Innehållet på sidan:

Hälsoekonomisk bedömning av kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy vid hudcancer

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy vid behandling av patienter med svårare former av hudcancer.

TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög då tillståndet förvärras gradvis och leder till döden. Behandlingen är för de flesta av palliativ karaktär och syftar till att lindra symptom och förlänga livet.

TLV anser att Opdivo monoterapi är det mest lämpliga jämförelsealternativet. Även om effektfördelar för kombinationsbehandlingen jämfört med behandling med enbart Opdivo har visats, är osäkerheten i de hälsoekonomiska resultaten mycket hög. Detta eftersom det framförallt är osäkert hur kombinationsbehandlingen påverkar den långsiktiga överlevnaden.

Till följd av den stora osäkerhet som finns vad gäller överlevnad har TLV valt att inte presentera ett specifikt grundscenario. Resultatet presenteras istället i form av en diskussion kring de osäkerheter som råder kring överlevnad.

Kombinationsbehandlingen har visat sig fungera bättre hos en patientgrupp som har ett lågt tumöruttryck av PD-L1. Nya terapier (NT)-rådet har bett TLV att göra en hälsoekonomisk analys av kombinationsbehandlingen som endast innefattar denna patientgrupp. Analysen kommer att publiceras som ett tillägg till det ursprungliga kunskapsunderlaget på hemsidan.