4, i de fall behandling med Zepatier och Viekirax inte är lämplig, samt för
  • patienter vid genotyp 5 och 6 som utvecklat fibrosstadium F3 eller F4, i de fall behandling med övriga behandlingsalternativ inte är lämplig.
  Behandlingen subventioneras under längst tolv veckor med undantag för de patienter som utifrån en klinisk bedömning behöver längre behandlingstid.Harvoni ingår även i högkostnadsskyddet för de patienter som oavsett fibrosstadium genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C-infektion, samt för patienter som ska genomgå provrörsbefruktning (IVF).
  2016-12-15
 • Oförändrad subvention för Olysio
  Olysio (simeprevir) används vid behandling av kronisk hepatit C av genotyp 1 eller 4. Olysio ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning. Olysio kvarstår i högkostnadsskyddet med oförändrad subvention efter den 1 januari 2017.I september 2016 ansökte landstingen om prisändring för Olysio. Landsting, TLV och företag har under hösten 2016 haft möjlighet att genomföra trepartsöverläggningar för läkemedel mot hepatit C. Medivir, som står bakom Olysio, har avböjt trepartsöverläggningar. Det finns därför inte någon sidoöverenskommelse mellan företaget och landstingen som omhändertar risken för höga kostnader vid lång behandlingstid.TLV har beslutat att priset på Olysio inte ska sänkas och att subventionen inte ska ändras. TLV har dock beslutat att ändra begränsningstexten för Olysio.Från och med den 1 januari 2017 ingår Olysio i högkostnadsskyddet för:
  • patienter vid genotyp 1 som utvecklat fibrosstadium F3 eller F4 i de fall behandling med Epclusa, Exviera, Viekirax eller Zepatier inte är lämplig, samt för
   patienter vid genotyp 4 som utvecklat fibrosstadium F3 eller F4, i de fall behandling med Viekirax eller Zepatier inte är lämplig.
  Behandlingen subventioneras under längst tolv veckor med undantag för de patienter som utifrån en klinisk bedömning behöver längre behandlingstid.Olysio ingår även i högkostnadsskyddet för patienter som, oavsett fibrosstadium, genomgått organtransplantation eller uppvisar svår påverkan på andra organ av hepatit C-infektion samt för patienter som ska genomgå provrörsbefruktning (IVF).
  2016-12-15
 • Förändrad subvention för Epclusa
  Epclusa (sofosbuvir/velpatasvir), för behandling av kronisk hepatit C av genotyp 1-6, ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning. Från och med 1 januari 2017 ändras subventionsbegränsningen.I september 2016 ansökte landstingen om prisändring för Epclusa. Landsting, TLV och företag har under hösten 2016 genomfört trepartsöverläggningar för läkemedel mot hepatit C. Överläggningarna har resulterat i en sidoöverenskommelse mellan företaget och landstingen för Epclusa.TLV har beslutat att priset på Epclusa inte ska sänkas, men att Epclusa även ska subventioneras för patienter i fibrosstadium F2 vid genotyp 1.Från och med den 1 januari 2017 ingår Epclusa i högkostnadsskyddet för:
  • patienter vid genotyp 1, 2 och 3 som utvecklat fibrosstadium F2, F3 eller F4, och
  • vid genotyp 4 som utvecklat fibrosstadium F3 eller F4, i de fall behandling med Viekirax eller Zepatier inte är lämplig, samt för
  • patienter vid genotyp 5 och 6 som utvecklat fibrosstadium F2 till F4.
  Behandlingen subventioneras under längst tolv veckor.Epclusa ingår även i högkostnadsskyddet för de patienter som genomgått organtransplantation eller uppvisar andra svåra sjukdomar till följd av hepatit C-infektion eller är indicerade för IVF-behandling.
  2016-12-15
 • Oförändrad subvention för Sovaldi
  Sovaldi (sofosbuvir) används för behandling av kronisk hepatit C av genotyp 1-6 och ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning. Sovaldi kvarstår i högkostnadsskyddet med oförändrad subvention efter den 1 januari 2017.I september 2016 ansökte landstingen om prisändring för Sovaldi. Landsting, TLV och företag har under hösten 2016 genomfört trepartsöverläggningar för läkemedel mot hepatit C. Överläggningarna har resulterat i en sidoöverenskommelse mellan företaget och landstingen för Sovaldi. Det finns därför inte någon sidoöverenskommelse mellan företaget och landstingen som omhändertar risken för höga kostnader vid lång behandlingstid.TLV har beslutat att priset på Sovaldi inte ska sänkas och att subventionen inte ska ändras. TLV har dock beslutat att ändra begränsningstexten för Sovaldi.Från och med den 1 januari 2017 ingår Sovaldi i högkostnadsskyddet för:
  • patienter vid genotyp 1 som utvecklat fibrosstadium F3 eller F4 i de fall behandling med Epclusa, Exviera, Viekirax eller Zepatier inte är lämplig
  • patienter vid genotyp 2 och 3 till patienter som utvecklat fibrosstadium F2, F3 eller F4
  • patienter vid genotyp 4 som utvecklat fibrosstadium F3 eller F4, i de fall behandling med Viekirax eller Zepatier inte är lämplig, samt för
  • patienter vid genotyp 5 och 6 som utvecklat fibrosstadium F2, F3 eller F4.
  Behandlingen subventioneras under längst tolv veckor med undantag för de patienter som utifrån en klinisk bedömning behöver längre behandlingstid.Sovaldi ingår även i högkostnadsskyddet för patienter som, oavsett fibrosstadium, genomgått organtransplantation eller uppvisar svår påverkan på andra organ av hepatit C-infektion samt för patienter som ska genomgå provrörsbefruktning (IVF).
  2016-12-15
 • Förändrad subvention för Zepatier
  Zepatier (elbasvir/grazoprevir), för behandling av kronisk hepatit C av genotyp 1 och 4, ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning. Från och med 1 januari 2017 ändras subventionsbegränsningen.I september 2016 ansökte landstingen om prisändring för Zepatier. Landsting, TLV och företag har under hösten 2016 genomfört trepartsöverläggningar för läkemedel mot hepatit C. Överläggningarna har resulterat i en sidoöverenskommelse mellan företaget och landstingen. Detta innebär att risken för höga kostnader vid lång behandlingstid är omhändertagen.TLV har beslutat att priset på Zepatier inte ska sänkas, men att Zepatier även ska subventioneras för patienter i fibrosstadium F2.Från och med den 1 januari 2017 ingår Zepatier i högkostnadsskyddet för:
  • patienter vid genotyp 1 och 4 som utvecklat fibrosstadium F2, F3 eller F4
  Behandlingen subventioneras under längst tolv veckor med undantag för de patienter som utifrån en klinisk bedömning behöver längre behandlingstid.Zepatier ingår även i högkostnadsskyddet för patienter som, oavsett fibrosstadium, genomgått organtransplantation eller uppvisar svår påverkan på andra organ av hepatit C-infektion samt för patienter som ska genomgå provrörsbefruktning (IVF).
  2016-12-15
 • Oförändrad subvention för Viekirax
  Viekirax (ombitasvir, paritaprevir och ritonavir), för behandling av kronisk hepatit C av genotyp 1 och 4, ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning. Viekirax kvarstår i högkostnadsskyddet med oförändrad subvention efter den 1 januari 2017.I september 2016 ansökte landstingen om prisändring för Viekirax. Landsting, TLV och företag har under hösten 2016 genomfört trepartsöverläggningar för läkemedel mot hepatit C. Överläggningarna har resulterat i en sidoöverenskommelse mellan företaget och landstingen för Viekirax. Detta innebär att risken för höga kostnader vid lång behandlingstid är omhändertagen.TLV har beslutat att priset på Viekirax inte ska sänkas och att subventionen inte ska ändras.Från och med 1 januari 2017 ingår Viekirax i högkostnadsskyddet för:
  • patienter vid genotyp 1 och 4 som har utvecklat fibrosstadium F2, F3 eller F4.
  Behandlingen subventioneras under längst tolv veckor med undantag för de patienter som utifrån en klinisk bedömning behöver längre behandlingstid.Viekirax ingår även i högkostnadsskyddet för patienter som, oavsett fibrosstadium, genomgått organtransplantation eller uppvisar svår påverkan på andra organ av hepatit C-infektion samt för patienter som ska genomgå provrörsbefruktning (IVF).
  2016-12-15
 • Förändrad subvention för Daklinza
  Daklinza (daklatasvir), för behandling av kronisk hepatit C av genotyp 1, 3 eller 4 ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning. Från och med 1 januari 2017 ändras subventionsbegränsningen.I september 2016 ansökte landstingen om prisändring för Daklinza. Landsting, TLV och företag har under hösten 2016 genomfört trepartsöverläggningar för läkemedel mot hepatit C. Överläggningarna har inte resulterat i någon sidoöverenskommelse mellan företaget och landstingen för Daklinza. Detta innebär att risken för höga kostnader vid lång behandlingstid inte är omhändertagen.TLV har beslutat att priset på Daklinza inte ska sänkas. Liksom tidigare ska Daklinza subventioneras för de svårast sjuka, patienter vid fibrosstadierna F3 och F4, i genotyp 1 och 4. Eftersom det endast finns ett fåtal behandlingsalternativ vid genotyp 3, subventioneras Daklinza även i genotyp 3 för de mindre svårt sjuka patienterna i fibrosstadium F2, i de fall behandling med andra behandlingsalternativ är lämplig.Från och med 1 januari 2017 ingår Daklinza i högkostnadsskyddet för:
  • patienter vid genotyp 1 som utvecklat fibrosstadium F3 eller F4 i de fall behandling med Epclusa, Exviera, Viekirax eller Zepatier inte är lämplig
  • patienter vid genotyp 3 som utvecklat fibrosstadium F2, F3 eller F4 i de fall behandling med Epclusa inte är lämplig, samt för
  • patienter vid genotyp 4 som utvecklat fibrosstadium F3 eller F4, i de fall behandling med Viekirax eller Zepatier inte är lämplig.
  Behandlingen subventioneras under längst tolv veckor med undantag för de patienter som utifrån en klinisk bedömning behöver längre behandlingstid.Daklinza ingår även i högkostnadsskyddet för patienter som, oavsett fibrosstadium, genomgått organtransplantation eller uppvisar svår påverkan på andra organ av hepatit C-infektion samt för patienter som ska genomgå provrörsbefruktning (IVF).
  2016-12-15
 • Oförändrad subvention för Exviera
  Exviera (dasabuvir), för behandling av kronisk hepatit C av genotyp 1, ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning. Exviera kvarstår i högkostnadsskyddet med oförändrad subvention efter den 1 januari 2017.I september 2016 ansökte landstingen om prisändring för Exviera. Landsting, TLV och företag har under hösten 2016 genomfört trepartsöverläggningar för läkemedel mot hepatit C. Överläggningarna har resulterat i en sidoöverenskommelse mellan företaget och landstingen för Exviera. Detta innebär att risken för höga kostnader vid lång behandlingstid är omhändertagen.TLV har beslutat att priset på Exviera inte ska sänkas och att subventionen inte ska ändras. TLV har dock beslutat att ändra begränsningstexten för Exviera.Från och med den 1 januari 2017 ingår Exviera för:
  • Patienter vid genotyp 1 som har utvecklat fibrosstadium F2, F3 eller F4.
  Behandlingen subventioneras under längst tolv veckor med undantag för de patienter som utifrån en klinisk bedömning behöver längre behandlingstid.Exviera ingår även i högkostnadsskyddet för patienter som, oavsett fibrosstadium, genomgått organtransplantation eller uppvisar svår påverkan på andra organ av hepatit C-infektion samt för patienter som ska genomgå provrörsbefruktning (IVF).
  2016-12-15
 • Stomifix ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Stomifix, fixeringsgördel för personer med stomi, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 27 december 2016.Beslutet fattades den 13 december 2016.
  2016-12-14
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 januari 2017.
  2016-12-09
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under november om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2016-12-09
 • Kammarrätten avslår överklagande gällande Firmagon
  I april 2014 avslog TLV företagets ansökan om att Firmagon skulle ingå i högkostnadsskyddet, med hänvisning till att företaget inte visat att Firmagon var kostnadseffektivt i förhållande till jämförelsealternativet leuprorelin.Företaget överklagade TLV:s beslut till förvaltningsrätten, som i maj 2015 avslog överklagandet. Förvaltningsrätten förtydligade att det inte framgår, av varken lagtext, praxis eller förarbeten, vilka beviskrav som ska gälla i den här typen av ärenden. Domstolen menade att det beviskrav som ska gälla är att företaget ska göra sannolikt att villkoren för subvention är uppfyllda. Domstolen bedömde att företaget inte gjort sannolikt att Firmagon har de fördelar som företaget påstod och att Firmagon därför inte skulle inte inkluderas i läkemedelsförmånerna.Företaget överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten, som meddelade dom den 25 november 2016. Kammarrätten anger i likhet med förvaltningsrätten att företaget inte har gjort sannolikt att Firmagon har de fördelar i förhållande till jämförelsealternativet som bolaget hävdat. Kammarrätten menar därför att företaget inte gjort sannolikt att Firmagon ska ingå i läkemedelsförmånerna.
  2016-12-07
 • Uptravi ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Uptravi (selexipag) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av vuxna patienter med pulmonell arteriell hypertension (PAH) med WHO-funktionsklass III.PAH är en sjukdom som leder till ökat flödesmotstånd i lungpulsåderns mindre kärl. Detta leder till nedsatt funktion i lungor och hjärta och medför även en risk för förtidig död. PAH delas in i fyra olika WHO-funktionsklasser (I-IV) beroende på graden av fysisk funktionsnedsättning.Uptravi är ett läkemedel som är godkänt för långtidsbehandling av PAH hos vuxna med WHO-funktionsklass II–III, antingen som kombinationsbehandling till patienter som inte svarat tillräckligt bra på behandling med endotelinreceptorantagonist och/eller fosfodiesteras 5-hämmare, eller som enda behandling till patienter för vilka dessa behandlingar inte är lämpliga.TLV bedömer att Ventavis (iloprost) utgör ett relevant jämförelsealternativ för patienter i WHO-funktionsklass III. För patienter i funktionsklass II bedömer TLV att relevant jämförelsealternativ är ingen tilläggsbehandling.Uptravi har i en fas-III studie visat på en bättre effekt än placebo bland annat med avseende på ett kombinationsmått avseende försämring av sjukdomstillstånd och dödlighet tillsammans samt sjukhusinläggningar. Uptravi visade bättre effekt än placebo gällande fysisk kapacitet mätt i sex minuters gångsträcka. Ingen skillnad i dödllighet sågs mellan Uptravi och placebo.TLV bedömer att Uptravi är kostnadsneutralt till likvärdig effekt jämfört med Ventavis endast för patienter i WHO-funktionsklass III.Avseende patienter i WHO-funktionsklass II bedömer TLV att kostnaden inte står i rimlig proportion till den nytta som Uptravi tillför.Beslutet gäller från och med den 25 november 2016.
  2016-12-02
 • Exjade filmdragerade tabletter ingår i högkostnadsskyddet
  Exjade (deferasirox) filmdragerade tabletter för behandling av kroniskt järnöverskott ingår i högkostnadsskyddet från och med den 25 november 2016.Exjade är ett särläkemedel som innehåller den aktiva substansen deferasirox. Det används för att behandla kroniskt järnöverskott hos patienter med vissa varianter av blodsjukdomen talassemi samt typer av blodbrist som kräver blodtransfusion.En annan beredingsform av Exjade, tabletter som löses i vätska, finns sedan tidigare inom högkostnadsskyddet i styrkorna 125, 250 och 500 mg. Den nya beredningsformen filmdragerade tabletter ger högre koncentrationer läkemedel i kroppen än de lösliga tabletterna och de motsvarande styrkorna är därmed lägre; 90, 180 och 360 mg.TLV bedömer att de lösliga tabletterna är det mest relevanta jämförelsealternativet till den nya beredningsformen filmdragerade tabletter.Den godkännande myndigheten, EMA, har bedömt effekt- och säkerhetsprofilen likvärdig mellan de båda beredningsformerna.Priset per dag för behandling med filmdragerade tabletter ligger i nivå med priset per dag för behandling med lösliga tabletter.Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Exjade filmdragerade tabletter ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 25 november 2016.
  2016-11-30
 • Aerivio Spiromax ingår i högkostnadsskyddet
  Aerivio Spiromax (salmeterol/flutikasonpropionat) för behandling av svår astma och KOL ingår i högkostnadsskyddet från och med den 25 november 2016.Vid astma är luftvägarna inflammerade och svullna. Svullnaden gör att det blir svårare för luften att flöda in och framförallt ut ur lungorna. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en varaktig, långsamt tilltagande lungsjukdom som kännetecknas av ett ständigt nedsatt flöde i luftrören. Aerivio Spiromax är indicerat för behandling av svår astma och KOL. Svår astma och KOL kan ha stor påverkan på patientens livskvalitet.Aerivio Spiromax innehåller en fast kombination av den luftrörsvidgande substansen salmeterol och den inflammationsdämpande substansen flutikasonpropionat.Inom förmånerna finns idag flera kombinationsläkemedel i form av inhalationspulver som innehåller långverkande beta-2-receptoragonister (LABA) och kortikosteroider i högdos. Samtliga av dessa kombinationsläkemedel bedöms som medicinsk jämförbara. Läkemedelskostnaden för Aerivio Spiromax är samma som det kombinationsläkemedel inom gruppen inhalationspulver i högdos med lägst dygnskostnad.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Aerivio Spiromax ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 25 november 2016.
  2016-11-29
 • Uppföljningsvillkoret för Giotrif är uppfyllt
  Giotrif (afatinib) ingår sedan 2014 i högkostnadsskyddet med uppföljningsvillkor, som nu är uppfyllt. Giotrif används för behandling av patienter som lider av icke-småcellig lungcancer med EGFR-mutationer.I april 2014 fattade TLV beslut om att Giotrif skulle ingå i högkostnadsskyddet (se länk til höger på sidan). De relevanta jämförelsealternativen är Tarceva och Iressa. Eftersom den indirekta jämförelsen mot Tarceva och Iressa bedömdes som osäker så förenades beslutet med villkoret att företaget skulle redovisa resultaten från den kliniska studien LUX-Lung 7, samt ange hur resultaten påverkar läkemedlets kostnadseffektivitet.Företaget har försett TLV med resultaten från den kliniska studien LUX-Lung 7 som är en direkt jämförande studie där behandling med Giotrif jämförs mot Iressa hos patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer och EGFR-mutation.Resultaten från LUX-Lung 7 visade att Giotrif betydligt förbättrade överlevnaden utan att tillståndet förvärrades samt att patienterna tål att behandlas längre tid med Giotrif.Däremot kunde endast små skillnader visas för total överlevnad till fördel för Giotrif. Därmed håller den kostnadsminimeringsanalys som låg till grund för subventionsansökan 2014. Priset för Giotrif är rimligt i förhållande till den effekt behandlingen ger. Dygnskostnaden är fortfarande lägre än jämförelsealternativen.TLV:s samlade bedömning är att företaget har uppfyllt uppföljningsvillkoret för Giotrif och att det i dagsläget inte finns någon anledning att inleda en förnyad prövning av dess subventionsstatus.Beslutet gäller från och med den 25 november 2016.
  2016-11-28
 • GlucoMen Areo Beta Keton Sensor ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. GlucoMen Areo Beta Keton Sensor, teststicka för patientmätning av betaketoner i blod, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 25 november 2016.Beslutet fattades den 11 november 2016.
  2016-11-14
 • Betametason AB Unimedic oral lösning ingår i högkostnadsskyddet
  Betametason AB Unimedic, i form av lagerberedning, ingår i högkostadsskyddet från och med den 28 oktober 2016.Extemporeläkemedel är skräddarsydda läkemedel som är framtagna för en enskild patient. När extemporeläkemedel skrivs ut på recept mer frekvent görs tillverkningen i större satser, så kallade lagerberedningar.Betametason AB Unimedic oral lösning är förpackad i dospåsar á 10 ml. Betametason är en kortikosteroid. Kortikosteroider används vid tillstånd då dess antiinflammatoriska och immunosuppressiva effekt (som hämmar eller hindrar immunförsvarets aktivitet) är önskvärd, framförallt för intensiv behandling under kortare tid, exempelvis allergiska reaktioner. Sammantaget bedömer TLV användningsområdet som icke bagatellartat.Vid jämförelse mellan kostnaden för extemporeberedningen av Betametason AB Unimedic och kostnaden för lagerberedningen bedömer TLV lagerberedningen som kostnadsbesparande.Därför beslutar vi att Betameteson AB Unimedic ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.Beslut gäller från och med den 28 oktober 2016.
  2016-11-11
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under oktober om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2016-11-10
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 december 2016.
  2016-11-10
 • Sativex ingår inte i högkostnadsskyddet
  TLV har beslutat att läkemedlet Sativex (Cannabis Sativa) inte ska ingå i högkostnadsskyddet som behandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med måttlig till allvarlig spasticitet orsakad av multipel skleros (MS).Osäkerheten kring effekten av Sativex är stor och kostnaden för den nytta som läkemedlet tillför ligger över den nivå som normalt accepteras av TLV.MS är en kronisk sjukdom som drabbar nervceller i det centrala nervsystemet. Spasticitet drabbar omkring 60 procent av MS-patienterna. Spasticitet är en ökad aktivitet i muskler och senor som beror på att hämmande signaler från hjärnan saknas. Det leder till en krampartad spänning hos en eller fler muskelgrupper, med tendens till "ryckvisa" muskelsammandragningar som inte går att styra med viljan. Svårighetsgraden av spasticitet vid MS varierar mellan individer och under sjukdomsförloppet.Sativex är ett munhålespray och används för att lindra symtom hos vuxna patienter med måttlig till allvarligt spasticitet orsakad av MS som inte svarat tillfredsställande på annan medicinering mot spasticitet och som uppvisar en kliniskt märkbar förbättring av spasticitetssymtom under en inledande försöksbehandling.TLV anser att osäkerheterna i de kliniska och hälsoekonomiska resultaten är mycket stora och att kostnaden är för hög i relation till den nytta behandlingen ger och till svårighetsgraden. Mot denna bakgrund bedömer TLV att företaget inte har visat att kostnaden för behandling med Sativex är rimlig. TLV beslutar därför att Sativex inte ska ingå i högkostnadsskyddet.
  2016-11-02
 • Galafold ingår i högkostnadsskyddet
  Galafold (migalastat) för behandling av Fabrys sjukdom ingår i högkostnadsskyddet från och med 28 oktober 2016.Galafold innehåller det verksamma ämnet migalastat och är avsett för långvarig behandling av vuxna och ungdomar från 16 års ålder som har Fabrys sjukdom och som har en genmutation som svarar på behandling med Galafold.Fabrys sjukdom orsakas av brist på ett fungerande enzym, alfagalaktosidas A. Enzymbristen medför att vissa substanser i kroppens celler inte bryts ned utan i stället lagras i cellerna, vilket medför att blodkärl och andra organ kan skadas.Effekt och säkerhet av Galafold har studerats i två fas III-studier. Studierna visar att Galafold har en jämförbar effekt med dagens enzymersättningsbehandling som ges intravenöst för de patienter som har en behandlingsbar genmutation.TLV har valt att jämföra kostnad och effekt av Galafold med dagens tillgängliga enzymersättningsbehandling Fabrazyme och Replagal. Jämfört med dessa läkemedel har Galafold en lägre behandlingskostnad.Mot bakgrund av ovanstående beslutar TLV att Galafold ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet fattades den 27 oktober 2016.
  2016-11-01
 • Symbicort inhalationsspray ingår i högkostnadsskyddet
  Symbicort inhalationsspray 160/4,5 (budesonid/formoterol) för behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 28 oktober 2016. TLV bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en bestående funktionsnedsättning i luftrören som ofta förvärras gradvis. KOL är i de flesta fall möjlig att förebygga och kan behandlas med gynnsam effekt hos många patienter. Lungfunktionsned­sättningen är dock kronisk och lungfunktionen uppnår aldrig förväntade normalvärden, vare sig spontant eller efter be­handling.Symbicort inhalationsspray lämpar sig till patienter med nedsatt inandningsförmåga såsom patienter med svår KOL som inte kan tillgodogöra sig sammansättningen från en pulverinhalator. För att frisätta läkemedel från pulverinhalatorer som till exempel Symbicort Turbuhaler, krävs det ett tillräckligt kraftigt inhalationsflöde och det kan därför vara svårt för svårt sjuka patienter att få sin fulla dos med en pulverinhalator.Symbicort inhalationsspray har samma pris som det relevanta jämförelsealternativet för inhalationssprayer i medeldos.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Symbicort inhalationsspray 160/4,5 mikrogram ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 28 oktober 2016.
  2016-10-31
 • Raxone ingår i högkostnadsskyddet med begränsning och villkor
  Raxone (idebenon) för behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) ingår i högkostnadsskyddet med begränsning och villkor från och med den 28 oktober 2016. Subventionen av Raxone begränsas till godkänd indikation.Raxone är ett särläkemedel som används vid behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). LHON är en ärftlig sjukdom som leder till att synen snabbt blir allvarligt försämrad. Majoriteten av patienterna drabbas av en permanent förlust av synen på båda ögonen. LHON debuterar i 20- till 30-årsåldern. I Sverige finns uppskattningsvis cirka 200 patienter, och fem till sju personer per år insjuknar i LHON.Företaget, som marknadsför Raxone, har tillsammans med landstingen och TLV haft trepartsöverläggningar. Dessa har resulterat i att landstingen och företaget har tecknat en sidoöverenskommelse för Raxone. Sidoöverenskommelsen innebär att företaget och landstingen delar på de osäkerheter som rör effekten av behandlingen med Raxone samt antal patienter som kan förväntas få behandlingen.Vid en sammanvägd bedömning där innehållet i sidoöverenskommelsen utgör en del av beslutsunderlaget, bedömer TLV att kostnaden för behandling med Raxone står i rimlig proportion till nyttan.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Raxone ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för behandling av nedsatt syn hos ungdomar och vuxna med Lebers hereditära optikusneuropati (LHON).Företaget ska senast den 30 april 2018 redovisa uppgifter över antalet patienter med LHON som behandlats med Raxone.Beslutet gäller från och med den 28 oktober 2016.
  2016-10-31
 • Dansac NovaLife 1 GX+ ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Dansac NovaLife 1 GX+, tömbara endelsbandage, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 9 november 2016.Beslutet fattades den 26 oktober 2016.
  2016-10-28
 • Natura Plus ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Natura Plus, tvådels sluten påse med kopplingsring, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 1 november 2016.Beslutet fattades den 18 oktober 2016.
  2016-10-19
 • Enstilar ingår i högkostnadsskyddet
  Enstilar kutant skum (kalcipotriol och betametason) för behandling av psoriasis vulgaris ingår i högkostnadsskyddet från och med 24 september 2016.Enstilar används för att behandla psoriasis vulgaris hos vuxna patienter. Psoriasis är en kronisk hudsjukdom som förekommer i flera olika former. Psoriasis vulgaris är den vanligaste formen och kännetecknas av väl avgränsade, rodnande och fjällande så kallade plack på huden.Läkemedelet innehåller en kombination av de aktiva substanserna kalcipotriol och betametason. Daivobet salva (kalcipotriol och betametason) ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet och bedöms vara relevant jämförelsealternativ till Enstilar. I kliniska studier har Enstilar visats ha en bättre effekt än Daivobet salva.TLV bedömer att behandling med Enstilar visats ha bättre effekt än Daivobet salva och ger lägre behandlingskostnad jämfört generiskt utbytbart kalcipotriol/betametason salva.Mot denna bakgrund beslutar vi att Enstilar ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 24 september 2016.
  2016-10-13
 • Ikervis ingår i högkostnadsskyddet
  Ikervis (ciklosporin) används för att behandla svår keratit, en inflammation i hornhinnan, hos vuxna patienter med kroniskt torra ögon, som inte har förbättrats trots behandling med tårersättningsmedel. Ikervis ingår i högkostnadsskyddet från och med 13 september 2016.Ikervis innehåller ciklosporin som används för att minska inflammation. Ögondropparna ska användas när behandling med tårersättningsmedel inte är tillräckligt för att förbättra tillståndet. Utan tillräckligt skydd genom tårvätskan kan hornhinnan bli skadad och inflammerad, vilket till slut kan leda till sår, infektioner och nedsatt syn.TLV anser att steroider i kombination med tårersättningsmedel är det mest relevanta jämförelsealternativet till Ikervis. Steroidbehandling är dock inte lämpligt under längre tid på grund av dess biverkningsprofil. Även om det föreligger osäkerheter kring både läkemedlets effekt och kostnad är dessa inte större än att TLV bedömer att de i detta fall kan accepteras.Mot denna bakgrund beslutar vi att Ikervis ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 13 september 2016.
  2016-10-13
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utesluts ur läkemedelsförmånerna från 1 november 2016.
  2016-10-11
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under september om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2016-10-11
 • Jinarc ingår inte i högkostnadsskyddet
  TLV har beslutat att läkemedlet Jinarc (tolvaptan) inte ska ingå i läkemedelsförmånerna för patienter med autosomal dominant polycystisk njursjukdom (ADPKD) då osäkerheten avseende effekten av Jinarc är stor och kostnaden för den nytta som läkemedlet tillför ligger över den nivå som normalt accepteras av TLV.ADPKD, även kallat cystnjurar, är en ärftlig kronisk sjukdom. I takt med att cystorna växer i antal och storlek förstörs den friska vävnaden och njurfunktionen försämras. Jinarc är det första läkemedlet som saktar ner bildandet av cystor i njuren.Läkemedlets effekt har studerats i den kliniska studien TEMPO 3:4 som pågick under tre år. Resultaten visar att behandling med Jinarc minskar njurvolymen jämfört med ingen behandling. Dock saknas långtidsstudier som visar att effekten av Jinarc kvarstår över tid och att tiden till dialys förskjuts. Det saknas också data som visar effekten hos patienter som befinner sig i senare stadier av sjukdomen samt patienter som är äldre än 50 år.Sammantaget bedömer TLV att osäkerheten i effekten är stor. Kostnaden för den nytta som läkemedlet tillför ligger över den nivå som normalt accepteras av TLV och företaget har inte visat att det pris som de begär för Jinarc är rimligt.Mot denna bakgrund beslutar vi att Jinarc inte ska ingå i högkostnadsskyddet.
  2016-10-06
 • Nocdurna ingår i högkostnadsskyddet
  Nocdurna (desmopressin) frystorkade tabletter 25 µg och 50 µg för behandling av nokturi (ett tillstånd då man behöver tömma blåsan nattetid) hos vuxna ingår i högkostnadsskyddet från och med den 24 september 2016.Nokturi är tillstånd då man vaknar en eller flera gånger på natten på grund av ett behov att tömma blåsan. Nokturi är en av de vanligaste orsakerna till störd och splittrad nattsömn och risken för att drabbas av sjukdomen ökar med stigande ålder. De nattliga uppvaknandena resulterar i kronisk trötthelt, sänkt livskvalitet och ökad sjuklighet. För gruppen med balans- och gångsvårigheter ökar sömnbristen risken för fallolyckor.Nocdurna som är en jämförbart med kroppens eget antidiuretiska hormon, minskar den nattliga produktionen av urin och därmed behovet av att tömma blåsan nattetid. TLV bedömer att relevant jämförelselaternativ till Nocdurna är Minirin (desmopressin) frystorkade tablett 60 µg. Till skillnad från Minirin som inte rekommenderas för patienter över 65 år, saknar Nocdurna en högre åldersgräns och kan användas av äldre patientgrupper. Priset på Nocdurna är detsamma som för Minirin frystorkade tabletter 60 µg.Mot denna bakgrund beslutar vi att Nocdurna ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 24 september 2016.
  2016-10-03
 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 26 september 2016, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 30 sanktionsärenden omfattande 16 läkemedelsföretag.Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.Sandoz A/S har överklagat beslutet i ärendet med dnr 1686/2016.Förvaltningsrätten avslog överklagandet den 27 september
  2017. Domen finns längst ner till höger.


