Innehållet på sidan:

Så beslutar vi

Vår expertnämnd, Nämnden för läkemedelsförmåner, beslutar i de flesta fall om pris och subvention för läkemedel. När vi avgör ett ärende utgår vi bland annat från grundläggande principer inom hälso- och sjukvården.

Nämnden för läkemedelsförmåner sammanträderNämnden för läkemedelsförmåner beslutar i de ärenden som rör subvention och pris för nya:

  • originalläkemedel
  • beredningsformer av tidigare subventionerade läkemedel
  • licensläkemedel

Vår generaldirektör beslutar om subvention av generiska läkemedel, parallellimporterade läkemedel, nya styrkor och förpackningar för tidigare subventionerade läkemedel samt om prishöjningar och prissänkningar.

Grundläggande principer

Vi fattar våra beslut med utgångspunkt från lagen om läkemedelsförmåner samt hälso- och sjukvårdens övergripande mål om en god hälsa och en vård på lika villkor.

Vi tar hänsyn till tre grundläggande principer:

  • Människovärdesprincipen - vården ska respektera alla människors lika värde.
  • Behovs- och solidaritetsprincipen - de som har de största medicinska behoven ska ha mer av vårdens resurser än andra patientgrupper.
  • Kostnadseffektivitetsprincipen - kostnaderna för att använda ett läkemedel ska vara rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter.

Innan vi fattar beslut har landstingen rätt att ta del av företagets ansökan och vårt beslutsunderlag. Berört företag får också ta del av underlaget.

Vi väger nyttan mot kostnaden

Vi väger nyttan av ett läkemedel mot kostnaden. Alla positiva effekter på människors hälsa och livskvalitet ställs mot kostnaden. Det ska säkerställa att vi får en kostnadseffektiv användning av läkemedel. Vi väger också in principer om solidaritet och människors lika värde i våra beslut.