Innehållet på sidan:

Regeringsuppdrag

Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till TLV. Här finns de regeringsuppdrag som TLV har och som vi ska redovisa till regeringen.

Medicinteknikuppdraget

Vi ska, i form av en försöksverksamhet, genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Inom uppdraget fattar vi inte några beslut om subvention och inte heller om de medicintekniska produkterna ska ingå i högkostnadsskyddet. Avsikten med de hälsoekonomiska bedömningarna är att landstingen ska få ett bättre underlag för sina beslut.

Klinikläkemedelsuppdraget

Vi ska fortsätta verksamheten med hälsoekonomiska bedömningar av utvalda läkemedel som används inom slutenvården. Inom ramen för uppdraget kommer vi inte att fatta några beslut, utan ta fram hälsoekonomiska kunskapsunderlag. Uppdraget ska redovisas i vår årsredovisning.

Uppföljning av läkemedelskostnader

Vi ska löpande följa den överenskommelse som regeringen har tecknat med Läkemedelsindustriföreningen i syfte att säkerställa att priserna på läkemedel sänks på ett sätt som motsvarar den överenskomna besparingen. Mer om vad vi gör inom uppdraget finns via länken "Prissänkning enligt 15-årsregeln" under "Relaterade länkar" till höger på sidan.

Vi ska även redovisa de besparingar som myndigheten genererar genom att utveckla den värdebaserade prissättningen. Se länken " Utveckla värdebaserad prissättning av läkemedel" och "Uppföljning av läkemedelskostnader" höger på sidan.

Analys av marknaden för biosimilarer

TLV har analyserat utvecklingen av marknaden för biologiska läkemedel där det finns konkurrens av biosimilarer samt redovisat hur en effektiv priskonkurrens kan stimuleras. Till höger på sidan finns länk till rapport.

Prisjämförelsetjänst för tandvård

Vi har haft i uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård. Syftet med uppdraget var att förbättra tandvårdspatienternas tillgång till priser för att stärka patientens ställning och konkurrensen på tandvårdsmarknaden. Uppdraget slutredovisades i februari, se länk till höger på sidan.

Tillgänglighet till antibiotika

Vi samverkar med Folkhälsomyndigheten i deras uppdrag att ta fram förslag hur essentiella antibiotika kan göras tillgängliga i Sverige samtidigt som risken för resistensutveckling minimeras. En första delrapport angående Läkemedelsindustrins förslag till ny ersättningsmodell har presenterats, se länk till höger på sidan. Där finns även länk till Folkhälsomyndighetens sida om uppdraget.