  2016-09-30
 • Lonsurf ingår i högkostnadsskyddet
  Lonsurf (trifluridin/tipiracilhydroklorid) är avsett för att behandla vuxna med spridd tjock- och ändtarmscancer som tidigare behandlats med eller inte anses vara lämpliga för tillgängliga behandlingar som cellgifter och antikroppar.Tjock- och ändtarmscancer orsakas av att celler i tjock- eller ändtarmens vävnader delar sig okontrollerat. Hur sjukdomsprognosen ser ut och vilken behandling som blir aktuell beror på hur långt gången sjukdomen är när den upptäcks. Om cancern har spridit sig till andra organ är behandlingen ofta inriktad på att förlänga livet eller mildra de symtom som uppstår till följd av sjukdomen.Lonsurf är ett läkemedel som innehåller två komponenter: trifluridin som påverkar celldelningen och tipiracilhydroklorid som hindrar nedbrytning av trifluridin.Lonsurf visade i huvudstudien, som ligger till grund för godkännandet, en statistiskt säkerställd bättre effekt jämfört med placebo vad gäller total överlevnad.TLV har valt att jämföra kostnad och effekt av Lonsurf med ingen behandling. Jämfört med ingen behandling beräknas kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår vara hög. Med hänsyn tagen till sjukdomens mycket höga svårighetsgrad kan dock en så hög kostnad anses vara rimlig.Mot bakgrund av ovanstående beslutar TLV att Lonsurf ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 24 september 2016.
  2016-09-30
 • Taltz ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  TLV har beslutat att läkemedlet Taltz (ixekizumab) ska ingå i läkemedelsförmånerna med begränsad subvention för patienter med måttlig till svår plackpsoriasis.Psoriasis är en vanlig kronisk hudsjukdom där immunsystemet spelar en central roll. Taltz är avsett för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling, det vill säga när utvärtes behandling inte är tillräcklig. Behandling med Taltz leder till minskad inflammation på huden.TLV har valt att jämföra Taltz mot Cosentyx. I underlaget ingår en kostnadsjämförelse och en indirekt jämförelse av Taltz effekt gentemot Cosentyx. TLV bedömer att Taltz förefaller uppvisa jämförbar effekt med Cosentyx och enligt kostnadsjämförelsen har Taltz lägre behandlingskostnad.Utredningen visar att behandling med Taltz är kostnadsbesparande jämfört med Cosentyx. Cosentyx subventioneras vid indikationen måttlig till svår plackpsoriasis endast hos vuxna som inte svarat på systemisk behandling såsom ciklosporin, metotrexat eller PUVA (psoralen och ultraviolett A), eller när intolerans eller kontraindikationer föreligger mot sådana behandlingar.Mot bakgrund av ovanstående beslutar TLV att Taltz ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet med begränsning för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som inte svarat på systemisk behandling såsom ciklosporin, metotrexat eller PUVA (psoralen och ultraviolett A), eller när intolerans eller kontraindikationer föreligger mot sådana behandlingar.TLV omprövar för närvarande subventionsstatus av TNF-alfa-hämmare. Det kan finnas anledning att ompröva subventionsstatus av Cosentyx och Taltz efter att resultaten av nämnda omprövning publicerats.Beslutet gäller från och med den 24 september 2016.
  2016-09-30
 • Faslodex ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Faslodex (fulvestrant) används för behandling av bröstcancer hos kvinnor som passerat klimakteriet, när cancern börjat sprida sig eller redan har spridit sig till andra delar av kroppen.Aromatashämare (anastrozol, letrozol) bedöms vara relevanta jämförelsealternativ till Faslodex. TLV anser att det är rimligt att anta att det finns en positiv effektskillnad mellan Faslodex 500 mg och aromatashämmare.TLV bedömer att kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) är acceptabel i förhållande till den mycket höga svårighetsgraden för sjukdomen.Mot denna bakgrund beslutar vi att Faslodex ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet med begränsning till gällande indikation: För behandling av postmenopausala kvinnor med östrogenreceptorpositiv lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer vid återfall under eller efter adjuvant antiöstrogenbehandling eller vid sjukdomsprogression under behandling med antiöstrogen.Faslodex ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till denna indikation från och med den 24 september 2016.
  2016-09-30
 • Zepatier ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Zepatier (elbasvir/grazoprevir) vid behandling av kronisk hepatit C ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 24 september 2016.Zepatier är ett läkemedel som är godkänt för behandling av kronisk hepatit C och används vid behandling av genotyp 1 eller 4. Zepatier ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till de svårast sjuka, det vill säga de som har mycket skadad lever (fibrosstadium F3 och F4).Effekten och säkerheten av Zepatier har utvärderats i åtta kliniska studier. Det finns inga direkt jämförande studier mellan Zepatier och något av de övriga tillgängliga behandlingsalternativen mot hepatit C. TLV bedömer att effekten av Zepatier är jämförbar med övriga produkter som rekommenderas för behandling av kronisk hepatit C av genotyp 1 och 4. Eftersom Zepatier och de övriga aktuella behandlingsalternativen bedöms ha jämförbar effekt har TLV bedömt att det är tillräckligt att göra en kostnadsjämförelse med jämförelsealternativen inom respektive genotyp.Till det ansökta priset kostar en tolv veckors behandling mot hepatit C med Zepatier lika mycket som motsvarande behandling med läkemedlet Viekirax i kombination med Exviera. I genotyp 1 subventioneras Zepatier därför till de svårast sjuka patienterna med fibrosstadium F3 och F4.I genotyp 4 har Viekirax i kombination med ribavirin lägre pris än Zepatier. Zepatier subventioneras därför för de svårast sjuka patienterna med fibrosstadium F3 och F4 endast när behandling med Viekirax och ribavirin inte är lämpligt.Zepatier ingår även i högkostnadsskyddet för de patienter som genomgått organtransplantation eller uppvisar andra svåra sjukdomar till följd av hepatit C-infektion eller är indicerade för IVF-behandling.Beslutet gäller från och med den 24 september 2016.
  2016-09-27
 • Epclusa ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Epclusa (sofosbuvir/velpatasvir) vid behandling av kronisk hepatit C ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 24 september 2016.Epclusa är ett läkemedel som är godkänt för behandling av kronisk hepatit C och används vid behandling av genotyp 1-6. Epclusa ingår i högkostnadsskyddet för de svårast sjuka (fibrosstadier F3 och F4) i genotyp 2 och 3. För de svårast sjuka i genotyp 1 och 4 subventioneras Epclusa när behandling med Viekirax i kombination med Exviera eller Viekirax i kombination med ribavirin inte är lämpligt.Epclusa ingår även i högkostnadsskyddet med begränsning för patienter med måttlig fibros (F2) i genotyp 2 och 3 i de fall behandling med Sovaldi i kombination med ribavirin inte är lämpligt.Effekten och säkerheten av Epclusa har utvärderats i fyra kliniska studier. I genotyp 2 och 3 har Epclusa visat en bättre effekt än behandlingsalternativet Sovaldi i kombination med ribavirin. TLV bedömer att effekten av Epclusa är jämförbar med övriga produkter som rekommenderas för behandling av kronisk hepatit C av genotyp 1-6.Epclusa ingår även i högkostnadsskyddet för de patienter som genomgått organtransplantation eller uppvisar andra svåra sjukdomar till följd av hepatit C-infektion eller är indicerade för IVF-behandling.Beslutet gäller från och med den 24 september 2016.
  2016-09-27
 • Uppföljningsvillkoret för Revolade är uppfyllt
  Revolade (eltrombopag) ingår sedan 2011 i högkostnadsskyddet med uppföljningsvillkor, som nu är uppfyllt. Revolade används för behandling av patienter som lider av kronisk primär immunologisk trombocytopeni (ITP).I maj 2011 fattade TLV beslut om att Revolade skulle ingå i högkostnadsskyddet. Det relevanta jämförelsealternativet är Nplate, i enlighet med tidigare bedömning. Eftersom kostadseffektiviteten bedömdes som osäker så förenades beslutet med ett villkor att företaget skulle komma in med underlag för att visa att Revolade är ett kostnadseffektivt läkemedel i svensk klinisk praxis.Revolade är ett särläkemedel och utgjorde vid subventionstillfället en helt ny typ av läkemedel och verkar genom att stimulera bildningen av nya trombocyter (blodplättar) vilket skiljer sig från tidigare terapier som hämmar immunförsvarets aktivitet. Det finns två TPO-mimetika (Revolade och Nplate). TLV har tidigare gjort bedömningen att effekten förefaller vara likvärdig mellan de båda läkemedlen.Företaget har inkommit med långtidsstudier och en hälsoekonomisk modell. Kliniska studier har visat att Revolade är mer effektivt än ingen behandling genom att öka trombocytantalet och minska förekomsten av blödningar hos patienter med ITP. Långtidsstudierna bekräftar resultaten från de kliniska studierna som låg till grund för det initiala subventionsbeslutet. Studierna visar att Revolade minskar användningen av så kallad räddningsmedicinering (i synnerhet immunglobuliner) över tid, vilket var den parameter som hade störst påverkan på kostnadseffektiviteten när Revolade beviljades subvention.TLV bedömer att företaget har uppfyllt uppföljningsvillkoret för Revolade och att det inte finns någon anledning att inleda en förnyad prövning av dess subventionsstatus.Beslutet gäller från och med den 24 september 2016.
  2016-09-27
 • Uppföljningsvillkoret för Nplate är uppfyllt
  Nplate (romiplostim) ingår sedan 2010 i högkostnadsskyddet med uppföljningsvillkor, som nu är uppfyllt. Nplate används för behandling av vuxna patienter som lider av kronisk primär immunologisk trombocytopeni (ITP).I oktober 2010 fattade TLV beslut om att Nplate skulle ingå i högkostnadsskyddet. Det relevanta jämförelsealternativet är den standardbehandling som erbjuds, i enlighet med tidigare bedömning. Eftersom kostadseffektiviteten bedömdes som osäker så förenades beslutet med ett villkor att företaget skulle komma in med underlag för att visa att Nplate är ett kostnadseffektivt läkemedel i svensk klinisk praxis.Nplate är ett särläkemedel och utgjorde vid subventionstillfället en helt ny typ av läkemedel och verkar genom att stimulera bildningen av nya trombocyter (blodplättar) vilket skiljer sig från tidigare terapier som hämmar immunförsvarets aktivitet.Företaget har inkommit med långtidsstudier och en hälsoekonomisk modell. Kliniska studier har visat att Nplate är mer effektivt än ingen behandling genom att öka trombocytantalet och minska förekomsten av blödningar hos patienter med ITP. Långtidsstudierna bekräftar resultaten från de kliniska studierna som låg till grund för det initiala subventionsbeslutet. Studierna visar att Nplate minskar användningen av så kallad räddningsmedicinering (i synnerhet immunglobuliner) över tid, vilket var den parameter som hade störst påverkan på kostnadseffektiviteten när Nplate beviljades subvention.TLV bedömer att företaget har uppfyllt uppföljningsvillkoret för Nplate och att det inte finns någon anledning att inleda en förnyad prövning av dess subventionsstatus.Beslutet gäller från och med den 24 september 2016.
  2016-09-27
 • Ny form av Norvir ingår i högkostnadsskyddet
  Norvir (ritonavir) i den nya beredningsformen pulver till oral suspension ingår i högkostnadsskyddet från och med den 26 augusti 2016. Norvir används för behandling av HIV-infektion.Sjukdomen HIV orsakas av ett virus kallat humant immunbristvirus. Viruset är ett så kallat retrovirus som lagras i kroppens arvsmassa och därmed finns sjukdomen kvar under hela livet.Norvir ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet i form av tabletter och oral lösning. Den nya läkemedelsformen har visats ha en jämförbar effekt och kommer att ersätta den orala lösningen. Läkemedlet tillhör läkemedelsklassen proteashämmare och det vanligaste är att läkemedlet används som en farmakokinetisk förstärkare, vilket innebär att läkemedlet används för att förbättra effekten av andra läkemedel som används för att behandla HIV-infektionen.Företaget ansöker om ett pris som medför att behandlingskostnaden för Norvir pulver till oral suspension ger en högre behandlingskostnad per dygn jämfört med Norvir tabletter respektive oral lösning vid samma dosering.Läkemedlet är främst avsett för behandling av barn och patienter med sväljsvårigheter och det finns ett behov av att kunna anpassa doseringen. TLV bedömer att den orala suspensionen sannolikt medför sådana fördelar att behovet av att kunna anpassa behandlingen hos bland annat barn kommer att tillgodoses.Mot denna bakgrund beslutar vi att Norvir i den nya beredningsformen pulver till oral suspension ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 26 augusti 2016.
  2016-09-27
 • Braltus ingår i högkostnadsskyddet
  Braltus (tiotropium bromid) för underhållsbehandling av lindringa symptom hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) ingår i högkostnadskyddet från och med 24 september 2016. TLV bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.Braltus (tiotropium bromid) för underhållsbehandling av lindringa symptom hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) ingår i högkostnadskyddet från och med 24 september 2016. TLV bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.KOL är en varaktig och långsamt tilltagande lungsjukdom som kännetecknas av ett ständigt nedsatt flöde i luftrören. Sjukdomen ger förändringar i lungvävnaden som leder till ett sämre utbyte mellan syre och koldioxid, vilket resulterar i ihållande hosta och andnöd. Den försämrade andningen kan även påverka hjärta, njurar och blodcirkulation.Braltus verkar genom att blockera så kallade muskarina receptorer, vilket leder till att musklerna i luftvägarna slappnar av och luftvägarna hålls öppna. Braltus har bedömts ha likvärdig terapeutisk effekt som Spiriva. TLV bedömer att kostnaden för Braltus står i rimlig proportion i förhållande till den nytta läkemedlet ger.Mot denna bakgrund beslutar vi att Braltus ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 24 september 2016.
  2016-09-26
 • Trevicta ingår i högkostnadsskyddet
  Trevicta (paliperidon), långtidsverkande injektionsvätska för underhållsbehandling av schizofreni, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 24 september 2016.Trevicta innehåller den aktiva substansen paliperidon och finns i styrkorna 175 mg, 263 mg, 350 mg och 525 mg. Doseringen är en injektion var tredje månad.Sedan tidigare finns en depotinjektion innehållande paliperidon inom läkemedelsförmånerna, Xeplion. Denna doseras en gång per månad.För att vara aktuell för behandling med Trevicta ska patienten enligt den godkända indikationen vara stabil i sin sjukdom på behandling med paliperidoninjektion en gång per månad (Xeplion). Därför bedömer TLV att Xeplion utgör det mest relevanta jämförelsealternativet.Effekt och säkerhetsprofil har jämförts mellan Trevicta och Xeplion i kliniska studier och har visats vara likvärdig.Priset för en förpackning Trevicta är lägre än priset för de tre förpackningar Xeplion som behövs för att få motsvarande dos.Mot denna bakgrund beslutar vi att Trevicta ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 24 september 2016.
  2016-09-26
 • Vistaprep ingår i högkostnadsskyddet
  Vistaprep (makrogol,natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid) pulver i dospåsar för att bereda en lösning som ska sväljas, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 24 september 2016.Vistaprep används för tarmsköljning inför koloskopi, undersökning av tjock- och ändtarm.Vistaprep är godkänd som generika till originalläkemedlet Endofalk och innehåller makrogol i kombination med salter: natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid.  Vistaprep orsakar diarré genom osmos, det vill säga ökat vätskeupptag i tarmen. Vistaprep innehåller inte sulfat, vilket medför att den laxativa effekten helt är beroende av substansen makrogol.Godkännandet baseras på en litteraturgenomgång av studier där originalläkemedlet eller preparat med motsvarande sammansättning jämförts med övriga behandlingsalternativ som används vid förberedelse inför koloskopi. Effekten har visats likvärdig med andra makrogolbaserade lösningar samt övriga behandlingsalternativ. Säkerhetsprofilen för makrogolbaserade lösningar är känd då dessa läkemedel funnits ett flertal år på marknaden i Europa.Det ansökta priset för Vistaprep ligger i nivå med det lägsta priset bland jämförbara behandlingar inom läkemedelsförmånerna.Mot denna bakgrund beslutar vi att Vistaprep ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 24 september 2016.
  2016-09-26
 • Klonidin APL i flytande form ingår i högkostnadsskyddet
  Klonidin APL, flytande lösning, i form av lagerberedning, ingår från och med den 24 september 2016 i högkostnadsskyddet.Extemporeläkemedel är skräddarsydda läkemedel som är framtagna för en enskild patient. När extemporeläkemedel skrivs ut på recept mer frekvent görs tillverkningen i större satser, så kallade lagerberedningar.Klonidin APL i flytande form används för smärtlindring och premedicinering av barn och ungdomar inför operation, till exempel tonsilloperation.Kostnaden för Klonidin APL flytande lösning är lägre som lagerberedning än som extemporetillverkad. Vi har också gjort bedömningen att läkemedlet används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd.Klonidin APL, oral lösning ska därför subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 24 september 2016.
  2016-09-26
 • Dansac X-strips ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Dansac X-strips, hudskyddande häfta för stomivård, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 7 oktober 2016.Beslutet fattades den 23 september 2016.
  2016-09-23
 • Uppföljningsvillkoret för Xarelto är uppfyllt
  Xarelto (rivaroxaban) ingår sedan 2012 i högkostnadsskyddet med uppföljningsvillkor som nu är uppfyllt. Xarelto är en förebyggande behandling av stroke och bildning av blodproppar hos vuxna som har en onormal hjärtrytm kallad icke-valvulärt förmaksflimmer och som anses vara i riskzonen för stroke.Beslutet att Xarelto ingår i högkostnadsskyddet förenades vid beslutstillfället med villkor att företaget skulle komma in med resultat från pågående studier. Företaget skulle också redovisa en följsamhetsstudie av nyinsatta patienters följsamhet till behandling med Xarelto respektive warfarin. Företaget har nu uppfyllt detta villkor.Förmaksflimmer är den vanligaste rubbningen av hjärtrytmen och ökar risken för att det bildas blodproppar i hjärtat som sedan pumpas ut i blodet. Blodproppar ökar risken för stroke. Stroke är ett samlingsnamn på de hjärnskador som orsakas av en propp eller blödning i hjärnans blodkärl.Xarelto innehåller den aktiva substansen rivaroxaban och är ett antikoagulantium det vill säga blodförtunnande. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård från 2015 bör hälso- och sjukvården erbjuda antikoagulationsbehandling till personer med förmaksflimmer och förhöjd risk för ischemisk stroke.Företaget har kommit in med tillgängliga resultat från studierna XANTUS och GARFIELD-AF samt en följsamhetsstudie inom utsatt tid.Vid tillfället för subventionsansökan jämfördes Xarelto med Pradaxa som tidigare hade bedömts vara kostnadseffektivt i förhållande till warfarin. TLV bedömer att kostnadseffektiviteten inte är sämre än vid tidpunkten för beslut om subvention.Företaget har använt registerdata från patientregistret och läkemedelsregistret samt data från Auricularegistret för att uppskatta patienternas följsamhet till antikoagulantia. Dessa data har använts för att ta reda på uthämtad mängd läkemedel från apoteket samt intervall mellan att läkemedel hämtas ut från apoteket och absoluta avbrott av behandling. Studien visar att följsamheten är bättre hos patienter som behandlas med Xarelto än hos patienter som behandlas med warfarin.Med anledning av uppföljningsvillkoret från 2012 bedömer TLV att företaget har uppfyllt uppföljningsvillkoret för Xarelto och att det inkomna materialet inte föranleder någon anledning att inleda en förnyad prövning av dess subventionsstatus.
  2016-09-15
 • Uppföljningsvillkoret för Eliquis är uppfyllt
  Eliquis (apixaban) ingår sedan 2013 i högkostnadsskyddet med uppföljningsvillkor som nu är uppfyllt. Eliquis är en förebyggande behandling av stroke och bildning av blodproppar hos vuxna som har en onormal hjärtrytm kallad icke-valvulärt förmaksflimmer och som anses vara i riskzonen för stroke.Beslutet att Eliquis ingår i högkostnadsskyddet förenades vid beslutstillfället med villkor att företaget skulle redovisa en följsamhetsstudie av nyinsatta patienters följsamhet till behandling med Eliquis respektive warfarin. Företaget har nu uppfyllt detta villkor.Förmaksflimmer är den vanligaste rubbningen av hjärtrytmen och ökar risken för att det bildas blodproppar i hjärtat som sedan pumpas ut i blodet. Blodproppar ökar risken för stroke. Stroke är ett samlingsnamn på de hjärnskador som orsakas av en propp eller blödning i hjärnans blodkärl.Eliquis innehåller den aktiva substansen apixaban och är ett antikoagulantium det vill säga blodförtunnande. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård från 2015 bör hälso- och sjukvården erbjuda antikoagulationsbehandling till personer med förmaksflimmer och förhöjd risk för stroke.Företaget har använt registerdata från patientregistret och läkemedelsregistret samt data från Auricularegistret för att uppskatta patienternas följsamhet till antikoagulantia. Dessa data har använts för att ta reda på uthämtad mängd läkemedel från apoteket samt intervall mellan att läkemedel hämtas ut från apoteket och absoluta avbrott av behandling. Studien visar att följsamheten är bättre hos patienter som behandlas med Eliquis än hos patienter som behandlas med warfarin.Med anledning av uppföljningsvillkoret från 2013 bedömer TLV att företaget har uppfyllt uppföljningsvillkoret för Eliquis och att det inkomna materialet inte föranleder någon anledning att inleda en förnyad prövning av dess subventionsstatus.
  2016-09-15
 • Uppföljningsvillkoret för Pradaxa är uppfyllt
  Pradaxa (dabigatran) ingår sedan 2011 i högkostnadsskyddet med uppföljningsvillkor som nu är uppfyllt. Pradaxa är en förebyggande behandling av stroke och bildning av blodproppar hos vuxna som har en onormal hjärtrytm kallad icke-valvulärt förmaksflimmer och som anses vara i riskzonen för stroke.Beslutet att Pradaxa ingår i högkostnadsskyddet förenades vid beslutstillfället med villkor att företaget skulle komma in med resultat från pågående studier. Dessa resultat skulle jämföras med de resultat som användes i den hälsoekonomiska modell som låg till grund för beslutet. Företaget skulle också redovisa en följsamhetsstudie av nyinsatta patienters följsamhet till behandling med Pradaxa respektive warfarin. Företaget har nu uppfyllt detta villkor.Förmaksflimmer är den vanligaste rubbningen av hjärtrytmen och ökar risken för att det bildas blodproppar i hjärtat som sedan pumpas ut i blodet. Blodproppar ökar risken för stroke. Stroke är ett samlingsnamn på de hjärnskador som orsakas av en propp eller blödning i hjärnans blodkärl.Pradaxa innehåller den aktiva substansen dabigatran och är ett antikoagulantium det vill säga blodförtunnande. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård från 2015 bör hälso- och sjukvården erbjuda antikoagulationsbehandling till personer med förmaksflimmer och förhöjd risk för stroke.Företaget har kommit in med resultat från studierna GLORIA-AF och RELY-ABLE samt en följsamhetsstudie inom utsatt tid. Utöver detta har företaget bifogat en publicerad registerstudie där säkerheten av dabigatran respektive warfarin har jämförts hos amerikanska patienter som är 65 år eller äldre och omfattas av Medicare (ett offentligt finansierat system av läkemedel i USA).TLV har uppdaterat den hälsoekonomiska analysen med resultaten från RELY-ABLE. Sedan subventionsbeslutet fattades har priset för Pradaxa dessutom sänkts. TLV bedömer att kostnadseffektiviteten inte är sämre än vid tidpunkten för beslut om subvention.Företaget har använt registerdata från patientregistret och läkemedelsregistret samt data från Auricularegistret för att uppskatta patienternas följsamhet till antikoagulantia. Dessa data har använts för att ta reda på uthämtad mängd läkemedel från apoteket samt intervall mellan att läkemedel hämtas ut från apoteket och absoluta avbrott av behandling. Studien visar att följsamheten är bättre hos patienter som behandlas med Pradaxa än hospatienter som behandlas med warfarin.Med anledning av uppföljningsvillkoret från 2011 bedömer TLV att företaget har uppfyllt uppföljningsvillkoret för Pradaxa och att det inkomna materialet inte föranleder någon anledning att inleda en förnyad prövning av dess subventionsstatus.
  2016-09-15
 • SenSura Mio, 1-dels sluten Convex, ingår inte i läkemedelsförmånerna
  TLV avslår ansökan om att SenSura Mio 1-dels sluten Convex, en stomiprodukt, ska få ingå i läkemedelsförmånerna. Det är inte visat att hälsovinsterna står i rimlig relation till ansökt pris.
  Beslutet fattades den2 september 2016.
  2016-09-12
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under augusti om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2016-09-12
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utesluts ur läkemedelsförmånerna från 1 oktober 2016.
  2016-09-12
 • Stivarga kommer inte att ingå i läkemedelsförmånerna vid spridd tjock- och ändtarmscancer
  TLV har beslutat att läkemedlet Stivarga (regorafenib) inte ska ingå i läkemedelsförmånerna för patienter med spridd tjock- och ändtarmscancer. Skälet är att kostnaderna för behandlingen är för höga i relation till hälsovinsterna.Samhällets resurser är begränsade och det saknas ekonomiska förutsättningar att ge befolkningen all den sjukvård som i dag är möjlig.Tjock- och ändtarmscancer orsakas av att celler i tjock- eller ändtarmens vävnader delar sig okontrollerat. Hur sjukdomsprognosen ser ut och vilken behandling som blir aktuell beror på hur långt gången sjukdomen är när den upptäcks. Om cancern har spridit sig till andra organ är behandlingen ofta inriktad på att förlänga livet eller mildra de symtom som uppstår till följd av sjukdomen.Stivarga är ett läkemedel som påverkar flera olika proteiner som har betydelse för tumörens tillväxt och spridning.Läkemedelskostnaden för Stivarga vid rekommenderad dos är 26.680 kronor per fyraveckorsperiod. Mot bakgrund av Stivargas begränsade effekt, och att kostnaden för den nytta som läkemedlet tillför i flera relevanta analyser ligger över den nivå som normalt accepteras av TLV, bedömer TLV att företaget inte visat att det pris företaget begär för Stivarga är rimligt.Stivarga beviljas därför inte subvention för behandling av patienter med spridd tjock- och ändtarmscancer. Stivarga ska fortsatt kvarstå i förmånerna vid behandling av patienter med en typ av cancer i mag-tarmkanalen (gastrointestinala stromacellstumörer, GIST) enligt begränsningar och villkor i tidigare beslut med diarienummer 2646/2015, se länk till höger på sidan.
  2016-09-09
 • Brilique 60 mg ingår i högkostnadsskyddet
  Brilique (tikagrelor) 60 mg används tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA) vid behov av förlängd behandling för patienter som har haft hjärtinfarkt för minst ett år sedan och löper hög risk för nya hjärt-kärlhändelser.Brilique innehåller en aktiv substans som kallas tikagrelor. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas trombocythämmande läkemedel, och som minskar risken att få blodproppar. Sedan tidigare ingår en annan styrka av Brilique, 90 mg, i högkostnadsskyddet.Effekten av långtidsbehandling med Brilique har studerats i studien PEGASUS. I studien behandlades patienterna med Brilique i styrkorna 60 mg, 90 mg eller placebo, i samtliga fall i kombination med ASA. Båda styrkorna visade sig kunna förebygga allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar men på grund av den ökade blödningsrisken med Brilique är det dock endast den lägre styrkan 60 mg som är rekommenderad för långtidsanvändning. Företagets analyser visar att insättning av Brilique 60 mg bör ske senast 30 dagar efter att tidigare behandling har avslutats. Det är osäkert vilken effekt Brilique har efter tre års förlängd behandling.TLV bedömer att företaget har visat att Brilique 60 mg är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ för patienter som har haft en hjärtinfarkt för minst ett år sedan och som löper hög risk för ny hjärt-kärlhändelse.Mot denna bakgrund beslutar vi att Brilique 60 mg ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 30 augusti 2016.
  2016-09-07
 • Kovaltry ingår i högkostnadsskyddet
  Kovaltry (octocog alfa) ingår i högkostnadsskyddet för behandling och förebyggande av blödning hos patienter med hemofili A (blödarsjuka).Hemofili A, är en sjukdom som ger helt eller delvis nedsatt blodlevringsförmåga (förmåga att bilda koagulationsfaktor VIII). Faktor VIII har till uppgift att möjliggöra koagelbildning, det vill säga att blodet levras, och därigenom stoppa en blödning. Sjukdomen drabbar nästan bara män.Obehandlad sjukdom kan leda till spontana blödningar, förstörda leder och förtidig död. Idag kan blödarsjuka behandlas genom att man tillför de saknade koagulationsfaktorerna. Hemofili A är en sjukdom med hög svårighetsgrad eftersom sjukdomen obehandlad kraftigt förkortar livslängden och leder till allvarliga sjukdomstillstånd.Kovaltry är en rekombinant framställd (det vill säga framställd via DNA-teknik) koagulationsfaktor VIII. Den aktiva substansen i Kovaltry är octocog alfa.TLV bedömer att relevanta jämförelsealternativ till Kovaltry är följande rekombinanta FVIII-koncentrat: Advate, ReFacto AF, NovoEight, Helixate NexGen, Nuwiq och Kogenate.Kliniska studier har visat att Kovaltry är effektivt vid förebyggande och vid behandling av blödningsepisoder hos tidigare behandlade patienter. Farmakokinetiska studier (som visar hur läkemedel omsätts i kroppen) har visat att halveringstiden för Kovaltry är något längre än för Kogenate.TLV bedömer att Kovaltry har likvärdig effekt till samma kostnad som jämförelsealternativen. Kovaltry kan även potentiellt innebära en något lägre kostnad, om det skulle användas med längre doseringsintervall, varför TLV beslutat att Kovaltry ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från den 26 augusti 2016.
  2016-08-31
 • Diacomit ingår nu i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor
  Diacomit (stiripentol), som subventioneras som tilläggsbehandling vid allvarlig epilepsi i barndomen (SMEI, Dravets syndrom), ingår i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor från och med den 26 augusti 2016.När Diacomit godkändes av EMA 2007 ställdes som villkor att företaget skulle redovisa resultaten av en planerad klinisk studie. Denna studie låg också till grund för TLV:s beslut om villkorad subvention för Diacomit i maj 2009.Enligt TLV:s villkor skulle företaget redovisa för TLV, data från den studie som skulle utföras på EMA:s begäran och beskriva hur de nya resultaten påverkar läkemedlets kostnadseffektivitet.Företaget har inte kommit in med uppgifterna enligt TLV:s villkor. EMA har dock upphävt det villkorade godkännandet för Diacomit och gett företaget ett ovillkorat godkännande. TLV har undersökt försäljningsutvecklingen av Diacomit och den bedöms vara i samma nivå som vid beslutstillfället 2009.TLV anser att EMA:s beslut och den rimliga försäljningsutveckligen sammantaget gör att det inte är motiverat att inleda en förnyad prövning av Diacomits subventionsstatus. Vi bedömer därför att uppföljningsvillkoret inte längre behövs.Mot denna bakgrund beslutar vi att Diacomit ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor.Beslutet gäller från och med den 26 augusti 2016.
  2016-08-30
 • Natura Plus urostomipåse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Natura Plus urostomipåse med kopplingsring, flerkammarpåse, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 12 september 2016.Beslutet fattades den 29 augusti 2016.
  2016-08-29
 • SoftFine ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SoftFine, lansett för blodprovstagare, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 8 september 2016.Beslutet fattades den 25 augusti 2016.
  2016-08-25
 • Trio Pearls ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Trio Pearls, förtjockningsmedel för stomi, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 8 september 2016.Beslutet fattades den 25 augusti 2016.
  2016-08-25
 • MyLife SafetyLancets ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. MyLife SafetyLancets, blodprovtagare för engångsbruk med säkerhetslansett, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 8 september 2016.Beslutet fattades den 25 augusti 2016.
  2016-08-25
 • Flexima 3S 2-delspåse high flow ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flexima 3S 2-delspåse high flow avsedd för stomipatienter med höga flöden, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 8 september 2016.Beslutet fattades den 25 augusti 2016.
  2016-08-25
 • Flexima 3S basplatta konvex ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flexima 3S basplatta konvex med ringkoppling avsedd för stomipatienter med 2-delsbandage, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 8 september 2016.Beslutet fattades den 25 augusti 2016.
  2016-08-25
 • Flexima 3S 2-delspåse uro ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flexima 3S 2-delspåse uro avsedd för urostomipatienter, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 8 september 2016.Beslutet fattades den 25 augusti 2016.
  2016-08-25
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utesluts ur läkemedelsförmånerna från 1 september 2016.
  2016-08-08
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utesluts ur läkemedelsförmånerna från 1 augusti 2016.
  2016-07-11
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under juni om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2016-07-11
 • BD PlastiPak 10 ml, injektionsspruta, ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. BD PlastiPak 10 ml,  tredelad injektionsspruta med luer-lockfattning, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 14 juli 2016.Beslutet fattades den 30 juni 2016.
  2016-06-30
 • I-Neb Tadim halvårsset ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning
  I-Neb Tadim halvårsset, för nebulisering av flytande läkemedel, ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning från och med den 14 juli 2016.
  Beslutet fattades den 30 juni 2016.
  2016-06-30
 • I-Neb ingår inte i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att I-Neb, komplett inhalationsutrustning, inte kan anses vara en förbrukningsartikel i förmånslagens mening. Produkten kan därför inte ingå i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet fattades den 30 juni 2016.
  2016-06-30
 • i-Life, i-jet ampull 3 ml ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. i-Life, i-jet ampull 3 ml, en läkemedelsampull för subkutana infusioner av läkemedel, kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.
  2016-06-30
 • High-Flo infusionsset med en till fyra kanyler ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning
  High-flo infusionsset med en till fyra kanyler för subkutana läkemedelsinfusioner, ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning från och med den 14 juli 2016. Subventionen för High-flo infusionsset med en till fyra kanyler är begränsad till behandling med läkemedel som vid subkutan administrering kräver en kanyl som är 24 G.
  2016-06-30
 • High-Flo infusionsset med fem och sex kanyler ingår i läkemedelsförmånerna
  High-flo infusionsset med fem och sex kanyler för subkutana läkemedelsinfusioner, ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 14 juli 2016.
  2016-06-30
 • Briviact ingår inte i högkostnadsskyddet
  Briviact (brivaracetam) för tilläggsbehandling vid fokala epileptiska anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna och ungdomar från 16 år ingår inte i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan av Briviact motsvarar kostnaden.Epileptiska anfall kännetecknas främst av kramper med eller utan medvetandeförlust och beror på onormal aktivitet i nervceller i hjärnan. Fokala anfall börjar i en avgränsad del av ena hjärnhalvan. Sjukdomen leder ofta till begränsning av vardagsaktivitet, minskad social delaktighet och kan leda till för tidig död.Briviact är en tilläggsbehandling för patienter med fokala epileptiska anfall som inte uppnått anfallsfrihet med befintlig basbehandling. Substansen brivaracetam binder till ett specifikt protein i hjärnan, vilket påverkar utsöndringen av signalsubstanser och har visats minska anfallsfrekvensen hos patienter med fokala anfall jämfört med placebo.Företaget har inte kunnat visa att Briviact tillför bättre effekt eller annorlunda biverkningsprofil jämfört med nuvarande behandlingsalternativ.TLV bedömer därför att den nytta Briviact tillför inte motsvarar den höga kostnaden.
  Mot denna bakgrund beslutar vi att Briviact inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.
  Beslutet fattades den 21 juni 2016.
  2016-06-28
 • TLV förbjuder 64 apoteksföretag att ta ut felaktiga priser för smittskyddsläkemedel
  TLV beslutade den 22 juni 2016 att förbjuda 64 apoteksföretag vid vite att ta ut andra priser för smittskyddsläkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna än de försäljningspriser som TLV har fastställt, när det inte finns stöd för det i förmånslagen.TLV granskade prissättningen under perioden 1 september 2015–29 februari 2016 för tolv olika läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna, när läkemedlen förskrivits enligt smittskyddslagen. TLV såg att 64 apoteksföretag inom Apoteksgruppen under denna period tagit ut högre priser för sådana läkemedel än de försäljningspriser som TLV har fastställt för läkemedlen. Under den granskade perioden medförde felprissättningen av dessa läkemedel en merkostnad för landstingen med över 2.960.000 kronor. TLV har bedömt att prissättningen vid de aktuella apoteksföretagen strider mot reglerna om prissättning i 7 och 7 b §§ förmånslagen. Förbudet som TLV nu har beslutat om innebär att om apoteksföretagen fortsätter ta ut högre priser för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna när de förskrivits enligt smittskyddslagen, kan TLV komma att ansöka hos domstol om att apoteksföretagen ska behöva betala vitet. Besluten har vunnit laga kraft.
  2016-06-27
 • Aubagio ingår i högkostnadsskyddet utan begränsning
  Efter att företaget sänkt priset på Aubagio (teriflunomid), som används mot skovvis återkommande multipel skleros (MS), ingår läkemedlet i högkostnadsskyddet utan begränsning.Aubagio ingick sedan tidigare i högkostnadsskyddet med en begränsad subvention för patienter som inte uppnått behandlingsmålen med interferon beta-preparat, eller när behandling med interferon beta-preparat inte är ett lämpligt alternativ.Efter att företaget som marknadsför Aubagio sänkt priset med 21 procent bedömer TLV att den nytta Aubagio tillför står i rimlig relation till kostnaden. Nuvarande begränsning på Aubagio tas därför bort.När nu priset sänkts och begränsningen tagits bort kommer fler patienter att få tillgång till Aubagio. Detta bedöms inte medföra någon stor budgetpåverkan inom MS-området.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Aubagio ska fortsätta vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention.Beslutet gäller från och med den 24 juni 2016.Fakta AubagioAubagio används för behandling av vuxna patienter med skovvis återkommande MS som innebär att symtomen kommer i skov och tillfälligt förvärras. MS är en autoimmun sjukdom där kroppens immunceller reagerar mot myelinet som ligger lindat runt nervtrådarna i centrala nervsystemet.
  2016-06-27
 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 22 juni 2016, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 16 sanktionsärenden omfattande 11 läkemedelsföretag.Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.
  2016-06-23
 • Mekinist ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Mekinist (trametinib) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 17 juni 2016 för behandling i kombination med dabrafenib (Tafinlar) vid malignt melanom.Malignt melanom är den sjätte vanligaste tumörsjukdomen hos män och den femte vanligaste hos kvinnor i Sverige. Hudmelanom innehåller en stor mängd mutationer, framför allt i melanom som har uppkommit i solbelyst hud. En vanlig mutation är BRAF V600.Sjukdomen delas in i olika stadier och TLV bedömer att de patienter som är aktuella för behandling med Mekinist har drabbats av malignt melanom av en mycket hög svårighetsgrad. Mekinist i kombination med dabrafenib är avsett för patienter vars hudcancer inte går att operera eller har spridit sig från huden till andra delar av kroppen (metastaserat), och som har en BRAF V600-mutation.Huvudstudien som ligger till grund för beslutet visade att patienter levde cirka 6,5 månader längre vid behandling med Mekinist tillsammans med dabrafenib jämfört med behandling med enbart dabrafenib. Patienterna i gruppen som fick Mekinist tillsammans med dabrafenib levde också längre tid innan sjukdomen förvärrades.Även om effektfördelar för Mekinist i kombination med dabrafenib jämfört med behandling med enbart dabrafenib har visats, är osäkerheten i de hälsoekonomiska resultaten är mycket hög. Detta eftersom det framförallt är osäkert hur länge patienter som får Mekinist i kombination med dabrafenib kommer att behandlas och hur tillägg av Mekinist påverkar den långsiktiga överlevnaden. En överenskommelse som har slutits mellan landstingen och företaget medför att osäkerheterna minskar. TLV uppskattar att överenskommelsen medför att kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår ligger mellan 760 000 och 960 000 kr - ett spann som TLV tidigare har bedömt som rimligt i förhållande till sjukdomens svårighetsgrad.Mekinist ingår i högkostnadsskyddet endast vid kombinationsbehandling med dabrafenib.Beslutet gäller från och med den 17 juni 2016.
  2016-06-22
 • Pafinur ingår inte i högkostnadsskyddet
  Pafinur (rupatadin), som används mot allergisk rinit och kronisk urtikaria, kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att hälsovinsterna står i rimlig relation till Pafinurs kostnad.Pafinur tillhör gruppen ”övriga antihistaminer för systemiskt bruk” och är en andra generationens (modernt) H1-antihistamin som är indicerat för behandling av allergisk rinit och kronisk urtikaria. Företaget har ansökt om subvention för indikationen kronisk urtikaria som tredjehandsalternativ för patienter som har provat men inte fått effekt av cetirizin och desloratadin.Urtikaria, eller nässelfeber, är en hudsjukdom som karakteriseras av kliande och flyktiga rodnader i huden. Sjukdomen kan vara allergisk eller icke-allergisk. I hälften av urtikariafallen rör det sig inte om ett allergiskt tillstånd utan det finns en autoimmun orsak.
  Vid lindrig urtikaria går symtomen oftast över av sig själva men måttliga och svåra sjukdomsfall behöver behandlas med läkemedel. Urtikariasymtom som pågått i sex veckor eller längre benämns som kronisk urtikaria.
  Kronisk urtikaria behandlas i första hand med moderna H1-antihistaminer. I denna grupp finns idag fem substanser inom läkemedelsförmånerna med indikationen allergisk rinit och kronisk urtikaria.Motivering till beslutet
  Företagets ansökta pris för Pafinur var högre än priset för de mest kostnadseffektiva jämförelsealternativen inom läkemedelsförmånerna. Företaget motiverade det högre priset med Pafinurs något annorlunda verkningsmekanism som PAF (platelet activating factor)- receptorantagonism. PAF är en av flera immunokomponenter som är delaktiga i inflammatoriska och allergiska tillstånd i kroppen, framförallt luftvägssjukdomar som astma och allergisk rinit. Företaget har visat att Pafinur blockerar PAF-receptorn och minskar koncentrationen av vissa andra immunologiska komponenter. Däremot har företaget inte visat det kliniska värdet av PAF-blockaden i behandling av patienter med kronisk urtikaria. Då företagets argumentation om Pafinurs annorlunda verkningsmekanism inte är kliniskt visad kan Pafinur inte anses bidra till en kliniskt relevant ökning av sortimentsbredden inom terapiområdet.
  De jämförande studierna mellan Pafinur och övriga moderna H1-antihistaminer som företaget har presenterat, är gjorda på behandlingsnaiva patienter samtidigt som företaget söker en begränsad subvention för patienter som har provat men inte fått effekt av två övriga H1-antihistaminer.TLV bedömer att företaget inte har visat att Pafinurs högre pris i förhållande till jämförelsealternativen, är motiverat vare sig ur ett hälsoekonomiskt perspektiv eller på grund av bevisad väsentligt bättre effekt för behandling av kronisk urtikaria.Mot denna bakgrund beslutar vi att Pafinur inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet fattades den 16 juni 2016.
  2016-06-22
 • Repatha ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till och med 31 december 2017
  Repatha (evolocumab) för behandling av högt LDL-kolesterol och blandade blodfettsrubbningar ingår i högkostnadsskyddet med begränsning. Begränsningen innebär att patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi eller patienter som har haft hjärtinfarkt och trots optimal behandling med statin och ezetimib fortfarande har ett LDL-kolesterol från 4,0 mmol/l och över får Repatha.Repatha är en förebyggande behandling som ska användas som tillägg till kostomläggning och i kombination med andra blodfettssänkande läkemedel, eller ensamt (monoterapi) för patienter som inte tål statiner. Förstahandsvalet vid behandling av högt skadligt kolesterol, så kallat LDL-kolesterol, är statiner.
  Repatha sänker nivån av LDL-kolesterol i blodet effektivt, men det finns ännu inga studier som visar vilken förebyggande effekt Repatha har på hjärt-kärlsjuklighet och död. TLV bedömer att det finns stora osäkerheter i det underlag som företaget lämnat in. Förutom osäkerheten i vilken effekt Repatha har på förekomsten av hjärt-kärlhändelser är det heller inte känt hur stor risken är att drabbas av hjärt-kärlhändelser hos olika patientgrupper.
  Högt pris för RepathaKostnaden för Repatha är hög och behandlingen antas vara livslång. Det totala antalet patienter i Sverige som behandlas för högt LDL-kolesterol är mycket stort. Majoriteten av patienter med högt LDL-kolesterol når sina målvärden med kostomläggning och befintlig behandling med statiner och ezetimib och de ska inte behandlas med Repatha. Samtidigt finns det en liten grupp patienter med stora behov där kostnaden för läkemedlet är rimlig i förhållande till nyttan.För att säkerställa att endast de patienter som har störst behov av ett ytterligare behandlingsalternativ för höga blodfetter får Repatha är det viktigt att vården följer den snäva subventionsbegränsningen för Repatha som TLV beslutat om.SidoöverenskommelseTLV, landstingen och företaget Amgen, som marknadsför Repatha, har haft överläggningar som resulterat i att landstingen och Amgen har tecknat en sidoöverenskommelse för Repatha. Sidoöverenskommelsen innebär att företaget och landstingen delar på de osäkerheter som rör effekten av Repatha samt antal patienter som kan förväntas få behandlingen. För att öka kunskapen om hur Repatha används ska företaget även komma in med uppföljningsdata.Företaget ska visa att rätt patienter får RepathaFöretaget ska senast december 2017 redovisa uppgifter över vilka patienter som behandlats med Repatha. I uppgifterna ska det framgå om patienterna har haft hjärtinfarkt, vilken annan blodfettssänkande behandling patienterna har, patienternas LDL-kolesterolnivå samt vilken dosering av Repatha som används.Subventionen av Repatha tidsbegränsas till och med den 31 december 2017. Det beror på de stora osäkerheterna kring vilken effekt läkemedlet har på hjärt-kärlsjuklighet och död. Företaget planerar att under 2017 publicera resultat som förväntas minska dessa osäkerheter.Subventionsbegränsningen innebär att Repatha endast subventioneras som tilläggsbehandling för patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi eller patienter i sekundärprevention efter hjärtinfarkt som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på 4,0 mmol/l eller högre.
  2016-06-21
 • Xalkori ingår i högkostnadsskyddet
  Xalkori (crizotinib) används för att behandla vuxna med icke-småcellig lungcancer som har en specifik förändring eller defekt i en gen som kallas anaplastiskt lymfomkinas (ALK). Xalkori ingår i högkostnadsskyddet från och med den 17 juni 2016.Lungcancer är den största orsaken till cancerrelaterad död världen över. De flesta lungcancerfallen, 85 procent, är av typen icke småcellig lungcancer (non-small cell lung cancer NSCLC). Svårighetsgraden bedöms vara mycket hög.Xalkori fick i februari 2014 subvention för behandling i andra linjen, med begränsning och villkor. Eftersom Xalkori i och med detta beslut även subventioneras i första linjen, bedömer TLV att det tidigare uppföljningsvillkoret i andra linjen inte längre är nödvändigt.I underlaget ingår en hälsoekonomisk jämförelse mot kemoterapi. Jämfört med kemoterapi beräknas kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår vara hög. Med hänsyn tagen till sjukdomens mycket höga svårighetsgrad kan dock en så hög kostnad anses vara rimlig.Mot denna bakgrund beslutar vi att Xalkori ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention.Beslutet gäller från och med den 17 juni 2016.
  2016-06-20
 • Freedom Förlängningsset ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Freedom Förlängningsset, en förlängningsslang att använda vid infusioner av läkemedel, kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med den 30 juni 2016.
  2016-06-17
 • Lixiana ingår i högkostnadsskyddet
  Lixiana (edoxaban) används för patienter med förmaksflimmer för att förebygga stroke och systemisk embolism, samt för behandling och förebyggande av djup ventrombos och lungembolism (tillstånd som orsakas av blodproppar). Lixiana ingår i högkostnadsskyddet från och med den 17 juni 2016.Den aktiva substansen i Lixiana, edoxaban, är en "faktor Xa-hämmare". Detta innebär att den blockerar faktor Xa, ett enzym som medverkar vid bildandet av trombin, som ingår i koagulationsprocessen. Genom att blockera faktor Xa sänker läkemedlet halterna av trombin i blodet, vilket hjälper vid behandlingen av blodproppar och minskar risken för att blodproppar bildas i artärer och vener och leder till djup ventrombos, lungembolism, stroke eller annan organskada.Lixiana är den fjärde godkända produkten inom gruppen NOAK. NOAK är direktverkande antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel) och alternativ till warfarin. I frånvaro av direkt jämförande studier bedömer TLV att den huvudsakliga effekt och säkerhetsprofilen är jämförbar med övriga NOAK.När vi bedömer ifall ett preparat ska få subvention görs en jämförelse mot det mest kostnadseffektiva relevanta jämförelsealternativet. Vi anser att relevant jämförelsealternativ till Lixiana är övriga NOAK. Det ansökta priset för Lixiana är inte högre än för övriga NOAK.Mot denna bakgrund beslutar vi att Lixiana ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 17 juni 2016.
  2016-06-17
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under maj om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2016-06-13
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utesluts ur läkemedelsförmånerna från 1 juli 2016.
  2016-06-13
 • Natura, hudskyddsplattor med ringkoppling, ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Natura hudskyddsplattor med ringkoppling, för stomibandagering, kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.Beslutet träder i kraft den 17 juni 2016.
  2016-06-03
 • Nucala ingår inte i högkostnadsskyddet
  Nucala (mepolizumab), som används som tilläggsbehandling vid svår refraktär eosinofil astma hos vuxna, kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet.Företaget som står bakom produkten har inte visat att hälsovinsterna står i rimlig relation till de höga behandlingskostnaderna. Dessutom finns stora osäkerheter kring hur många patienter som skulle få Nucala utskrivet på recept och om hur väl en begränsning till patienter med störst behov skulle följas i vården. Sammantaget bedömer TLV därför att Nucala inte ska ingå i högkostnadsskyddet.Nucala behandlar svår refraktär eosinofil astma som innebär att patienten har astma med förhöjda eosinofilnivåer (eosinofiler är en sorts vita blodkroppar som är involverade i den kroniska luftvägsinflammationen vid astma). Dessutom står patienten på behandling med höga doser inhalationssteroider samt ytterligare underhållsbehandling(ar), och har trots detta fortfarande symtom.Motivering till beslutetStudier har visat att tillägg av Nucala minskar risken för perioder då patienterna försämras och ökar patienternas livskvalitet jämfört med ingen ytterligare behandling. Företaget har ansökt om en begränsad subvention till de svårast sjuka inom användningsområdet. Detta uppskattar företaget endast är ett fåtal procent av alla patienter som omfattas av indikationen. Företaget har lämnat in en hälsoekonomisk analys som delvis är baserad på data på denna begränsade patientgrupp.TLV bedömer att det finns stora osäkerheter i det underlag som företaget kommit in med. Mot bakgrund av de höga behandlingskostnaderna anser TLV att de osäkerheter som finns är alltför stora för att kunna bevilja subvention för alla som skulle kunna vara aktuella för behandling såväl som begränsad subvention till de med störst behov.Det är även svårt att säkerställa hur många patienter en eventuell begränsad subvention för de med störst behov skulle omfatta, men TLV bedömer att det är betydligt fler än företagets uppskattning. Eftersom kostnaden för Nucala är hög skulle det få stora ekonomiska konsekvenser för landstingen om läkemedlet används till fler patienter än företagets uppskattade antal. Detta i sin tur riskerar att tränga undan annan mer angelägen hälso- och sjukvård.Eftersom det finns osäkerheter om hur väl en snäv begränsning skulle följas i vården och att det idag saknas möjlighet till uppföljning av en eventuell begränsning bedömer TLV att en begränsad subvention för Nucala i det här fallet inte kan anses ändamålsenlig.Mot denna bakgrund beslutar vi att Nucala inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet fattades den 27 maj 2016.TLV:s beslut gäller endast Nucala utskrivet på receptNucala är ett läkemedel som injiceras under huden av hälso- och sjukvårdspersonal. TLV:s beslut gäller priset för Nucala utskrivet på recept och som hämtas ut på apotek. Företaget menar att Nucala framförallt kommer hanteras via så kallad rekvisitionshantering på klinik. Rekvisitionshanteringen omfattas inte av TLV:s bedömning ovan.
  2016-06-03
 • Ändrad subventionsbegränsning för Xultophy
  Efter ansökan från företaget ändrar TLV subventionsbegränsningen för Xultophy (liraglutid och insulin degludek). Xultophy subventioneras nu endast för patienter med typ 2-diabetes som inte nått tillräcklig blodsockerkontroll genom metformin och långverkande insulinbehandling, och när behandling med GLP-1 analog bedöms vara lämplig.För patienter som är kontrollerade på långverkande insulin finns inget behov av tillägg av en GLP-1 analog. TLV anser därmed att Xultophy inte är ett relevant behandlingsalternativ för dessa patienter.Med hänsyn tagen till aktuella behandlingsrekommendationer samt till att kostnaden för Xultophy är högre än den för långverkande insulin, med eller utan tillägg till metformin, bedömer TLV att Xultophy inte ska subventioneras för patienter som får tillräcklig behandlingseffekt genom behandling med långverkande insulin utan tillägg av GLP-1 analog.Beslutet gäller från den 26 maj 2016.
  2016-06-01
 • Cosentyx ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Cosentyx (sekukinumab) är ett läkemedel avsett för behandling av plackpsoriasis, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit. Sedan tidigare ingår Cosentyx i läkemedelsförmånerna för behandling av plackpsoriasis med begränsning till vuxna som inte svarat på konventionell systemisk behandling.Psoriasisartrit och ankyloserande spondylit är kroniska inflammatoriska ledsjukdomar och plackpsoriasis drabbar huden.Vi bedömer att Cosentyx har jämförbar effekt som TNF-hämmare, som är andra läkemedel som används för att behandla psoriasisartrit och ankyloserande spondylit.Enligt en kostnadsjämförelse har Cosentyx 150 mg lägre behandlingskostnad vid första linjens behandling i jämförelse mot Benepali, den TNF-hämmare som har lägst behandlingskostnad. För patienter med psoriasisartrit som inte svarat på behandling med TNF-hämmare jämförs en högre dos av Cosentyx (300 mg) med Stelara. Om behandlingen i andra linjen pågår i tre år eller längre blir Cosentyx kostnadsbesparande.Mot bakgrund av ovanstående beslutar TLV att Cosentyx ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för psoriasisartrit och ankyloserande spondylit. Begränsningen som tidigare fanns för plackpsoriasis formuleras om enligt följande:Subventioneras vid indikationen måttlig till svår plackpsoriasis endast hos vuxna som inte svarat på systemisk behandling såsom ciklosporin, metotrexat eller PUVA (psoralen och ultraviolett A), eller när intolerans eller kontraindikationer föreligger mot sådana behandlingar.Beslutet gäller från och med den 20 maj 2016.
  2016-05-31
 • Flexilev ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Flexilev (levodopa/karbidopa) för behandling av Parkinsons sjukdom hos vuxna ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 21 maj 2016.Begränsningen innebär att Flexilev bara ingår i högkostnadsskyddet för patienter med långt framskriden Parkinsons sjukdom där konventionella tabletter inte längre är tillräckligt för kontroll av motoriken och för vilka endast pumptillförsel av levodopa-karbidopa-gel eller apomorfin är tänkbara behandlingsalternativ, eller för patienter där dessa är olämpliga.Flexilev är ett läkemedel som används vid behandling av Parkinsons sjukdom hos vuxna. Parkinsons sjukdom är en kroniskt framåtskridande neurodegenerativ sjukdom som kännetecknas av rörelseproblem, stelhet och skakningar och som medför ett tilltagande motoriskt och ibland även kognitivt handikapp.Levodopa är standardbehandling, men med tiden uppstår ofta svängningar i effekten av levodopa. För att minimera dessa svängningar eftersträvas en jämn plasmakoncentration av läkemedlet.Flexilev innebär ett nytt sätt att administrera levodopa. Tabletterna är packade i en kassett som ska användas tillsammans med en elektronisk doseringsapparat vilken kan programmeras efter patientens behov. Doser kan då individualiseras i små titreringssteg och kan därför ges oftare än vad som är möjligt med den tablettbehandling som finns idag. Kostnaden för Flexilev är rimlig i jämförelse med pumpbehandling med levodopa-karbidopa-gel samt apomorfininfusion, men inte i jämförelse med konventionell tablettbehandling.TLV beslutar mot bakgrund av ovanstående att Flexilev ska subventioneras endast för patienter där konventionell tablettbehandling inte räcker till för att hantera de motoriska fluktuationerna, och för vilka endast pumptillförsel av levodopa-karbidopa-gel eller apomorfin är tänkbara behandlingsalternativ, alternativt när de senare är olämpliga.Beslutet gäller från och med den 21 maj 2016.
  2016-05-31
 • TLV beslutar att Adenuric inte ska ingå i högkostnadsskyddet
  Adenuric (febuxostat) för behandling av gikt kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan av Adenuric motsvarar kostnaden.Gikt är en sjukdom som orsakas av att urinsyrakristaller fälls ut och orsakar ledinflammation. Utfällningen beror på förhöjda nivåer av urinsyra i kroppen (hyperurikemi). Symtomen är plötsligt påkommande smärtor i en eller flera svullna, smärtande och värmeökade leder. Vid upprepade giktanfall kan ledfunktionen med tiden försämras och vid mer långvariga tillstånd kan patienterna ha ledvärk som påverkar rörelse- och koncentrationsförmågan.Adenuric innehåller den aktiva substansen febuxostat, som hämmar nedbrytningen av aminosyran purin och därmed minskar urinsyranivåerna i blodet. Adenuric är godkänt för behandling av kronisk hyperurikemi vid tillstånd då urinsyrautfällning redan har skett (inklusive sjukdomshistoria på, eller förekomst av, tofus och/eller giktartrit). Adenuric är avsett för behandling av vuxna.Läkemedelskostnaden är högre för Adenuric till det ansökta priset än för behandlingsalternativen allopurinol och probenecid med tillägg av natriumbikarbonat. Företaget har föreslagit en begränsad subvention, men TLV bedömer att företaget inte har visat att nyttan av Adenuric motsvarar kostnaden.Mot denna bakgrund beslutar vi att Adenuric inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet fattades den 21 april 2016.
  2016-05-25
 • Kloramfenikol Santen ögondroppar i droppflaska ingår i läkemedelsförmånerna
  Kloramfenikol Santen 5 mg/ml ingår från och med den 20 maj 2016 i läkemedelsförmånerna även som droppflaska på 10 ml.Kloramfenikol Santen är ett antibiotikum som används för att behandla olika former av infektioner i ögat och för att förebygga infektioner i samband med ögonoperationer, ögonskador eller att ett främmande föremål avlägsnats från ögat.Den aktiva substansen i Kloramfenikol Santen är kloramfenikol, en substans som sedan tidigare ingår i läkemedelsförmånen i form av salva och ögondroppar förpackade i endosbehållare. Kloramfenikol Santen ögondroppar i flaska kan användas flera gånger i samma behandlingskur och innehåller, till skillnad från endosbehållarna, konserveringsmedlet bensalkoniumklorid.Kloramfenikol är en gammal substans med väl kända egenskaper och som har använts länge inom vården. Läkemedlet har bedömts vara jämförbart med referensläkemedlet Oftan Akvakol ögondroppar som sedan tidigare är godkänt.TLV bedömer att Kloramfenikol Santen i droppflaska ger en lägre behandlingskostnad per kur jämfört med motsvarande behandling med endosbehållarna.Mot denna bakgrund beslutar vi att Kloramfenikol Santen 5 mg/ml i droppflaska ska vara subventionerad och ingå i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med den 20 maj 2016.
  2016-05-25
 • NuvaRing ingår inte i högkostnadsskyddet
  Preventivmedlet NuvaRing ingår inte i högkostnadsskyddet. Företaget har inte visat att nyttan av NuvaRing står i rimlig relation till det pris som de begär.Det finns i dag flera olika hormonella preventivmedel i högkostnadsskyddet. En sortimentsbredd är av stort värde för att den enskilda individen ska hitta en preventivmetod som passar. NuvaRing är en kombinerad hormonell preventivmetod i form av ett vaginalinlägg som byts ut var fjärde vecka. Det finns ingen skillnad i effekt och biverkningar mellan NuvaRing och kombinerade p-piller.TLV bedömer att NuvaRing till viss del möter ett behov inom preventivmedelsområdet eftersom det inte finns något motsvarande preventivmedel med samma hormonkombination som tas med samma intervall. NuvaRing kan tillföra ett värde för de kvinnor som en kombinerad preventivmetod passar bäst men som inte vill behöva tänka på att ta sina p-piller varje dag. Företaget har dock inte kommit in med något underlag som visar hur stort detta värde är i relation till kostnaden för produkten.Priset på NuvaRing måste ställas i relation till priset på befintliga preventivmedel. NuvaRing är mellan två till åtta gånger dyrare per år än kombinerade p-piller inom läkemedelsförmånerna.TLV anser att det finns flera skäl till att acceptera ett något högre pris för NuvaRing jämfört med kombinerade p-piller. Det ansökta priset för NuvaRing är dock mycket högre än priset på jämförbara produkter inom högkostnadsskyddet och TLV kan inte bevilja subvention utan att det är visat hur stort värde produktens eventuella fördelar har.Beslutet fattades den 24 maj 2016
  2016-05-24
 • Actikerall ingår i högkostnadsskyddet
  Actikerall (fluorouracil och salicylsyra) för behandling av aktinisk keratos ingår i högkostnadsskyddet från och med den 21 maj 2016.Aktinisk keratos är en mycket vanlig sjukdom i hudens yttre lager som vanligen uppstår på solexponerad hud i form av fläckar som är rodnande eller fjällande.Actikerall är en lösning som innehåller en kombination av fluorouracil som hämmar celltillväxt, och salicylsyra som mjukgör hård hud. Lösningen baddas på fläckarna en gång om dagen i upp till 12 veckor.Företaget anför att det mest relevanta jämförelsealternativet är Solaraze gel. TLV håller med om detta.I studien som låg till grund för marknadsgodkännande visade Actikerall bättre effekt än Solaraze, i form av högre grad av utläkning och lägre grad av återfall. Frekvensen av besvär vid applikationsstället var högre för Actikerall.Läkemedelskostnaden för Actikerall är 479 för en 25 ml flaska, vilket är en lägre kostnad än för jämförelsealternativen. TLV bedömer att kostnaden är rimlig i förhållande till den nytta som uppnås.  Mot denna bakgrund beslutar TLV att Actikerall ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för behandling av knappt palpabel och/eller måttligt tjock hyperkeratotisk aktinisk keratos (grad I/II) hos immunkompetenta vuxna patienter.Beslutet gäller från och med den 21 maj 2016.
  2016-05-23
 • Acarizax ingår i högkostnadsskyddet
  Acarizax används för att behandla allergisk rinit och allergisk astma som är orsakade av husdammskvalster hos vuxna, 18-65 år. Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet från och med den 21 maj 2016.Acarizax är en allergenspecifik immunterapi i tablettform som innehåller allergenextrakt från husdammskvalster. När patienten får stora besvär av sin allergi trots förebyggande åtgärder och läkemedel kan allergenspecifik immunterapi bli aktuellt.Symtomen vid husdammskvalsterallergi är allergiska besvär från luftvägarna, inklusive allergisk rinit (rinnande näsa, kliande ögon, nysningar). Vid svårare reaktioner kan patienten få allergisk astma och det förekommer ofta samtidigt som allergisk rinit.Acarizax och Alutard innehåller samma allergenextrakt. Alutard ges som injektioner på allergimottagning. Vi bedömer att det är rimligt att anta att Acarizax och Alutard har jämförbar effekt. Den samlade dokumentationen i ärendet indikerar jämförbar långtidseffekt mellan Acarizax och Alutard.Läkemedelskostnaden för Acarizax är högre än för Alutard. Acarizax tas dock i tablettform, till skillnad från Alutard som ges som injektion, vilket resulterar i färre läkarbesök för patienten och lägre kostnader för samhället som följd.Mot denna bakgrund beslutar vi att Acarizax ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 21 maj 2016.
  2016-05-23
 • Quinsar ingår i högkostnadsskyddet
  Från och med 21 maj 2016 ingår Quinsair (levofloxacin), för behandling av kronisk lunginfektion orsakad av Pseudomonas aeruginosa hos vuxna patienter med cystisk fibros, i högkostnadsskyddet.Cystisk fibros är en ärftlig sjukdom som bland annat drabbar luftvägarna. I luftvägarna bildas segt slem, vilket leder till att bakterier lättare infekterar luftvägarna. Patienterna drabbas ofta av svårbehandlade infektioner i luftvägarna orsakat av bland annat bakterien Pseudomonas aeruginosa, vilket kräver upprepade kurer av antibiotika.Quinsair är ett antibiotikum som inhaleras av klassen fluorokinoloner. Då patienter med cystisk fibros behandlas med antibiotika kontinuerligt, rekommenderas användning av varierande antibiotika växelvis för att undvika resistensutveckling. I egenskap av ett nytt inhalationsantibiotikum, med ny verkningsmekanism och resistensprofil, medför Quinsair en utökad sortimentsbredd till denna patientgrupp.Mot bakgrund av de speciella omständigheterna i terapiområdet, att svårighetsgraden för tillståndet är mycket hög och problematiken med antibiotikaresistens, bedömer TLV att kostnaden för Quinsair får anses vara rimlig.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Quinsair ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 21 maj 2016.
  2016-05-23
 • A1C Now ingår inte i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att A1C Now, en HbA1c mätare för hemmabruk, inte är en förbrukningsartikel i förmånslagens mening. Produkten kan därför inte ingå i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet fattades den 19 maj 2016.
  2016-05-20
 • Freedom Spruta 60ml och 30ml ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Freedom Spruta 60 ml och 30 ml kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.Beslutet träder i kraft den 2 juni 2016.
  2016-05-20
 • Freedom Y-koppling ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Freedom Y-koppling kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.Beslutet träder i kraft den 2 juni 2016
  2016-05-20
 • Adcetris ingår nu i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor
  Adcetris (brentuximab vedotin) för behandling av CD30+ Hodgkins lymfom ingår i högkostnadsskyddet från och med den 22 april 2016.Adcetris (brentuximab vedotin) används för behandling av patienter med CD30+ Hodgkins lymfom som fått återfall eller som inte svarar på behandling, som genomgått autolog stamcellstransplantation (transplantion av egna stamceller) eller efter minst två tidigare behandlingar samt när autolog stamcellstransplantation eller behandling med cellgifter inte är ett alternativ.Adcetris beviljades begränsad subvention med uppföljningsvillkor i juni 2013. Enligt begränsningen ska Adcetris endast subventioneras som förbehandling av patienter som ska genomgå allogen stamcellstransplantation (transplantation av stamceller från en annan person) om patienten förväntas behöva högst 6 behandlingscykler samt vid monoterapi.Enligt villkoret skulle företaget senast den 1 juni 2017 komma in med en uppdaterad hälsoekonomisk analys för Adcetris. Analysen skulle inkludera data från pågående studier. Analysen skulle baseras på användningsmönstret för Adcetris i Sverige samt klinisk effekt av läkemedlet vid den typen av användning.Vi kan idag konstatera att försäljningen av läkemedlet inom högkostnadsskyddet är låg och de osäkerheter som fanns i det tidigare beslutsunderlaget kan nu accepteras. Vi bedömer därför att det inte längre är nödvändigt att företaget skickar in en förnyad hälsoekonomisk analys enligt det tidigare beslutade villkoret.Mot denna bakgrund beslutar vi att Adcetris ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor.Beslutet gäller från och med den 22 april 2016.
  2016-05-16
 • Constella ingår i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor men med samma begränsning
  Constella (linaklotid), som subventioneras för patienter med svår IBS-C (svår colon irritabile med förstoppning) som inte får effekt av eller inte tolererat annan behandling, ingår i högkostnadsskyddet fortsatt med begränsning men från och med den 22 april 2016 utan uppföljningsvillkor.Constella beviljades villkorad subvention med begränsning i december 2013. Subventionen begränsades till patienter med svår IBS-C som inte fått effekt av eller inte tolererat annan behandling. Enligt villkoret skulle företaget redovisa hur Constella används i Sverige samt hur väl subventionsbegränsningen följs. Villkoret skulle vara uppfyllt senast den 1 december 2016.TLV har studerat försäljningsutvecklingen av Constella och konstaterar att den inte förefaller avvika från vad som framstår som rimligt utifrån gällande subventionsbegränsning. Vi bedömer därför att uppfyllningsvillkoret inte längre behövs.Mot denna bakgrund beslutar vi att Constella ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor.Beslutet gäller från och med den 22 april 2016.
  2016-05-16
 • Neupro ingår i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor men med samma begränsning
  Neupro (rotigotin), som subventioneras för patienter med Parkinsons sjukdom som behöver dopaminagonister och som inte kan ta tabletter, ingår i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor från och med den 22 april 2016.Neupro beviljades villkorad subvention med begränsning i november 2007. Subventionen begränsades till patienter med Parkinsons sjukdom som behöver dopaminagonister och som inte kan ta tabletter. Enligt villkoret skulle företaget redovisa hur förskrivningen av Neupro inom läkemedelsförmånerna överensstämmer med begränsningarna, samt redovisa läkemedlets effekt i klinisk vardag senast i samband med genomgången av det relevanta terapiområdet.TLV har studerat försäljningsutvecklingen av Neupro och konstaterar att den inte förefaller avvika från vad som framstår som rimligt utifrån gällande subventionsbegränsning. Vi bedömer därför att uppfyllningsvillkoret inte längre behövs.Mot denna bakgrund beslutar vi att Neupro ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor.Beslutet gäller från och med den 22 april 2016.
  2016-05-16
 • Bosulif ingår nu i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor
  Bosulif (bosutinib) för behandling av KML (kronisk myeloisk leukemi) ingår i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor från och med den 22 april 2016.Bosulif är ett läkemedel som används för behandling av vuxna med kronisk myeloisk leukemi (KML) och ges till patienter som är Philadelphiakromosom-positiva (Ph+).Bosulif beviljades villkorad subvention i oktober 2013. Enligt villkoret skulle företaget skicka in en förnyad hälsoekonomisk analys som inkluderar data från den studie som ska ligga till grund för ett fullständigt marknadsgodkännande och baseras på aktuell och kommande klinisk användning av läkemedlet. Villkoret skulle vara uppfyllt senast den 1 juni 2019.Vi kan idag konstatera att försäljningen av läkemedlet är låg och de osäkerheter som fanns i det tidigare beslutsunderlaget kan nu accepteras. Vi bedömer därför att det inte längre är nödvändigt att företaget skickar in en förnyad hälsoekonomisk analys enligt det tidigare beslutade villkoret.Mot denna bakgrund beslutar vi att Bosulif ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor.Beslutet gäller från och med den 22 april 2016.
  2016-05-16
 • Förvaltningsrätten avslår överklagande om Adempas
  Förvaltningsrätten har avslagit Bayers överklagande av vårt beslut om begränsad subvention för läkemedlet Adempas (riociguat).Adempas används för behandling av tillstånden pulmonell arteriell hypertension (PAH) och inoperabel kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH) eller CTEPH som är kvarstående eller återkommande efter kirurgisk behandling. Både PAH och CTEPH är allvarliga sjukdomar som leder till att hjärtat måste arbeta hårdare med följden att patienterna med tiden får allt svårare att röra sig utan att få exempelvis bröstsmärtor och svimningskänslor.TLV beslutade den 20 november 2014 att Adempas ska vara subventionerat med begränsning och ingå i högkostnadsskyddet för patienter där sildenafil (Revatio) eller tadalafil (Adcirca) inte haft tillräcklig effekt. Bayer överklagade beslutet och yrkade på att Adempas ska ingå i läkemedelsförmånerna utan begränsning för indikationen CTEPH (kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension).Nu har alltså förvaltningsrätten beslutat att avslå Bayers överklagande. TLV:s beslut står därmed fast.
  2016-05-11
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under april om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2016-05-10
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utesluts ur läkemedelsförmånerna från 1 juni 2016.
  2016-05-10
 • Ny beredningsform av Humira ingår i högkostnadsskyddet
  Humira (adalimumab) 40 mg/0,4 ml i förfylld spruta respektive förfylld injektionspenna ingår i högkostnadsskyddet från och med den 22 april 2016.Humira (adalimumab) är ett läkemedel som används vid ett flertal tillstånd, till exempel reumatoid artrit (inflammatorisk sjukdom som drabbar lederna), psoriasisartrit (inflammation i lederna som orsakas av sjukdomen psoriasis) och Crohns sjukdom.Humira ingår sedan tidigare i förmånen som både förfylld spruta och förfylld injektionspenna. Den nya beredningsformen av läkemedlet innehåller samma aktiva substans som tidigare men den nya formuleringen har en högre koncentration och innehåller färre hjälpämnen vilket gör det möjligt att administrera en mindre volym av läkemedlet för att få motsvarande dos. Företaget har också utvecklat den förfyllda injektionspennan.I de kliniska studierna har den nya beredningen av Humira (40 mg/0,4 ml) jämförts mot den nuvarande beredningen av Humira (40 mg/0,8 ml). I studierna har effekt och säkerhet visats vara jämförbar mellan de båda beredningarna.Priset för de nya förpackningarna är samma som för befintliga.Mot denna bakgrund beslutar vi att Humira 40 mg/0,4 ml i den nya beredningsformen ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 22 april 2016.
  2016-05-10
 • Erivedge (vismodegib) ingår inte i högkostnadsskyddet
  Erivedge (vismodegib) för behandling av avancerad form av basalcellscancer (BCC) kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget har inte visat att hälsovinsterna står i rimlig relation till de höga behandlingskostnaderna.Basalcellscancer (BCC) är den vanligaste formen av hudcancer. Prognosen för okomplicerad BCC är god. I ett fåtal fall kan BCC utvecklas till avancerad form som har en mycket hög svårighetsgrad. Sjukdomen kallas då antingen lokalt avancerad BCC (laBCC) eller metastaserande (spridd) BCC (mBCC).Erivedge innehåller den aktiva substansen vismodegib och är avsett att användas vid behandling av vuxna patienter med symtomatiskt mBCC, eller laBCC som inte är lämpat för behandling med kirurgi eller strålning.Nytta av behandling med Erivedge har visats för patienter med laBCC och för patienter med symtomatisk mBCC i en liten klinisk studie där det inte fanns någon kontrollgrupp. Data som visar effekt på överlevnad saknas.Företaget har lämnat in en hälsoekonomisk analys för patienter med laBCC som är baserad på data från den kliniska studien. Då den kliniska studien saknar kontrollgrupp blir resultatet, med tanke på den höga behandlingskostnaden, för osäkert att dra slutsatser från. TLV anser därmed inte att företaget med tillräcklig tillförlitlighet visat att nyttan av behandling med Erivedge motsvarar den höga kostnaden.Mot denna bakgrund beslutar vi att Erivedge inte ska subventioneras och inte ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 21 april 2016.
  2016-05-09
 • Freedom administrationsset och Freedom startpaket ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Freedom adminstrationsset och Freedom startpaket, för läkemedelsadministrering, kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.Besluten gäller från och med den 13 maj 2016.
  2016-05-06
 • Intuniv ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Intuniv för behandling av ADHD hos barn och ungdomar i åldern 6 till 17 år ingår i högkostnadsskyddet med begränsning för patienter där svar på tidigare behandling med centralstimulerande medel och atomoxetin bedöms vara otillräckligt, eller när behandling med dessa är olämpligt.Intuniv är ett långverkande, icke centralstimulerande läkemedel som innehåller substansen guanfacin och som används vid behandling av ADHD. ADHD är ett neuropsykiatriskt tillstånd som utmärks av bland annat koncentrationssvårigheter, rastlöshet och bristande impulskontroll.Kostnaden för att behandla med Intuniv är rimlig för patienter där svar på tidigare behandling med centralstimulerande medel och atomoxetin bedöms vara kliniskt otillräckligt, eller när behandling med dessa är olämpligt.Läkemedelsverket publicerade den 15 april 2016 en uppdaterad behandlingsrekommendation för läkemedel vid ADHD där guanfacin rekommenderas i tredje hand. Landstingens grupp för nya läkemedel, NT-rådet, har också utfärdat en rekommendation om hur Intuniv bör användas i vården.TLV beslutar att Intuniv ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet med begränsning till patienter där svar på tidigare behandling med centralstimulerande medel och atomoxetin bedöms vara kliniskt otillräckligt, eller när behandling med dessa är olämpligt.Beslutet gäller från och med den 29 april 2016.
  2016-05-03
 • Elocta ingår i högkostnadsskyddet med uppföljningsvillkor
  Elocta ingår i högkostnadsskyddet för behandling och förebyggande av blödning hos patienter med hemofili A (blödarsjuka).Faktor VIII är nödvändig för att blodet ska kunna levras och därmed stoppa en blödning hos patienter med hemofili A (blödarsjuka). Elocta injiceras intravenöst under flera minuter för att ersätta den saknade faktor VIII i kroppen.Elocta är rekombinant framställt, det vill säga framställt via DNA-teknik. Den aktiva substansen i Elocta är efmoroctocog alfa.Kliniska studier har visat att Elocta kan doseras mer sällan än övriga faktor VIII-koncentrat. Elocta doseras vanligen två gånger per vecka, medan de övriga normalt doseras tre gånger per vecka. Priset för Elocta är 8,1 procent högre per enhet (IE) än för övriga rekombinanta faktor VIII-koncentrat. Det betyder att det krävs att den totala dosen av Elocta är minst 7,5 procent lägre än med övriga faktor VIII-koncentrat för att den totala kostnaden för behandling med Elocta ska vara lägre än med övriga rekombinanta faktor VIII-koncentrat.TLV bedömer att Elocta har samma effekt som övriga rekombinanta faktor VIII-koncentrat, även om det doseras mer sällan. TLV bedömer också att det är sannolikt att Elocta kommer att doseras med minst 7,5 % lägre totaldos, vilket betyder att totalkostnaden blir lägre för behandling med Elocta än med övriga rekombinanta faktor VIII-koncentrat. Den bedömningen är förenad med stor osäkerhet eftersom det beror på om Elocta verkligen kommer att doseras mer sällan så att den genomsnittliga doseringen blir lägre.UppföljningsvillkorEftersom läkemedelskostnaderna för faktor VIII-koncentrat är mycket höga har doseringen av Elocta stor påverkan på kostnadseffektiviteten. Därför kommer TLV att följa hur Elocta doseras i klinisk praxis i Sverige. Mot denna bakgrund beslutar vi att Elocta ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet med ett uppföljningsvillkor som innebär att företaget senast den 31 oktober 2019 ska redovisa hur Elocta doseras i klinisk praxis i Sverige.Beslutet gäller från och med 27 april 2016.
  2016-04-27
 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 26 april 2016, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 20 sanktionsärenden omfattande 10 läkemedelsföretag.Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.
  2016-04-27
 • Klobetasol APL munhålepasta, ingår i högkostnadsskyddet
  Klobetasol APL munhålepasta, i form av lagerberedning, ingår från och med den 22 april 2016 i högkostnadsskyddet.Extemporeläkemedel är skräddarsydda läkemedel som är framtagna för en enskild patient. När extemporeläkemedel skrivs ut på recept mer frekvent görs tillverkningen i större satser, så kallade lagerberedningar.Klobetasol APL munhålepasta används vid inflammatoriska slemhinneförändringar i munnen.Vid jämförelse mellan kostnaden för extemporeberedningen av Klobetasol APL munhålepasta och kostnaden för lagerberedningen bedöms lagerberedningen som kostnadseffektiv. Vi har också gjort bedömningen att läkemedlet används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd.Klobetasol APL munhålepasta ska därför subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 22 april 2016.
  2016-04-25
 • Xadago ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Xadago (safinamid) för behandling av Parkinsons sjukdom ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 22 april 2016. Begränsningen innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet som tilläggsbehandling till läkemedel med levodopa för patienter som, trots optimal behandling med levodopa, har "on-off"-syndrom.Xadago är ett läkemedel som används som tilläggsbehandling till levodopa vid behandling av patienter i ett senare stadium av Parkinsons sjukdom som har symtomfluktuationer. Vid Parkinsons sjukdom har hjärnan svårt att kontrollera kroppens rörelser på grund av att dopamin saknas. Dopaminet ersätts vanligen med läkemedlet levodopa, men efter flera års behandling kan patienten drabbas av omväxlande stelhet och överrörlighet, vilket kallas on-off-syndrom.Xadago innehåller substansen safinamid som hämmar enzymet monoaminoxidas B (MAO-B) som bryter ned dopamin. Två MAO-B-hämmare ingår redan i högkostnadsskyddet, rasagilin och selegilin. Rasagilin används för behandling av samma patientgrupp som safinamid är indikerat för.Nyligen har generisk konkurrens uppstått för rasagilin. Kostnaden för att behandla med Xadago är samma som för det generiska rasagilinet med lägst pris som fanns tillgängligt vid beslutstillfället i april.Mot denna bakgrund beslutar vi att Xadago ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för de patientgrupper som rasagilin är subventionerat för. Det innebär att Xadago ingår som tilläggsbehandling till levodopa hos patienter med on-off-syndrom trots optimal behandling med levodopa.Beslutet gäller från och med den 22 april 2016.Planerad omprövning av XadagoRedan den 1 maj 2016 kommer kostnaden för Xadago vara högre än för det tillgängliga generiska rasagilinet som har lägst pris på marknaden. För att TLV ska kunna säkerställa att Xadago även fortsättningsvis har ett rimligt pris, planerar TLV att ompröva pris och subventionsstatus för Xadago i samband med att takpriset fastställs för generiskt rasagilin.Förskrivare uppmanas att följa begränsningen för Xadago och rasagilin och fortsätta förskriva den produkt som har lägst pris inom högkostnadsskyddet.
  2016-04-25
 • ZenSetiv hydrokolloid pasta ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ZenSetiv hydrokolloid pasta, för utjämning och extra tätning runt en stomi, kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med den 5 maj 2016.
  2016-04-22
 • Atozet ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Atozet (10 mg ezetimib/80 atorvastatin) för behandling av höga blodfetter ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 22 april 2016. Begränsningen innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet för dem som först provat generisk statin och inte uppnått behandlingsmålet.Atozet är ett läkemedel som används vid behandling av blodfettsrubbningar. Blodfettsrubbningar kan leda till åderförkalkning vilket i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar.Atozet är ett kombinationsläkemedel som innehåller substanserna ezetimib och atorvastatin. Dessa substanser finns i läkemedel som var för sig redan ingår i högkostnadsskyddet. Kostnaden för att behandla med Atozet är lägre än det sammantagna priset för de jämförbara läkemedlen inom högkostnadsskyddet.Vi beslutar att Atozet (10 mg ezetimib/80 atorvastatin) ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter som provat generisk statin, men inte uppnått behandlingsmålet.Beslutet gäller från och med den 22 april 2016.
  2016-04-22
 • TLV tar ut sanktionsavgifter för utbyte till dyrare parallellimporter
  TLV beslutade den 18 april 2016 att ta ut sanktionsavgifter från apotekskedjorna Apotek Hjärtat, Apoteket AB och Kronans Apotek.Grunden för besluten var att Apotek Hjärtat, Apoteket AB och Kronans Apotek vid sina apotek under april 2015 bytte ut de förskrivna direktimporterade läkemedlen Olysio och Pulmicort mot parallellimporterat Olysio och Pulmicort med högre fastställda priser än de direktimporterade läkemedlen.När det enbart finns utbytbarhet mellan ett direktimporterat läkemedel och dess parallellimporterade läkemedel är det bara tillåtet att byta till läkemedel med lägre fastställda priser. De tre apotekskedjornas utbyte av läkemedel har därmed inte skett i enlighet med lagens bestämmelser om utbyte.Efter utredning och kommunikation med de tre apotekskedjorna bedömde TLV att det fanns skäl att ta ut sanktionsavgifter från dem. Sanktionsavgifternas storlek är 150.000 kronor för var och en av apotekskedjorna.

