TLV logotyp

Du är här:

Planerade hälsoekonomiska bedömningar

Läkemedel som vi planerar att göra hälsoekonomiska bedömningar av:

 • Keytruda (pembrolizumab) vid behandling av esofaguscancer
 • Waylivra (vosarnesorsen) vid lipidrubbningar
 • Zolgensma (onasemnogen abeparvovek) vid Spinal muskelatrofi (SMA) typ 1
 • Spravato (esketamin) vid behandlingsresistent depression
 • Keytruda (pembrolizumab) som neoadjuvant behandling av trippelnegativ bröstcancer
 • Qarziba (dinotuximab beta) vid behandling av hörisk neuroblastom
 • Strensiq (asfotas alfa) vid långtidsbehandling med enzymersättning hos patienter med hypofosfatasi
 • Zynteglo (LentiGlobin BB305) som första linjens behandling vid beta-thalasemia major
 • Ondexxya (andexandet alfa) för vuxna patienter som behandlas med en direkt faktor Xa (FXa)‑hämmare (apixaban eller rivaroxaban) där reversering av antikoagulation krävs på grund av livshotande eller okontrollerad blödning
 • Opdivo i kombination med Yervoy (nivolumab och ipilimumab) som första linjens behandling vid icke småcellig lungcancer
 • Polivy (polatuzumab vedotin) vid diffust storcelligt B-cellslymfom

Senast uppdaterad 18 november 2019