Innehållet på sidan:

Hälsoekonomisk bedömning av Kyprolis i kombination med dexametason

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Kyprolis (karfilzomib) för behandling av multipelt myelom, en cancerform i benmärgen som utgår från en typ av vita blodkroppar som kallas plasmaceller.

Kyprolis används för att behandla multipelt myelom hos vuxna patienter som tidigare har fått minst en behandling.

TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög då tillståndet förvärras gradvis och leder till en kort förväntad överlevnad och försämrad livskvalitet. Behandlingen syftar till att kontrollera sjukdomen, öka livskvaliteten och förlänga livet.

Kyprolis ska användas i kombination med ett annat läkemedel, dexametason. TLV bedömer att det relevanta jämförelsealternativet är en kombination av bortezomib (Velcade) och dexametason.

TLV bedömer att kostnaden per vunnet QALY för Kyprolis i kombination med dexametason blir drygt 3 000 000 kronor jämfört med bortezomib och dexametason.

Osäkerheten är hög och beror främst på att data för långtidsöverlevnad saknas.

TLV avser att återkomma med en förnyad analys baserad på en reviderad hälsoekonomisk modell från företaget och resultatet kan komma att justeras.