  Apotek Hjärtat och Kronans Apotek överklagade besluten. Förvaltningsrätten i Stockholm beslutade den 30 mars 2017 att bifalla Apotek Hjärtats överklagande delvis och den 23 augusti 2017 att bifalla Kronans Apoteks överklagande delvis. TLV överklagade dessa domar. Kammarrätten i Stockholm avslog den 8 februari 2018 TLV:s överklagande i målet som gällde Apotek Hjärtat. Kammarrätten i Stockholm beslutade den 3 april 2018 att inte bevilja prövningstillstånd för TLV:s överklagande i målet som gällde Kronans Apotek. Se TLV:s beslut och domstolarnas avgöranden till höger på sidan.
  TLV överklagade Kammarrättens beslut i målet som gällde Apotek Hjärtat, men återkallade senare överklagandet från Högsta förvaltningsdomstolen som mot den bakgrunden avskrev målet. Därmed har kammarrättens dom vunnit laga kraft.
  2016-04-20
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under mars om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2016-04-11
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utesluts ur läkemedelsförmånerna från 1 maj 2016.
  2016-04-11
 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 5 april 2016, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 11 sanktionsärenden omfattande 8 läkemedelsföretag.Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.
  2016-04-07
 • Förbud mot att byta ut förbrukningsartiklar
  TLV förbjuder Kronans Droghandel Apotek AB att på sina apotek byta ut förskrivna förbrukningsartiklar som ingår i läkemedelsförmånerna.Apotek inom Kronans Droghandel Apotek AB har bytt ut förskrivna förbrukningsartiklar mot motsvarande parallellimporterade förbrukningsartiklar som inte ingår i läkemedelsförmånerna. Det har således skett ett utbyte som inte är tillåtet. TLV har därför bedömt att det finns skäl att förbjuda Kronans Droghandel Apotek AB att på sina apotek byta ut förskrivna förbrukningsartiklar som ingår i läkemedelsförmånerna.Om Kronans Droghandel Apotek AB inte följer beslutet riskerar företaget att få betala ett vite om 2.000.000 kronor.Kronans Droghandel Apotek AB överklagade TLV:s beslut. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog överklagandet den 28 oktober 2016, se dom till höger på sidan.
  2016-04-07
 • Rixubis ingår i högkostnadsskyddet
  Rixubis (nonacog gamma) för behandling av blödningsrubbningar hos patienter med Hemofili B (en form av blödarsjuka) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 19 mars 2016.Rixuvis är ett rekombinant framställt faktor IX-preparat (ett läkemedel framställt via DNA-teknik) som används för att behandla och förebygga blödningar hos patienter med hemofili B. Dessa patienter har en brist på koagulationsfaktor IX, vilket resulterar i spontana blödningar och blödningar vid trauma.Rixubis har visat sig vara effektivt när det gäller att behandla och förebygga blödningsepisoder, med liknande effekt som andra faktor IX-produkter. Säkerhetsprofilen för Rixubis har också ansetts vara likartad med andra faktor IX-produkter.Det finns en rekombinant framställd faktor IX-produkt på marknaden idag, Benefix. Det ansökta priset för Rixubis ligger i nivå med det för Benefix.Mot denna bakgrund beslutar vi att Rixubis ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 19 mars 2016.
  2016-04-07
 • Entresto ingår i högkostnadsskyddet för gällande indikation
  Entresto (sakubitril/valsartan) ingår i högkostnadsskyddet för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt pumpförmåga.Vid hjärtsvikt orkar hjärtat inte pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen. Hjärtsvikt orsakas alltid av en eller flera bakomliggande sjukdomar. Av dessa är kranskärlssjukdom och högt blodtryck de vanligaste. En nedsatt pumpförmåga i vänster hjärtkammare gör att otillräckligt med syresatt blod pumpas ut i kroppen vilket orsakar flera olika symtom till exempel andnöd, trötthet och ödem.Entresto innehåller en kombination av substanserna valsartan och sakubitril. Läkemedlet är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt pumpförmåga.Motivering till beslutet Entresto har i den studie som ligger till grund för läkemedlets godkännande jämförts med ACE-hämmaren enalapril. I studien ingick drygt 8000 patienter där hjärt- och kärlrelaterad död eller sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt studerades. Resultatet från studien visade att behandling med Entresto reducerade risken att dö eller bli inlagd på sjukhus på grund av hjärtsvikt jämfört med behandling med ACE-hämmare. TLV bedömer dock att finns en del osäkerheter kring hur studien är utformad samt resultaten från några av studiens subgrupper.Sidoöverenskommelse TLV, landstingen och företaget Novartis, som marknadsför Entresto, har haft överläggningar som resulterat i att landstingen och Novartis har träffat en sidoöverenskommelse för Entresto. Vid dessa överläggningar har osäkerheter kring effekten av läkemedlet i klinisk vardag samt hur många patienter som är aktuella för behandling diskuterats. Den sidoöverenskommelse som har tecknats innebär att företaget och landstingen delar på de osäkerheter som rör antal patienter som kan förväntas få behandling med Entresto. För att öka kunskapen om hur Entresto används ska företaget även komma in med uppföljningsdata.Mot denna bakgrund beslutar vi att Entresto ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning till gällande indikation: Kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt pumpförmåga. Orsaken till begränsningen är att nyttan av läkemedlet ska prövas även för nya indikationer.Beslutet gäller från och med den 1 april 2016.
  2016-04-05
 • Akineton tabletter och injektionsvätska får ett högre pris
  Akineton (biperiden) i form av tabletter (2 mg) och injektionsvätska (5 mg/ml) för behandling av parkinsonism får ett högre pris från och med den 1 april 2016.Företaget som står bakom Akineton har ansökt om ett högre pris för Akineton 2 mg, 100 stycken tabletter samt Akineton injektionsvätska 5 mg/ml, glasampull 5 x 1 ml. Företaget har motiverat det högre priset med att antalet patienter har minskat kraftigt och att tillverknings- och produktionskostnaderna har ökat.TLV bedömer att parkinsonism är ett icke-bagatellartat tillstånd och att Akineton är ett angeläget behandlingsalternativ. Akineton injektionsvätska är särskilt värdefull vid akut dystoni och är ensam på marknaden i sin indikation och beredningsform.TLV bedömer att det finns en stor risk att Akineton försvinner från den svenska marknaden om prishöjningen inte beviljas samt att en prishöjning i detta fall är en förutsättning för att långsiktigt säkra tillgången till Akinetons båda beredningsformer för ett mindre antal patienter.Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning och de nya priserna börjar gälla från 1 april 2016.
  2016-04-04
 • Toujeo ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Toujeo ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för behandling av vuxna patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade blodsockerfall. För typ 1-diabetes ska Toujeo subventioneras utan begränsning.Toujeo är en förfylld injektionspenna som används vid behandling av diabetes hos vuxna för att reglera blodsockernivån.Den aktiva substansen i Toujeo är insulin glargin 300, vilket är en långverkande insulinanalog med ny beredningsform av insulin glargin 100 (Lantus). Den högre koncentrationen hos Toujeo medför en lägre injektionsvolym, vilket kan vara en stor fördel hos patienter med höga insulindoser. Det krävs vidare 10-18 % högre dos (räknat i antal enheter) av Toujeo i jämförelse med Lantus, för att åstadkomma likvärdig effekt på HbA1c-värdet.Toujeo ingår i högkostnadsskyddet från och med den 23 mars 2016.Toujeo subventioneras generellt för patienter med typ 1-diabetes. Vid typ 2-diabetes subventioneras Toujeo endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier (lågt blodsocker).Jämförelse med Lantus och Abasaglar Det har gjorts fyra grundläggande kliniska studier i vilka det gjorts direkta jämförelser mellan Toujeo och Lantus. Studierna visar att Toujeo, i fråga om sänkning av blodsockernivån (mätt i HbA1c), inte har sämre klinisk effekt än Lantus. Hypoglykemier kan uppstå om insulindosen överskrider behovet. Toujeo har i studierna visat sig leda till en något lägre frekvens av hypoglykemier hos diabetes typ-2 patienter. Detta har dock inte visats för diabetes typ-1 patienter.TLV bedömer att Abasaglar är relevant jämförelsealternativ. TLV anser vidare att prisförhållandet mellan Toujeo och de medellångverkande insuliner som används i första hand vid typ 2-diabetes är liknande de för Lantus och Abasaglar.Mot denna bakgrund finner TLV att Toujeo, i likhet med Abasaglar och Lantus, ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för behandling av vuxna patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier. TLV finner vidare att Toujeo, i likhet med Abasaglar och Lantus, är ett kostnadseffektivt förstahandsval vid behandling av typ 1-diabetes och ska därför subventioneras utan begränsning för denna patientgrupp.Beslutet gäller från och med 23 mars 2016.
  2016-03-29
 • Benepali ingår i högkostnadsskyddet
  Benepali (etanercept) för behandling av reumatoid artrit, psoriasisartrit, axial spondylartrit (ankyloserande spondylit och icke-radiografisk axial spondylartrit) och plackpsoriasis ingår i högkostnadsskyddet från och med den 19 mars 2016.Benepali är godkänt som biosimilar med Enbrel som referensprodukt. Enligt godkännande myndigheten EMA har Benepali i enlighet med EU:s krav för biosimilarer, en kvalitets-, säkerhets- och effektprofil som är jämförbar med profilen för Enbrel.Benepali finns som lösning i förfylld spruta och lösning i förfylld injektionspenna.
  Företaget har ansökt om ett pris som innebär en 10 procent lägre behandlingskostnad än den för Enbrel.
  TLV, landstingen och företaget Biogen, som marknadsför Benepali, har haft överläggningar som resulterat i att landstingen och Biogen har kommit överens om ett återbäringsavtal för Benepali. Avtalet innebär att landstingens kostnader för Benepali begränsas.Mot denna bakgrund beslutar vi att Benepali ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 19 mars 2016.
  2016-03-21
 • Florinef får ett högre pris
  Företaget som står bakom Florinef ansökte om ett högre pris för läkemedlet eftersom det tidigare priset enligt företaget var så lågt att det var svårt att motivera fortsatt tillverkning.TLV bedömde att Florinef har en hög angelägenhetsgrad och att det används för att behandla icke bagatellartade tillstånd. Det finns patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om produkten försvinner från den svenska marknaden. Mot bakgrund av ovanstående beviljade TLV ett högre pris för Florinef.Prishöjningen gäller från den 1 mars 2016.
  2016-03-09
 • Enlite sensor 5-pack ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning
  Enlite sensor 5-pack, för kontinuerlig glukosmätning, ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning från och med den 4 februari 2014.
  Enlite sensor (vnr 736260) ingår i förmånssystemet endast för patienter som använder Medtronics insulinpump avsedd att användas tillsammans med MiniLink där minst en av nedanstående punkter är uppfyllda:
  • vid två eller fler svåra hypoglykemier/år som kräver hjälp av annan person
  • vid kvarstående HbA1c på minst 70 mmol/mol (7,7 procent MonoS eller 8,5 procent DCCT), där optimerad insulinbehandling misslyckas eller
  • för barn som tar minst 10 plasmaglukosprover/dygn som är medicinskt motiverade.
  Sedan tidigare ingår Enlite sensor 10-pack med varunummer 734000 i förmånssystemet.Beslutet gäller från och med den 21 mars 2016.
  2016-03-09
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under februari om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2016-03-08
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utesluts ur läkemedelsförmånerna från 1 april 2016.
  2016-03-08
 • Eakin Sår & Fistelpåse ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Eakin Sår & Fistelpåse för stomiopererade patienter som behöver bandagera hudområden med öppna buksår och/eller fistlar, kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med den 18 mars mars 2016
  2016-03-07
 • Ändrad begränsning för subvention av Simponi
  TLV omprövade hösten 2015 subventionsstatus för TNF-alfa-hämmare och subventionen för Simponi (golimumab) begränsades. Nu har priset på Simponi sänkts vilket medför att läkemedlet endast har begränsad subvention vid nyinsättning vid ulcerös kolit.Den ursprungliga begränsningen innebar att Simponi inte subventionerades vid nyinsättning hos vuxna patienter, som tidigare inte behandlats med TNF-alfa-hämmare, vid indikationerna reumatoid artrit och ulcerös kolit.Efter att företaget sänkt priset på Simponi har begränsningen ändrats och gäller bara indikationen ulcerös kolit. Det innebär att Simponi inte subventioneras vid nyinsättning vid indikationen ulcerös kolit hos patienter som inte tidigare behandlats med en TNF-alfa-hämmare.Prissänkningen innebär en årlig besparing på cirka 20 miljoner kronor utifrån dagens försäljning.
  2016-02-29
 • Emselex ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  TLV har omprövat subventionen av läkemedlet Emselex som används vid behandling av trängningsinkontinens och överaktiv blåsa. Företaget som marknadsför Emselex har sänkt priset till samma nivåer som Toviaz och Vesicare och läkemedlet får därför fortsätta ingå i högkostnadsskyddet, dock med begränsad subvention till patienter som inte nått behandlingsmålet med generiskt tolterodinTLV bedömer att effekten av de antikolinerga läkemedlen Emselex, Vesicare och Toviaz är likvärdig med tolterodin SR 4, som används vid samma indikation. Vesicare och Toviaz ingår i förmånerna till ett lägre pris än Emselex och med begränsad subvention till patienter som inte nått behandlingsmålet med generiskt tolterodin. Tolterodin ingår i förmånerna till ett lägre pris än Vesicare och Toviaz.TLV bedömer att det saknas stöd för att behandlingskostnaden ska ligga högre för Emselex än för jämförelsealternativen eftersom företaget inte har visat att nyttan med Emselex är bättre. Företaget har kommit in med prissänkningar på samtliga förpackningar av Emselex så att de ligger i nivå med priset på Vesicare och Toviaz. TLV bedömer att företaget inte lämnat in något underlag som visar att Emselex, jämfört med generiskt tolterodin, har en nytta som står i rimlig relation till det högre priset. TLV bedömer därför att Emselex är kostnadseffektivt för patienter som inte nått behandlingsmålet med generiskt tolterodin. Emselex bör därför kvarstå i förmånerna till det nya lägre priset, men med begränsning av subventionen till patienter som inte nått behandlingsmålet med generiskt tolterodin. TLV uppmanar förskrivare att använda Emselex enligt den begränsning som gäller.Prissänkningarna trädde i kraft den 1 januari 2016, och beslutet om begränsning den 19 februari 2016.

