Du är här:

Årsredovisning

Handläggningstiderna fortsätter att minska för tredje året i rad. Det framgår av vår årsredovisning för 2016. Under året har också arbetet med att utveckla den värdebaserade prissättningen fortsatt. Trepartsöverläggningar för så kallade TNF-alfa-hämmare mot inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar har lett till att kostnadsminskningar möjliggörs på flera hundra miljoner kronor i vården.

Bild på årsredovisningen

Några milstolpar från 2016

15 februari

TLV:s regeringsuppdrag om att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvårdspriser avrapporteras. Syftet med en prisjämförelsetjänst är att stärka patientens ställning och konkurrensen på tandvårdsmarknaden. Pristjänsten ska omfatta både offentliga och privata tandvårdsgivare.

1 april

TLV:s beslut om en ändrad handelsmarginal träder ikraft. Justeringen innebär en högre handelsmarginal för dyra läkemedel samtidigt som den fasta delen av ersättningen sänks med 75 öre per förpackning, vilket gör förändringen kostnadsneutral.

30 april

TLV lämnar en delrapport om uppdraget att göra hälsoekono­miska bedömningar av medicintekniska produkter. I rapporten redovisar TLV att syftet med försöksverksamheten är uppfyllt och att verksamheten nu gått över i en ny fas.

1 juni

EU-projektet "EUnetHTA Joint Action 3" startar. Projektet finan­sieras av medlemsstaterna och EU-kommissionen, och syftar till att utveckla samarbete om utvärderingar av läkemedel och medicintekniska produkter. TLV leder delprojektet Utvärdering och deltar i delprojekten Produktion och Evidence generation.

15 juni

TLV presenterar en uppföljning av läkemedelskostnader, som pekar på ökade kostnader under 2014 och 2015, främst beroen­de på introduktion av nya hepatit C-läkemedel. Samtidigt som det finns vissa kostnadsdämpande åtgärder bedömer TLV att de faktorer som ökar kostnaderna kommer att vara starkare än de kostnadsdämpande effekterna under de kommande åren.

15 juni

En analys av marknaden för biologiska läkemedel redovisas. TLV har kartlagt marknaden för biologiska läkemedel som har konkurrens av biosimilarer för att förstå hur prispress skulle kun­na möjliggöras.

15 juli

TLV flyttar in i nya lokaler på Fleminggatan 18 i Stockholm. Syftet med de nya lokalerna är att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan enheter och avdelningar, samtidigt som det ska finnas möjlighet till enskilt arbete.

1 oktober

TLV återrapporterar om arbetet med att utveckla den värdebaserade prissättningen, denna gång med fokus på hur arbetet uppfyller de rättsliga kraven på transparens, förutsägbarhet och rättssäkerhet. Det handlar främst om den del av ärendehandläggningen som rör överläggningar med landsting och företag, de så kallade trepartsöverläggningarna.

15 november

TLV publicerar en analys av det svenska systemet för generiskt utbyte på apotek (försäljning av periodens vara). Sverige bedöms ha ett av Europas mest effektiva system för att stimulera konkur­rens och hålla nere priserna på utbytbara läkemedel. Sverige har bland de lägsta priserna i Europa på dessa läkemedel.

22 november

TLV:s årliga verksdag äger rum. Fokus är den statliga värdegrunden, samt hur vi utvecklar vårt medarbetarskap och ledar­skap, så kallat TLV-skap.

30 november

En uppföljning av apotekmarknadens utveckling, gällande till­gänglighet, service, lönsamhet och annan försäljningsstatistik, publiceras. Marknaden för öppenvårdsapotek fortsätter på en övergripande nivå att utvecklas väl. Det finns förutsättningar för en fortsatt god tillgänglighet och apoteksservice.

1 december

Regeringen beslutar att ge TLV i uppdrag att etablera en prisjämförelsetjänst inom tandvårdsområdet. Syftet är att patienter enkelt ska kunna hitta information om tandvårdspriser och däri­genom få en stärkt ställning som tandvårdskonsument.

15 december

TLV slutrapporterar uppdraget om hälsoekonomiska utvärdering­ar av medicintekniska produkter. TLV bedömer att verksamheten behöver bli permanent för att kunna utvecklas ytterligare. I nästa fas finns ett behov av att skapa långsiktighet i utvecklingsarbetet för att kunna svara upp mot de behov som framförs av hälso- och sjukvården.

Publicerad 12 oktober 2017
Uppdaterad 22 januari 2018

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Information

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99

http://www.tlv.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

Följ TLV

Följ på twitter

Följ på LinkedIn