TLV logotyp

Du är här:

Utvecklingsarbetets grund

TLV fattar beslut om att läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna utifrån en värdebaserad prissättning.

Det värdebaserade systemet ska stimulera till att patienter får tidig tillgång till effektiva och innovativa läkemedel under läkemedlens hela livscykel. Systemet ska så långt möjligt bidra till bra och effektiva läkemedel för den enskilde samtidigt som det också ska möjliggöra god kostnadskontroll i landstingen.

Det är TLV som beslutar om ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna och fastställer inköpspris samt försäljningspris. Besluten utgår från 15 § förmånslagen där det bland annat framgår att ett receptbelagt läkemedel som ska omfattas av läkemedelsförmånerna under förutsättning att kostnaderna för användning av läkemedlet framstår som rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter.

TLV:s bedömningar utgår från en etisk plattform med tre grundläggande principer:

  • människovärdesprincipen - att vården ska respektera alla människors lika värde,
  • behovs- och solidaritetsprincipen – att de som har de största medicinska behoven ska ha mer av vårdens resurser än andra patientgrupper samt
  • kostnadseffektivitetsprincipen – att kostnaderna för att använda ett läkemedel ska vara rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter.

TLV har regeringens uppdrag att utveckla den värdebaserade prissättningen

TLV har regeringens uppdrag att utveckla den värdebaserade prissättningen av läkemedel. Syftet är att skapa en mer dynamisk prissättning, och en mer kostnadseffektiv användning under produkternas hela livscykel. För att utveckla den värdebaserade prissättningen tillämpar TLV både nya verktyg och utvecklar de befintliga.

För att säkerställa kostnadseffektivitet över hela läkemedlets livscykel har den så kallade 15-årsregeln tillkommit som innebär att priserna på läkemedel som är äldre än 15 år från tidpunkten för marknadsgodkännande sänks med 7,5 procent.

TLV:s utvecklingsarbete görs till stor del inom ramen för vidareutveckling av existerande arbetssätt, exempelvis genom hur subventionsbeslut utformas och hur omprövningar genomförs. Det blir också allt vanligare med överläggningar för att nå en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, ett ordnat införande, god uppföljning och säkerställa god kostnadskontroll. Dessa överläggningar kan också resultera i trepartsöverläggningar, det vill säga när TLV, regionerna och läkemedelsföretagen för en gemensam dialog kring ett ärende.

Senast uppdaterad 19 augusti 2019