  2016-02-25
 • Adapt Adhesive Remover Spray ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Adapt Adhesive Remover Spray, en silikonbaserad häftborttagningsspray för stomivård, kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med den 8 mars 2016.
  2016-02-23
 • Vertisan ingår i högkostnadsskyddet
  Vertisan (betahistin) för behandling av Menière’s sjukdom ingår i högkostnadsskyddet från och med den 19 februari 2016.Vid Menière’s sjukdom drabbas patienten av plötsliga attacker med kraftig yrsel, ensidig hörselnedsättning och öronsus (tinnitus). Symtomkombination kallas för Menière’s triad.  Orsaken till Menière’s sjukdom är inte klarlagd, troligen beror sjukdomen på en störning i innerörats tryckreglering. Vertisan innehåller den aktiva substansen betahistin som tidigare endast funnits tillgängligt som licensläkemedel i Sverige. Vertisan har dock använts inom EU i över  trettio år.Vertisan är det enda läkemedlet på den svenska marknaden för behandling av Menière’s sjukdom. Betahistin har tidigare förskrivits på licens till de patienter som först provat behandling med Arlevert (cinnarizin/dimenhydrinat). Arlevert har dock en bredare indikation, behandling av vertigo-symtom av olika orsaker, än Vertisan. I en jämförande studie har betahistin visat likvärdig effekt med cinnarizin/dimenhydrinat vid behandling av Menière’s sjukdom. Behandlingskostnaden med Vertisan är likvärdig med behandlingskostnaden för Arlevert.Mot denna bakgrund beslutar vi att Vertisan ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 19 februari 2016.
  2016-02-23
 • Adapt Universal Remover Wipes ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Adapt Universal Remover Wipes kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med den 11 februari 2016.
  2016-02-23
 • Dansac EasiSpray ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Dansac EasiSpray, en silikonbaserad häftborttagningsspray för stomivård, kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med den 11 februari 2016.
  2016-02-23
 • Stivarga (regorafenib) ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Stivarga (regorafenib), ett läkemedel för behandling av en typ av cancer i mag-tarmkanalen som kallas gastrointestinala stromacellstumörer (GIST), ingår i högkostnadsskyddet för en begränsad grupp av patienter från och med den 5 februari 2016.GIST, är en ovanlig form av cancer som utgår från stödjevävnaden i mag-tarmkanalen. Vid GIST används Stivarga för behandling av patienter med tumörer som inte går att operera eller som har spridd sjukdom, i de fall då sjukdomen förvärrats trots tidigare behandling med imatinib eller sunitinib eller då patienten ej tolererat denna behandling. Läkemedlet är endast subventionerat för denna indikation.Företaget anför att det mest relevanta jämförelsealternativet är bästa möjliga omvårdnad. TLV håller med om att bästa möjliga omvårdnad är ett relevant jämförelsealternativ, men bedömer att även återinsättning av imatinib utgör ett relevant behandlingsalternativ.I studien som låg till grund för marknadsgodkännande visade Stivarga statistiskt signifikant förbättring jämfört med placebo avseende hur lång tid det tar innan sjukdomen förvärras (PFS). Ingen statistiskt säkerställd skillnad i total överlevnad noterades mellan grupperna men det var en stor andel patienter som bytte från placebo till Stivarga. I en senare uppföljning och efter justering för sådant byte var skillnaden signifikant.I en indirekt studie jämfördes Stivarga med återinsättning av imatinib. Det är svårt att tolka resultatet eftersom data är mycket osäkra. TLV bedömer dock att det är sannolikt att PFS senareläggs mer vid behandling med Stivarga jämfört med vid ytterligare en behandling med Glivec.Vid den rekommenderade dosen är läkemedelskostnaden för Stivarga 26 300 kronor per 28-dagarscykel.Osäkerheten i den hälsoekonomiska analysen ligger främst i effekten på patientens överlevnad. Vid justering av denna osäkerhet blir kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår 740 000 kronor jämfört med bästa möjliga omvårdnad och 490 000 kronor jämfört med återinsättning av imatinib TLV ser detta som relevanta grundscenarion och bedömer att kostnaden är rimlig i förhållande till den nytta som uppnås. Mot denna bakgrund beslutar TLV att Stivarga ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för behandling av patienter med icke resektabla eller metastaserande gastrointestinala stromacellstumörer (GIST) som har progredierat under eller varit intoleranta mot tidigare behandling med imatinib eller sunitinib.Beslutet gäller från och med den 5 februari 2016.
  2016-02-15
 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 11 februari 2016, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 15 sanktionsärenden omfattande 11 läkemedelsföretag.Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten. TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.
  2016-02-12
 • Uppföljningsvillkoret för Ezetrol är uppfyllt
  Ezetrol (ezetimib) ingår i högkostnadsskyddet sedan 2003. När det ursprungliga beslutet om Ezetrol fattades var det förenat med ett uppföljningsvillkor enligt vilket data avseende Ezetrols långtidseffekter på sjuklighet och död skulle redovisas. Företaget har nu uppfyllt detta villkor.Hjärt-kärlsjukdomar utgör den främsta orsaken till död i Sverige. Årligen drabbas 28.000 personer av akut hjärtinfarkt och ungefär lika många personer drabbas av stroke. En viktig riskfaktor för hjärt-kärlhändelser är förhöjda nivåer av blodfetter (högt LDL-kolesterol). Motion och bra kosthållning är grundläggande vid den förebyggande behandlingen. Förstahandsbehandling vid högt LDL-kolesterol är statiner. Högt LDL-kolesterol kan orsakas av livsstilsfaktorer eller ärftliga faktorer eller en kombination av dessa.Ezetrol är bland annat avsett för behandling av patienter med förhöjda nivåer av blodfetter som inte får tillräcklig effekt av statiner eller som inte kan ta statiner. Ezetrol tas vanligen i kombination med statiner vilket ökar effekten av statinbehandlingen.Företaget har inkommit med uppföljningsdata från en studie (IMPROVE-IT). Den ingivna studien visar resultatet av Ezetrols långtidseffekter, som tillägg till basbehandling med statiner, på kolesterolsänkning (sänkning av blodfetter), hjärt-kärlhändelser och död.TLV kan konstatera att uppföljningsstudien styrker de antaganden som gjordes i den hälsoekonomiska analysen i subventionsansökan.TLV bedömer att nyttan av Ezetrol står i rimlig proportion till kostnaden för behandlingen.Mot denna bakgrund ska Ezetrol även fortsättningsvis vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.
  2016-02-11
 • Rezolsta ingår i högkostnadsskyddet
  Rezolsta (darunavir och kobicistat) är ett kombinationsläkemedel avsett för användning tillsammans med andra läkemedel för behandling av hivinfektion. Rezolsta ingår i högkostnadsskyddet från och med den 29 januari 2016.Rezolsta innehåller darunavir som tillhör läkemedelsklassen proteashämmare och kobicistat som fungerar som farmakokinetisk förstärkare. Det innebär att kobicistat förbättrar effekten av proteashämmaren genom att bromsa nedbrytningen och göra så att darunavir stannar kvar längre i kroppen. Darunavir kräver sådan förstärkning för att ge önskad effekt.Respektive substans ingår sedan tidigare i läkemedel som är godkända för behandling av hiv, men inte i kombination. Darunavir är aktiv substans i läkemedlet Prezista som ingår i högkostnadsskyddet. Kobicistat ingår inte sedan tidigare i något läkemedel inom högkostnadsskyddet. Prezista ska enligt produktresumén alltid ges med kobicistat eller ritonavir som farmakokinetisk förstärkare.Studier har visat att man uppnår likvärdiga koncentrationer av darunavir i kroppen vid behandling med detta nya kombinationsläkemedel jämfört med när substanserna ges var för sig. Man har också sett att påverkan på nedbrytningen av darunavir i kroppen är likvärdig för de två farmakokinetiska förstärkarna kobicistat och ritonavir.En jämförelse har även gjorts mellan darunavir givet med kobicistat respektive ritonavir som farmakokinetisk förstärkare hos patienter. Effekten var jämförbar mellan de båda behandlingsgrupperna.Priset för Rezolsta är något lägre än priset för Prezista i kombination med ritonavir.Mot denna bakgrund beslutar vi att Rezolsta ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från den 29 januari 2016.
  2016-02-09
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utesluts ur läkemedelsförmånerna från 1 mars 2016.
  2016-02-08
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under januari om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2016-02-08
 • ZenSetiv hydrokolloid hudskyddsring diam 50 mm ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ZenSetiv hydrokolloid hudskyddsring diam 50 mm kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med 11 februari.
  2016-02-02
 • Elisse våtservett och spray 50 ml samt Elite våtservett och spray 50 ml ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Elisse och Elite våtservett och spray 50 ml, hudvårdsprodukter för stomiopererade, kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med 11 februari.
  2016-02-02
 • Trimetoprim, oral lösning får ett högre pris
  Trimetoprim, oral lösning används för behandling av nedre okomplicerad urinvägsinfektion och som långtidsprofylax mot återkommande urinvägsinfektioner exempelvis hos barn med avvikelser i urin- och njurvägarna.Företaget fattade tidigare ett beslut om att inte längre tillhandahålla trimetoprim, oral suspension och den användning av läkemedlet som sker idag kommer från ett lager som beräknas ta slut under våren 2016. Efter påtryckning från berörd vårdpersonal har företaget omvärderat sitt beslut och beslutat sig för att åter tillhandahålla Trimetoprim, oral lösning. Företaget har ansökt om en prishöjning för att tillverkningen av läkemedlet ska kunna återupptas.TLV bedömer att Trimetoprim, oral lösning används för att behandla ett tillstånd som inte är bagatellartat och att det finns en grupp patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om Trimetorprim, oral lösning försvinner från den svenska marknaden.Vidare anser TLV att det är viktigt att det finns ett brett sortiment av antibiotika inom läkemedelsförmånerna avseende såväl substanser, styrkor som beredningsformer.Mot bakgrund av ovanstående beviljar vi ett högre pris för Trimetoprim, oral lösning.Prishöjningen gäller från och med den 1 februari 2016.
  2016-01-26
 • Easy Set 6, 9 och 12 mm infusionsset ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Easy Set 6, 9 och 12 mm kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med 3 februari.
  2016-01-21
 • Infusionsaggretat med tvåvägs- eller trevägsspike ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Infusionsaggregat med tvåvägs- eller trevägsspike kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med den 2 februari 2016.
  2016-01-20
 • CADD-Solis VIP admin set ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. CADD-Solis VIP admin set kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med den 2 februari 2016.
  2016-01-20
 • BD PlastiPak injektionsspruta 1ml ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. BD PlastiPak injektionsspruta med luerfattning 1ml kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.
  2016-01-15
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under december om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2016-01-12
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utesluts ur läkemedelsförmånerna från 1 februari 2016.
  2016-01-12
 • Hydrokortison Nycomed får ett högre pris
  Hydrokortison Nycomed (hydrokortison), tabletter, som används vid behandling av primär och sekundär binjurebarkinsufficiens och kongenitalt adrenogenitalt syndrom får ett högre pris från och med den 1 november 2015.Företaget som står bakom Hydrokortison Nycomed, som används för att behandla binjurebarksinsufficiens och kongenitalt adrenogenitalt syndrom, ansökte om ett högre pris för läkemedlet.TLV bedömde att Hydrokortison Nycomed används för att behandla icke bagatellartade tillstånd och att det var ett angeläget behandlingsalternativ. Vi bedömde att det fanns en risk att patienter kunde stå utan alternativ behandling inom förmånen om produkten försvunnit från den svenska marknaden. Mot bakgrund av ovanstående beviljade TLV ett högre pris för Hydrokortison Nycomed.Prishöjningen gäller från och med den 1 november 2015.
  2015-12-28
 • Lithionit får ett högre pris
  Lithionit (litium) 42 mg i form av depottabletter för behandling av manodepressiv sjukdom får ett högre pris från och med 1 januari 2016. Vi beviljar en prishöjning för att säkerställa att läkemedlet ska finnas kvar på den svenska marknaden.Lithionit används profylaktiskt såväl mot maniska som depressiva recidiv vid manodepressiv sjukdom, samt vid maniska tillstånd. Vi bedömer att Lithionit är angeläget behandlingsalternativ som används för att behandla ett icke-bagatellartat tillstånd och att det finns risk för att patienter står utan alternativ behandling om Lithionit försvinner från den svenska marknaden. Företaget som står bakom Lithionit har ansökt om ett högre pris med motiveringen att lönsamheten för produkten har minskat som en följd av ökade produktionsrelaterade kostnader.Mot bakgrund av ovanstående beviljar vi ett högre pris för LithionitPrishöjningen gäller från och med den 1 januari 2016.
  2015-12-28
 • Colrefuz ingår i högkostnadsskyddet
  Colrefuz (kolkicin) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 4 november 2015. Läkemedlet är avsett för behandling av akut gikt och förebyggande behandling av giktinfall vid insättande av urinsyrasänkande medel. Den aktiva substansen, kolkicin, har tidigare varit tillgängligt endast som licensläkemedel och lagerberedning.
  Gikt orsakas av utfällning av urinsyrakristaller i leder, vilket leder till inflammation och svår smärta. Detta beror i sin tur på förhöjda nivåer av urinsyra i kroppen. Gikt kommer i attacker, och vid upprepade giktanfall kan ledfunktionen med tiden försämras. Arbetsförmågan kan vara nedsatt i alla former av arbeten i upp till en vecka vid en akut giktattack, dels till följd av den svåra smärtan, men också beroende på att de drabbade lederna måste avlastas.TLV bedömer att såväl profylaktisk som akut behandling med Colrefuz sannolikt minskar antalet dagar som patienten är borta från arbete och att kostnaden för behandlingen understiger den produktionsvinst som kommer av den minskade frånvaron från arbete. Därmed bedömer TLV att behandling med Colrefuz är kostnadsminimerande utifrån ett samhällsperspektiv. Till detta kommer också patientnyttan i form av minskad smärta och kliniska symtom av gikt.Mot denna bakgrund beslutar vi att Colrefuz ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 4 november 2015.

  2015-12-18
 • Pravidel 2,5 mg i förpackning om 30 tabletter får inte ett högre pris
  Pravidel (bromokriptin)2,5 mg (30 tabletter) används vid behandling av Parkinsons sjukdom, hämning eller avbrytande av laktation av medicinska skäl, hyperprolaktinemi och akromegali. får inte ett högre pris från och med den 1 januari 2016. Villkoren för en prishöjning är inte uppfyllda.Företaget som står bakom Pravidel 2,5 mg (30 tabletter) har ansökt om ett högre pris för förpackning med motiveringen att de har kostnadsökningar inom flera områden i kombination med att antalet patienter och antal recept sjunker bidrar till ett sämre ekonomiskt resultat för Pravidel.TLV beviljar endast prishöjningar i undantagsfall. Bland annat ska det finnas risk för patientens liv och framtida hälsa om läkemedlet försvinner från marknaden. Förpackningen, 30 tabletter används i huvudsak för avbrytande av laktation. TLV bedömer att det inte finns risk för att patienter ska stå utan behandlingsalternativ om förpackningen 30 tabletter försvinner från den svenska marknaden. Det finns andra behandlingsalternativ att använda.Mot denna bakgrund beviljar vi inte ett högre pris för Pravidel 2,5 mg (30 tabletter).Beslutet gäller från och med den 1 januari 2016.

  2015-12-18
 • Pravidel 2,5 mg i förpackning om 100 tabletter får ett högre pris
  Pravidel (bromokriptin) 2,5 mg (100tabletter) för behandling av Parkinsons sjukdom, hämning eller avbrytande av laktation av medicinska skäl, hyperprolaktinemi och akromegali får ett högre pris från och med den 1 januari 2016.Företaget som står bakom Pravidel 2,5 mg (100 tabletter) som används för behandling av Parkinsons sjukdom, hämning eller avbrytande av laktation av medicinska skäl, hyperprolaktinemi och akromegali har ansökt om ett högre pris med motiveringen att de har kostnadsökningar inom flera områden i kombination med att antalet patienter och antal recept sjunker bidrar till ett sämre ekonomiskt resultat för Pravidel.Bromokriptin är en dopaminagonist och det finns flera olika dopaminagonister på den svenska marknaden.  En del har ergotstruktur, andra non-ergotstruktur – vilket har betydelse för biverkningsprofilen. Bromokriptin är en ergot dopaminagonist och det finns en annan ergot dopaminagonist på den svenska marknaden, kabergolin. Läkemedelsverket rekommenderar att behandling med kabergolin inskränks till att endast vara ett alternativ när behandling med andra parkinsonläkemedel inte har effekt eller när patienten inte tolererar dessa då kabergolin kan orsaka hjärtklaffibros. Med beaktande av de biverkningar kabergolin kan ge upphov till vid långtidsbehandling och att det finns patienter som har behov av en ergot dopaminagonist anser TLV att det finns en grupp patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om Pravidel försvinner från den svenska marknaden. Mot bakgrund av ovanstående beviljar vi ett högre pris för Pravidel 2,5 mg (100 tabletter) Prishöjningen gäller från och med den 1 januari 2016.

  2015-12-18
 • Repatha ingår inte i högkostnadsskyddet
  Repatha (evolocumab) för behandling av högt LDL-kolesterol och blandade blodfettsrubbningar ingår inte i högkostnadsskyddet.Repatha är en förebyggande behandling som ska användas som tillägg till kostomläggning och i kombination med andra blodfettssänkande läkemedel, eller ensamt (monoterapi) för patienter som inte tål statiner. Förstahandsvalet vid behandling av högt skadligt kolesterol, så kallat LDL-kolesterol, är statiner.Repatha sänker nivån av LDL-kolesterol i blodet effektivt, men det finns ännu inga studier som visar vilken förebyggande effekt Repatha har på hjärt-kärlsjuklighet och död. TLV bedömer att det finns stora osäkerheter i det underlag som företaget lämnat in. Förutom osäkerheten i vilken effekt Repatha har på förekomsten av hjärt- kärlhändelser är det heller inte känt hur stor risken är att drabbas av hjärt-kärlhändelser hos olika patientgrupper.Högt pris för RepathaDet totala antalet patienter i Sverige som behandlas för högt LDL-kolesterol är mycket stort. Kostnaden för Repatha är hög och det är mycket få patienter för vilka läkemedlet skulle kunna vara kostnadseffektivt. De flesta patienter når sina målvärden med kostomläggning och befintlig behandling med statiner och Ezetrol. Det är svårt att säkerställa att endast de patienter som har störst behov av ett ytterligare behandlingsalternativ för höga blodfetter skulle få Repatha. En begränsad subvention för Repatha skulle bli komplicerad och svår för vården att följa. Det är heller inte möjligt att följa upp hur en begränsad subvention av Repatha efterlevs i vården eftersom det i dagsläget inte finns nationella register med tillfredställande täckningsgrad som kan användas. Vid begränsad subvention är risken stor att även andra patienter, som inte har lika stor nytta av behandling med Repatha, skulle få läkemedlet. Eftersom kostnaden för Repatha är hög skulle det kunna få stora ekonomiska konsekvenser för landstingen om läkemedlet används till patientgrupper där behovet är mindre. Det riskerar att tränga undan annan mer angelägen hälso- och sjukvård. Livslång behandlingKostnaden för Repatha är hög samtidigt som det är stora osäkerheter kring hur stor nyttan av behandlingen är. För de flesta patienter skulle Repatha vara en livslång behandling. När kostnaderna är höga ställs större krav på att företaget ska visa på vilken nytta behandlingen har och att osäkerheterna inte är för stora.Läkemedelsföretaget har inte visat att nyttan av behandling med Repatha motsvarar den höga kostnaden.Mot denna bakgrund beslutar vi att Repatha inte ska ingå i högkostnadsskyddet.
  2015-12-18
 • Melatonin AGB ingår i högkostnadsskyddet
  Melatonin AGB, i form av lagerberedning, ingår från och med den 11 december 2015 i högkostnadsskyddet.Melatonin AGB, i form av lagerberedning, ingår från och med den 11 december 2015 i högkostnadsskyddet.Extemporeläkemedel är skräddarsydda läkemedel som är framtagna för en enskild patient. När extemporeläkemedel skrivs ut på recept mer frekvent görs tillverkningen i större satser, så kallade lagerberedningar.Melatonin AGB, tabletter, används för behandling av olika typer av sömnsvårigheter, sömnstörningar och dygnsrytmstörningar hos barn, ungdomar och vuxna.Vid jämförelse mellan kostnaden för extemporeberedningen av melatonin och kostnaden för lagerberedningen Melatonin AGB är kostnaden för lagerberedningen lägre än för extemporeberedningen. Vid jämförelse av kostnaden för lagerberedningen Melatonin APL, oral lösning och Melatonin AGB, tabletter, bedömer TLV att de ansökta priserna för Melatonin AGB inte kommer att leda till högre priser än den orala lösningen. Vi har också gjort bedömningen att läkemedlet huvudsakligen används för att behandla icke bagatellartade tillstånd.Melatonin AGB ska därför subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 11 december 2015.
  2015-12-16
 • Palexia Depot ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Palexia Depot (tapentadol) får fortsatt begränsad subvention och ingår i högkostnadsskyddet för patienter med svår långvarig smärta som provat, men inte tolererat, oxikodon eller morfin. Begränsningstexten har ändrats men har samma innebörd som tidigare.Palexia Depot är godkänt för behandling av svår kronisk smärta hos vuxna patienter för vilka endast läkemedel med opioider ger tillräcklig smärtlindrande effekt. Palexia Depot innehåller ämnet tapentadol som är ett starkt smärtlindrande ämne i opioidklassen.Det ansökande företaget har inte visat att läkemedlet är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ för alla patienter med svår kronisk smärta som rekommenderas behandling med starka opioider. Mot denna bakgrund beslutar vi att Palexia Depot ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter med svår långvarig smärta som provat, men inte tolererat, oxikodon eller morfin.Subventionsbeslutet gäller från och med den 3 december 2015.
  2015-12-15
 • Zykadia ingår i högkostnadsskyddet
  Zykadia (ceritinib) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 15 december 2015. Läkemedlet är avsett för behandling av vuxna med så kallad icke-småcellig lungcancer som tidigare fått behandling med Xalkori (krizotinib). Användning av Zykadia innebär därmed i dagsläget tredje linjens behandling".Varje år får cirka 3800 personer lungcancer. Det finns två huvudtyper av lungcancer, småcellig och icke-småcellig lungcancer. Icke-småcellig lungcancer utgör ungefär 80 procent av all lungcancer.Enligt Socialstyrelsen har cirka 70 procent av alla personer med lungcancer en långt framskriden sjukdom redan vid diagnos och går då i många fall inte att bota. Ungefär 75 procent av personer med lungcancer i dessa stadier dör inom ett år. De drabbas ofta av svår smärta, hosta, andnöd och ångest.TLV bedömer svårighetsgraden av sjukdomen som mycket hög eftersom den är obotlig och leder till en mycket kort förväntad överlevnad samt kraftigt begränsad livskvalitet. Behandlingen syftar till att förlänga livet.Zykadia fick marknadsgodkännande i Europa i maj 2015. Godkännandet är ett villkorat godkännande, vilket innebär att det är baserat på data som ännu inte är heltäckande, men som indikerar att läkemedlets fördelar överväger dess risker. Vid ett villkorat godkännande sätts särskilda krav på företaget att till exempel genomföra nya eller fullfölja pågående studier.Läkemedlets behandlingseffekt jämfört med jämförelsealternativet bedöms som fördelaktig. Detta är dock förknippat med mycket stor osäkerhet eftersom det saknas kontrollgrupper i studierna. En överenskommelse som slutits mellan landstingen och företaget medför att dessa osäkerheter minskar. TLV bedömer att det är olämpligt att presentera en exakt siffra för kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår, men uppskattar att kostnaden ligger mellan 480 000 och 940 000 kronor, ett spann som TLV tidigare bedömt vara rimligt i förhållande till sjukdomens svårighetsgrad.Det finns behov av ytterligare ett behandlingsalternativ för patienterna eftersom det finns mycket få befintliga behandlingsalternativ samt att dessa har en mycket begränsad effekt.Beslutet gäller från och med den 15 december 2015.
  2015-12-14
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under november om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2015-12-09
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utesluts ur läkemedelsförmånerna från 1 januari 2016.
  2015-12-09
 • Lenvima ingår i högkostnadsskyddet
  Lenvima (lenvatinib) som är avsett för behandling av vuxna patienter med växande, lokalt framskriden eller spridd, differentierad sköldkörtelcancer, som inte svarar på behandling med radioaktivt jod, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 3 december 2015.Det finns flera typer av sköldkörtelcancer varav den differentierade typen är vanligast förekommande. Vissa av patienterna i denna grupp svarar inte på behandling med radioaktivt jod, vilket bidrar till mer aggressiva tumörer. Tillståndet är svårbehandlat, fortskridande, saknar bot och leder till en förtidig död.I en indirekt jämförelse mot Nexavar har det visat sig att det tar längre tid innan tillståndet förvärras med Lenvima. En längre total överlevnad har inte kunnat påvisas.I underlaget ingår även en hälsoekonomisk jämförelse av Lenvima med bästa möjliga omvårdnad. Både jämfört med Nexavar och med bästa möjliga omvårdnad beräknas kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår vara mycket hög. Kostnaden ligger dock inom spannet för vad TLV tidigare bedömt vara rimligt med hänsyn taget till sjukdomens svårighetsgrad.Det finns behov av ytterligare ett behandlingsalternativ för patienterna, vilket inte minst beror på att biverkningsprofilen delvis skiljer sig åt mellan Lenvima och Nexavar.Mot denna bakgrund beslutar vi att Lenvima ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 3 december 2015.
  2015-12-08
 • Dansac NovaLife 1 Soft Convex sluten och tömbar 1-delspåse ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda gällande Dansac NovaLife 1 Soft Convex sluten och tömbar 1-delspåse för stomiopererade som därför kan subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.
  2015-12-02
 • Flexima 3S sluten och tömbar 2-dels påse ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda gällande Flexima 3S sluten och tömbar 2-dels påse för stomiopererade som därför kan subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.
  2015-12-01
 • Epiduo ingår i högkostnadsskyddet
  Epiduo (adapalen och bensoylperoxid) för behandling av mild till medelsvår akne ingår i högkostnadsskyddet från och med den 21 nov 2015. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.Epiduo är en antibiotikafri behandling som appliceras en gång dagligen på det akneangripna området. Läkemedlet är ett kombinationspreparat som innehåller peroxiden bensoylperoxid och retinoiden adapalen.Akne, "finnar", är en vanlig hudsjukdom som förekommer i alla populationer i världen och är vanligast förekommande hos ungdomar och yngre vuxna. Mild till måttlig akne är en sjukdom med relativt låg svårighetsgrad om man enbart tar de fysiologiska effekterna i beaktande. Svårighetsgraden kan dock bli högre när man räknar med de psykiska effekterna då akne kan innebära en psykosocial påfrestning.Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation från 2014 rekommenderas i första hand behandling med en kombination av bensoylperoxid och adapalen vid mild till medelsvår papulopustulös (inflammatorisk)akne.Studier visar att Epiduo har bättre och snabbare effekt vid insättande än enbart adapalen eller bensoylperoxid. Effekten av Epiduo har dock inte jämförts med adapalen och bensoylperoxid i en fri kombination men antas ha minst lika bra effekt. Behandling med Epiduo är kostnadsneutral i jämförelse med behandling med den fria kombinationen av adapalen och bensoylperoxid. Mot denna bakgrund beslutar vi att Epiduo ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 21 november 2015.
  2015-12-01
 • Förbud mot att byta ut förbrukningsartiklar
  TLV förbjuder Apotek Hjärtat att på sina apotek byta ut förskrivna förbrukningsartiklar som ingår i läkemedelsförmånerna.Apotek Hjärtat har bytt ut förskrivna förbrukningsartiklar mot motsvarande parallellimporterade förbrukningsartiklar som inte ingår i läkemedelsförmånerna. Det har således skett ett utbyte som inte är tillåtet. TLV har därför bedömt att det finns skäl att förbjuda Apotek Hjärtat att byta ut förskrivna förbrukningsartiklar som ingår i läkemedelsförmånerna.Om Apotek Hjärtat inte följer beslutet riskerar företaget att få betala ett vite om 2.000.000 kronor.Apotek Hjärtat överklagade TLV:s beslut. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog överklagandet den 28 oktober 2016, se dom till höger på sidan.
  2015-12-01
 • Zyvoxid oral lösning ingår i högkostnadsskyddet
  Zyvoxid (linezolid) oral lösning 20 mg/ml, antibiotika för behandling av lunginflammation och komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner ingår i högkostnadsskyddet från och med 20 november 2015.
  Zyvoxid används för behandling av svåra infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. Behandlingen inleds på sjukhus och startar oftast intravenöst. När det bedöms lämpligt går man över till oral behandling och kuren kan eventuellt fortsätta i öppenvården.Zyvoxid finns som oral lösning, tabletter och infusionsvätska (dropp). Tabletterna ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet.Den orala lösningen kan vara ett alternativ till tabletter för patienter som har svårt att svälja. Oral lösning och tabletter ger upphov till jämförbara koncentrationer av Zyvoxid i kroppen.Priset per milligram är detsamma för oral lösning och tabletter. För en behandlingskur behövs flera förpackningar.  Beroende på hur stor del av kuren som ges i öppenvården kan kostnaderna inom läkemedelsförmånerna variera. Sammantaget bedömer TLV att kostnaden för oral lösning inte är högre än för tabletterna.Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Zyvoxid oral lösning 20 mg/ml ska ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från 20 november 2015.
  2015-11-30
 • Akynzeo ingår i högkostnadsskyddet
  Akynzeo (palonosetron/netupitant) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 20 november 2015. Läkemedlet används för profylax mot akut och fördröjt illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling.TLV bedömer att Akynzeo ger upphov till en likvärdig medicinsk effekt som det befintliga behandlingsalternativet Emend plus ondansetron, men till en lägre behandlingskostnad.Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Akynzeo ska ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från 20 november 2015.
  2015-11-27
 • Soolantra ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Soolantra (ivermektin) är en kräm mot rosacea och ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 20 november 2015. Begränsningen innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet för patienter som tidigare behandlats med azelainsyra (till exempel Finacea), men inte fått tillräckligt effekt av den behandlingen.Rosacea är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Soolantra har antiinflammatoriska egenskaper och verkar genom att hämma produktionen av cytokiner. Soolantra har också effekt på kvalster.Företaget har inte visat att Soolantra är kostnadseffektivt i jämförelse med Finacea, men Soolantra bedöms som kostnadseffektivt jämfört med metronidazol.Mot denna bakgrund beslutar vi att Soolantra subventioneras endast för patienter som tidigare behandlats med Finacea, men inte fått tillräcklig effekt av den behandlingen.Beslutet gäller från och med den 20 november 2015.
  2015-11-27
 • Ketoconazole HRA ingår i högkostnadsskyddet
  Ketoconazole HRA (ketokonazol) för behandling av Cushings syndrom ingår i högkostnadsskyddet från och med den 21 november 2015.Cushings syndrom (CS) är ett tillstånd som uppstår vid utdragen, felaktig och överflödig exponering för den endogena hormonet kortisol. CS är en mycket ovanlig sjukdom. I Sverige lider cirka 630 patienter av CS. De kliniska konsekvenserna av CS är allvarliga och otillräckligt behandlad CS är ett livshotande tillstånd, varför sjukdomens svårighetsgrad bedöms vara mycket hög.Ketokonazol är den aktiva substansen i Ketoconazole HRA. Substansen blockerar aktiviteten av en grupp enzymer i binjurarna som deltar i produktionen av kortisol. TLV bedömer att Ketoconazole HRA har jämförbar effekt och kostnad som Metopirone.Mot denna bakgrund beslutar vi att Ketoconazole HRA ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 21 november 2015.
  2015-11-24
 • Signifor ingår i högkostnadsskyddet
  Signifor (pasireotid) för behandling av akromegali ingår i högkostnadsskyddet från och med den 20 november 2015.Akromegali är en ovanlig hormonell sjukdom som kan drabba vuxna. Sjukdomen beror på överproduktion av tillväxthormon oftast till följd av en godartad tumör i hypofysen. Akromegali karaktäriseras av en gradvis tillväxt av händer, fötter och delar av ansiktet så som näsa, öron, haka och läppar. Sjukdomen leder även till en mängd följdsjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och ledsjukdomar.Signifor är en somatostatinanalog som kan hämma utsöndringen av tillväxthormon. Läkemedlet används för att behandla patienter som inte blivit botade genom kirurgiskt borttagande av hypofystumören och vars tillväxthormonnivåer är otillräckligt kontrollerade trots behandling med annan somatostatinanalog.Idag kan dessa patienter behandlas med Somavert som blockerar tillväxthormonreceptorn tillsammans med en annan somatostatinanalog. Signifor har visats vara kostnadseffektiv i jämförelse med Somavert i kombination med annan somatostatinanalog.Mot denna bakgrund beslutar vi att Signifor ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslut gäller från och med den 20 november 2015.
  2015-11-24
 • BodyGuard ColorVision 323 infusionspump ingår inte i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att BodyGuard ColorVision 323 inte är en förbrukningsartikel i förmånslagens mening och produkten kan därför inte ingå i läkemedelsförmånerna. Beslutet fattades den 19 november 2015.
  2015-11-23
 • Infusionspumpar och viss inhalationsutrustning utesluts ur läkemedelsförmånerna
  Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen utesluts infusionspumpar och inhalationsutrustning som inte har en begränsad livslängd, inte är av enklare karaktär och inte kan anses mindre kostsamma ur läkemedelsförmånerna från och med den 31 maj 2017.
  Begreppet förbrukningsartiklar har förtydligats efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen den 30 april 2014. Domstolen slog fast att  förbrukningsartiklar inom förmånerna ska vara förhållandevis enkla och mindre kostsamma produkter samt ha en begränsad livslängd. TLV har därför omprövat subventionen för inhalationsutrustning och infusionspumpar med tillbehör. TLV har inte bedömt produkternas kostnadseffektivitet.Produkter som har en begränsad livslängd och som dessutom är förhållandevis enkla och mindre kostsamma ska betraktas som förbrukningsartiklar. Därutöver ska produkterna hanteras av patienten själv och vara nödvändiga för att tillföra kroppen läkemedel för att betraktas som förbrukningsartiklar. Infusionspumpar och inhalationsutrustning som inte uppfyller dessa kriterier utesluts ur förmånerna från och med den 31 maj 2017.Landstingen tar över ansvaret för produkternaI Sverige finns cirka en halv miljon medicintekniska produkter, knappt 3 600 av dessa produkter finns inom förmånerna som förbrukningsartiklar. Övriga produkter hanterar landstingen, vanligen via upphandling. Landstingen har ett ansvar att se till att patienter får god vård oavsett om produkten i fråga ingår i förmånerna eller inte. Om alla landsting upphandlar infusionspumpar och inhalationsutrustning innebär det att de patienter som är i behov av dessa produkter fortfarande kommer att få tillgång till produkterna.TLV anser att det är viktigt att produkterna är kvar inom förmånerna till dess att landstingen kan ta över ansvaret och erbjuda sådan utrustning till berörda patienter. TLV bedömer att landstingen har behov av god framförhållning för att överta ansvaret vilket innebär att beslutet om uteslutning av produkterna träder i kraft först den 31 maj 2017.
  2015-11-20
 • Flexima 3S basplatta ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda gällande Flexima 3S basplatta för stomiopererade som därför kan subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.
  2015-11-19
 • Moderma Flex urostomi konvex 1-dels flerkammarpåse ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda gällande Moderma Flex urostomi 1-dels flerkammarpåse för stomiopererade som därför kan subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.
  2015-11-10
 • Effortil får ett högre pris
  Effortil (etilefrin) 5 mg i form av tabletter, för stabilisering av blodtrycket vid plötsligt blodtrycksfall när en person står upp, får ett högre pris från och med den 1 dec 2015. Vi beviljar en prishöjning för att säkerställa att läkemedlet ska finnas kvar på den svenska marknaden.Företaget som står bakom Effortil, har ansökt om ett högre pris för med motiveringen att produkten inte längre är lönsam och anger att den begärda prishöjningen är den minsta som krävs för att inte ha en negativ lönsamhet över tid.Effortil avregistrerades tidigare i år. De patienter som är i fortsatt behov av Effortil får därför i nuläget läkemedlet via licensförskrivning. Läkemedelsverket har bett företaget att dra tillbaka sin ansökan om avregistrering eftersom det visat sig svårt att få tillgång till Effortil inom EU. Vi anser att Effortil är ett angeläget behandlingsalternativ.Mot bakgrund av ovanstående beviljar vi ett högre pris för Effortil, 5 mg.Prishöjningen gäller från och med den 1 dec 2015.
  2015-11-10
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under oktober om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2015-11-09
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna från 1 december 2015.
  2015-11-09
 • Invicorp ingår i läkemedelsförmånerna
  Invicorp ingår i högkostnadsskyddet från och med den 24 oktober 2015.Invicorp är avsett för behandling av män med erektil dysfunktion, det vill säga oförmåga att uppnå eller behålla en erektion som är tillräcklig för en tillfredsställande sexuell funktion.Invicorp, injektionsvätska, innehåller de verksamma substanserna aviptadil och fentolamin. Kortfattat kan fentolamin sägas öka blodflödet till och aviptadil minska blodflödet från penis.Tablettbehandling fungerar för flertalet patienter med erektil dysfunktion och är numera rekommenderat förstahandsval. Sedan patentutgångar har också kostnaden för tablettbehandling sjunkit avsevärt.För de som inte svarar på tablettbehandling finns istället andra läkemedel, däribland Caverject Dual, som ges som injektioner.Invicorp har jämförts med Caverject Dual. Invicorp var förknippat med mindre mängd biverkningar, främst av typen smärta, vilket kan ha betydelse för vissa patienter.Kostnaden per injektion blir densamma för Invicorp som för Caverject Dual.
  2015-11-02
 • ZenSetiv halvmånehäfta ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ZenSetiv halvmånehäfta, hydrokolloid och mikroporös häfta för extra förstärkning av stomibandagets hudskyddsplatta kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.
  2015-10-27
 • Spiolto Respimat ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Spiolto Respimat (tiotropium och olodaterol) som luftrörsvidgande behandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 23 oktober 2015. TLV bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ för de patienter som inte får tillräcklig effekt vid monoterapibehandling.KOL är en vanlig och ofta allvarlig sjukdom som i huvudsak drabbar personer som är eller tidigare har varit rökare. Sjukdomen leder till en försämring över tid och läkemedelsbehandling ges för att minska frekvensen av akuta försämringsskov samt för ökad livskvalitet.Spiolto Respimat är ett läkemedel som innehåller två verksamma substanser, långverkande muskarinreceptorantagonisten tiotropium och långverkande beta-2-agonisten olodaterol. Dessa läkemedel kallas LAMA respektive LABA. De båda substanserna ingår i andra läkemedel som redan finns inom förmånerna. De kombinationsläkemedel LAMA/LABA som idag ingår i förmånssystemet är Ultibro Breezhaler (glykopyrron/indakaterol), Anoro (umeklidinium/vilanterol) samt Duaklir Genuair (aklidinium/formoterol). Kombinationsläkemedlen ingår i förmånssystemet med begränsning.Enligt gällande behandlingsrekommendationer ska patienter med måttlig till svår KOL i första hand prova monoterapi innan en kombinationsbehandling kan bli aktuell.Det ansökta priset är lägre än för övriga kombinationsläkemedel samt fri kombination av läkemedlen innehållande de ingående substanserna tiotropium och olodaterol (Spiriva Respimat eller Spiriva och Striverdi Respimat).Vi beslutar att Spiolto Respimat ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter som inte får tillräcklig effekt av LAMA eller LABA som monoterapi.Beslutet gäller från och med den 23 oktober 2015.
  2015-10-27
 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 15 oktober 2015, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 49 sanktionsärenden omfattande 23 läkemedelsföretag.Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten. TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.
  2015-10-22
 • Flexima Active 1-dels sluten och tömbar stomipåse ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flexima Active 1-dels sluten och tömbar påse för stomiopererade kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.
  2015-10-15
 • Cortiment ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Cortiment (budesonid) som används för behandling av ulcerös kolit (tjocktarmsinflammation) ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 7 oktober 2015.Cortiment innehåller den aktiva substansen budesonid och används för behandling av inflammation i tjocktarmen (kolon) och ändtarmen (rektum) hos vuxna. Detta tillstånd kallas ulcerös kolit. Sjukdomen involverar nästan alltid rektum och engagerar i varierande grad proximala delen av kolon, vilket leder till lösa tunna, slem- och blodtillblandade tarmtömningar.Vi bedömer att relevanta jämförelsealternativ till Cortiment är prednisolon i tablettform och rektalt budesonid.Cortiment är inte kostnadseffektivt i jämförelse med rektalt budesonid men bedöms vara ett kostnadseffektivt alternativ för patienter som får biverkningar med prednisolontabletter.Mot denna bakgrund beslutar vi att Cortiment subventioneras endast för patienter som av biverkningsskäl inte är lämpliga för behandling med prednisolontabletter och inte kan behandlas med enbart rektalt budesonid.Beslutet gäller från och med den 7 oktober 2015.
  2015-10-12
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna från 1 november 2015.
  2015-10-12
 • Envarsus ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Envarsus (takrolimus) som används förebyggande samt för behandling av avstötning vid transplantationer ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med 11 september 2015.Vid en organtransplantation är det viktigt att patienten som får det transplanterade organet behandlas med läkemedel som dämpar immunförsvaret för att kroppen inte ska stöta bort det nya organet. Envarsus är ett exempel på ett sådant läkemedel och används förebyggande för att motverka sådan avstötning hos vuxna patienter som får en ny njure eller lever eller i vissa fall när behandling med andra immunhämmande läkemedel inte haft önskad effekt.Det finns andra produkter på den svenska marknaden som innehåller samma aktiva substans (takrolimus) som Envarsus. TLV bedömer att Envarsus inte är kostnadseffektivt vid jämförelse med generiskt takrolimus med direkt frisättning som doseras två gånger dagligen.TLV noterar dock att det är viktigt att behandlingen följs och att det för vissa patienter kan finnas ett värde med dosering en gång per dag. TLV anser därför att det även är relevant att jämföra kostnaden för depottabletten Envarsus med depotkapseln Advagraf för patienter som inte är lämpliga för behandling med takrolimus som doseras två gånger dagligen. Behandlingskostnaden för Envarsus är inte högre än behandlingskostnaden för Advagraf.Vi beslutar att Envarsus ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter som inte är lämpliga för behandling med takrolimus med dosering två gånger dagligen.Beslutet gäller från och med den 11 september 2015.
  2015-10-07
 • Synjardy ingår i högkostnadsskyddet
  Synjardy (empagliflozin och metformin), ett kombinationsläkemedel vid typ 2-diabetes, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 26 september 2015.Läkemedlet är avsett som tillägg till kost och motion för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna patienter med typ 2-diabetes.Synjardy innehåller substanserna metformin och SGLT2-hämmaren empagliflozin. Substanserna ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet.Synjardy ger samma effekt som de enskilda substanserna tillsammans, till samma pris som för behandling med enbart empagliflozin. Priset för Synjardy ligger i nivå med de andra kombinationspreparaten av SGLT2-hämmare och metformin som finns på den svenska marknaden.Mot denna bakgrund beslutar vi att Synjardy från och med den 26 september 2015 ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.
  2015-10-07
 • Moventig ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Moventig (naloxegol) är avsett för behandling av förstoppning orsakad av starka smärtstillande medel (opioider) hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på laxermedel och ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 26 september 2015.Begränsningen innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet för vuxna patienter som först har provat laxermedel men inte svarat tillräckligt på dessa.Moventig är ett läkemedel som används vid behandling av förstoppning orsakad av opioider. Opioider används ofta för behandling av medelsvår till svår smärta vid en mängd sjukdomar. De kan ge en mängd biverkningar, däribland opioidorsakad förstoppning.Ungefär hälften av de patienter som behandlas med receptfria laxermedel mot förstoppning får otillräcklig effekt. Moventig är en tablett som verkar lokalt i magtarmkanalen och minskar de förstoppande effekterna utan att påverka den smärtstillande effekten i någon större utsträckning.Det mest relevanta jämförelsealternativet till Moventig är ingen behandling då detta återspeglar nuvarande behandlingspraxis för patienter med opioidorsakad förstoppning som inte svarat tillräckligt på laxermedel.Företaget har visat att effekten av Moventig är bättre än ingen behandling. Kostnaden för att behandla med Moventig är dyrare jämfört med ingen behandling. Företaget har i en hälsoekonomisk analys visat att Moventig är kostnadseffektivt jämfört med ingen behandling.Mot denna bakgrund beslutar vi att Moventig, tabletter, ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet med följande begränsning:Subventioneras endast för patienter med opioidorsakad förstoppning med otillräckligt behandlingssvar på laxermedel.Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsning.Beslutet har ändrats avseende en prisuppgift. Beslutet gäller från och med den 26 september 2015.
  2015-10-07
 • Energizer batteri AA, batteri till insulinpump MiniMed 640G, ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Energizer batteri AA kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.
  2015-10-06
 • Uppföljningsvillkoret för Votubia uppfyllt
  Votubia (everolimus) ingår i högkostnadsskyddet sedan 2012. När det ursprungliga beslutet om Votubia fattades var det förenat med ett uppföljningsvillkor som företaget nu uppfyllt.Subependymalt jättecellsastrocytom, SEGA, är en långsamväxande tumör som uppträder i främre delen av hjärnans vätskefyllda hålrum, vanligen hos barn. SEGA uppträder som komplikation till den ärftliga sjukdomen tuberös skleros komplex. Tumören är i sig godartad, men kan orsaka olika neurologiska symtom som ökad frekvens av epileptiska anfall  och ändrat beteende genom att trycket i huvudet ökar. Tumören kan också ge upphov till hydrocefalus, så kallad vattenskalle.Votubia är avsett för patienter med växande SEGA, där det bedöms nödvändigt med en behandlingsåtgärd, men för vilka operation inte är lämpligt.Företaget har i uppföljningen redovisat uppföljningsdata från två studier som ingick i ursprungsansökan samt register- och falldata.TLV kan konstatera att ny information om den kliniska effekten och användningen av Votubia styrker de antaganden som gjordes i den hälsoekonomiska analysen när Votubia inkluderades i förmånssystemet.Vi bedömer att kostnaden för läkemedlet är rimlig jämfört med operation.
  När SEGA är svåropererbart blir operationskostnaden mycket hög. Den totala kostnaden kan bli lägre med Votubia än med operation. När en operation blir omöjlig att utföra kan Votubia vara det enda alternativet.
  Mot denna bakgrund är Votubia fortsatt subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet.
  2015-09-30
 • Prevenar 13 ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Prevenar 13 (pneumokockpolysackarider av 13 serotyper) är ett vaccin mot pneumokockinfektioner och ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 26 september 2015. Begränsningen innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet för patienter inom vissa riskgrupper.Prevenar 13 används för förebyggande vaccinering mot infektioner av pneumokockbakterier. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammationer, men bakterien kan även orsaka allvarliga pneumokocksjukdomar som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.Vissa individer löper högre risk än andra att drabbas av pneumokockinfektioner. Detta gäller främst små barn och vuxna över 65 år samt patienter med nedsatt immunförsvar eller svåra kroniska sjukdomar. Små barn vaccineras idag mot pneumokocker då vaccinet ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.TLV har främst jämfört kostnaden för vaccinering med ingen vaccinering och funnit att kostnaden för vaccinering med Prevenar 13 är godtagbar i förhållande till den nytta som kan åstadkommas för vissa riskgrupper. Detta gäller individer med hög risk att drabbas av pneumokocksjukdom, till exempel patienter med nedsatt immunförsvar. Det gäller även patienter över 65 år med moderat risk, vilket inkluderar patienter med svåra kroniska sjukdomar som till exempel hjärt-, lung-, njur- och leversjukdomar och diabetes.TLV har däremot bedömt att kostnaden för att vaccinera individer över 65 år som inte löper ökad risk att drabbas av pneumokocksjukdom inte motsvaras av den nytta som vaccinering ger.Mot denna bakgrund beslutar vi att Prevenar 13 ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter med nedsatt immunförsvar som löper hög risk, samt till de patienter över 65 år med svåra kroniska sjukdomar som löper moderat eller hög risk att drabbas av allvarliga pneumokocksjukdomar.Beslutet gäller från och med den 26 september 2015.
  2015-09-30
 • Droplet pennkanyl till insulinpennor ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Droplet pennkanyl till insulinpennor kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.
  2015-09-29
 • Sivextro ingår i högkostnadsskyddet
  Sivextro (tedizolidfosfat), ett antibiotika som är avsett för behandling av akuta bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner (ABSSSI) hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 26 september 2015.
  Sivextro används vid behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner (ABSSSI) hos vuxna. ABSSSI definieras här som inflammation och infektion i hudens bind- och fettvävnad (cellulit) eller rosfeber, infekterade sårskador och större abscesser/bölder. Den skadade ytan ska vara minst 75 kvadratcentimeter.Sivextro kan ges som en tablett eller som intravenöst dropp en gång om dagen i sex dagar.Jämförbar effekt och säkerhet mellan tedizolid och linezolidDet aktiva ämnet i Sivextro är tedizolid som har effekt mot så kallade grampositiva bakterier. Tedizolid tillhör antibiotikagruppen oxazolidinoner. Det finns ett annat godkänt antibiotikum som tillhör samma grupp som Sivextro och det är läkemedlet Zyvoxid som innehåller linezolid.  Vid hud- och mjukdelsinfektioner är användningen av oxazolidinoner ovanlig.I kliniska studier har tedizolid (Sivextro) jämförts i effekt och säkerhet med linezolid (Zyvoxid) för behandling av patienter med ABSSSI. I studierna visade tedizolid jämförbar effekt och säkerhet som linezolid.PrisjämförelseFöretaget har gjort en prisjämförelse mellan Sivextro och Zyvoxid med utgångspunkt från de doseringar som användes i de kliniska studierna. I prisjämförelsen är behandling med Sivextro förknippad med en lägre kostnad än behandling med Zyvoxid.Sivextro ger därmed likvärdig nytta men till en lägre kostnad än Zyvoxid vid behandling av patienter med ABSSSI. Jämförelsen bygger dock på att Sivextro enbart används för behandling av patienter som annars skulle ha behandlats med Zyvoxid. Sivextro bör därför enbart användas som ett specialistpreparat när infektionen är orsakad av resistenta grampositiva bakterier när vanligare rekommenderade antibiotikum inte fungerar.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Sivextro ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 25 september 2015.
  2015-09-28
 • Daxas ingår i högkostnadsskyddet med generell subvention
  Daxas (roflumilast) för underhållsbehandling vid svår KOL ingår i högkostnadsskyddet utan begränsning från och med den 26 september 2015.KOL är en obotlig lungsjukdom som kan ge andningssvårigheter, trötthet och nedsatt ork. Daxas lindrar besvären hos dem som lider av KOL genom att dämpa inflammationen i lungorna. Daxas ska användas som tillägg till luftrörsvidgande behandling.Beslut om att Daxas skulle ingå i läkemedelsförmånerna med begränsning fattades av TLV 2010. Beslutet var villkorat.Uppföljningsvillkoret innebar att företaget skulle redovisa resultaten från den studie som de ålades att göra vid godkännandet samt en hälsoekonomisk analys som ska bygga på faktiska kostnader från svensk klinisk praxis och omfatta samtliga relevanta samhällsekonomiska kostnader.Företaget har kommit in med medicinskt underlag som visar att Daxas har effekt på försämringsperioder (exacerbationer) och lungfunktion som tillägg till dubbel- och trippelbehandling vid svår KOL. TLV anser att den beräknade kostnaden är rimlig för behandling av den aktuella patientgruppen.Mot denna bakgrund finner vi att uppföljningsvillkoret är uppfyllt. Vi beslutar också att Daxas ska ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention.Subventionsbeslutet och uppföljningsbeslutet gäller från och med den
  26 september 2015.

  2015-09-25
 • Uppföljningsvillkoret för Daxas (roflumilast) är uppfyllt
  KOL är en obotlig lungsjukdom som kan ge andningssvårigheter, trötthet och nedsatt ork. Daxas lindrar besvären hos dem som lider av KOL genom att dämpa inflammationen i lungorna. Daxas ska användas som tillägg till luftrörsvidgande behandling.Beslut om att Daxas skulle ingå i läkemedelsförmånerna med begränsning fattades av TLV 2010. Beslutet var villkorat.Uppföljningsvillkoret innebar att företaget skulle redovisa resultaten från den studie som de ålades att göra vid godkännandet samt en hälsoekonomisk analys som ska bygga på faktiska kostnader från svensk klinisk praxis och omfatta samtliga relevanta samhällsekonomiska kostnader.Företaget har kommit in med medicinskt underlag som visar att Daxas har effekt på försämringsperioder (exacerbationer) och lungfunktion som tillägg till dubbel- och trippelbehandling vid svår KOL. TLV anser att den beräknade kostnaden är rimlig för behandling av den aktuella patientgruppen.Mot denna bakgrund finner vi att uppföljningsvillkoret är uppfyllt. Vi beslutar också att Daxas ska ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention.Subventionsbeslutet och uppföljningsbeslutet gäller från och med den
  26 september 2015.

  2015-09-25
 • Vibranord får ett högre pris
  Vibranord (doxycyklin) i flytande form, ett antibiotikum för behandling av olika former av infektioner, får ett högre pris från den 17 september.Företaget som står bakom Vibranord har ansökt om ett högre pris för läkemedlet med motiveringen att Vibranord är en nischad produkt som används av en liten grupp patienter i Sverige och Norge och att kostnaderna för Vibranord är mycket högre än försäljningspriset. Företaget anser sig därför inte kunna fortsätta tillhandahålla produkten till nuvarande pris.TLV bedömer att Vibranord används för att behandla tillstånd som inte är bagatellartade. Vi anser att det är viktigt att det finns ett brett sortiment av antibiotika inom läkemedelsförmånerna avseende såväl substanser, styrkor som beredningsformer.Mot bakgrund av ovanstående beviljar vi ett högre pris för Vibranord.Prishöjningen gäller från och med den 17 september 2015.
  2015-09-25
 • Microset TPN vented spike ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning
  Microset TPN vented spike, för intravenösa infusioner, ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning från och med den 30 september 2015.Subventionen för Microset TPN vented spike är begränsad till de patienter som får sin infusion administrerad från en glasflaska.
  2015-09-21
 • Ecoflo infusionsset med butterflynål får inte ett högre pris
  Ecoflo infusionsset med butterflynål som är subventionerade för subkutan infusion av läkemedel får inte ett högre pris. Villkoren för en prishöjning är inte uppfyllda.
  2015-09-17
 • Elvanse Vuxen ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Elvanse Vuxen (lisdexamfetamin), som är avsett för behandling av ADHD hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 4 september 2015. Begränsningen innebär att Elvanse endast subventioneras som ett alternativ när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt.Elvanse Vuxen tas som en oral tablett en gång om dagen. Läkemedlet används som en del i ett omfattande behandlingsprogram anpassat för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet) hos vuxna.Elvanse Vuxen är inte ämnat för alla vuxna patienter. Beslutet att använda läkemedlet måste ta hänsyn till patientens helhetsbild, inklusive en noggrann bedömning av svårighetsgraden och varaktigheten i patientens symtom, risken för missbruk och felaktig användning samt hur patienten svarat på tidigare behandling av ADHD. Behandlingen ska ske under överinseende av specialist på beteendestörningar.Förstahandsval vid behandling av ADHD är metylfenidat. Att behandla med Elvanse Vuxen leder till en högre kostnad än att behandla med metylfenidat, och den ökade kostnaden har inte bedömts stå i rimlig relation till den nytta detta skulle kunna ge patienten. Att använda Elvanse Vuxen som ett andrahandspreparat, det vill säga då behandling med metylfenidat bedömts vara otillräckligt, har däremot bedömts som rimligt när kostnaden för behandlingen vägts mot nyttan.Mot denna bakgrund beslutar TLV att Elvanse Vuxen ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter som först har provat behandling med metylfenidat och där effekten bedömts som kliniskt otillräcklig.Beslutet gäller från och med den 4 september 2015.
  2015-09-15
 • Abilify Maintena i förfylld spruta ingår i högkostnadsskyddet
  Abilify Maintena (aripiprazol) 400 mg i förfylld spruta ingår i högkostnadsskyddet från och med den 28 augusti 2015.Abilify Maintena är avsett för underhållsbehandling av schizofreni hos vuxna patienter som stabiliserats med oralt aripiprazol. Läkemedlet ges en gång per månad som en endosinjektion.Inom högkostnadsskyddet finns Abilify Maintena redan subventionerat i en förpackning bestående av en injektionsflaska med pulver och en injektionsflaska med vätska. Den nya beredningsformen består av en förfylld spruta där både pulver och vätska ingår i sprutan.  Företaget ansöker om samma pris för den förfyllda sprutan som för motsvarande förpackning Abilify Maintena med injektionsflaskor som redan finns inom högkostnadsskyddet.  TLV gör bedömningen att den nya beredningsformen ger upphov till jämförbar effekt och att behandlingskostnaden är densamma som för befintlig beredningsform.Mot denna bakgrund beslutar vi att Abilify Maintena som förfylld spruta ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.
  Beslutet gäller från och med den 28 augusti 2015.

  2015-09-09
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under augusti om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2015-09-09
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna från 1 oktober 2015.
  2015-09-09
 • Resolor ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Resolor (prukaloprid) används för att behandla symtom på kronisk förstoppning hos vuxna där laxativ (läkemedel som utlöser tarmtömning) inte fungerar tillräckligt väl. Resolor ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 28 augusti 2015. Begränsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter som först provat laxativ men inte fått tillräcklig effekt av det.I juni 2012 beslutade TLV att Resolor skulle ingå i läkemedelsförmånerna med en begränsning till kvinnor där laxativ inte ger tillfredställande lindring (dnr 3016/2011). Subventionen begränsades till den dåvarande godkända indikationen för Resolor. Nu har Resolor godkänts även för behandling av förstoppning hos män.Företaget har kommit in med en studie för att visa effekten av behandling med prukaloprid hos män. Studiens design är jämförbar med de tidigare fas III-studierna, som huvudsakligen inkluderade kvinnor, Liksom i tidigare fas III-studier, var prukaloprid en gång dagligen mer effektivt jämfört med placebo när det kommer till att öka tarmtömningar och förbättrad hälsorelaterad livskvalitet hos män med kronisk förstoppning.  Studien visar att effekten av behandling medprukaloprid är likvärdig hos män som hos kvinnor. Biverkningsprofilen skiljer sig inte heller mellan män och kvinnor.Företaget har inte kommit in med något hälsoekonomiskt underlag för att påvisa kostnadseffektiviteten av Resolor hos män. TLV har tidigare bedömt att kostnaden för Resolor (ärende 3016/2011) är rimlig vid kronisk förstoppning hos kvinnor där laxativ inte ger tillfredställande lindring. TLV gör samma bedömning av kostnaden för behandling med Resolor hos män. Vi beslutar därför att Resolor ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för symtomatisk behandling av kronisk förstoppning hos vuxna där laxativ inte ger tillfredsställande lindring. Subventionen av Resolor är begränsad till den nya godkända indikationen. Beslutet gäller från och med den 28 augusti 2015.
  2015-09-04
 • Abasaglar ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Abasaglar (insulin glargin) injektionsvätska för behandling av diabetes mellitus ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 28 augusti 2015.Abasaglar innehåller insulin glargin som är ett långverkande insulin. Det är godkänt som biosimilar med Lantus som referensprodukt. Enligt den godkännande myndigheten EMA har Abasaglar visats ha en kvalitets-, säkerhets- och effektprofil som är jämförbar med Lantus.Abasaglar finns i förfylld penna respektive cylinderampull. Priset för Abasaglar är 12 procent lägre än priset för Lantus.TLV bedömer att Abasaglar ska tilldelas motsvarande begränsning i subvention som Lantus. Denna begränsning tilldelades Lantus år 2010 efter TLV:s genomgång av läkemedel mot diabetes. Då bedömdes att Lantus inte var kostnadseffektivt som förstahandsmedel vid insulinbehandling av diabetes typ 2, vilken vanligtvis startar med ett medellångverkande insulin.  TLV bedömer att prisförhållandet mellan Abasaglar och medellångverkande insuliner är liknande som då Lantus fick sin begränsning i subvention.Mot denna bakgrund beslutar vi att Abasaglar ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning vid typ 2-diabetes till patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.Beslutet gäller från den 28 augusti 2015.
  2015-09-02
 • Evotaz ingår i högkostnadsskyddet
  Evotaz (atazanavir och kobicistat), ett kombinationsläkemedel avsett för användning tillsammans med andra läkemedel för behandling av hivinfektion, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 28 augusti 2015.Evotaz innehåller atazanavir som tillhör läkemedelsklassen proteashämmare och kobicistat som fungerar som farmakokinetisk förstärkare. Det innebär att den förbättrar effekten av proteashämmaren genom att bromsa nedbrytningen och göra så att atazanavir stannar kvar längre i kroppen. Atazanavir kräver sådan förstärkning för att ge önskad effekt.Respektive substans ingår sedan tidigare i läkemedel som är godkända för behandling av hiv, men inte i kombination. Atazanavir är aktiv substans i läkemedlet Reyataz som ingår i högkostnadsskyddet. Kobicistat ingår inte sedan tidigare i något läkemedel inom högkostnadsskyddet. Reyataz ska enligt produktresumén alltid ges med ritonavir som farmakokinetisk förstärkare.Studier har visat att man uppnår likvärdiga koncentrationer av atazanavir i kroppen vid behandling med detta nya kombinationsläkemedel jämfört med när substanserna ges var för sig. Man har också sett att effekten på nedbrytningen av atazanavir i kroppen är likvärdig i de två farmakokinetiska förstärkarna kobicistat och ritonavir.En jämförelse har även gjorts mellan kombinationen atazanavir och kobicistat och atazanavir givet med ritonavir som farmakokinetisk förstärkare hos patienter i det kliniska utvecklingsprogrammet. Där sågs att minskningen av virusmängd var likvärdig mellan de båda behandlingsgrupperna.Priset för Evotaz är detsamma som för Reyataz (atazanavir) utan tillägg av ritonavir.Mot denna bakgrund beslutar vi att Evotaz ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från den 28 augusti 2015.
  2015-09-02
 • Orfadin oral suspension ingår i högkostnadsskyddet
  Orfadin (nitisinon) oral suspension 4 mg/ml, som används för behandling av den sällsynta och ärftliga ämnesomsättningssjukdomen hereditär tyrosinemi typ 1 (HT-1), ingår i högkostnadsskyddet från och med den 28 augusti 2015.Patienter med sjudomen kan inte bryta ner aminosyran tyrosin fullständigt vilket leder till att det ansamlas flera skadliga produkter som i sin tur bland annat leder till allvarliga leverskador. Läkemedlet blockerar nedbrytningen av tyrosin redan i andra steget. De giftiga ämnen som bildas senare i nedbrytningen av tyrosin kan då inte ansamlas.Orfadin finns även som kapslar vilka sedan tidigare ingår i högkostnadsskyddet. Den nya beredningsformen är i flytande form, en oral suspension, och innehåller samma aktiva ämne som Orfadin kapslar. Den orala suspensionen har bedömts vara terapeutiskt likvärdig med kapslarna.Till små barn, vilka inte kan svälja hela kapslar, har man fått öppna kapslarna och blanda innehållet i föda eller vätska vilket gör doseringen och administrering svårare. Det är framförallt dessa patienter som bedöms komma att använda den nya beredningsformen.Företaget ansöker om samma pris per mg för den orala lösningen som för Orfadin kapslar 2 mg. Då de flesta patienter idag behandlas med olika styrkor i kombination kan ett byte till den orala suspensionen medföra en något högre kostnad per behandlad patient. Samtidigt är det troligt att de patienter som är i behov av behandling med den orala suspensionen vinner andra fördelar med denna beredningsform som en smidigare administrering och säkrare dosering. Mot denna bakgrund beslutar vi att Orfadin oral suspension ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 28 augusti 2015.
  2015-09-01
 • Caprelsa (vandetanib) ingår i högkostnadsskyddet
  Caprelsa (vandetanib) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 28 augusti 2015. Läkemedlet används för behandling av aggressiv och symtomgivande sköldkörtelcancer (MTC) som inte går att operera eller som har spridit sig.TLV bedömer att Caprelsa ger upphov till en likvärdig medicinsk effekt som det befintliga behandlingsalternativet Cometriq men till en lägre behandlingskostnad. Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Caprelsa ska ingå i högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från 28 augusti 2015.
  2015-08-31
 • ZenSetiv Silikon självhäftande förband ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ZenSetiv Silikon självhäftande förband för bandagering av kontinent stomi kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med den 10 september 2015.
  2015-08-27
 • B. Braun Stomibälte ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda gällande B. Braun stomibälte som därför kan subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med den 10 september 2015.
  2015-08-27
 • Flexima Key Roll Up Mini, tvådels tömbar minipåse för stomiopererade, ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda gällande Flexima Key Roll Up Mini som därför kan subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med den 2 september 2015.
  2015-08-26
 • Moderma Flex VO tömbar konvex 1-delspåse för stomiopererade, ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda gällande Moderma Flex VO tömbar konvex 1-delspåse som därför kan subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med den 8 september 2015.
  2015-08-26
 • Moderma Flex VO sluten konvex 1-delspåse för stomiopererade, ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda gällande Moderma Flex VO sluten konvex 1-delspåse som därför kan subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med den 8 september 2015
  2015-08-26
 • Moderma Flex VO sluten 1-delspåse för stomiopererade, ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda gällande Moderma Flex VO sluten 1-delspåse som därför kan subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.Besluten gäller från och med den 8 september 2015.
  2015-08-26
 • Moderma Flex VO tömbar 1-delspåse för stomiopererade, ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda gällande Moderma Flex VO tömbar 1-delspåse som därför kan subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.Besluten gäller från och med den 8 september 2015.
  2015-08-26
 • Imbruvica ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Imbruvica (ibrutinib) som används vid behandling av kronisk lymfatisk leukemi och mantelcellslymfom ingår från och med den 13 juni 2015 i högkostnadsskyddet med begränsning.Imbruvica subventioneras endast för patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som tidigare fått behandling eller som har kromosomavvikelsen 17p-deletion eller genmutationen TP53-mutation. Imbruvica subventioneras inte för patienter med Mantelcellslymfom (MCL).KLL är en långsamt fortskridande form av blodcancer där för många vita blodkroppar produceras. Patienter med KLL kan drabbas av en kromosomavvikelse (17p-deletion) eller en genmutation (TP53-mutation). MCL är vanligen en aggressiv och spridd cancersjukdom som påverkar de så kallade B-lymfocyterna som normalt finns i lymfkörteln. Behandlingsalternativ
  Det finns flera behandlingsalternativ för tidigare behandlad KLL. Vilken behandling man väljer beror främst på hur patienten mår. Det mest relevanta jämförelsealternativet vid tidigare behandlad KLL eller vid KLL med genmutation eller kromosomavvikelse, är rituximab plus idelalisib.Det finns flera behandlingsalternativ vid MCL men flera har omfattande biverkningar. De mest relevanta jämförelsealternativen är:
  • R-CHOP, det vill säga en kombination av rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin och prednison
  • BR, det vill säga bendamustin plus rituximab
  • Rituximab plus cytarabin
  Kostnad och beslut
  TLV har fått in underlag där effekten av Imbruvica jämförs indirekt mot den av rituximab plus idelalisib. Resultatet tyder på att behandling med Imbruvica vid KLL, gör att patienterna lever längre utan att sjukdomen förvärras än behandling med rituximab plus idelalisib. Kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår för Imbruvica jämfört med rituximab plus idelalisib kan uppskattas till 830 000 kronor vid KLL.Det finns ingen studie där Imbruvica jämförs med någon annan behandling vid MCL. Effekten av Imbruvica jämförs istället indirekt mot BR och R-CHOP vilka har en betydligt lägre kostnad än Imbruvica. Det finns inte tillräckligt belägg för att Imbruvica skulle vara ett bättre läkemedel för patienterna med MCL i relation till jämförelsealternativen.Mot bakgrund av det ovanstående anser TLV att Imbruvica ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för behandling av patienter med KLL som tidigare fått behandling eller som har kromosomavvikelsen 17p-deletion eller genmutationen TP53-mutation, men inte för patienter med MCL.Beslutet gäller från och med den 13 juni 2015.
  2015-08-25
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under juni-juli om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2015-08-10
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna från 1 september 2015.
  2015-08-10
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel
  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna från 1 augusti 2015.
  2015-08-10
 • Lyrica oral lösning ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Lyrica (pregabalin) oral lösning 20 mg/ml som används för behandling av epilepsi, neuropatisk smärta samt generaliserat ångestsyndrom ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 22 maj 2015. Subventionen begränsas inte vid epilepsi.Lyrica finns även som kapslar som sedan tidigare ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Den nya beredningsformen oral lösning innehåller samma aktiva ämne som Lyrica kapslar och den orala lösningen har bedömts vara bioekvivalent med kapslarna.Företaget ansöker om samma pris per mg för den orala lösningen som för Lyrica kapslar. Eventuell osäkerhet kring det exakta jämförelsepriset bedöms vara acceptabel då det är troligt att den patientgrupp som behandlas med den orala lösningen vinner andra fördelar med den nya beredningsformen samtidigt som den förväntade försäljningen är låg.Vi beslutar att Lyrica oral lösning 20 mg/ml ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet med följande begränsning.Lyrica oral lösning subventioneras vid:
  • epilepsi
  • neuropatisk smärta endast för de patienter som inte nått behandlingsmålet med vare sig TCA eller gabapentin, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl
  • generellt ångestsyndrom endast för de patienter som inte nått behandlingsmålet med antingen SSRI eller SNRI, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl.
  Beslutet gäller från och med den 22 maj 2015.
  2015-07-13
 • Trandate (labetalol) tabletter får inte ett högre pris
  Trandate (labetalol) tabletter som är subventionerade för behandling av högt blodtryck under graviditet får inte ett högre pris. Villkoren för en prishöjning är inte uppfyllda.Företaget som marknadsför Trandate tabletter har ansökt om prishöjning för båda styrkorna. Motiveringen till ansökan är att företaget har haft kostnadsökningar för produkten inom flera områden.TLV beviljar endast prishöjningar i undantagsfall. Bland annat ska det finnas risk för patientens liv och framtida hälsa om läkemedlet försvinner från marknaden. TLV bedömer att det finns alternativ till labetalol och att ingen patientgrupp skulle riskera att stå utan behandling om Trandate försvann från den svenska marknaden.Mot denna bakgrund beviljar inte TLV ett högre pris för Trandate.Beslutet fattades den 17 juni 2015.
  2015-07-13
 • Lergigan oral lösning får ett högre pris
  Lergigan (prometazin) i form av oral lösning för behandling av oro, rörelsesjuka, allergier och hudklåda får ett högre pris från och med den 1 december 2014.Företaget har motiverat sin ansökan med att kostnader för inköp, distribution och löner ökat samt att en prishöjning är en förutsättning för att fortsatt säkra tillgången på läkemedlet.TLV bedömer att Lergigan oral lösning är ett angeläget behandlingsalternativ för vissa patientgrupper. Det finns patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling av liknande slag om läkemedlet försvinner från svenska marknaden.Mot bakgrund av ovanstående beviljar vi ett högre pris för Lergigan oral lösning.Prishöjningen gäller från och med den 1 december 2014.
  2015-07-13
 • Mianserin Mylan får ett högre pris
  Mianserin Mylan (mianserin) i form av tabletter för behandling av olika former av depression får ett högre pris från och med den 1 maj 2015.Företaget som står bakom Mianserin Mylan har ansökt om ett högre pris för läkemedlet med motiveringen vikande försäljning, pressade priser och dålig lönsamhet.Mianserin Mylan är det enda läkemedlet på den svenska marknaden som innehåller den aktiva substansen mianserin och ska användas först när andra antidepressiva läkemedel gett oacceptabla biverkningar.TLV bedömer att det finns ett behov av sortimentsbredd av antidepressiva läkemedel och att läkemedlet används för att behandla tillstånd som bedöms vara icke bagatellartade. Det finns en risk att patienter kommer att stå utan alternativ behandling av liknande slag om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden.Mot bakgrund av ovanstående beviljar vi ett högre pris för Mianserin Mylan.Prishöjningen gäller från och med den 1 maj 2015.
  2015-07-13
 • Thacapzol får ett högre pris
  Thacapzol (tiamazol), i form av tabletter för behandling av hypertyreos får ett högre pris från och med den 1 december 2014.Företaget som står bakom Thacapzol har ansökt om ett högre pris med motiveringen att Thacpazol är ett angeläget behandlingsalternativ. Företaget anger också ökade kostnader för inköp, löner och distribution som skäl för prishöjningen.Vi bedömer att Thacapzol är ett angeläget behandlingsalternativ vid behandling av ett icke bagatellartat tillstånd. Vi bedömer också att det finns patienter som riskerar att stå utan alternativa behandlingar av liknande slag om Thacapzol försvinner från den svenska marknaden.Vi bedömer att en prishöjning i detta fall är en förutsättning för att långsiktigt säkra tillgången på en angelägen produkt.Mot bakgrund av ovanstående beviljar vi ett högre pris för Thacapzol.Prishöjningen gäller från och med den 1 december 2014.
  2015-07-13
 • Acetylcystein Meda, lösning för nebulisator, får ett högre pris
  Acetylcystein Meda (acetylcystein), i form av lösning för nebulisator för behandling av kronisk bronkit, cystisk fibros, paracetamolförgiftning och keratokonjunktivitis sicca med segt tårsekret får ett högre pris från och med den 1 oktober 2014.Företaget som står bakom Acetylcystein Meda har ansökt om ett högre pris för förpackningen 10x10 ml. Företaget motiverar sin ansökan med att kostnader för inköp, löner och distribution har ökat.Det finns i dagsläget inga andra godkända läkemedel med acetylcystein i lösning för nebulisator på den svenska marknaden. Vi bedömer att Acetylcystein Meda, lösning för nebulisator, är ett angeläget behandlingsalternativ och används för att behandla icke bagatellartade tillstånd. Vi bedömer att det finns en risk för att vissa patienter kommer att stå utan alternativa behandlingar av liknande slag om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden.Mot bakgrund av ovanstående beviljar vi ett högre pris för Acetylcystein Meda, lösning för nebulisator 10x10 ml.Prishöjningen gäller från och med den 1 oktober 2014.
  2015-07-13
 • Lergigan, Lergigan mite och Lergigan forte får ett högre pris
  Lergigan, Lergigan mite och Lergigan forte (prometazin) i form av tabletter som bland annat används för behandling av orostillstånd, ångesttillstånd, olika former av illamående, rörelsesjuka och allergi får ett högre pris från och med den 1 oktober 2014.TLV bedömer att en prishöjning i detta fall är en förutsättning för att långsiktigt säkra tillgången till angelägna produkter och att det finns en risk att produkterna försvinner från svenska markanden om prishöjningen inte beviljas.Mot bakgrund av ovanstående beviljar vi ett högre pris för Lergigan, Lergigan mite samt Lergigan forte, tabletter i förpackning om 100 st.Prishöjningen börjar gälla från och med den 1 oktober 2014.
  2015-07-13
 • Accofil ingår i högkostnadsskyddet
  Accofil (filgrastim) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 12 juni 2015. Läkemedlet används för att hjälpa kroppen att producera vita blodkroppar när kroppens antal av vita blodkroppar är lågt (neutropeni).Accofil är en så kallad biosimilar. Det innebär att läkemedlet har en jämförbar effekt och säkerhet med ett redan godkänt biologiskt läkemedel. Accofil har godkänts med läkemedlet Neupogen som referensprodukt. Båda dessa läkemedel innehåller det aktiva ämnet filgrastim. Accofil stimulerar benmärgen i kroppen till att producera vita blodkroppar som har en viktig roll i immunförsvaret och hjälper kroppen att bekämpa infektioner. Kostnaden för Accofil är lägre än för Neupogen och andra jämförbara läkemedel som redan ingår i högkostnadsskyddet. Mot denna bakgrund beslutar vi att Accofil ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från den 12 juni 2015.

  2015-07-10
 • Simvastatin AB Unimedic ingår i högkostnadsskyddet
  Simvastatin AB Unimedic, oral suspension 8 mg/ml, i forma av lagerberedning, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 24 april 2015.Extemporeläkemedel är skräddarsydda läkemedel som är framtagna för en enskild patient. När extemporeläkemedel skrivs ut på recept mer frekvent görs tillverkningen i större satser, så kallade lagerberedningar.

  Simvastatin AB Unimedic används för att behandla olika former av höga blodfetter.

  Vid jämförelse mellan kostnaden för extemporeberedning av simvastatin oral suspension och kostnaden för lagerberedningen är kostnaden för lagerberedningen lägre än för extemporeberedningen. TLV bedömer att läkemedlet används för att behandla icke bagatellartade tillstånd.

  Simvastatin AB Unimedic ska därför subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

  Beslutet gäller från och med den 24 april 2015.

  2015-07-10
 • Melatonin APL ingår i högkostnadsskyddet
  Melatonin APL oral lösning, i form av lagerberedning, ingår från och med den 28 mars 2015 i högkostnadsskyddet.Extemporeläkemedel är skräddarsydda läkemedel som är framtagna för en enskild patient. När extemporeläkemedel skrivs ut på recept mer frekvent görs tillverkningen i större satser, så kallade lagerberedningar.

  Melatonin APL används för att behandla insomningssvårigheter hos barn och unga och/eller när behandling med tabletter/kapslar inte är möjlig. Läkemedlet ska endast användas när annan behandling än läkemedel inte haft någon effekt.

  Vid jämförelse mellan kostnaden för extemporeberedningen av Melatonin APL och kostnaden för lagerberedningen är kostnaden för lagerberedningen lägre än för extemporeberedningen. TLV bedömer att läkemedlet används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd.

  Melatonin APL ska därför subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

  Beslutet gäller från och med den 28 mars 2015.

  2015-07-10
 • SenSura Mio Flex basplatta Convex ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att SenSura Mio Flex basplatta Convex för stomiopererade, är kostnadseffektiva till ansökta priser. Förutsättningarna för subvention är uppfyllda och SenSura Mio Flex basplatta Convex kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna. Beslutet träder i kraft den 15 september 2015.
  2015-07-03
 • SenSura Mio Click basplatta Convex ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att SenSura Mio Click basplatta Convex för stomiopererade, är kostnadseffektiva till ansökta priser. Förutsättningarna för subvention är uppfyllda och SenSura Mio Click basplatta Convex kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna. Beslutet träder i kraft den 15 september 2015.
  2015-07-03
 • SenSura Mio 1-dels tömbar Convex ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att SenSura Mio 1-dels tömbar Convex för stomiopererade, är kostnadseffektiva till ansökta priser. Förutsättningarna för subvention är uppfyllda och SenSura Mio 1-dels tömbar Convex kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna. Beslutet träder i kraft den 15 september 2015.
  2015-07-03
 • SenSura Mio 1-dels urostomipåse Convex ingår i läkemedelsförmånerna
  Vi bedömer att SenSura Mio 1-dels urostomipåse Convex för stomiopererade, är kostnadseffektiva till ansökta priser. Förutsättningarna för subvention är uppfyllda och SenSura Mio 1-dels urostomipåse Convex kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna. Beslutet träder i kraft den 15 september 2015.
  2015-07-03
 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
  TLV har den 25 juni 2015, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, beslutat att ta ut sanktionsavgifter från 20 läkemedelsföretag i 39 ärenden på grund av att de inte tillhandahållit periodens vara. TLV har också i två ärenden beslutat att inte ta ut någon sanktionsavgift.TLV har dessutom omprövat sina tidigare beslut om sanktionsavgift i två ärenden och ändrat den avgift som företagen ska betala.Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten. TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns i spalten till höger.Omnia Läkemedel AB överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som avslog överklagandet.
  2015-06-29
 • Zavedos kapsel 5 mg får inte ett högre pris
  Zavedos (idarubicin) kapsel i styrkan 5 mg, ett läkemedel för behandling av leukemi, får inte ett högre pris. Villkoren för en prishöjning är inte uppfyllda.Företaget som står bakom Zavedos, ett cellgift som används vid akut myeloisk leukemi (AML) när intravenös behandling inte är lämplig, har ansökt om ett högre pris för förpackningen kapsel 5 mg. Motivet till prishöjningen är att kostnaderna för produkten överstiger försäljningspriset i sådan utsträckning att det inte längre är försvarbart att tillhandahålla förpackningen till nuvarande pris.
   
  TLV beviljar endast prishöjningar i undantagsfall och endast upp till den nivå där det inte längre får anses finnas en risk för att läkemedlet försvinner från marknaden.
  TLV bedömer att den ansökta prishöjningen överstiger den nivån och företaget har inte i tillräcklig grad styrkt att priset behöver vara på den ansökta nivån för att de ska fortsätta tillhandahålla förpackningen på den svenska marknaden.Mot denna bakgrund beviljar TLV  inte den ansökta prishöjningen för Zavedos kapsel 5 mg.
   
  Beslutet fattades den 10 juni 2015.

  2015-06-26
 • Duokopt ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
  Duokopt (dorzolamid + timolol) ögondroppar 20 mg/ml + 5 mg/ml för behandling av glaukom ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 12 juni 2015.Duokopt är godkänd som generika med Cosopt som referensprodukt. Den tillhandahålls i en ny sorts flaska som är fri från konserveringsmedel. De beredningar innehållande motsvarande kombination av dorzolamid och timolol som finns på marknaden är endospipetter utan konserveringsmedel och flaskor innehållande konserveringsmedel. För prisjämförelse bedömer TLV att ovan nämnda endospipetter är relevanta jämförelsealternativ till Duokopt för de patienter som inte tolererar konserveringsmedel. För övriga patienter är istället flaskor innehållande konserveringsmedel relevant jämförelsealternativ. TLV bedömer att behandling med Duokopt är kostnadseffektiv i jämförelse med endospipetter utan konserveringsmedel men inte i jämförelse med flaskor innehållande konserveringsmedel. Mot denna bakgrund beslutar vi att Duokopt ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet med begränsning till de patienter som inte tolererar konserveringmedel. Beslutet gäller från den 12 juni 2015.
  2015-06-18
 • Borsyresprit APL örondroppar ingår i högkostnadsskyddet
  Borsyresprit APL örondroppar, i form av lagerberedning, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 12 juni 2015.Extemporeläkemedel är skräddarsydda läkemedel som är framtagna för en enskild patient. När extemporeläkemedel skrivs ut på recept mer frekvent görs tillverkningen i större satser, så kallade lagerberedningar.Borsyresprit örondroppar används som profylax och för behandling av myringit (trumhinneinflammation), bakterie- och svampinfektioner och eksem och fuktbesvär i öronen. Användningen sker ofta i anslutning till öronkirurgi för att undvika behov av ny operation. Sammantaget bedömer TLV användningsområdet som icke bagatellartat. Vid jämförelse mellan kostnaden för extemporeberedningen av Borsyresprit APL och kostnaden för lagerberedningen bedömer TLV lagerberedningen som kostnadsbesparande. Därför beslutar vi att Borsyresprit APL ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet gäller från och med den 12 juni 2015.
  2015-06-18
 • Orencia ingår i högkostnadsskyddet
  Orencia (abatacept) injektionsvätska 125 mg i förfylld penna för subkutan injektion för behandling av reumatoid artrit ingår i högkostnadsskyddet från och med 12 juni 2015.Orencia finns även som pulver till koncentrat till infusionsvätska för intravenös administrering och som förfyllda sprutor för subkutan injektion. Båda dessa beredningar ingår i högkostnadsskyddet. Den nya beredningsformen innehåller samma formulering av injektionsvätska som de förfyllda sprutorna och de båda subkutana beredningarna har bedömts likvärdiga av godkännande myndighet avseende effekt och säkerhet. TLV bedömer att den nya beredningsformen ger upphov till likvärdig medicinsk effekt till samma behandlingskostnad som befintlig beredningsform för subkutant bruk. Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Orencia injektionsvätska 125 mg i förfylld penna ska ingå i högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från 12 juni 2015.
  2015-06-18
 • Vokanamet ingår i högkostnadsskyddet
  Vokanamet (kanagliflozin och metformin), ett kombinationsläkemedel vid typ 2-diabetes, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 12 juni 2015.Läkemedlet är avsett som tillägg till kost och motion för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna patienter med typ 2-diabetes. Vokanamet innehåller substanserna metformin och SGLT2-hämmaren kanagliflozin. Substanserna ingår sedan tidigar